Page 24 of 25

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 16 Nov 2020 13:12
by shimobaatar
<šépheíngiégùezeí>

[t͡se˥βwo˥ie˧˥bæʉ̯˩˧] > [se˥wo˥iə̯˥bœʏ̯˩]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 16 Nov 2020 14:20
by jimydog000
<šépheíngiégùezeí>

[se˥wo˥iə̯˥bœʏ̯˩] > [esevojə̯ˈbœʏ̯]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 16 Nov 2020 14:23
by shimobaatar
<šépheíngiégùezeí>

[esevojə̯ˈbœʏ̯] > [ˌʔeheˌvojjeˈβœʏ̯]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 18 Nov 2020 10:49
by jimydog000
<šépheíngiégùezeí>

[ˌʔeheˌvojjeˈβœʏ̯] > [ˌʔexəˌvoijəˈwœʏ̯]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 18 Nov 2020 20:38
by ɶʙ ɞʛ
<CéHaBoJavéi>

[ˌʔexəˌvoijəˈwœʏ̯] > [ˌc͡çeħħaˌb͡ʙɔɟ͡ʝaˈve:ç]

Didn't x > ħ happen in some Hebrew and Somali dialects? (never mind, that seems to be just orthography for Somali, although q > x in some of them contrasting with ħ, which is unusual in its own way) Here, x > ħ is just due to following /a/.

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 18 Nov 2020 20:53
by shimobaatar
<CéHaBoJavéi>

[ˌc͡çeħħaˌb͡ʙɔɟ͡ʝaˈveːç] > [ˌt͡seħħaˌbrɔjjaˈveː]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 18 Nov 2020 21:25
by ɶʙ ɞʛ
<CéHaBoJavéi>

[ˌt͡seħħaˌbrɔjjaˈveː] > [ˌt͡s'ɜħ̪͆ħ̪͆ɔvɔˌrʊggɔˈveʔɜ]

hh ħħ > h̪͆h̪͆ ħ̪͆ħ̪͆ (Šapsug Adyghe had at least hh > h̪͆h̪͆, although ħħ is not affected)
Initial stops > ejectives
Cr or rC clusters no longer allowed
b > v
jj ww > gg bb
a ɔ > ɔ ʊ, tense vowels /e: a: o:/ don't change at first
e: a: o: > eʔɜ aʔɜ oʔɔ
e o > ɜ ɔ next to pharyngeals

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 18 Nov 2020 21:58
by shimobaatar
<CéHaBoJavéi>

[ˌt͡sʼɜħ̪͆ħ̪͆ɔvɔˌrʊggɔˈveʔɜ] > [ˌt͡sʼəħħavaˌrokkaˈveːŋə]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 19 Nov 2020 07:57
by jimydog000
<CéHaBoJavéi>

[ˌt͡sʼəħħavaˌrokkaˈveːŋə] > [ˌt͡sʼəχ*x*avaˌrɒkkaˈveinə]
*uvular

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 19 Nov 2020 16:02
by shimobaatar
<CéHaBoJavéi>

[ˌt͡sʼəχχavaˌrɒkkaˈveinə] > [ˌt͡sʼiqqavəˌrokkəˈvejn]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 19 Nov 2020 19:53
by jimydog000
<CéHaBoJavéi>

[ˌt͡sʼiqqavəˌrokkəˈvejn] > [ˌtʼiqqɑfəˌlukkəˈfeɲ]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 19 Nov 2020 21:12
by shimobaatar
<ṭehqafluhkfęi>

[ˌtʼiqqɑfəˌlukkəˈfeɲ] > [ˌtˤeʰqɑfˌluʰkˈfej̃]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 20 Nov 2020 13:31
by jimydog000
<ṭehqafluhkfęi>

[ˌtˤeʰqɑfˌluʰkˈfej̃] > [ˌseqɑfˌɫuʰkˈfẽɪ̃]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 20 Nov 2020 16:01
by shimobaatar
<ṭehqafluhkfęi>

[ˌseqɑfˌɫuʰkˈfẽɪ̃] > [ˌheʔɑˌfjuxˈfẽɪ̯̃]

Post #7777.

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 22 Nov 2020 00:48
by Creyeditor
<Heqapfyuhpfei>
[ˌheʔɑˌfjuxˈfẽɪ̯̃] > [ˌxeʔɑˌpfjuxˈpfei]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 22 Nov 2020 02:48
by shimobaatar
<heqapfyuhpfei>

[ˌxeʔɑˌpfjuxˈpfei] > [xeˌŋɒpjuxˈpiː]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 23 Nov 2020 13:17
by jimydog000
<heqapfyuhpfei>

[xeˌŋɒpjuxˈpiː] > [keˌgɔpzukˈpiː]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 23 Nov 2020 15:29
by shimobaatar
<heqapfyuhpfei>

[keˌgɔpzukˈpiː] > [ceˌɣabzuˈk͡piː]

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 23 Nov 2020 20:14
by jimydog000
<heqapfyuhpfei>

[ceˌɣabzuˈk͡piː] > [t͡seˌkʰabzyˈk͡piː]
Spoiler:
ˌhɪpəˌpɒtəʊ̯ˈmɒnstɹəʊ̯ˌsɛskwɪpɪdɑːlɪəʊ̯ˈfəʊ̯bɪə
ˌhɪpəˌpɔtæʊ̯ˈmɔnstɹæʊ̯ˌsɛskvəpədɑːlɪæʊ̯ˈfæʊ̯bɪæ
çippɔtɛʊ̯ˈmɔ̃ːʃt͡ʃɛʊ̯ˌsɛskfəbdɔːljɛʊ̯ˈfɛʊ̯bjɛ
çip͡fɔtœˈmɔ̃ːʃt͡ʃœˌsɛʃkfəbdɔːljœˈfœbjɛ
çip͡fɔtœˈmɔ̃ːʃʃœˌsɛʃp͡fəbdɔːʎʎœˈfœbʒɛ
ˌçipfɔtœˈmɔ̃ːʂʂœˌsaʂfebdɔːʎʎœˈfybʐa
ˌɕip͡ftœˈmɔ̃ːxxœˌsaxfeβdɔːʑʑœˈfyβɣa
ˌsip͡fətœˈmɔ̃ːk͡xœˌθaxfeʋðɔːzzœˈfyʋɣa
ˌsiftɛˈmɔːxɛˌθaɪ̯feʊ̯ðɔːzɛˈfiʊ̯ɣa
si˦˨ tʰɛ˨ moa̯˦ xɛ˨ hai̯˦ feu̯˨ ɣoa̯˨ rɛ˨ fjoa̯˦˨
ɕi˥˧θɛ˩muː˥hɛ˩hɛː˥føː˩uː˩ɾɛ˩fjuː˥˧
t͡ʃi˦˨ çmʉ:˧˥ ʔ͡he:˧˥ ɸe:u̯˩ ʙ̥jʉ:˧˥
t͡ʃi˦˨m̥yː˧˥ʔeː˧˥heʊ̯˩çyː˧˥
t͡ʃɪ˥m̥yː˧˥ʔeː˧˥xoː˩syː˧˥
ʃe˥ɸəɪ̯˧˥ŋiə̯˧˥ɣuə̯˩˧zəɪ̯˧˥
ʃe˥pʰoə̯˧˥ɲiə̯˧˥ʁuə̯˩˧roə̯˧˥
xe˥pʰoə̯˧˥ɲiə̯˧˥ʕoə̯˩˧roə̯˧˥
ke˥pʰoa̯˧˥jie̯˧˥oa̯˩˧ʁoa̯˧˥
ce˥pʰwa˥je˧˥wa˩˧ʁwa˧
t͡ʃe˥pʰʷa˥je˧˥ɡʷaβ˩˧
t͡se˥ɸwa˥je˧˥baʊ̯˩˧
t͡se˥βwo˥ie˧˥bæʉ̯˩˧
se˥wo˥iə̯˥bœʏ̯˩
esevojə̯ˈbœʏ̯
ˌʔeheˌvojjeˈβœʏ̯
ˌʔexəˌvoijəˈwœʏ̯
ˌc͡çeħħaˌb͡ʙɔɟ͡ʝaˈve:ç
ˌt͡seħħaˌbrɔjjaˈveː
ˌt͡s'ɜħ̪͆ħ̪͆ɔvɔˌrʊggɔˈveʔɜ
ˌt͡sʼəħħavaˌrokkaˈveːŋə
ˌt͡sʼəχ*x*avaˌrɒkkaˈveinə
ˌt͡sʼiqqavəˌrokkəˈvejn
ˌtʼiqqɑfəˌlukkəˈfeɲ
ˌtˤeʰqɑfˌluʰkˈfej̃
ˌseqɑfˌɫuʰkˈfẽɪ̃
ˌheʔɑˌfjuxˈfẽɪ̯̃
ˌxeʔɑˌpfjuxˈpfei
xeˌŋɒpjuxˈpiː
keˌgɔpzukˈpiː
ceˌɣabzuˈk͡piː

Re: Sound Changes Game v2

Posted: 23 Nov 2020 20:28
by shimobaatar
<heqapfyuhpfei>

[t͡seˌkʰabzyˈk͡piː] > [θiˌxaβzyˈk͡pɛɪ̯]