Search found 7431 matches

by shimobaatar
07 Aug 2020 08:09
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 235
Views: 22955

Re: Sound Changes Game v2

<ǵeɱeȸopfyħ>

[d͡ʒe˦˨ ŋʷe˧ gʷo˦˨ p͡fɨ˥˦h] > [ʒe˩me˧bo˩fʉ˥˩]
by shimobaatar
05 Aug 2020 16:36
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 39
Views: 777

Re: Reverse romanization challenge game #2

a á b c d e f g i j k l m n ñ o ó p q r s ś t u v w x y z ź þ ð /p b t d k g q/ <p b t d k g q> /f v θ ð s z ɕ ʑ x/ <f v þ ð s z ś ź x> /t͡ɕ d͡ʑ/ <c j> /m n ŋ/ <m n ñ> /l j w/ <l y w> /r/ <r> /i y u/ <i u ó> /e o/ <e o> /a ɒ/ <a á> Next: a à b ḇ c ç d e è f g h ħ i ɨ j k l m n ñ o ò p q r ṙ s t ţ u...
by shimobaatar
05 Aug 2020 15:50
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 235
Views: 22955

Re: Sound Changes Game v2

<nævinjaislqulil>

[ɡʲewæ̃ːˈɡʷop͡fɤ̰ː] > [ɟèw̃ɛ̄ˈwòfɯ̰̂]
by shimobaatar
05 Aug 2020 09:54
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 235
Views: 22955

Re: Sound Changes Game v2

<nævinjaislqulil>

[ʔɛɯæˈᵑǃɑkːʷiː] > [ŋɛɰæŋˈkɒppʌɪ̯]
by shimobaatar
05 Aug 2020 09:50
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 39
Views: 777

Re: Reverse romanization challenge game #2

Aa Bbʙ Ccȼ Ddᴅ Ee Ėė Ëë Ggɢ Hhʜ Iı İi Ïï Jj Kkᴋ Ll Łł Mm Nn Ŋŋ Oo Ppᴘ Qqᴏ̨ Rrʀ Ssꞩ Ttᴛ Uu Vvꝟ Ww Xx Yy Zzƶ ʘ ǃ ǀ ǁ ǂ ʛ Mʘmʘ Nǃnǃ Nǀnǀ Nǁnǁ Nǂnǂ Ŋʛŋɠ /p b t d k g q/ <p b t d k g q> /ʘ ᵑʘ ǀ ᵑǀ ǁ ᵑǁ ǃ ᵑǃ ǃ͡q ᵑǃ͡q ǂ ᵑǂ/ <ʘ mʘ ǀ nǀ ǁ nǁ ǃ nǃ ʛ ŋɠ ǂ nǂ> /β s z ɬ ɮ x h/ <v s z ł l x h> /c͡ç ɟ͡ʝ/ <c j> /m...
by shimobaatar
05 Aug 2020 09:12
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 235
Views: 22955

Re: Sound Changes Game v2

<nævinjaislqulil>

[ɛ.mɲ̩͡.!aʃ.kuj] > [ʔɛβ̃æˈᵑǃɑxkʷiː]
by shimobaatar
05 Aug 2020 09:08
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 822
Views: 33773

Re: Romanization game #2

/m n ɲ/ <m n ň> /p t t͡s ʈ t͡ʃ k kʷ ʔ/ <p t c ṭ č k kw q> /b d d͡z ɖ d͡ʒ ɡ gʷ/ <b d z ḍ ž g gw> /f θ s ʃ x xʷ/ <f þ s š x xw> /v/ <v> /r ɻ j/ <r ṛ y> /l ʎ/ <l ľ> /i iː u uː/ <i ie u uo> /e eː o oː/ <e ei o ou> /ə/ <ë> /a aː ɒ ɒː/ <a ah â âh> Aa Ââ Bb Cc Čč Dd Ḍḍ Ee Ëë Ff Gg Hh Ii Kk Ll Ľľ Mm Nn Ňň O...
by shimobaatar
03 Aug 2020 15:52
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 822
Views: 33773

Re: Romanization game #2

/m n ɳ/ <m n r> /p t c k k͡p/ <p t c k kp> /pʰ tʰ cʰ kʰ k͡pʰ/ <ph th ch kh kph> /b d ɟ g ɡ͡b/ <b d j g gb> /f fː s x h hː/ <f ff s x h hh> /l lː j jː/ <l ll y yy> /i iː u uː/ <i ī u ū> /ɛ ɛː ɛˤ/ <e ē ę> /ɑ ɒ/ <a o> Aa Bb Cc Dd Ee Ēē Ęę Ff Gg Hh Ii Īī Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ūū Xx Yy Next: /...
by shimobaatar
03 Aug 2020 15:42
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 235
Views: 22955

Re: Sound Changes Game v2

<næâvijaiwelvoûlil>

[ˌmewĩˌɗaiweˈwyhi] > [ˌme.ĩˌɗajeˈgʷy.i]
by shimobaatar
02 Aug 2020 21:58
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 11855
Views: 1428861

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

Actually, I hadn't thought about [l]'s intervocalic phone for some reason, but it'd be either [l̪] or [l]. So either [l̪] or [l] can occur intervocalically, but can the occurrence of one as opposed to the other potentially change the meaning of a word or morpheme? For example, using V to stand for ...
by shimobaatar
02 Aug 2020 21:23
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 235
Views: 22955

Re: Sound Changes Game v2

<næâvijaiwelvoûlil>

[næːβiːnɗæjβeːβʊːɺiː] > [ˌneːwĩˌɗæjweˈwuːji]
by shimobaatar
02 Aug 2020 16:18
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 235
Views: 22955

Re: Sound Changes Game v2

<ảiḇeiaioruâzî>

[ˌŋǽhvɪ̀jˌgǽgø̀rˈbóːrìː] > [ˌɲæ̂ːvìːˌɟæ̌ɟʷɛ̀ːˈbǒːɾìː]
by shimobaatar
02 Aug 2020 16:10
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 11855
Views: 1428861

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

My settings Catfolk language has an assimulating <l>, as described below. Is it described correctly? If not, how should I be describing it? [l̪, l, ʟ] are in complementary distribution with [l̪], occurring adjacent to [f, v], [l] adjacent to [t, ɗ, s, z] or at the beginning or end of a word, and [ʟ...
by shimobaatar
02 Aug 2020 00:25
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 822
Views: 33773

Re: Romanization game #2

/m n ŋ~ŋg/ <m n ng> /mb nd/ <mb nd> /b d ɟ g/ <b d j g> /p t c k ʔ/ <p t c k q> /ts/ <ts> /ɸ f θ s z ʃ x h/ <f v þ s z š x h> /w l ɺ ɾ j/ <w l ṛ r y> /i ɨ ʉ u/ <ii ï ü uu> /ɪ~e ʊ~o/ <i u> /ɛ ə ɔ/ <e ë o> /a ɑ/ <æ a> Aa Ææ Bb Cc Dd Ee Ëë Ff Gg Hh Ii Ïï Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ṛṛ Ss Šš Tt Uu Üü Vv ...
by shimobaatar
01 Aug 2020 23:12
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 39
Views: 777

Re: Reverse romanization challenge game #2

a ä b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n ñ o ö p q r s ş t u ü v x y z /p b t d k g ʔ/ <p b t d k g q> /ɸ β s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z ş j x ğ h> /t͡s t͡ʃ/ <c ç> /m n ɲ/ <m n ñ> /l ɻ j/ <l r y> /i y ɯ u/ <i ü ı u> /e ø o/ <e ö o> /æ/ <ä> /ɑ/ <a> Next: a ā á b c č d ď ð e ē é f g ǧ h ȟ ƕ i ī í j k ǩ l ľ m n...
by shimobaatar
01 Aug 2020 22:51
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 822
Views: 33773

Re: Romanization game #2

/m n ɲ ŋ/ <m n ɲ ŋ> /p t c k/ <p t c k> /f s ç x/ <f s x h> /β̞ l j ɰ/ <v l j w> /ʙ r r̟ ʀ̟/ <b r z g> /i y e ø/ <i y e ø> /ɯ u ɤ o/ <ı u õ o> /a ɶ ɑ ɒ/ <a œ à å> Aa Àà Åå Bb Cc Ee Ff Gg Hh İi Iı Jj Kk Ll Mm Nn Ɲɲ Ŋŋ Oo Õõ Øø Œœ Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Next: /p b t d k g ʔ/ /f s z ɕ ʑ h/ /t͡s ...
by shimobaatar
31 Jul 2020 20:22
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Germanic Conlangs 2
Replies: 19
Views: 284

Re: Guess the Word in Germanic Conlangs 2

If anyone's still interested in guessing, I could give some additional information. Or should I just reveal the meaning so someone else can take the next turn?
by shimobaatar
29 Jul 2020 16:12
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 39
Views: 777

Re: Reverse romanization challenge game #2

a ā ä añ āñ äñ b c d e ē é ê eñ ēñ éñ êñ g ǵ h i ī iñ īñ j k l ł ĺ m n ng ny o ō ó ô ö oñ ōñ óñ ôñ öñ p r ŕ s ś t u ū ú û uñ ūñ úñ ûñ v w y z ź ʼ /p b t d k g ʔ/ <p b t d k g ʼ> /s z ɕ ʑ h/ <s z ś ź h> /t͡ɕ d͡ʑ/ <c ǵ> /m n ɲ ŋ/ <m n ng ny> /l ɫ j ɥ ʎ ɰ w/ <l ł ĺ j y w v> /r rʲ/ <r ŕ> /i ĩ iː ĩː ʉ ʉ...
by shimobaatar
29 Jul 2020 15:55
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 235
Views: 22955

Re: Sound Changes Game v2

<ảiḇeiaioruâzî>

[ˌʔájvèjˌjájjórˈwɔ́ːzìː] > [ˌŋǽjvɪ̀ɟˌɟǽɟɟø̀rˈgʷóːrìː]
by shimobaatar
28 Jul 2020 20:49
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 39
Views: 777

Re: Reverse romanization challenge game #2

a ã b bh c č d dh e ẽ ei f g gh h i ĩ k m n ň ŋ o õ ou r s š t u ũ w y z ž zh žh /b bʱ t d dʱ k g gʱ/ <b bh t d dh k g gh> /ɸ s ʃ h/ <f s š h> /t͡s d͡z d͡zʱ t͡ʃ d͡ʒ d͡ʒʱ/ <c z zh č ž žh> /m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ> /j w/ <y w> /r/ <r> /i ĩ u ũ/ <i ĩ u ũ> /e ẽ o õ/ <e ẽ o õ> /a ã/ <a ã> /eɪ̯ oʊ̯/ <ei ou> Ne...