Romanization game #2

A forum for game threads.
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 275
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p ɓ t ɗ k ɠ ʔ/ <p p’ t t’ k k’ c>
/f s x/ <f s h>
/m n ŋ/ <m n g>
/ɹ l ʟ w/ <z d l w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ɑ/ <a>Next:
/pʲ pʷ tʷ tʲ ʈ ʈʷ k kʷ qʷ/
/bʲ bʷ dʷ d dʲ ɖ ɖʷ ɟʲ g gʷ/
/ɓʲ ɓʷ tʷ’ t’ tʲ’ qʷ’/
/tθ’ tθʲ’ ʈʂ’/
/mʷ n ɲʲ ŋ/
/βʲ βʷ ɹ ɹʲ ɻ ɻʷ j ɰ w ʁʷ/
/ɸʷ θʷ θ θʲ ʂ ʂʷ ç χʷ/

/ə/
CʲəCʲ > [​i]
CʲəC > [e]
CʲəØ > [ej]
CʲəCʷ > [y]
CəCʲ > [ɛ]
CəC > [ə]
CəØ > [əɰ]
CəCʷ > [ɔ]
CʷəCʲ >[y]
CʷəC > [o]
CʷəØ > [ow]
CʷəCʷ > [​u]
ØəCʲ > [ɰɛ]
ØəC > [ɰə]
ØəCʷ > [wɔ]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/pʲ pʷ tʷ tʲ ʈ ʈʷ k kʷ qʷ/ <p p t t ṭ ṭ k k q>
/bʲ bʷ dʷ d dʲ ɖ ɖʷ ɟʲ g gʷ/ <b b d d d ḍ ḍ g g g>
/ɓʲ ɓʷ tʷʼ tʼ tʲʼ qʷʼ/ <ɓ ɓ ƭ ƭ ƭ ƙ>
/tθʼ tθʲʼ ʈʂʼ/ <þ þ c>
/mʷ n ɲʲ ŋ/ <m n ŋ ŋ>
/βʲ βʷ ɹ ɹʲ ɻ ɻʷ j ɰ w ʁʷ/ <v v r r ṛ ṛ j ğ w x>
/ɸʷ θʷ θ θʲ ʂ ʂʷ ç χʷ/ <f z z z s s h h>

/ə/ <i~e~ej~y~ai~a~ağ~au~o~ow~u~ğai~ğa~wau>

Aa Bb Ɓɓ Cc Dd Ḍḍ Ee Ff Gg Ğğ Hh Ii Jj Kk Ƙƙ Mm Nn Ŋŋ Oo Pp Qq Rr Ṛṛ Ss Tt Ṭṭ Ƭƭ Uu Vv Ww Xx Yy Zz Þþ
Spoiler:
CʲəCʲ > [​i] <i>
CʲəC > [e] <e>
CʲəØ > [ej] <ej>
CʲəCʷ > [y] <y>
CəCʲ > [ɛ] <ai>
CəC > [ə] <a>
CəØ > [əɰ] <ağ>
CəCʷ > [ɔ] <au>
CʷəCʲ >[y] <y>
CʷəC > [o] <o>
CʷəØ > [ow] <ow>
CʷəCʷ > [​u] <u>
ØəCʲ > [ɰɛ] <ğai>
ØəC > [ɰə] <ğa>
ØəCʷ > [wɔ] <wau>

Next:

/p t c k k͡p/
/s h/
/m n ɲ ŋ/
/l j w/

/i u/
/ɛ ɔ/
/a/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 342
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/pʲ pʷ tʷ t tʲ ʈ ʈʷ k kʷ qʷ/ <P P T T T T̠ T̠ K K Q>
/bʲ bʷ dʷ d dʲ ɖ ɖʷ ɟʲ g gʷ/ <B B D D D D̠ D̠ G G G>
/ɓʲ ɓʷ tʷ’ t’ tʲ’ qʷ’/ <Ṕ Ṕ T́ T́ T́ Q́>
/tθ’ tθʲ’ ʈʂ’/ <Ź Ź Ś>
/mʷ n ɲʲ ŋ/ <M N N~N̠ N̠>
/βʲ βʷ ɹ ɹʲ ɻ ɻʷ j ɰ w ʁʷ/ <W W L L Ĺ Ĺ Y Y Y G̠>
/ɸʷ θʷ θ θʲ ʂ ʂʷ ç χʷ/ <F Z Z Z S S X X>

/ə/ <H>
CʲəCʲ > [​i] <I>
CʲəC > [e] <E>
CʲəØ > [ej] <E̠>
CʲəCʷ > [y] <Ú>
CəCʲ > [ɛ] <A>
CəC > [ə] <H>
CəØ > [əɰ] <H́>
CəCʷ > [ɔ] <O>
CʷəCʲ >[y] <Ú>
CʷəC > [o] <Ó>
CʷəØ > [ow] <O̠>
CʷəCʷ > [​u] <U>
ØəCʲ > [ɰɛ] <Á>
ØəC > [ɰə] <H̠>
ØəCʷ > [wɔ] <U̠>


/p t c k k͡p/ <b d j g q>
/s h/ <s h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/l j w/ <l y w>

/i u/ <i u>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a/ <a>

/m n ɲ ŋ/
/p t d dˡ t͡s c ɟ k kʷ gʷ ʔ/
/r l j w/
/ɸ s h/

/i u/
/ɪ ɪˡ ʊ/
/e ɤ o/
/ɛ ɛˡ ʌ ɔ/
/a/

/dˡakʷeɸsɪrɔntɔ nɔ kʷe ɸtura, nɔ t͡sme lɪˡtʊgʷha, nɔ rɪʔnɛ ɸɛˡdˡɛrɔntɔ pjucɛs hɪɸrʌd kʷanot leɟedna mɔprɤs gʷɔɸje ɲʊkɔr./
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ny g>
/p t d dˡ t͡s c ɟ k kʷ gʷ ʔ/ <p t d dl z c j k kw gw q>
/r l j w/ <r l y w>
/ɸ s h/ <f s h>

/i u/ <î û>
/ɪ ɪˡ ʊ/ <i il u>
/e ɤ o/ <ê ư ô>
/ɛ ɛˡ ʌ ɔ/ <e el ơ o>
/a/ <a>

Aa Cc Dd Ee Êê Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ûû Ưư Ww Yy Zz

/dˡakʷeɸsɪrɔntɔ nɔ kʷe ɸtura | nɔ t͡sme lɪˡtʊgʷha | nɔ rɪʔnɛ ɸɛˡdˡɛrɔntɔ pjucɛs hɪɸrʌd kʷanot leɟedna mɔprɤs gʷɔɸje ɲʊkɔr/
<Dlakwêfsironto no kwê ftûra, no zmê liltugwha, no riqne feldleronto pyûces hifrơd kwanôt lêjêdna moprưs gwofyê nyukor.>

Next:

/p t c k q/
/f s h/
/t͡s k͡x q͡χ/
/m n ŋ ɴ/
/l j/
/r/

/i ɨ u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3898
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/p t c k q/ <p t dj g q>
/f s h/ <þ s x>
/t͡s k͡x q͡χ/ <z k h>
/m n ŋ ɴ/ <m n ñ ń>
/l j/ <l y>
/r/ <r>

/i ɨ u/ <i y~ü (before vowels) u>
/e o/ <e o>
/ɛ ɔ/ <è ò>
/a/ <a>


Next:
/m n ŋ/
/ᵐb ⁿd ᶮɟ ᵑg/
/p t t͡ʃ c k/
/d d͡ʒ g/
/v θ ð s z h/
/w̃~ṽ ð̞̃ z̃ j̃ /
/w ɻ j/

/i* ɨ u*/
/e~eɪ̯ ɤ ɤʊ̯ o~oʊ̯/
/ɛ ɔ/
/a/

/ĩ* ɨ̃ ũ*/
/ẽ ɤ̃ õ/
/ã/

*in complementary distribution with their respective approximant, where the approximant is the prevocalic realization of the vowel

/ẽsdam makrunaŋθĩr w̃ɛd͡ʒic iᵑgo aṽi z̃ininɤ̃ ɔtte misso oɻɻɨ̃ð̞̃ɤʊ̯hajɛdoð̞̃ ᶮɟã/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 275
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ŋ/ <mm n gn>
/ᵐb ⁿd ᶮɟ ᵑg/ <mmb nd ynj gng>
/p t t͡ʃ c k/ <p t c q k>
/d d͡ʒ g/ <d x g>
/v θ ð s z h/ <bh th dh s z h>
/w̃~ṽ ð̞̃ z̃ j̃ / <muu mdh mz mii>
/w ɻ j/ <uu r ii>

/i* ɨ u*/ <ii i uu>
/e~eɪ̯ ɤ ɤʊ̯ o~oʊ̯/ <ee aa u oo>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a/ <a>

/ĩ* ɨ̃ ũ*/ <iim im uum>
/ẽ ɤ̃ õ/ <eem aam oom>
/ã/ <am>


/ẽsdam makrunaŋθĩr w̃ɛd͡ʒic iᵑgo aṽi z̃ininɤ̃ ɔtte misso oɻɻɨ̃ð̞̃ɤʊ̯hajɛdoð̞̃ ᶮɟã/
Eemsdamm mmakruunagnthiimr muuexiiq iigngoo amuuii mziiniinaam ottee mmiissoo oorrimmdhuhaiiedoomdh ynjamNext:
/m n/
/b d ɖʐ g/
/pʰ~pɸ tʰ~ts kʰ~kx/
/s z ʕ/
/l ɾ j/

/i ʊ ə ɔ æ ɐ/
/æi̯ əɤ̯ əi̯ oy̯ ɒæ̯ əy̯/

/kxæi̯pɸmɒæ̯kx mɖʐoy̯lʕ sɔ ʕmtsəɤ̯ bɒæ̯bɒæ̯ sɔ ənsɖʐoy̯lʕ || i ənspɸəy̯s mɒæ̯kxtsʊlʕi g || nʕɐjæi̯g mskxɔlz sɔ ənskxæi̯pɸəmtskx g || zʕɔm g/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/ᵐb ⁿd ᶮɟ ᵑg/ <mp nd nj ŋg>
/p t t͡ʃ c k/ <p t c ć k>
/d d͡ʒ g/ <d j g>
/v θ ð s z h/ <v þ ð s z h>
/w̃~ṽ ð̞̃ z̃ j̃ / <ũ nð nz ĩ>
/w ɻ j/ <u r i>

/i ɨ u/ <i y u>
/e~eɪ̯ ɤ ɤʊ̯ o~oʊ̯/ <é ơ ớ ó>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a/ <a>

/ĩ ɨ̃ ũ/ <ĩ ỹ ũ>
/ẽ ɤ̃ õ/ <ẽ ỡ õ>
/ã/ <ã>

Aa Ãã Cc Ćć Dd Ðð Ee Ẽẽ Éé Gg Hh Ii Ĩĩ Jj Kk Mm Nn Ŋŋ Oo Õõ Óó Ơơ Ỡỡ Ớớ Pp Rr Ss Tt Uu Ũũ Vv Yy Ỹỹ Zz Þþ

/ẽsdam makɻunaŋθĩɻ w̃ɛd͡ʒic iᵑgo aṽi z̃ininɤ̃ ɔtte misso oɻɻɨ̃ð̞̃ɤʊ̯hajɛdoð̞̃ ᶮɟã/
<Ẽsdam makrunaŋþĩr ũejić iŋgó aũi nzininỡ otté missó órrỹnðớhaiedónð njã.>

/m n/ <m n>
/b d ɖʐ g/ <b d j g>
/pʰ~pɸ tʰ~ts kʰ~kx/ <p t k>
/s z ʕ/ <s z c>
/l ɾ j/ <l r y>

/i ʊ ə ɔ æ ɐ/ <i u ë o e a>
/æi̯ əɤ̯ əi̯ oy̯ ɒæ̯ əy̯/ <ei ëë ëi ou oe ëu>

Aa Bb Cc Dd Ee Ëë Gg Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Yy Zz

/kxæi̯pɸmɒæ̯kx mɖʐoy̯lʕ sɔ ʕmtsəɤ̯ bɒæ̯bɒæ̯ sɔ ənsɖʐoy̯lʕ || i ənspɸəy̯s mɒæ̯kxtsʊlʕi g || nʕɐjæi̯g mskxɔlz sɔ ənskxæi̯pɸəmtskx g || zʕɔm g/
<Keipmoek mjoulc so cmtëë boeboe so ënsjoulc. I ënspëus moektulci g. Ncayeig mskolz so ënskeipëmtk g. Zcom g.>

Next:

/p b t d k g/
/f v s z h/
/m n ŋ/
/l ɫ j/

/i ɨ ʉ u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/p b t d k g/<p b t d k g>
/f v s z h/<f v s z h>
/m n ŋ/<m n ng
/l ɫ j/<l ll y>

/i ɨ ʉ u/<I ï ü u>
/e o/<é ó>
/ɛ ɔ/<e o>
/a/<a>


/m n/
/pʰ p b tʰ t d kʰ k g/
/t͡s t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ/
/f s ʃ h/
/l j w/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/pʰ p b tʰ t d kʰ k g/ <ph p b th t d kh k g>
/t͡s t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ/ <z c ch j>
/f s ʃ h/ <f s x h>
/l j w/ <l y w>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/e eː o oː/ <e ee o oo>
/a aː/ <a aa>

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz

Next:

/p b t d k ʔ/
/f s x h/
/m n/
/l j w/
/r/

/i u/
/æ/
/a/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3898
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/p b t d k ʔ/ <p b t d k q>
/f s x h/ <f s x h>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/æ/ <e>
/a/ <a>

Aa Bb Dd Ee Ff Hh Ii Kk Ll Mm Nn Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ww Yy

Next:
/m mʲ n nʲ/
/p t d dʲ k kʲ g gʲ/
/θ θʲ ð s z sʲ~ʃ zʲ~ʒ x~ɣ j*/
/t͡s t͡sʲ d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/r rʲ l lʲ ʟ w/

*effectively the realization of xʲ~ɣʲ

/i u ɯ/
/e ə o ɤ/
/æ ɑ/
diphthongs:
/aɪ̯ eɪ̯ oɪ̯ ɤɪ̯/
/aʊ̯~æʊ̯ eʊ̯/
/ɔ̯a ɤ̯a/

[mʲaɪ̯n θɯknʲis ðɔa̯lxat t͡sʲəɣmæn weɪ̯rʲdʲrʲeʊ̯ʟ miʃlʲordat ɤa̯ð aʊt͡s]
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m mʲ n nʲ/ <m mi~my n ni~ny>
/p t d dʲ k kʲ g gʲ/ <p t d di~dy k ki~ky g gi~gy>
/θ θʲ ð s z sʲ~ʃ zʲ~ʒ x~ɣ j/ <th thi~thy dh s z si~sy z~zy gh j>
/t͡s t͡sʲ d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c ci~cy dz č ž>
/r rʲ l lʲ ʟ w/ <r ri~ry l li~ly ł w>

/i u ɯ/ <i u ı>
/e ə o ɤ/ <e ë o õ>
/æ ɑ/ <ä a>

/aɪ̯ eɪ̯ oɪ̯ ɤɪ̯/ <ai ei oi õi>
/aʊ̯~æʊ̯ eʊ̯/ <au eu>
/ɔa̯ ɤa̯/ <oa õa>

Aa Ää Cc Čč Dd Ee Ëë Gg Hh İi Iı Jj Kk Ll Łł Mm Nn Oo Õõ Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy Zz Žž

[mʲaɪ̯n θɯkʲnʲis ðɔa̯lxɑt t͡sʲəɣmæn weɪ̯rʲdʲrʲeʊ̯ʟ miʃlʲordɑt ɤa̯ð aʊ̯t͡s]
<Miain thıknyis dhoalghat ciëghmän weirdrieuł misliordat õadh auc.>
Spoiler:
Palatalized consonants are written <Ci> before vowels other than /i/, but <Cy> elsewhere. For clusters of palatalized consonants, the <i> or <y> is only written after the final consonant in the cluster.

Next:

/p b t d k/
/f s h/
/m n ŋ/
/l j ɰ w/
/r/

/i ɨ u/
/e o/
/a/
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/p b t d k/<p b t d k>
/f s h/<f s h>
/m n ŋ/<m n n̂>
/l j ɰ w/<l j ĵ w
/r/<r>

/i ɨ u/<i y u>
/e o/<e o>
/a/<a>


/m mˤ n nˤ ŋ ŋʷ ŋˤ ŋˤʷ/
/p b ɓ t d ɗ k g kʷ gʷ ʔ/
/t͡s d͡z ɗ͡z/
/f ð̺ s zˤ h/
/l ɾ j w ʕ/

/i u/
/ə/
/a/

/˦ ˧ ˨/

/də̀ŋʷúsīŋˤʷū ídūfū káə̄ fə̄gʷə́ mùŋíājīɗ͡zīnīwū sīŋ ūð̺ə́ʕə̄ŋˤʷī hūʕákūgʷāhə̄nˤājə̄ ŋàgʷə́sū/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m mˤ n nˤ ŋ ŋʷ ŋˤ ŋˤʷ/ <m mb n nd ŋ ŋw ŋg ŋgw>
/p b ɓ t d ɗ k g kʷ gʷ ʔ/ <p b bb t d dd k g kw gw q>
/t͡s d͡z ɗ͡z/ <z j jj>
/f ð̺ s zˤ h/ <f ð s ʒ h>
/l ɾ j w ʕ/ <l r y w c>

/i u/ <i u>
/ə/ <e>
/a/ <a>

/V˦~V́ V˧~V̄ V˨~V̀/ <V V́ V̀>

Aa Áá Àà Bb Cc Dd Ðð Ee Éé Èè Ff Gg Hh Ii Íí Ìì Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Ùù Ww Yy Zz Ʒʒ

/də̀ŋʷúsīŋˤʷū ídūfū káə̄ fə̄gʷə́ mùŋíājīɗ͡zīnīwū sīŋ ūð̺ə́ʕə̄ŋˤʷī hūʕákūgʷāhə̄nˤājə̄ ŋàgʷə́sū/
<Dèŋwúsiŋgwu ídufu káe fegwé mùŋíayijjiniwu siŋ uðéceŋgwi hucákugwahendaye ŋàgwésu.>

Next:

/p t k/
/ɸ s ʃ h/
/t͡ʃ/
/m n ŋ/
/l j w/
/ɾ/
/r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/p t k/<p t k>
/ɸ s ʃ h/<f s ŝ h>
/t͡ʃ/<ĉ>
/m n ŋ/<m n ŋ>
/l j w/<l y w>
/ɾ/<r>
/r/<rr>

/i iː u uː/<i ī u ū>
/e eː o oː/<e ē o ō>
/a aː/<a ā>


/m n ɲ ŋ/
/ᵐb ⁿd ᵑg
/p b t d k g/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/ⁿd͡z ⁿd͡ʒ/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h
/l r j w/

/i ɯ u/
/e ɤ/
/ʌ ɔ/
/æ/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/ᵐb ⁿd ᵑg/ <mb nd ŋg>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c ʒ č ǯ>
/ⁿd͡z ⁿd͡ʒ/ <nʒ ňǯ>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z š ž x q h>
/l r j w/ <l r j w>

/i ɯ u/ <i y u>
/e ɤ/ <e ư>
/ʌ ɔ/ <ơ o>
/æ/ <a>

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Ŋŋ Oo Ơơ Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Ưư Vv Ww Xx Yy Zz Žž Ʒʒ Ǯǯ

Next:

/p t k/
/s ɬ ʃ h/
/t͡ʃ/
/m n ɲ/
/l j ɰ w/
/ɾ/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 342
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p t k/ <p t k>
/s ɬ ʃ h/ <s ł x h>
/t͡ʃ/ <c>
/m n ɲ/ <m n ń>
/l j ɰ w/ <l j g w>
/ɾ/ <r>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

Somewhat Australian inspired, but without palatals except for /j̊ j j:/, and with more consonant clusters.
/m̥ m m:~ɓ n̥ n n:~ɗ ɳ̥ ɳ ɳ:~ᶑ ŋ ŋ:~ɠ/ <m̩ m mm n̩ n nn n̩̄ n̄ n̄n̄ g gg>
/b̥ pʰ p:~p' d̼̥ d̥ tʰ t:~t' ɖ̥ ʈ͡ʂ~s ʈ:~ʈ' g̊ kʰ k:~k'/ <b ɸ bb ψ d z dd d̄ c d̄d̄ q x qq>
/w̥ w w: ɾ̥ ɾ r ʗ̊ ʗ ɽ j̊ j j: h h:/ <v w ww r̩ r rr r̩̄ r̄ r̄r̄ y̩ y yy h hh>
Note: /pʰ tʰ kʰ/ may be realized as /h/ in the coda, or even /pʰ kʰ/ as /w̥ j̊/.

/i ɨ u/ <i ə u>
/a/ <a>
/˩ ˦ ˥˨ ˦˥/ written as ∅ ̄ ̀ ́ in the sample.

/b̥aw̥n:áŋ:í ʈ͡ʂɨ̀rʈ͡ʂɨ̀rīpʰán̥ ŋakʰɾa k:ā ɾúʗ̊āŋ:ítʰ nɨ̄d̼̥ip:. ʈ:ɨ̄ŋápʰáw:ì ɾùk:b̥aŋ ɳàɾúkʰ, jūt:warɨ̀ p:aw̥pʰán̥ n:im̥ɨ́jɨ́tʰ ŋ:uhū ɖ̥akʰɾaŋāɽŋɨ́. núp:núp:ɨ̄ ri ʗáɖ̥h:i ɾɨʈ͡ʂŋ:ɨŋì./
[b̥aw̥n:áɠí ʈ͡ʂɨ̀rsɨ̀rīpʰán̥ ŋahɾa k'ā ɾúʗ̊āɠíh nɨ̄d̼̥ip:. ʈ'ɨ̄ŋápʰáw:ì ɾùk:b̥aŋ ɳàɾúw̥, jūt'warɨ̀ p'aw̥pʰán̥ ɗim̥ɨ́jɨ́h ɠuhū ɖ̥ahɾaŋāɽŋɨ́. núp:núp'ɨ̄ ri ʗáɖ̥h:i ɾɨsŋ:ɨŋì.]

Bavnnággí cə̀rrcə̀rrīɸán̩ gaxra qqā rúr̩̄āggíz nə̄ψibb. D̄d̄ə̄gáɸáwwì rùqqbag n̄àrúx, yūddwarrə̀ bbavɸán̩ nnim̩ə́yə́z gguhū d̄axragār̄r̄gə́. Núbbnúbbə̄ rri r̄ád̄hhi rəcggəgì.
opipik
roman
roman
Posts: 1339
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game #2

Post by opipik »

/m̥ m m:~ɓ n̥ n n:~ɗ ɳ̥ ɳ ɳ:~ᶑ ŋ ŋ:~ɠ/ <mh m mm nh n nn ṇh ṇ ṇṇ ng nng>
/b̥ pʰ p:~p' d̼̥ d̥ tʰ t:~t' ɖ̥ ʈ͡ʂ~s ʈ:~ʈ' g̊ kʰ k:~k'/ <p ph pp pw t th tt ṭ ṣ ṭṭ k kh kk>
/w̥ w w: ɾ̥ ɾ r ɽ̊ ɽ ɽ͡r j̊ j j: h h:/ <wh w ww rh r rr ṛh ṛ ṛṛ yh y yy h hh>
Note: /pʰ tʰ kʰ/ may be realized as /h/ in the coda, or even /pʰ kʰ/ as /w̥ j̊/.

/i ɨ u/ <i e u>
/a/ <a>
/˩ ˦ ˥˨ ˦˥/ (written as ∅ ̄ ̀ ́ in the sample) <a â à á>

/b̥aw̥n:áŋ:í ʈ͡ʂɨ̀rʈ͡ʂɨ̀rīpʰán̥ ŋakʰɾa k:ā ɾúʗ̊āŋ:ítʰ nɨ̄d̼̥ip:. ʈ:ɨ̄ŋápʰáw:ì ɾùk:b̥aŋ ɳàɾúkʰ, jūt:warɨ̀ p:aw̥pʰán̥ n:im̥ɨ́jɨ́tʰ ŋ:uhū ɖ̥akʰɾaŋāɽŋɨ́. núp:núp:ɨ̄ ri ʗáɖ̥h:i ɾɨʈ͡ʂŋ:ɨŋì./
[b̥aw̥n:áɠí ʈ͡ʂɨ̀rsɨ̀rīpʰán̥ ŋahɾa k'ā ɾúʗ̊āɠíh nɨ̄d̼̥ip:. ʈ'ɨ̄ŋápʰáw:ì ɾùk:b̥aŋ ɳàɾúw̥, jūt'warɨ̀ p'aw̥pʰán̥ ɗim̥ɨ́jɨ́h ɠuhū ɖ̥ahɾaŋāɽŋɨ́. núp:núp'ɨ̄ ri ʗáɖ̥h:i ɾɨsŋ:ɨŋì.]
<Pawhnnánngí ṣèrrṣèrrîphánh ngakhra kkâ rúṛânngíth nîpwipp. Ṭṭêngápháwwì rùkkpang ṇàrúkh, yûttwarè ppawhphánh nnimhéyéth nnguhû ṭakhrangâṛṛngé. Núppnúppê rri ṛáṭ-hhi reṣnngengì.>

Next:

/p t tʰ k/
/m n ŋ/
/s/
/w r j/

/i i: ɪ ɪ: e e: a a: o o: ʊ ʊ: u u:/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t tʰ k/ <p d t k>
/m n ŋ/ <m n g>
/s/ <s>
/w r j/ <v r j>

/i iː ɪ ɪː e eː a aː o oː ʊ ʊː u uː/ <i î y ŷ e ê a â o ô w ŵ u û>

Aa Ââ Dd Ee Êê Gg Ii Îî Jj Kk Mm Nn Oo Ôô Pp Rr Ss Tt Uu Ûû Vv Ww Ŵŵ Yy Ŷŷ

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f s ʃ x h/
/t͡ʃ/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ l j w/
/ɺ/

/i u/
/e o/
/a/
opipik
roman
roman
Posts: 1339
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game #2

Post by opipik »

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k q '>
/f s ʃ x h/ <f s c x h>
/t͡ʃ/ <j>
/m n ɲ ŋ/ <m n z g>
/ʋ l j w/ <v l y w>
/ɺ/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Next:

/p b t d ʈ ɖ k g/
/m n ɳ ŋ/
/v z ʐ/
/w l ɭ j/

/i u e ə o æ ɒ/
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/p b t d ʈ ɖ k g/ <p b t d ṱ ḓ k g>
/m n ɳ ŋ/<m n ṋ ń>
/v z ʐ/ <v z z̭>
/w l ɭ j/ <w l ḽ y>

/i u e ə o æ ɒ/ <i u é e o a å>


/n͡m̻ m n̻/
/n͡m d͡b̻/
/t͡p̻ d͡b̻ p b t̻ d̻ k ʔ/
/dː̻/
/s̻ ɣ h/
/hː/
/ɾ̻ j/

/i ĩ u ũ/
/e ẽ o õ/
/ɑ ɑ̃/
Post Reply