Rite yor way!

What can I say? It doesn't fit above, put it here. Also the location of board rules/info.
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2686
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Rite yor way!

Post by Dormouse559 »

Zate ise oueute aour reptiliyeune oveurlordze ouante you te sinque. [¬.¬]

User avatar
Xonen
moderator
moderator
Posts: 1058
Joined: 16 May 2010 00:25

Re: Rite yor way!

Post by Xonen »

Znex wrote:Ai dounta andastanda ida. Vauza a veri impoten fo riddin Inglis.
Nt rll. Th prblm wth hzh's wrtng sn't tht h's mttd th vwls, t's tht h's ls scrmbld th rdr f th lttrs. Wcihh by ilestf has aslo been nteod to rsulet in sriipsrlugny ralbadee Egsinlh, as lnog as the fsrit and lsat ltteer of a wrod saty the smae.

User avatar
Ahzoh
mongolian
mongolian
Posts: 4025
Joined: 20 Oct 2013 02:57
Location: Canada

Re: Rite yor way!

Post by Ahzoh »

mttd
smsts
wot dis see?
Image Ӯсцьӣ (Onschen) [ CWS ]
Image Śāt Wērxālu (Vrkhazhian) [ WIKI | CWS ]

HoskhMatriarch
roman
roman
Posts: 1517
Joined: 16 May 2015 18:48

Re: Rite yor way!

Post by HoskhMatriarch »

Inglisch iss nott e gud lengwidsch tu reit wiss änn äbdschäd. Sehr ahr tu menni wauels.
No darkness can harm you if you are guided by your own inner light

User avatar
Znex
roman
roman
Posts: 972
Joined: 12 Aug 2013 14:05
Location: Australia

Re: Rite yor way!

Post by Znex »

Yu kud du yt yf y kpt sm bisk rprsntishn av vulz. Wi hd a tupk abut it akshly a wil bk: ay think wi figd thi wunly nidd t bi a mks av thri vuls f ul Ynglsh vulz.
:eng: : [tick] | :grc: :wls: : [:|] | :chn: :isr: : [:S] | :nor: :deu: :rom: :ind: :con: : [:x]
Conlangs: Pofp'ash, Ikwawese, Old Quelgic, Nisukil Pʰakwi, Apsiska

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 4256
Joined: 22 Aug 2010 18:46

Re: Rite yor way!

Post by Xing »

I thnk we cld kp wrd-intl and (aubdl) wrd-fnl vwls, and dlt the rst, It wld sv a lt of spc, and wrks in sm shrthnd sstms.
[;)]

User avatar
Xonen
moderator
moderator
Posts: 1058
Joined: 16 May 2010 00:25

Re: Rite yor way!

Post by Xonen »

Ahzoh wrote:
mttd
smsts
wot dis see?
Xing's poste above pritty much givs the answr for bothe ov these (emphasis mine): [;)]
I thnk we cld kp wrd-intl and (aubdl) wrd-fnl vwls, and dlt the rst, It wld sv a lt of spc, and wrks in sm shrthnd sstms.

GrandPiano
mayan
mayan
Posts: 2096
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Rite yor way!

Post by GrandPiano »

Δις θρηντ ιζ σο χαωρντ του ρειντ σάμταϊμζ...
Spoiler:
This thread is so hard to read sometimes...
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

ol bofosh
greek
greek
Posts: 830
Joined: 27 Aug 2012 14:59
Location: tʰæ.ɹʷˠə.ˈgɜʉ̯.nɜ kʰæ.tə.ˈlɜʉ̯.nʲɜ spɛ̝ɪ̯n ˈjʏː.ɹəʔp

Re: Rite yor way!

Post by ol bofosh »

GrandPiano wrote:Δις θρηντ ιζ σο χαωρντ του ρειντ σάμταϊμζ...
Spoiler:
This thread is so hard to read sometimes...
YS, T N B HDCH, W'R NT SD T RDNG LK THS, BT T'S GD CHLLNG, ND Y CN GT SD T T VNTLLY
Spoiler:
yes, it can be a headache, we're not used to reading like this, but it's a good challenge and you can get used to it eventually.

User avatar
druneragarsh
sinic
sinic
Posts: 443
Joined: 01 Sep 2015 15:56
Location: Finland

Re: Rite yor way!

Post by druneragarsh »

ol bofosh wrote:
GrandPiano wrote:Δις θρηντ ιζ σο χαωρντ του ρειντ σάμταϊμζ...
Spoiler:
This thread is so hard to read sometimes...
YS, T N B HDCH, W'R NT SD T RDNG LK THS, BT T'S GD CHLLNG, ND Y CN GT SD T T VNTLLY
Spoiler:
yes, it can be a headache, we're not used to reading like this, but it's a good challenge and you can get used to it eventually.
Ðou ai'd sei ðät sam orþâgrəfiiz ar iiziər tu riid ðän âðərz. Vaulz du kanvei informeišən, ju nou? (Ai olsou doun't riili äpriišieit ðə ool-käps esþetik, bât âðərz ar frii tu disägrii.) [:P]
drúne, rá gárš
drun-VOC I.ERG read

List of conlangs with links!
Refer to me with any sex-neutral (or feminine) 3s pronoun, either from English (no singular they please, zie etc are okay) or from one of your conlangs!
CWS

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2686
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Rite yor way!

Post by Dormouse559 »

A whle ago, I wrkd on an orthgrphy wth mnml vwls. Intil and fnl vwls are kpt, and whn tw vwl lttrs apper cnsctvly, the frst one is kpt. If thre are three vwl lttrs, the frst tw are kpt, and so on. <y> conts as a vwl lttr if it's sllbc. Whn it rprsnts a yd or is prt of a dgrph, it gts tretd as a cnsnnt lttr.

E ouaïl eugueau, aï oueurcte âne ène orthâgrephie ouisse minimeul vaoulze. Inicheul inde faïneul vaoulze âre quepte, inde ouenne tou vaoul letteurze eupir consèquieutiveli, ze feurste oueune ise quepte. If zerre âre fri vaoul letteurze, ze feurste tou âre quepte, inde seau âne. <y> caountse ase e vaoul letteur if it ise syllabique. Ouenne ite raipresintse e yâde or ise pârte euv e daïgraphe, it guètse triteude ase e consoninte letteur.

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3777
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Rite yor way!

Post by qwed117 »

Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Here's my orthography:
Ad infinitum, gents
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

User avatar
Egerius
mayan
mayan
Posts: 1633
Joined: 12 Sep 2013 21:29
Location: Not Rodentèrra
Contact:

Re: Rite yor way!

Post by Egerius »

Cæn ȝeow æcciualliȝ wrít somþing in a neow orþogræfiȝ?

For future use:
Spoiler:
Yogh: Ȝȝ – Thorn: Þþ
Languages of Rodentèrra: Buonavallese, Saselvan Argemontese; Wīlandisċ Taulkeisch; More on the road.
Conlang embryo of TELES: Proto-Avesto-Umbric ~> Proto-Umbric
New blog: http://argentiusbonavalensis.tumblr.com

GrandPiano
mayan
mayan
Posts: 2096
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Rite yor way!

Post by GrandPiano »

Egerius wrote:Cæn ȝeow æcciualliȝ wrít somþing in a neow orþogræfiȝ?
Χαυ ντιντ ιου γητ "neow" φωρ "new";
Spoiler:
How did you get "neow" for "new"?
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
Ahzoh
mongolian
mongolian
Posts: 4025
Joined: 20 Oct 2013 02:57
Location: Canada

Re: Rite yor way!

Post by Ahzoh »

Ѧłʟ μüṧ⊥ ẘґї⊥ℯ; @ʟℓ μυṧт $℘℮@к▪
Last edited by Ahzoh on 05 Feb 2016 17:13, edited 1 time in total.
Image Ӯсцьӣ (Onschen) [ CWS ]
Image Śāt Wērxālu (Vrkhazhian) [ WIKI | CWS ]

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2686
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Rite yor way!

Post by Dormouse559 »

Wht if I dn't wnt to wrte or spek? Wht if I wnt to use sgn lnguge or smke sgnls?

User avatar
Ahzoh
mongolian
mongolian
Posts: 4025
Joined: 20 Oct 2013 02:57
Location: Canada

Re: Rite yor way!

Post by Ahzoh »

I̵̘̼̹ͯ̽ͨ̽ͯͪ̍ ̵̧͇̹͙͕̂ͧͧ̇̽̅ͣc̨͈͔͔̼̙̳ͥ̂̓̓o̴̱̲̹͚̱̰ͪ̆́ͥͬ͘u̵̲̩̲̹̻̍̍͠l͖̖̪̝̉͘͜ḏ̢̛̝̳̇̏ͦ̎ ̷̶̥͓̪͎͍͙ͦ̓͠n͖̠̻ͫ̕͜o̭̜͐̇t̬̦̯̝̣͖̍̊ͮ ̿ͭͫͥͣͨ͐͆͏̵̩̝́c̾̂̍̏̇ͦ͒͏̯̲͓̯̻̖̝a̛͔̭̹̭͕̲̩̦̾̂̎ͨ̅̈́͜r̪̞̥̺̼ͤ͂͆͒ͫ͑͆ͧ́̕̕͟ę̷͉̠̜̟͍̹̻̭̫́̄̌̓ ͥ͑̔ͬͯ̀͏̸̳͕̞̞ͅl̼͙͎͕̣̳̩̲͌͆͢͞e̴̱͓̬̯̯̲̥͊s̱͙͍͇̊̿͆͐̄̾̉̐͢ͅs͓̥̥̯̭̗͆!̜ͦ̌ͭ͟
Image Ӯсцьӣ (Onschen) [ CWS ]
Image Śāt Wērxālu (Vrkhazhian) [ WIKI | CWS ]

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2686
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Rite yor way!

Post by Dormouse559 »

Wll, tht's rde. [}:(] I bt yo're a ht at prtis.

User avatar
Ahzoh
mongolian
mongolian
Posts: 4025
Joined: 20 Oct 2013 02:57
Location: Canada

Re: Rite yor way!

Post by Ahzoh »

Ý̵͓̠͔̠̺̥͙͈̘͓̺̺̣̼̒̓͂̓͠ͅͅoͮ̀̄ͣ̃҉̴̳̲̲͕̬̫̘̥̰̭͇͚̫̲u̙̳̺̬͔͉̤̪̣̠̯̺̹͉̅ͤ͛͌͊̎͂ͥ̓̋̎̉ͨ̓ͪ̒̌̀ͅͅ ͎͙̦̹̯̰̳̱͕̦̗̘̮͍͉͔̘͕̬͋͂́͌ͪ͋ͩͩͫͦͥͦ́͢͡b̶ͦ̈́͌̓͗͊̽̃̇ͨ͗͋̔ͥ҉̮̜̪̦̬̞̟́͜e̪̟̤͖͓̫̩̬͇̰̩͈͉͉̹̤̮̺̤ͣ̊ͣ̒͌ͧ͋̍ͬ͌͊̏͗ͬ̄ͪ́͢͝͠t̵̮̟͉̖͕̞͈̼̣̼̙̙̄̐ͬ͋ͥ̐̔ͯ͑̅͐́͘ ̷͚̺̯̞̒̑̾̓ͬͣ͐́̆ͤͫ́̈̀̎ͣ̕̕Ȉ̗̗̺̱ͣ̈́͡ ̡̧̯͙͍͍̪̬͍̗̬̂̆͑̍̏̀͡à̛̛̜͈̥̻̭͙̰͚͖͍̣̼ͥͨ̀ͧͤ̊͠m̸̴̧̺̖̯͙͚̜̞̪̲͑̓̚̕͠!̏̑́̓̑ͦ̐̇̇͛ͪ̑̓͂ͬ͆̅̚҉̶̢͕̙̗̹͖͙͕̮̝̮̩̙͇̫̭̦͕̞͜
I like to torture my readers...
Image Ӯсцьӣ (Onschen) [ CWS ]
Image Śāt Wērxālu (Vrkhazhian) [ WIKI | CWS ]

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2686
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Rite yor way!

Post by Dormouse559 »

Lckly, I've fgred ot hw to red yor wrtng. I'm prtty sre it's mkng my cmptr rn slw.

Post Reply