Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/b t d k ʔ/ <b t d k h>
/bʷ dʷ gʷ/ <bw dw gw>
/n ŋ/ <n ng>
/v s z/ <v s z>
/l ɰ/ <l r>

/i u/ <i u>
/í ú/ <í ú>
/e o/ <e o>
/é ó/ <é ó>
/a/ <a>
/á/ <á>

Aa Áá Bb Dd Ee Éé Gg Hh Ii Íí Kk Ll Nn Oo Óó Rr Ss Tt Uu Úú Vv Ww Zz

Next:

/b t d k g q/
/v s ɬ ʃ h/
/b͡v t͡s t͡ɬ t͡ʃ q͡χ/
/n/
/l j w/
/r/

/ɨ/
/ɘ/
/a/

/bɨnt͡ʃɘ kadaɬɘnahɨtɘ sɘhav q͡χɘhɨt͡s rajɘvɨ gɨhɘt͡ɬɘba ɘrdɘhɨ wɨhab͡vɨltɘ tan qɨʃ halrab͡vɨ lɘ/
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1639
Joined: 01 Mar 2014 07:19

Re: Romanization game #2

Post by All4Ɇn »

/b t d k g q/ <b t d k g q>
/v s ɬ ʃ h/ <v s ł š h>
/b͡v t͡s t͡ɬ t͡ʃ q͡χ/ <b̌ c ť č q̌>
/n/ <n>
/l j w/ <l j ğ>
/r/ <r>

/ɨ/ <i>
/ɘ/ <e>
/a/ <a>

/bɨnt͡ʃɘ kadaɬɘnahɨtɘ sɘhav q͡χɘhɨt͡s rajɘvɨ gɨhɘt͡ɬɘba ɘrdɘhɨ wɨhab͡vɨltɘ tan qɨʃ halrab͡vɨ lɘ/ <binče kadałenahite sehav q̌ehic rajevi giheťeba erdehi ğihab̌ilte tan qiš halrab̌i le>


Aa Bb B̌b̌ Cc Čč Dd Ee Gg Ğğ Hh Ii Jj Kk Ll Łł Nn Qq Q̌q̌ Rr Ss Šš Tt Ťť Vv
Next:

/m n ŋ/
/p pʰ b t tʰ d k kʰ g/
/t͡ɕ t͡ɕʰ d͡ʑ/
/ɸ ɸʰ β s sʰ z ɕ ɕʰ ʑ x xʰ ɣ/
/l j ɥ ɰ w/

/i ɯ u/
/e o/
/ə/
/a/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p pʰ b t tʰ d k kʰ g/ <p ph b t th d k kh g>
/t͡ɕ t͡ɕʰ d͡ʑ/ <c ch ʒ>
/ɸ ɸʰ β s sʰ z ɕ ɕʰ ʑ x xʰ ɣ/ <f fh v s sh z š šh ž x xh q>
/l j ɥ ɰ w/ <l j y r w>

/i ɯ u/ <i ü u>
/e o/ <e o>
/ə/ <ë>
/a/ <a>

Aa Bb Cc Dd Ee Ëë Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz Žž Ʒʒ

Next:

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/
/m n ɳ ɲ ŋ/
/l j w/
/r/

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 376
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/ <п 6 ᴛь дь ᴛъ дъ ᴋь ґь ᴋъ ґъ>
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ <ɸ ʙ cь ɜь cъ ɜъ x г>
/m n ɳ ɲ ŋ/ <ᴍ ʜь ʜъ ҥь ҥъ>
/l j w/ <л ь~й y̆>
/r/ <p>

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/ <и~i и́~í ұ~ү ұ́~ү́ ъı~ьı ъ́ı~ь́ı y~ю ý~ю́>
/e eː o oː/ <ɛ~e ɛ́~é o~ë ó~ë́>
/a aː/ <a~я á~я́>

<ьи ьұ ьъı ьy ьɛ ьo ьa> are replaced with <i ү ьı ю e ë я>.
<ъi ъү ъьı ъю ъe ъë ъя> are replaced with <и ұ ъı y ɛ o a>.
e.g. /ɳu/ <ʜъy>, /nu/ <ʜю>, /ɳju/ <ʜy>, /nju/ <ʜью>.


/b t d k g q/ <b t d k g q>
/v s ɬ ʃ h/ <v s ll sz h>
/b͡v t͡s t͡ɬ t͡ʃ q͡χ/ <bh th lh c qh>
/n/ <n>
/l j w/ <l j w>
/r/ <r>

/ɨ/ <i~y~u>
/ɘ/ <e~o>
/a/ <a>

/bɨnt͡ʃɘ kadaɬɘnahɨtɘ sɘhav q͡χɘhɨt͡s rajɘvɨ gɨhɘt͡ɬɘba ɘrdɘhɨ wɨhab͡vɨltɘ tan qɨʃ halrab͡vɨ lɘ/
Bynce kadallenahyte sehav qhohyth rajevu guhelhoba erdehy wuhabhulte tan qysz halrabhu le.


/m n̪ n ɲ ŋ/
/t' t͡s' k'/
/p t̪ t t͡s c k/
/f θ s χ/
/b~v d̪~ð z j ʁ/
/l r/

/i ɘ u/
/i: ɨ: u:/
/ɛ a ɔ/
/e: a: o:/
/ɛi̯ ɛu̯ ai̯ au̯ ɔi̯ ɔu̯/

/ba:lɛt͡s' n̪θirɔpɔs kɘtʁi:ŋ na || χɛva:lɛt͡s' nlaχ n̪θirɔpɔs | lu:ðis mŋɔu̯ða χɛje:s | naχɨ:tɛmt̪as t'iʁuχ biðard̪ɔs mlɛi̯χ rai̯s sce:ɲfram zit̪is | lɘk'urd̪aχ mlɛi̯χ ba:lɛt͡s' sci:mχuð ŋɔfɔi̯ŋs n̪θirɔpɔs ut̪ɔkɘtʁi:ŋ na/
Last edited by ɶʙ ɞʛ on 15 Mar 2021 21:51, edited 1 time in total.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

There is a version of this thread for the Cyrillic, rather than Latin, alphabet: viewtopic.php?f=40&t=7052
opipik
roman
roman
Posts: 1344
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game #2

Post by opipik »

/m n̪ n ɲ ŋ/ <m nh n ny ng>
/t' t͡s' k'/ <ṭ ṣ q>
/p t̪ t t͡s c k/ <p th t ts c k>
/f θ s χ/ <f ŧ s x>
/b~v d̪~ð z j ʁ/ <b d z y g>
/l r/ <l r>

/i ɘ u/ <i â u>
/i: ɨ: u:/ <ii ââ uu>
/ɛ a ɔ/ <e a o>
/e: a: o:/ <ee aa oo>
/ɛi̯ ɛu̯ ai̯ au̯ ɔi̯ ɔu̯/ <ei eu ai au oi ou>

/ba:lɛt͡s' n̪θirɔpɔs kɘtʁi:ŋ na || χɛva:lɛt͡s' nlaχ n̪θirɔpɔs | lu:ðis mŋɔu̯ða χɛje:s | naχɨ:tɛmt̪as t'iʁuχ biðard̪ɔs mlɛi̯χ rai̯s sce:ɲfram zit̪is | lɘk'urd̪aχ mlɛi̯χ ba:lɛt͡s' sci:mχuð ŋɔfɔi̯ŋs n̪θirɔpɔs ut̪ɔkɘtʁi:ŋ na/
<Baaleṣ nŧiropos kâtgiing na. Xebaaleṣ nlax nŧiropos, luudis mngouda xeyees, naxââtemthas ṭigux bidardos mleix rais sceenyfram zithis, lequrdax mleix baaleṣ sciimxud ngofoings nŧiropos uthokâtgiing na.¨>

Next:

/p t tr tɬ ts tʂ c k/
/b d dr dɮ dz dʐ ɟ ɡ/
/m n ɳ ɲ ŋ/
/r̥ r/
/ɸ s ʂ ɕ x/
/β z ʐ ʑ ɣ/
/w l ɻ j/

/i y u e ø o a/ + glottalization
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n̪ n ɲ ŋ/ <m nh n ņ ŋ>
/tʼ t͡sʼ kʼ/ <ṭ ċ ḳ>
/p t̪ t t͡s c k/ <p th t c ķ k>
/f θ s χ/ <f þ s g>
/b~v d̪~ð z j ʁ/ <b d z j q>
/l r/ <l r>

/i ɘ u/ <i y u>
/iː ɨː uː/ <î ŷ û>
/ɛ a ɔ/ <e a o>
/eː aː oː/ <ê â ô>
/ɛi̯ ɛu̯ ai̯ au̯ ɔi̯ ɔu̯/ <ei eu ai au oi ou>

Aa Ââ Bb Cc Ċċ Dd Ee Êê Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ḳḳ Ķķ Ll Mm Nn Ņņ Ŋŋ Oo Ôô Pp Qq Rr Ss Tt Ṭṭ Uu Ûû Yy Ŷŷ Zz Þþ

/baːlɛt͡s' n̪θirɔpɔs kɘtʁiːŋ na || χɛvaːlɛt͡sʼ nlaχ n̪θirɔpɔs | luːðis mŋɔu̯ða χɛjeːs | naχɨːtɛmt̪as tʼiʁuχ biðard̪ɔs mlɛi̯χ rai̯s sceːɲfram zit̪is | lɘkʼurd̪aχ mlɛi̯χ baːlɛt͡sʼ sciːmχuð ŋɔfɔi̯ŋs n̪θirɔpɔs ut̪ɔkɘtʁiːŋ na/
<Bâleċ nhþiropos kytqîŋ na. Gevâleċ nlag nhþiropos, lûdis mŋouda gejês, nagŷtemthas ṭiqug bidardos mleig rais sķêņfram zithis, lyḳurdag mleig bâleċ sķîmgud ŋofoiŋs nhþiropos uthokytqîŋ na.>

/p t tr tɬ ts tʂ c k/ <p t tr tl ts tx ty k>
/b d dr dɮ dz dʐ ɟ ɡ/ <b d dr dl dz dj dy g>
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ny ng>
/r̥ r/ <hr rr>
/ɸ s ʂ ɕ x/ <f s x sy kh>
/β z ʐ ʑ ɣ/ <v z j zy gh>
/w l ɻ j/ <w l r y>

/i y u e ø o a/ <i ü u e ö o a>
/iˀ yˀ uˀ eˀ øˀ oˀ aˀ/ <iˀ üˀ uˀ eˀ öˀ oˀ aˀ>

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ṇṇ Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz ʔˀ

Next:

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/
/m n ɳ ɲ ŋ/
/l j w/
/r/

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 321
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/ p b t d rt rd yk yg k g
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ f v s z rs rz x q
/m n ɳ ɲ ŋ/ m n rn yn qn
/l j w/ l y w
/r/ r

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/ i ei ui eui iu eiu u eu
/e eː o oː/ e ee o eo
/a aː/ a ea


Next:
/p t c k/
/ð s/
/m n/
/ɾ l/

/i yː y u/
/ɪː ɪ ʏː ʏ ʊː/
/eː e øː ø oː o/
/aː ɔ ɔː/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t c k/ <p t c k>
/ð s/ <d s>
/m n/ <m n>
/ɾ l/ <r l>

/i y yː u/ <î ŷ ŷŷ û>
/ɪ ɪː ʏ ʏː ʊː/ <i ii y yy u>
/e eː ø øː o oː/ <e ee ö öö ô ôô>
/aː ɔ ɔː/ <a o oo>

Aa Cc Dd Ee Ii Îî Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Öö Pp Rr Ss Tt Uu Ûû Yy Ŷŷ

Next:

/b t d k g ʔ/
/θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/n/
/l j w/
/ʙ r rʲ/

/i u/
/e o/
/œ/
/ɑ/
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/b t d k g ʔ/ <p t d k g '>
/θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <th dh s z sh zh kh gh h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c jz ch j>
/n/ <n>
/l j w/ <l y w>
/ʙ r rʲ/ <b r ry>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/œ/ <oe>
/ɑ/ <a>
Next, please...

/p t c k q ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/r/
/s ʃ ç x/
/t͡s t͡ʃ c͡ç k͡x q͡χ/
/l ʎ/

/i u/
/iː uː/
/a/
/aː/
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t c k q ʔ/ <p t kj k q h>
/m n ɲ ŋ/ <m n gj g>
/r/ <r>
/s ʃ ç x/ <s sj xj x>
/t͡s t͡ʃ c͡ç k͡x q͡χ/ <ts tsj kxj kx qx>
/l ʎ/ <l lj>

/i u/ <i u>
/iː uː/ <í ú>
/a/ <a>
/aː/ <á>

Aa Áá Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Xx

Next:

/p t k/
/s ɬ ʃ ħ h/
/m n ɲ/
/l j w/
/r/

/i ɨ ʉ u/
/e o/
/ɛ/
/a/
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 321
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p t k/ p t k
/s ɬ ʃ ħ h/ s ś š ḫ h
/m n ɲ/ m n ń
/l j w/ l y w
/r/ r

/i ɨ ʉ u/ i ai au u
/e o/ e o
/ɛ/ ae
/a/ aNext:
/p t ts tʃ tɬ k/
/ɓ t’ ts’ tʃ’ tɬ’ ʔ/
/m ð n ɹ l ɰ/
/θ s ʃ ɬ x h/

/i ɨ u/
/ɪ/
/a/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t ts tʃ tɬ k/ <p t ts tj tł k>
/ɓ tʼ tsʼ tʃʼ tɬʼ ʔ/ <b tˀ tsˀ tjˀ tłˀ q>
/m ð n ɹ l ɰ/ <m d n r l g>
/θ s ʃ ɬ x h/ <z s j ł x h>

/i ɨ u/ <i y u>
/ɪ/ <e>
/a/ <a>

Aa Bb Dd Ee Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Pp Qq Rr Ss Tt Uu Xx Yy Zz ʔˀ

Next:

/p b t d k g/
/f s z ɕ ʑ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n ŋ/
/ʋ j/
/ɺ/

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/æ/
/a ɒ/
opipik
roman
roman
Posts: 1344
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game #2

Post by opipik »

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f s z ɕ ʑ h/ <f s z sh zh h>
/t͡s t͡ɕ/ <ts ch>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ʋ j/ <w y>
/ɺ/ <r>

/i y ɯ u/ <i ü ï u>
/e ø ɤ o/ <e ö ë o>
/æ/ <ä>
/a ɒ/ <a ạ>

Next:

/b d/
/pː tː tsː kː/
/m n ŋ/
/mː nː ŋː/
/z ɣ/
/w j/

/i ɨ u/
/ə o/
/a/
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/b d/ <b d>
/pː tː tsː kː/ <p t c k>
/m n ŋ/ <m n ń>
/mː nː ŋː/ <m n ń> / <m• n• ń•>
/z ɣ/ <z x>
/w j/ <w y>

/i ɨ u/ <i e u>
/ə o/ <ä o>
/a/ <a>
Next, please...

/p t ʈ k/
/m n ɳ/
/r/
/f θ s ʂ h/
/ɬ/
/j w/
/l/

/i ɨ u/
/iː ɨː uː/
/í ɨ́ ú/
/íː ɨ́ː úː/
/e/
/eː/
/é/
/éː/
/a/
/aː/
/á/
/áː/
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/b d/ <p t>
/pː tː tsː kː/ <pp tt zz kk>
/m n ŋ/ <m n g>
/mː nː ŋː/ <mm nn gg>
/z ɣ/ <z k>
/w j/ <w j>

/i ɨ u/ <i y u>
/ə o/ <e o>
/a/ <a>

Aa Ee Gg Ii Jj Kk Mm Nn Oo Pp Tt Uu Ww Yy Zz

/p t ʈ k/ <p t ṭ k>
/m n ɳ/ <m n ṇ>
/r/ <r>
/f θ s ʂ h/ <f z s ṣ h>
/ɬ/ <ł>
/j w/ <y w>
/l/ <l>

/i í iː íː ɨ ɨ́ ɨː ɨ́ː u ú uː úː/ <i í ii íí u ú uu úú o ó oo óó>
/e é eː éː/ <e é ee éé>
/a á aː áː/ <a á aa áá>

Aa Áá Ee Éé Ff Hh Ii Íí Kk Ll Łł Mm Nn Ṇṇ Oo Óó Pp Rr Ss Ṣṣ Tt Ṭṭ Uu Úú Ww Yy Zz

Next:

/t k ʔ/
/s̻ s̺ h/
/m n/
/l j ɰ w/

/i u/
/e o/
/a/
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 449
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/t k ʔ/<t k c>
/s̻ s̺ h/<z s h>
/m n/<m n>
/l j ɰ w/<l y j w>

/i u/<i u>
/e o/<e o>
/a/<a>

Next:

/m n ɳ ɲ ŋ/
/p b t d ʈ ɖ k g/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/f s ʂ ʃ x h/
/l r ɭ/

/i y u/
/e ẽ ø ø̃ o õ/
/a ã/
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 321
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ň ņ>
/p b t d ʈ ɖ k g/ <p b t d ṭ ḍ k g>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ť ď>
/f s ʂ ʃ x h/ <f s ṣ š q h>
/l r ɭ/ <l r ḷ>

/i y u/ <i ü u>
/e ẽ ø ø̃ o õ/ <e ẽ ö ö̃ o õ>
/a ã/ <a ã>Next:
/θ s h/
/ʋ l ɹ ɾ (j) (w)/
/m n ŋ/

(Plosives occur phonetically where:
/sθ sʋ sɾ/ → [st~t sp~p sk~k] including across word boundaries
/nθ mʋ ŋɾ/ → [ndð mbw ŋgɾ]
/n ŋ/ → [ᵈnᵈ ᵍŋᵍ])

/i ʏ u/
/e œ o/
/a ɑ/
/ɑʏ̯ œʏ̯ ao̯ au̯ ɑa̯/
/i̯ɑʏ̯ ʏ̯ɑa̯/
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1639
Joined: 01 Mar 2014 07:19

Re: Romanization game #2

Post by All4Ɇn »

/θ s h/ <t s h>
/ʋ l ɹ ɾ (j) (w)/ <p l r k (y) (w)
/m n ŋ/ <b d g>

/i ʏ u/ <i ü u>
/e œ o/ <e ö o>
/a ɑ/ <ä a>
/ɑʏ̯ œʏ̯ ao̯ au̯ ɑa̯/ <aü öü äo au aä>
/i̯ɑʏ̯ ʏ̯ɑa̯/ <iaü üaä>

Aa Ää Bb Dd Ee Gg Ii Kk Ll Oo Öö Pp Ss Tt Uu Üü Ww Yy

Next:
/m mʷ n nʲ ŋ ŋʷ/
/p b pʷ bʷ t d tʲ dʲ k g kʷ gʷ/
/s z sʲ zʲ/
/ɸ β h ʍ/
/ʙ r l j w/

/i ɨ u/
/e ɤ o/
/ɛ/
/ɐ/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8092
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m mʷ n nʲ ŋ ŋʷ/ <m mw n nj ng ngw>
/p b pʷ bʷ t d tʲ dʲ k g kʷ gʷ/ <p b pw bw t d tj dj k g kw gw>
/s z sʲ zʲ/ <s z sj zj>
/ɸ β h ʍ/ <f v h hw>
/ʙ r l j w/ <vw r l j w>

/i ɨ u/ <i y u>
/e ɤ o/ <e ë o>
/ɛ/ <æ>
/ɐ/ <a>

Aa Ææ Bb Dd Ee Ëë Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz

Next:

/p b ᵐb ɓ t d ⁿd ɗ c ɟ ᶮɟ ʄ k g ᵑg ɠ ʔ/
/f v s z h/
/m n ɲ ŋ/
/l j w/
/r/

/i u/
/e o/
/ə/
/a/
Post Reply