Sound Changes Game v2

A forum for game threads.
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<fyyø̃>

[ˈvøːõj] > [ˈfyːø̃]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<fyyø̃>

[ˈfyːø̃] > [ˈhỹø̯̃]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 341
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<fyyø̃>

[ˈhỹø̯̃] > [çʷʏˈŋɞhʷ]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<fyyø̃>

[çʷʏˈŋɞhʷ] > [ɥəˈŋœw]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 341
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<fyyø̃>

[ɥəˈŋœw] > [ɥœ˩ ŋœ˩˥ uxʷ˦˧]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<fyyø̃>

[ɥœ˩ ŋœ˩˥ uxʷ˦˧] > [œ˩ŋøʏ̯h˩˥˧]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 341
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<fø ǿ̃y hø̀>

[œ˩ŋøʏ̯h˩˥˧] > [hœ˩ nœy̯˩˦ ʃʷʏh˦˨]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<fø ǿ̃y hø̀>

[hœ˩ nœy̯˩˦ ʃʷʏh˦˨] > [ɛ˩ɾaɪ̯˩˧xɪ˧˨]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<fø ǿ̃y hø̀>

[ɛ˩ɾaɪ̯˩˧xɪ˧˨] > [ɛ˩loɪ̯˩˧qəː˧˨]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<fø ǿ̃y hø̀>

[ɛ˩loɪ̯˩˧qəː˧˨] > [jɛ˩lwe˩˧qɨə̯˧˨]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 341
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<fø ǿ̃y hø̀>

[jɛ˩lwe˩˧qɨə̯˧˨] > [çɛ˩ lɔ˩ vɛ˩˧ kɨ:h˧˩]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<fø ǿ̃y hø̀>

[çɛ˩ lɔ˩ vɛ˩˧ kɨːh˧˩] > [hɛʊ̯˩vɛ˩˨gi˨˩]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<fø ǿ̃y hø̀>

[hɛʊ̯˩vɛ˩˨gi˨˩] > [hœ˩ bæ˩˨ d͡ʒi˨˩]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<føǿyhø̀>

[hœ˩ bæ˩˨ d͡ʒi˨˩] > [œ˩ɓæ˩ʒi˩]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<føǿyhø̀>

[œ˩ɓæ˩ʒi˩] > [ʔeː˩ ɓæ˩ zi˩]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<føǿyhø̀>

[ʔeː˩ ɓæ˩ zi˩] > [ˈʔʲemɛrʲ]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 412
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<føǿyhø̀>

[ˈʔʲemɛrʲ] > [ˈˀjebaɮ]
Spoiler:
ˌhɪpəˌpɒtəʊ̯ˈmɒnstɹəʊ̯ˌsɛskwɪpɪdɑːlɪəʊ̯ˈfəʊ̯bɪə
ˌhɪpəˌpɔtæʊ̯ˈmɔnstɹæʊ̯ˌsɛskvəpədɑːlɪæʊ̯ˈfæʊ̯bɪæ
çippɔtɛʊ̯ˈmɔ̃ːʃt͡ʃɛʊ̯ˌsɛskfəbdɔːljɛʊ̯ˈfɛʊ̯bjɛ
çip͡fɔtœˈmɔ̃ːʃt͡ʃœˌsɛʃkfəbdɔːljœˈfœbjɛ
çip͡fɔtœˈmɔ̃ːʃʃœˌsɛʃp͡fəbdɔːʎʎœˈfœbʒɛ
ˌçipfɔtœˈmɔ̃ːʂʂœˌsaʂfebdɔːʎʎœˈfybʐa
ˌɕip͡ftœˈmɔ̃ːxxœˌsaxfeβdɔːʑʑœˈfyβɣa
ˌsip͡fətœˈmɔ̃ːk͡xœˌθaxfeʋðɔːzzœˈfyʋɣa
ˌsiftɛˈmɔːxɛˌθaɪ̯feʊ̯ðɔːzɛˈfiʊ̯ɣa
si˦˨ tʰɛ˨ moa̯˦ xɛ˨ hai̯˦ feu̯˨ ɣoa̯˨ rɛ˨ fjoa̯˦˨
ɕi˥˧θɛ˩muː˥hɛ˩hɛː˥føː˩uː˩ɾɛ˩fjuː˥˧
t͡ʃi˦˨ çmʉ:˧˥ ʔ͡he:˧˥ ɸe:u̯˩ ʙ̥jʉ:˧˥
t͡ʃi˦˨m̥yː˧˥ʔeː˧˥heʊ̯˩çyː˧˥
t͡ʃɪ˥m̥yː˧˥ʔeː˧˥xoː˩syː˧˥
ʃe˥ɸəɪ̯˧˥ŋiə̯˧˥ɣuə̯˩˧zəɪ̯˧˥
ʃe˥pʰoə̯˧˥ɲiə̯˧˥ʁuə̯˩˧roə̯˧˥
xe˥pʰoə̯˧˥ɲiə̯˧˥ʕoə̯˩˧roə̯˧˥
ke˥pʰoa̯˧˥jie̯˧˥oa̯˩˧ʁoa̯˧˥
ce˥pʰwa˥je˧˥wa˩˧ʁwa˧
t͡ʃe˥pʰʷa˥je˧˥ɡʷaβ˩˧
t͡se˥ɸwa˥je˧˥baʊ̯˩˧
t͡se˥βwo˥ie˧˥bæʉ̯˩˧
se˥wo˥iə̯˥bœʏ̯˩
esevojə̯ˈbœʏ̯
ˌʔeheˌvojjeˈβœʏ̯
ˌʔexəˌvoijəˈwœʏ̯
ˌc͡çeħħaˌb͡ʙɔɟ͡ʝaˈve:ç
ˌt͡seħħaˌbrɔjjaˈveː
ˌt͡s'ɜħ̪͆ħ̪͆ɔvɔˌrʊggɔˈveʔɜ
ˌt͡sʼəħħavaˌrokkaˈveːŋə
ˌt͡sʼəχ*x*avaˌrɒkkaˈveinə
ˌt͡sʼiqqavəˌrokkəˈvejn
ˌtʼiqqɑfəˌlukkəˈfeɲ
ˌtˤeʰqɑfˌluʰkˈfej̃
ˌseqɑfˌɫuʰkˈfẽɪ̃
ˌheʔɑˌfjuxˈfẽɪ̯̃
ˌxeʔɑˌpfjuxˈpfei
xeˌŋɒpjuxˈpiː
keˌgɔpzukˈpiː
ceˌɣabzuˈk͡piː
t͡seˌkʰabzyˈk͡piː
θiˌxaβzyˈk͡pɛɪ̯
ˌɬiçkɐˌvɔzʏˈƥʌi̯h
ˌɬiskaˌvɔzʏˈʘʌː
ˌɕiʰkəˌvœzʏˈʘɯː
ʃeəkvɛʒʷ'ɓɨə
ˌʂeə̯kfɛʊ̯ʐˈmɨə̯
sɛˈhɤkp͡fɛɣʊzˌmɯh
sɛˈaʔfɛorˌmɯː
t͡seˈʡaʡp͡fjoroˌmu:
t͡ʃeˈħa:p͡fioɾoˌmy:
ʈ͡ʂeˈħaːp͡fijoːˌmiː
ʈ͡ʂɪˈħɔβɐp͡fɪˌɟuβʊˌmʌʔɪj
ʈ͡ʂɨˈxɔvəɸɨˌduβoˌmäŋɨjə
ʂɨˈxɔːvəɨ̯ˌdwoːmæˌŋiə̯
ʂɨˈxɔːvəɨ̯ˌdəwoːmæˌŋiə̯
xɨˈxoːvɨˌduːŋŋiː
əoilõi
aujõɫə
ˈwoːjõwə
ˈvoːjoŋe
ˈvøːõj
ˈfyːø̃
ˈhỹø̯̃
çʷʏˈŋɞhʷ
ɥəˈŋœw
ɥœ˩ ŋœ˩˥ uxʷ˦˧
œ˩ŋøʏ̯h˩˥˧
hœ˩ nœy̯˩˦ ʃʷʏh˦˨
ɛ˩ɾaɪ̯˩˧xɪ˧˨
ɛ˩loɪ̯˩˧qəː˧˨
jɛ˩lwe˩˧qɨə̯˧˨
çɛ˩ lɔ˩ vɛ˩˧ kɨ:h˧˩
hɛʊ̯˩vɛ˩˨gi˨˩
hœ˩ bæ˩˨ d͡ʒi˨˩
œ˩ɓæ˩ʒi˩
ʔeː˩ ɓæ˩ zi˩
ˈʔʲemɛrʲ
ˈˀjebaɮ
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<føǿyhø̀>

[ˈˀjebaɮ] > [ˈˀjeːβaɬ]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 341
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<føǿyhø̀>

[ˈˀjeːβaɬ] > [ˈc͡çeʔvʲæħ]

ˀj > cç
e: > eʔi
ʔiC > ʔCʲ
ɬ > ħ, analogous change to l
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<føǿyhø̀>

[ˈc͡çeʔvʲæħ] > [ˈsebbʲæː]
Post Reply