Sound Changes Game v2

A forum for game threads.
User avatar
jimydog000
cuneiform
cuneiform
Posts: 162
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<ảiḇeiaioruâzî>

[ˌŋǽjvɪ̀ɟˌɟǽɟɟø̀rˈgʷóːrìː] > [ˌŋǽhvɪ̀jˌgǽgø̀rˈbóːrìː]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<ảiḇeiaioruâzî>

[ˌŋǽhvɪ̀jˌgǽgø̀rˈbóːrìː] > [ˌɲæ̂ːvìːˌɟæ̌ɟʷɛ̀ːˈbǒːɾìː]

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 238
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<næâvijaiwelvoûlil>
[ˌɲæ̂ːvìːˌɟæ̌ɟʷɛ̀ːˈbǒːɾìː] > [næ:βi:nɗæjβe:βʊ:ɺi:]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<næâvijaiwelvoûlil>

[næːβiːnɗæjβeːβʊːɺiː] > [ˌneːwĩˌɗæjweˈwuːji]

User avatar
jimydog000
cuneiform
cuneiform
Posts: 162
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<næâvijaiwelvoûlil>

[ˌneːwĩˌɗæjweˈwuːji] > [ˌmewĩˌɗaiweˈwyhi]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<næâvijaiwelvoûlil>

[ˌmewĩˌɗaiweˈwyhi] > [ˌme.ĩˌɗajeˈgʷy.i]

User avatar
jimydog000
cuneiform
cuneiform
Posts: 162
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<næâvijaiwelvoûlil>
Spoiler:
βo̰βəjsa̰ nβiɺəʔfin tʼajho̤kfin
ˈwo̰wiˌsa̰mbiˌlə̰finˌtʼa̰joxˌfin
ˈwɔiˌsɑmbiˌlʌvinˌtʼɑjofˌfin
ˈvœːˌsʲɑ̃bʲiˌlʌvʲĩˌtʼæjøfˌfʲĩ
ˈvɛʃɔʎʎilavʃtʼajefi
ˈvɛxɔʎʎilaʊ̯xtʼɛːvi
vɛˈʍiːlɔːxtʼeːʒʷ
vɛˈʍiːlɔːʍˌtʼeːʍʃ
vɛˈfʲɑɪ̯lɔ̯ɑˌtʷʼeɪ̯ɑχʷ
vɛɪ̯ˈfɑɪ̯lwɑʊ̯ʔˌtejɑʊ̯χ
veːˈfɛː.iˌwɔːʔteˌjɔːh
viˈfejwotˌtejo
vifeːjwotʼeːjo
vɨˈfeːwwəˌtʼeːjə
vɨˈfyːwwəˌtʼeːjə
vəˈfiːggʷəˌtʼeːjə
vəˈfiːgʷːəˌteːjə
vəˈfaɪ̯gʷəˌtiə̯ʒə
vəˈfaɪ̯gʷəˌsiə̯zə
ʊ̆fˈfaɪ̯kʷˌsiə̯z
ʊ̆fˈfɒɪ̯pˌsiə̯z
ʊ̆fˈfœɪ̯pˌɕjɛs
f̩ˈp͡fʷɛɪ̯c͡çəs
f̩ˈp͡fʷaɪ̯t͡ɕɪh
uɸˈp͡fʷœ̞ʏt͡ɕɪʔ
ʔʊʰˈp͡føːt͡ɕɪʔ
ʔə̀ˈfǿːt͡ɕɪ́ʔ
ŋə̀ˈvýə̯́d͡ʑɪ́ŋ
ŋə̀ˈbýə̯́d͡ʑín
ŋàˈbɥâːd͡ʑín
ŋàˈbɥâːdzín
gàˈβjâːzɪ̃́n
ʛɔ˦˨ vi˨ zæə˨˥˦ riɴ˧˥
ɠa˥˩ ɓi˩ ɗæː˩˥˧ ɗe˧˥
ga˦˨ bi˧ daː˨˥˨ de˨˦
ga˦˨ bʲi˧ dɔː˨˥˨ dʲe˨˦
ga˦˨ bʲi˧ ɾʌː˨˥˨ dʲe˨˦
ɦaː˧˩ bʎɪː˧ ɾʌː˧˥˧ ɟeː˩˧
ɦɛː˧˩ bʎɨː˧ ɾaː˧˥˧ ɟeː˩˧
ɦeɪ̯˧˩ bə˩ˈʎəɪ̯˧ ʔə˧ˈɾɔə̯˥˧ d͡ziə̯˩˧
ai˥˧ be˩jai˦ o˦ɾoa˥˧ d͡zi:˩˧
ˌʔájβèjˌjájjóˈɾwáːzìː
ˌʔájvèjˌjájjórˈwɔ́ːzìː
ˌŋǽjvɪ̀ɟˌɟǽɟɟø̀rˈgʷóːrìː
ˌŋǽhvɪ̀jˌgǽgø̀rˈbóːrìː
ˌɲæ̂ːvìːˌɟæ̌ɟʷɛ̀ːˈbǒːɾìː
næ:βi:nɗæjβe:βʊ:ɺi:
ˌneːwĩˌɗæjweˈwuːji
ˌmewĩˌɗaiweˈwyhi
ˌme.ĩˌɗajeˈgʷy.i
[ˌme.ĩˌɗajeˈgʷy.i] > [ˌm̩ˌĩˌɗaʒˈkʷyː]

Post Reply