Search found 412 matches

by jimydog000
19 Jan 2021 13:54
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<mohetsańoëtsnyësërtsawna>

[ˈfuːwɛvɔɲɛɕɕɛɻevuə̯] > [ˈfuːbɛvɔjɛssɛɜevu]
by jimydog000
17 Jan 2021 09:33
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1051
Views: 62163

Re: Romanization game #2

/p b t d k g ʔ/<p b t d k g q> /f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/<f v þ ð s z ś ź x ǵ h> /t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/<ts dz ch jh> /m n ɲ ŋ/<m n ñ ń> /l j ʎ w/<l j lj w> /r ʀ/<r rr> /i iː y yː ɯ ɯː u uː/<i ii y yy ı ıı u uu> /e eː o oː/<e ee o oo> /œ œː ʌ ʌː/<ö öö à àà> /a aː ɒ ɒː/<a aa ò òò /m n ɳ/ /p b t tʼ d ʈ ʈʼ ɖ k ...
by jimydog000
15 Jan 2021 09:02
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1051
Views: 62163

Re: Romanization game #2

/p b t d ʈ ɖ k g/ <p b t d ṱ ḓ k g>
/m n ɳ ŋ/<m n ṋ ń>
/v z ʐ/ <v z z̭>
/w l ɭ j/ <w l ḽ y>

/i u e ə o æ ɒ/ <i u é e o a å>


/n͡m̻ m n̻/
/n͡m d͡b̻/
/t͡p̻ d͡b̻ p b t̻ d̻ k ʔ/
/dː̻/
/s̻ ɣ h/
/hː/
/ɾ̻ j/

/i ĩ u ũ/
/e ẽ o õ/
/ɑ ɑ̃/
by jimydog000
14 Jan 2021 11:56
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<mohetsańoëtsnyësërtsawna>

[ˈβoːɛrɔ̃jɛssɛrerõː] > [ˈfuːɛʋɔ̃jɛɕɕɛɻeʋõː]
by jimydog000
13 Jan 2021 11:13
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<mohetsańoëtsnyësërtsawna>

[ˈmaːjɛsãɥʌsjəʌsøsɒːn] > [ˈbɑːhæzɑ̃ɥɛzhɛzøzɑ̃ː]
by jimydog000
13 Jan 2021 08:07
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1051
Views: 62163

Re: Romanization game #2

/p t k/<p t k>
/ɸ s ʃ h/<f s ŝ h>
/t͡ʃ/<ĉ>
/m n ŋ/<m n ŋ>
/l j w/<l y w>
/ɾ/<r>
/r/<rr>

/i iː u uː/<i ī u ū>
/e eː o oː/<e ē o ō>
/a aː/<a ā>


/m n ɲ ŋ/
/ᵐb ⁿd ᵑg
/p b t d k g/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/ⁿd͡z ⁿd͡ʒ/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h
/l r j w/

/i ɯ u/
/e ɤ/
/ʌ ɔ/
/æ/
by jimydog000
11 Jan 2021 13:03
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1051
Views: 62163

Re: Romanization game #2

/p b t d k/<p b t d k> /f s h/<f s h> /m n ŋ/<m n n̂> /l j ɰ w/<l j ĵ w /r/<r> /i ɨ u/<i y u> /e o/<e o> /a/<a> /m mˤ n nˤ ŋ ŋʷ ŋˤ ŋˤʷ/ /p b ɓ t d ɗ k g kʷ gʷ ʔ/ /t͡s d͡z ɗ͡z/ /f ð̺ s zˤ h/ /l ɾ j w ʕ/ /i u/ /ə/ /a/ /˦ ˧ ˨/ /də̀ŋʷúsīŋˤʷū ídūfū káə̄ fə̄gʷə́ mùŋíājīɗ͡zīnīwū sīŋ ūð̺ə́ʕə̄ŋˤʷī hūʕákūgʷāh...
by jimydog000
09 Jan 2021 12:12
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1051
Views: 62163

Re: Romanization game #2

/p b t d k g/<p b t d k g>
/f v s z h/<f v s z h>
/m n ŋ/<m n ng
/l ɫ j/<l ll y>

/i ɨ ʉ u/<I ï ü u>
/e o/<é ó>
/ɛ ɔ/<e o>
/a/<a>


/m n/
/pʰ p b tʰ t d kʰ k g/
/t͡s t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ/
/f s ʃ h/
/l j w/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
by jimydog000
08 Jan 2021 09:31
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<mohśèyahngaosĕriććy̆þütiy̆mmion> / <MO7 XA2 ÝON̠7 N̠ÓL2 LIL4 SE2 LÍ1 XOM1 ÑO7>

[mɑ˩ˀ hæ˦ jɑ˩ˀɰ̃ ŋo˦ɹ ɹɯ˩˦ɹ sɤ˦ ɹi˨ hɑ˨β̃ ɲɑ˩ˀ] > [mɑˀ˩ hæ˦ jɑˀŋ˩ ŋoɹ˦ ɹɨɹ˩˦ sɤ˦ ɹi˨ hɑv˨ nɑˀ˩]
by jimydog000
31 Dec 2020 14:16
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

Posting in 2021.

<mŏycliáubŭngaosơiriưissy̆þiohòytiaihmion>

[mɞ̃ˈc͡çɛːi̯wɨ̃ŋˌgɒːsəˌriɕɕɞˌθixœy̯t͡ɕə̃mˌmĩə̯̃ŋ] > [mɞ̃ˈt͡ʃɛːi̯vɨ̃ŋˌgɒːsəˌriɕɕɞˌθixœy̯t͡ʃm̩ˌmĩə̯̃ŋ]
by jimydog000
29 Dec 2020 04:55
Forum: Games
Topic: Reverse Sound Changes Game v2
Replies: 85
Views: 8833

Re: Reverse Sound Changes Game v2

[ˈkʷaθaˌqoteˌluku] < [ˈxʷat̪aˌkɒteˌluku]
by jimydog000
27 Dec 2020 08:29
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<kāssőy̋>
[kas˧sø˧˥y˩˥] > [ʔas˧sɵ˧˥i˩˥]
by jimydog000
20 Dec 2020 14:55
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<kk'jiruyjatsiyymhou>

[ˈjeθθˤæːðø̃ːː] > [jeʃˤˈʃˤɛːdø̃ːː]
by jimydog000
18 Dec 2020 11:47
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<kk'jiruyjats'iyymhou>
[cʼirəɪ̯jat͡sʼiˈɥyw̃u] > [cʼilaɪ̯jat͡sʼiˈɥyŋʷu]
by jimydog000
16 Dec 2020 14:43
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 82
Views: 6658

Re: Reverse romanization challenge game #2

Yeah, anyone is welcome to finish my attempt.

a á ā ā́ ą ą́ ą̄ ą̄́ b bb ƀ c d dd đ e é ē ḗ ę ę́ ę̄ ę̄́ f g i í ī ī́ j k l ƚ m mm n nn o ó ō ṓ ǫ ǫ́ ǭ ǭ́ p q r s t u ú ū ū́ v w x y z ƛ
by jimydog000
16 Dec 2020 07:52
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 82
Views: 6658

Re: Reverse romanization challenge game #2

/m n ɲ/<m n ñ>
/β s z x h/<bb s z x h>
/l r j ʀ/<l r j ʀ>
/b d/<b d>
/t c k q/<t c k q>

rc rd rh rj rl r' rr rs rt rz

/ʘ mʘ/<ʘ ʘm>
/ǀ ŋǀ ǀ ǀ/<ǀ ǀn ǀr ǀrn>
/! ŋǃ ! !/<! !n !r !rn>
/‖ ŋǁ ‖ ‖/<‖ ‖n ‖r ‖rn>
/ǂ ŋǂ/<ǂ ǂñ>

/i y u/<i ï u>
/e ø o/<e ë o>
/ɛ a/<a ä>
by jimydog000
16 Dec 2020 04:28
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<zõnaddõvomöi>

[ˈzʌnaddʌvoˌmœi̯] > [ˈzn̩ʔɑddəvoˌmɞːʔi]
by jimydog000
14 Dec 2020 09:19
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<çiht̥ăat̥ăōt̥ămhmăohr̥ōh>

[ˈznɔððʌ̃pʊˌmɔjˀ] > [ˈzə̯nɔððʌ̃fʊˌmɔḭ]
by jimydog000
12 Dec 2020 23:35
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<çiht̥ăat̥ăōt̥ămh măohr̥ōh>

[h̪͆iʝd͡zˤɒˈt͡sˤo:d͡zˤm̩ɸ] [ˈmˤoʝʀo:ɸ] > [i:ʝd͡zˤɒˈt͡sˤo:d͡zˤempfˈmˤoʝho:f]
by jimydog000
12 Dec 2020 02:39
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46427

Re: Sound Changes Game v2

<stistehtionkwatennàro>

[çeʰt͡s'aˈt͡sʼaːt͡s'ʷomˌbɑ̯ɔʒegɽɑɔ̯] > [ceʰt͡s'ɐˈt͡sʼaːt͡s'ʷunˌbɐ̯ɔʒegɽaɔ̯]

A preaspirated ejective huh?