Search found 338 matches

by jimydog000
30 Oct 2020 07:34
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<léungóurórn>

[ˈləːʊ̯ˌŋoːʊ̯ɾoːɾŋ] > [ˈleːʊ̯ˌŋoːʊ̯ɾoːɾn]
by jimydog000
29 Oct 2020 14:07
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

[ˈðəʋoˌʔɔːɣɾɔːɾŋ] > [ˈðəwuˌʔoːgɾoːɾŋ]
by jimydog000
29 Oct 2020 10:28
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 951
Views: 41381

Re: Romanization game #2

/m 0̪͆̃ n ŋ/<m m̏ n ŋ> /p' p b ɾ̪͆͡ʔ t' t d k' k ʔ/<p̩ p p d̏ t̩ t d k̩ k q> /ɸ' ɸ β h̪͆' h̪͆ ɦ̪͆ s' s z ɬ' ɬ ɮ h/<f̩ f v h̩̏ h̏ j̏ s̩ s z ɫ̩ ɫ ᵶ h> /0̪͆ r l ɣ/<x̏ r l g> breathe <x> /i i: ɨ ɨ: u u:/<i ii y yy u uu> /e e: ə ə: o o:/<e ee ə əə o oo> /a a:/<a aa> /u:pp'ə:ɣup'uɮuŋ da ŋak'atɬa rəh norɸ'...
by jimydog000
28 Oct 2020 14:09
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<demusahrgánớ>

[ˈdəβ̃oˌhɑːgrɑːɾ̃ɰə] > [ˈdəʋoˌɑːgrɑːɾ̃ɰ]
by jimydog000
27 Oct 2020 10:30
Forum: Games
Topic: Cyrillisation game #2
Replies: 49
Views: 6207

Re: Cyrillisation game #2

/p t k/<п т к>
/ɸ θ s x h/<ф ћ с ӽ х>
/t͡s/<ц>
/m n/<м н>
/l j w/<л й в>
/r ʀ/<р ԗ>

/i u/<и у>
/e o/<е о>
/ə/<ӛ>
/æ/<ӕ>
/a/<a>

Next:

/m n ŋ/
/mː nː ŋː/
/p pʼ b t tʼ d k kʼ g q qʼ ɢ/
/s z/
/β̞ l j/

/i u/
/e ẽ o õ/
/a ã/
by jimydog000
26 Oct 2020 05:30
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<demusahrgánớ>

[ˈjəmʊ] > [ˈdəmʊ]

+ [sɑhr̥gɑːnɤ̯ə] = [ˈdəmʊˌsɑhr̥gɑːnɤ̯ə]
by jimydog000
25 Oct 2020 07:28
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 951
Views: 41381

Re: Romanization game #2

/p pʰ t tʰ k kʰ k͡p k͡pʰ ʔ/<p ph t th k kh g gh ' /f s ʃ h/<f s x h> /t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/<z zh q qh> /m n ŋ ŋ͡m/<m n /l j w/<l y w> /r/<r> /i iː u uː/<i ih u uh> /ɪ ʊ/<ï ü> /eː oː/<eh oh> /ɛ ɛː ɔː/<ë ëh öh> /a/<a> Next: /p b bˤ t d ʈ ɖ ʈˤ ɖˤ k g gˤ ʔ/ /f v s z sˤ zˤ ʂ ʐ ʂˤ ʐˤ ħ ʕ h/ /t͡s d͡z t͡sˤ d͡z...
by jimydog000
25 Oct 2020 05:52
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈæ̃ɪ̯̃ʋɔ] > [æə̯mo]
by jimydog000
24 Oct 2020 15:16
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈʃẽːvãː] > [ˈhɛ̃ːvɔ̃]
by jimydog000
24 Oct 2020 07:17
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 951
Views: 41381

Re: Romanization game #2

/m n̪ n̠ ŋ/<m n̯ n ŋ> /p b t̪ d̪ t̠ d̠~r̠ k g ʔ/<p b t̯ d̯ t d k g ʔ> /p' ɓ t̪' ɗ̪ t̠' ɗ̠ k' ɠ q' ʛ~ʀ↓/<p̓ b̒ t̯̓ d̯̓ t̓ d̓ k̓ g̓ q̓ x̬̓> /f v s̪ z̪ s̠ z̠ x ɣ h/<f v s z s z x j h> /f' v↓ s̪' z̪↓ s̠' z̠↓ x' ɣ↓/<f̓ v̓ s̯̓ z̯̓ s̓ z̓ s̓ x̓ j̓> /β̞ l̪ (r̠) j ʁ̞/<v l r y r̬> /i ɘ u/<i y u> /ɪ ə ʊ/<ï ÿ ü>...
by jimydog000
22 Oct 2020 06:45
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈd͡ʒeɪ̯vãː] > [ˈt͡ʃeːvãː]
by jimydog000
21 Oct 2020 08:12
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈbwəɪ̯vɒ̃n] > [ˈgeɪ̯vɒ̃ː]
by jimydog000
20 Oct 2020 15:51
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 951
Views: 41381

Re: Romanization game #2

/m n/<m n>
/p t kʲ~k k~q kʷ/<p t c k q>
/h/<h>
/l r j w/<l r j v>

/i iː ɨ u uː/<i ii ì u uu
/ĕ e eː ə ŏ o oː/<ĕ e ee à ŏ o oo>
/a/<a>

Next:

/p b t̼ t d k ɡ q/
/m n̼ n ŋ/
/f v ð̼ s z ʃ ʒ ç x ɣ/
/ʧ ʤ/
/w j l ɾ r/

/i u/
/ɪ ʊ/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
by jimydog000
20 Oct 2020 14:31
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Germanic Conlangs 2
Replies: 155
Views: 2096

Re: Guess the Word in Germanic Conlangs 2

teketting the first syllable is from PG *ta ?
by jimydog000
20 Oct 2020 11:33
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Germanic Conlangs 2
Replies: 155
Views: 2096

Re: Guess the Word in Germanic Conlangs 2

Does ef mean 'if'?

Is the third word a noun?
by jimydog000
20 Oct 2020 05:04
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 951
Views: 41381

Re: Romanization game #2

/p pʰ ᵐb t tʰ ⁿd k kʰ ᵑg k͡p k͡pʰ ᵑ͡ᵐɡ͡b/<b p mb d t nd g k x xh ɴx
/s ɬ h/<s lh h>
/m n ŋ ŋ͡m/<m n ɴ>
/l ɻ j w/<l r y w>

/i u a/<i u a>

Next:

/m n ɲ ŋ ŋʷ/
/p b t d c ɟ k kʷ g ʔ/
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ x xʷ h/
/ʦ ʣ ʧ ʤ ʨ ʥ/
/l ʎ ʟ/
/j w/
/r ʀ/
/ɬ ɮ ʎ̝̊/

/i ɨ u/
/e ɘ o/
/ɛ ɜ ɔ/
/æ a ɒ/
by jimydog000
20 Oct 2020 02:47
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈbʀeːβɔŋ] > [ˈbwiːfɔn]
by jimydog000
18 Oct 2020 09:07
Forum: Conlangs
Topic: One hour challenge - Da Vinci Quote
Replies: 8
Views: 1090

Re: One hour challenge - Da Vinci Quote

Friendly bump.
by jimydog000
18 Oct 2020 03:57
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<bejeigwûnldhïn>

[ˈbɛjeɪ̯ɣɯ̃ːɫdʱɨ̃] > [ˈbɛjeɪ̯ɡʷɯ̃ːɫdʱɨ̃]
by jimydog000
18 Oct 2020 03:06
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 404
Views: 28471

Re: Sound Changes Game v2

<djý rrœ̀ ngïkï>

[vɛ˩jøʏ̯˧gu˧] > [ˈbɛjøʏ̯gɯ] + [ẽldhɨŋ] = [ˈbɛjøʏ̯gɯẽldhɨŋ]