Search found 7928 matches

by shimobaatar
19 Jan 2021 15:48
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 45803

Re: Sound Changes Game v2

<mohetsańoëtsnyësërtsawna>

[ˈfuːbɛvɔjɛssɛɜevu] > [ˈfʉʊ̯b͡voɪ̯ʃʃeːʊ̯]
by shimobaatar
19 Jan 2021 01:25
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1048
Views: 61118

Re: Romanization game #2

/p b t d k ɡ ʔ/ <p b t d k g q> /m n ŋ/ <m n ng> /ɾ r/ <r rr> /s̻ s̪ ʃ x/ <z s x h> /w l j/ <w l j> /i ɯ u e o æ a/ <i y u e o æ a> Aa Ææ Bb Dd Ee Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Next: /p b ᵐb t d ⁿd k g ᵑg q ʔ/ /θ s h/ /t͡s d͡z ⁿd͡z/ /m n/ /l j w/ /ɽ/ /r/ /i iː ɨ ɨː u uː/ /...
by shimobaatar
17 Jan 2021 18:28
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1048
Views: 61118

Re: Romanization game #2

/m n ɳ/ <m n nr> /p b t tʼ d ʈ ʈʼ ɖ k kʼ ʔ/ <p b t ṭ d tr ṭr dr k ḳ q> /t͡sʼ ʈ͡ʂʼ k͡xʼ/ <ṣ ṣr ẋ> /s ʂ h/ <s sr x> /l ɭ/ <l lr> /i i̤ u ṳ/ <i ih u uh> /e e̤ o o̤/ <ê êh ô ôh> /ɛ ɛ̤ ɔ ɔ̤/ <e eh o oh> /a a̤/ <a ah> Aa Bb Dd Ee Êê Hh Ii Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Oo Ôô Pp Qq Rr Ss Ṣṣ Tt Ṭṭ Uu Xx Ẋẋ /b t tˤ d dˤ k g...
by shimobaatar
16 Jan 2021 22:10
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 889
Views: 182176

Re: Quick Diachronics Challenge

Third attempt: A [haə̯ˈlætʃɨ] - [ˈuɸtʃə] - [ˈɥøy̯m] - [ˈei̯tʃə] B [xae̯ˈdeci] - [ˈuːce] - [ˈɟø̃ỹ̯] - [ˈɪi̯ce] AB [xae̯ˈlæɟi] - [ˈuɸɟe] - [ˈjøy̯m] - [ˈɪi̯ɟe] The diphthong on word four is correct now, but the incorrect consonants (the k's here) are still incorrect. Your previous guess was closer. So ...
by shimobaatar
16 Jan 2021 01:58
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Romlangs 2
Replies: 240
Views: 14055

Re: Guess the Word in Romlangs 2

I can't believe I can't think of anything else to ask, but is the close-enough English "translation" three syllables or longer?
by shimobaatar
15 Jan 2021 20:45
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1048
Views: 61118

Re: Romanization game #2

/p b t d ʈ ɖ k g/ <p b t d tr dr k g> /m n ɳ ŋ/ <m n nr ng> /v z ʐ/ <v s sr> /w l ɭ j/ <w l lr j> /i u e ə o æ ɒ/ <i u e ë o æ a> Aa Ææ Bb Dd Ee Ëë Gg Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww /n͡m̻ m n̻/ /n͡m d͡b̻/ /t͡p̻ d͡b̻ p b t̻ d̻ k ʔ/ I'm assuming that the laminal diacritic is meant to be und...
by shimobaatar
15 Jan 2021 03:14
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1048
Views: 61118

Re: Romanization game #2

/p t tʰ k/ <p d t k>
/m n ŋ/ <m n g>
/s/ <s>
/w r j/ <v r j>

/i iː ɪ ɪː e eː a aː o oː ʊ ʊː u uː/ <i î y ŷ e ê a â o ô w ŵ u û>

Aa Ââ Dd Ee Êê Gg Ii Îî Jj Kk Mm Nn Oo Ôô Pp Rr Ss Tt Uu Ûû Vv Ww Ŵŵ Yy Ŷŷ

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f s ʃ x h/
/t͡ʃ/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ l j w/
/ɺ/

/i u/
/e o/
/a/
by shimobaatar
15 Jan 2021 02:33
Forum: Conlangs
Topic: Typological voting game
Replies: 96
Views: 4621

Re: Typological voting game

Consonant Inventory: C, H

C)
/p t k kʼ/
/m n/
/s/
/w r j/

H)
/t k kʼ/
/s h/
/m n/
/j w/
/r/
by shimobaatar
14 Jan 2021 22:50
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 45803

Re: Sound Changes Game v2

<mohetsańoëtsnyësërtsawna>

[ˈfuːɛʋɔ̃jɛɕɕɛɻeʋõː] > [ˈfuːwɛvɔɲɛɕɕɛɻevuə̯]
by shimobaatar
13 Jan 2021 15:11
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 45803

Re: Sound Changes Game v2

<mohetsańoëtsnyësërtsawna>

[ˈbɑːhæzɑ̃ɥɛzhɛzøzɑ̃ː] > [ˈβoːɛrɔ̃jɛssɛrerõː]
by shimobaatar
13 Jan 2021 15:08
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1048
Views: 61118

Re: Romanization game #2

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ> /ᵐb ⁿd ᵑg/ <mb nd ŋg> /p b t d k g/ <p b t d k g> /t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c ʒ č ǯ> /ⁿd͡z ⁿd͡ʒ/ <nʒ ňǯ> /f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z š ž x q h> /l r j w/ <l r j w> /i ɯ u/ <i y u> /e ɤ/ <e ư> /ʌ ɔ/ <ơ o> /æ/ <a> Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Ŋŋ Oo Ơơ Pp Qq Rr Ss Šš Tt...
by shimobaatar
11 Jan 2021 17:07
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 82
Views: 6425

Re: Reverse romanization challenge game #2

a ã ãã ă b c c' cŭ cŭ' d ð e ẽ f g gă gŭ găŭ h hă hŭ hăŭ i ĩ ĭ j jŭ k kă kŭ kăŭ k' kă' kŭ' kăŭ' kh' l m n o õ p p' þ r ř rr s š šŭ t t' θ u ũ ŭ z ž žŭ ’ ’ŭ ‘ ‘ĭ /p b ɓ t tʼ d k kʼ g kʷ kʷʼ gʷ q qʼ ɢ qʷ qʷʼ ɢʷ ʡ ʡʷ ʔ ʔʲ/ <p b p' t t' d k k' g kŭ kŭ' gŭ kă kă' gă kăŭ kăŭ' găŭ ’ ’ŭ ‘ ‘ĭ> /f θ ð s z ʃ ...
by shimobaatar
11 Jan 2021 16:30
Forum: Games
Topic: phrase modifying game
Replies: 9
Views: 347

Re: phrase modifying game

I've reintroduced the gloss. Hopefully everything lines up properly between the text, gloss, and transcription. I've also put all the previous "rules" under a spoiler. <Hjumàn bîings-óll; ǽ thé-år bórn fbî ǽnt îquàl dignàtî-in ǽnt baits-in bithin. Ǽ thé-år endaut bîsàn-in ǽnd cånshàns-in bith ǽnt th...
by shimobaatar
11 Jan 2021 15:36
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1048
Views: 61118

Re: Romanization game #2

/m mˤ n nˤ ŋ ŋʷ ŋˤ ŋˤʷ/ <m mb n nd ŋ ŋw ŋg ŋgw> /p b ɓ t d ɗ k g kʷ gʷ ʔ/ <p b bb t d dd k g kw gw q> /t͡s d͡z ɗ͡z/ <z j jj> /f ð̺ s zˤ h/ <f ð s ʒ h> /l ɾ j w ʕ/ <l r y w c> /i u/ <i u> /ə/ <e> /a/ <a> /V˦~V́ V˧~V̄ V˨~V̀/ <V V́ V̀> Aa Áá Àà Bb Cc Dd Ðð Ee Éé Èè Ff Gg Hh Ii Íí Ìì Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ P...
by shimobaatar
11 Jan 2021 03:50
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Germanic Conlangs 2
Replies: 276
Views: 12325

Re: Guess the Word in Germanic Conlangs 2

All of this is correct. The -ang- element (forgive my laziness with my own orthography!) is indeed descended from a PGmc verb root. Oh, no worries at all, of course! [:)] Looking at Wiktionary, at least, *angwijaną seems to me like a possible candidate for the ancestor of -ą́ng- , at least based on...
by shimobaatar
11 Jan 2021 03:29
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Romlangs 2
Replies: 240
Views: 14055

Re: Guess the Word in Romlangs 2

For what it's worth, in one of your posts here, you got very close to the word, and you've been colder since Oh jeez, hmm… If so, does àcogliuac mean "hence, from here, from this place"? [cross] not quite I can't imagine it's just "here", is it? [cross] Is it something like "henceforth" or "heretof...
by shimobaatar
11 Jan 2021 03:19
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Germanic Conlangs 2
Replies: 276
Views: 12325

Re: Guess the Word in Germanic Conlangs 2

Is ong a nominalizer/gerund/participle suffix? Yes. For the purposes of this word, you can see it as a gerund or verbal noun deriver. Based on what's been said about -ong , I'm tentatively assuming that (r)ą́ng- is a verb. If that's correct, was the morpheme ancestral to -ą́ng- already the root of ...
by shimobaatar
11 Jan 2021 03:00
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 889
Views: 182176

Re: Quick Diachronics Challenge

Second attempt: Here's my response to Shimobaatar. No worries about taking your time. I was actually relieved you took so long because it gave me a chance to focus on finals and life without this hanging over my head for a bit. And as for the difficulty, as I look over things, I do see how the forms...
by shimobaatar
10 Jan 2021 15:10
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1048
Views: 61118

Re: Romanization game #2

/m mʲ n nʲ/ <m mi~my n ni~ny> /p t d dʲ k kʲ g gʲ/ <p t d di~dy k ki~ky g gi~gy> /θ θʲ ð s z sʲ~ʃ zʲ~ʒ x~ɣ j/ <th thi~thy dh s z si~sy z~zy gh j> /t͡s t͡sʲ d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c ci~cy dz č ž> /r rʲ l lʲ ʟ w/ <r ri~ry l li~ly ł w> /i u ɯ/ <i u ı> /e ə o ɤ/ <e ë o õ> /æ ɑ/ <ä a> /aɪ̯ eɪ̯ oɪ̯ ɤɪ̯/ <ai ei oi ...
by shimobaatar
10 Jan 2021 14:52
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 45803

Re: Sound Changes Game v2

<mohetsańoëtsnyësërtsawna>

[ˈmaːɛt͡saŋøə̯t͡siə̯søt͡sawna] > [ˈmaːjɛsãɥʌsjəʌsøsɒːn]