Sound Changes Game v2

A forum for game threads.
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Sound Changes Game v2

Post by VaptuantaDoi »

<múmwce>

[mɔ̃ː˧sɔ˥] → [mu̯aŋks˧˥]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<múmwce>

[mu̯aŋks˧˥] > [mwaːŋk˧˥]

User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Sound Changes Game v2

Post by VaptuantaDoi »

múmwce

[mwaːŋk˧˥] → [m̩˧βãẽ̯g˧˥]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<múmwce>

[m̩˧βãẽ̯g˧˥] > [m̩˧b͡βẽːk˧˥]

User avatar
Frislander
mayan
mayan
Posts: 2115
Joined: 14 May 2016 18:47
Location: The North

Re: Sound Changes Game v2

Post by Frislander »

<múmwce>

[m̩˧b͡βẽːk˧˥] > [œ̃˧˨pɛ̃ːʔ˩˧]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<múmwce>

[œ̃˧˨pɛ̃ːʔ˩˧] > [ʔʷɛ̃˧˩pɛ̃ːʔ˩˧]

User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Sound Changes Game v2

Post by VaptuantaDoi »

<m’úmċwen>

[ʔʷɛ̃˧˩pɛ̃ːʔ˩˧] > [ʔʰœ˧ᵐbeŋ˩]

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 238
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

New word:

<Ginbœrilœh il œn nygnylœh hœhœlibi.>

/ɢɪɴʙɶʀɪʟɶʜ ɪʟ ɶɴ ɴʏɢɴʏʟɶʜ ʜɶʜɶʟɪʙɪ/

User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Sound Changes Game v2

Post by VaptuantaDoi »

<Ginberileh il-en-nygnyleh hehelibi>

[ɢɪɴʙɶʀɪʟɶʜ ɪʟ ɶɴ ɴʏɢɴʏʟɶʜ ʜɶʜɶʟɪʙɪ] → [gimβæʀgʟɶʜ igʟoŋŋiŋŋigʟə ɛɛgʟiβi]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<ginberileh il-en-nygnyleh hehelibi>

[gimβæʀgʟɶʜ igʟoŋŋiŋŋigʟə ɛɛgʟiβi] > [ɟĩˈb͡βɑːgʟəʜ jigʟõɲĩˈɲigʟə ˈjɛːɟʎiβi]

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 238
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<ginberileh> [ɟĩˈb͡βɑːgʟə] > [zimba:gʟə]
<il-en-nygnyleh> [jigʟõɲĩˈɲigʟə] > [zigʟəninigʟə]
<hehelibi> [ˈjɛːɟʎiβi] > [ze:zlibi]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<ginberileh il-en-nygnyleh hehelibi>

[zimbaːgʟə zigʟəninigʟə zeːzlibi] > [rɪmˈmaːgu ˈriguˌninɪˌgu ˈreːrlɪˌβi]

User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Sound Changes Game v2

Post by VaptuantaDoi »

ginberileh il-en-nygnyleh hehelibi

[rɪmˈmaːgu ˈriguˌninɪˌgu ˈreːrlɪˌβi] → [rẽˈmaːu̯ riu̯ˈnĩu̯ ˈreːrlɪj]

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 238
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<qemá'auh> [rẽˈmaːu̯] > [dzæ'maʔauxʷ]
<qiunîuh> [riu̯ˈnĩu̯] > [dziuˈnĩuŋʷ]
<qé'erlih> [ˈreːrlɪj] > ['dzeʔeliç]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<qemá'auh qiunîuh qé'erlih>

[dzæ'maʔauxʷ dziuˈnĩuŋʷ dzeʔeliç] > [zæ'mɔ̰ːɸ zyˈnỹm ˈzḛːli]

User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Sound Changes Game v2

Post by VaptuantaDoi »

zemáauh ziunîn zéerli

[zæ'mɔ̰ːɸ zyˈnỹm ˈzḛːli] → [ɹɛˈmuʍ ɹiˈniɲ ˈdɹei̯lʲ]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<zemáauh ziunîn zéerli>

[ɹɛˈmuʍ ɹiˈniɲ ˈdɹei̯lʲ] > [ɻəˈβ̃uː ɹɨˈð̃iɲ ˈd͡ʐiːʎ]

User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Sound Changes Game v2

Post by VaptuantaDoi »

<zemáauh ziunîn-zéerli>

[ɻəˈβ̃uː ɹɨˈð̃iɲ ˈd͡ʐiːʎ] → [ˈɖmuw dnijɲˈdʒijɟ]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7445
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<zemáauh ziunîn-zéerli>

[ˈɖmuw dnijɲˈdʒijɟ] > [ˈɳuːnniːnˌd͡ʒiːc]

User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Sound Changes Game v2

Post by VaptuantaDoi »

<zemáauhziunînzéerli>

[ˈɳuːnniːnˌd͡ʒiːc] > [ˈɻũːnlĩːɲˌɟʝiːci]

Post Reply