Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 376
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a â b ḅ c č d e f ḟ g h ḫ i î j k l m ḿ n ń o ô p q r s š t u û v w x y z

/m̥ m n̥ n/ <ḿ m ń n>
/p b t d k g ʔ~h/ <p b t d k g h>
/p͡ɸ b͡β t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ k͡x g͡ɣ/ <ḟ ḅ c z č j x q>
/ɸ β s~z ʃ~ʒ x ɣ/ <f v s š ḫ w>
/l ɾ j/ <l r y>
/i: u:/ <î û>
/ɪ ʊ/ <i u>
/e: o:/ <e ô>
/ɜ ɔ/ <a o>
/ɑ:/ <â>

o oo o0 0 0o 00 O ɪ ɪɪ ɪi i iɪ ii 1 s z zz 2 ɛ ɜ ɜɜ 3 4 5 m n N T
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4261
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Creyeditor »

/m n ŋ/ <m n N>
/b bː bʷ t d k g ʔ/<0 00 0o T 4 2 3>
/β s z zː h/<o0 s z zz 5>
/w wː l r j jː/<o oo 1 ɪ ɪɪ>

/i iː u uː/<ɪi iɪ ɜ ɜɜ>
/e eː ɔ/<i ii O>
/a/ <ɛ>

Next:

ʾ ʿ a ā b c d ḍ ḏ e f g ġ ǧ h ḥ ḫ i ī j k l m n o p q r s ṣ š t ṭ ṯ u ū v w x y z ẓ
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8095
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

ʾ ʿ a ā b c d ḍ ḏ e f g ġ ǧ h ḥ ḫ i ī j k l m n o p q r s ṣ š t ṭ ṯ u ū v w x y z ẓ

/p b t d tˤ dˤ k g q ɢ ʔ/ <p b t d ṭ ḍ k g q x ʾ>
/f v θ ð s z sˤ zˤ ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/ <f v ṯ ḏ s z ṣ ẓ š j ḫ ġ ḥ ʿ h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <c ǧ>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i ī u ū>
/eː oː/ <e o>
/a aː/ <a ā>

Next:
a b c d e f g ġ h i ɨ j k ḳ l ł m n ñ ŋ o p q r s š t u w x y
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 376
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b c d e f g ġ h i ɨ j k ḳ l ł m n ñ ŋ o p q r s š t u w x y

<m n ñ ŋ q> /m n ɲ ŋ ŋʷ/
<p t c k ḳ> /p t t͡ʃ k kʷ/
<b d j g ġ> /b d d͡ʒ g gʷ/
<f s š h x> /f s ʃ x xʷ/
<w r y l ł> /β ɾ j ʟ ʟʷ/
<i ɨ u> /i ɨ u/
<e o> /e o/
<a> /a/

a á ae ao ai au b ƀ c ç c' ç' d đ e é ea f f g ǥ h ħ i í ie io j ɉ k ꝁ k' ꝁ' l ł m n ñ ŋ o ó oa p ᵽ p' ᵽ' r ɍ s ʂ t ŧ t' ŧ' u ua v w z ƶ
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4261
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Creyeditor »

/m n ɲ ŋ/<m n ñ ŋ>
/p b t d c ɟ k g q ʔ/ <p b t d c ġ k g q ḳ>
/f s ɬ ʃ x h/<f s ł š x h>
/l r j w/<l r j w>
/i e ə a o u/<i e ɨ a o u>

too late
Vowels
/i i: u/<i í u>
/e e: o o:/<e é o ó>
/a a:/<a á>

Diphthongs
/je jo /<ie io >
/wa/<ua>
/aj aw/<ai au>
/ea oa/<ea oa>
/ae ao / <ae ao >

Consonants
/m m: n n:/< m ŋ n ñ>
/b b: d d: ɟ ɟ: g g:/ b ƀ d đ j ɉ g ǥ
/p p: t t: c c: k k:/<p ᵽ t ŧ c ç k ꝁ>
/p' p': t' t': c c': k' k':/<p' ᵽ' c' ç' t' ŧ' k' ꝁ'>
/f f: v v: s s: z z: h ħ/ <f f v w s ʂ z ƶ h ħ>
/l l: r r:/<l ł r ɍ>
Next:

a å b c c̣ č ć d ḍ dz dẓ dź e f ɡ ɡ̇ h i k l ly ḷ ł ły λ ƛ m n ṇ ń ñ o ö p q r ṛ s ṣ š ś t ṭ u ü v w x y z ẓ ž ź
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8095
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a å b c c̣ č ć d ḍ dz dẓ dź e f ɡ ɡ̇ h i k l ly ḷ ł ły λ ƛ m n ṇ ń ñ o ö p q r ṛ s ṣ š ś t ṭ u ü v w x y z ẓ ž ź

/p b t d ʈ ɖ k g q ɢ ʔ/ <p b t d ṭ ḍ k g q ġ x>
/f v s z ɬ ʃ ʒ ʂ ʐ ɕ ʑ ʎ̝̊ h/ <f v s z ł š ž ṣ ẓ ś ź ły h>
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ t͡ʃ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <c dz ƛ λ č c̣ dẓ ć dź>
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ń ñ>
/l ɭ j ʎ w/ <l ḷ y ly w>
/ɾ ɽ/ <r ṛ>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <e ö o>
/a ɒ/ <a å>

Next:
a à b ƀ c d e è f g h i j k l m ṃ n o ò p q r s t u v w x y z
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

shimobaatar wrote: 16 Jun 2020 02:28 a å b c c̣ č ć d ḍ dz dẓ dź e f ɡ ɡ̇ h i k l ly ḷ ł ły λ ƛ m n ṇ ń ñ o ö p q r ṛ s ṣ š ś t ṭ u ü v w x y z ẓ ž ź

/p b t d ʈ ɖ k g q ɢ ʔ/ <p b t d ṭ ḍ k g q ġ x>
/f v s z ɬ ʃ ʒ ʂ ʐ ɕ ʑ ʎ̝̊ h/ <f v s z ł š ž ṣ ẓ ś ź ły h>
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ t͡ʃ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <c dz ƛ λ č c̣ dẓ ć dź>
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ń ñ>
/l ɭ j ʎ w/ <l ḷ y ly w>
/ɾ ɽ/ <r ṛ>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <e ö o>
/a ɒ/ <a å>

Next:
a à b ƀ c d e è f g h i j k l m ṃ n o ò p q r s t u v w x y z
a à b ƀ c d e è f g h i j k l m ṃ n o ò p q r s t u v w x y z
/m m̥ n/ m ṃ n
/p b t d c ɟ k g/ p b t d c j k g
/ɓ/ ƀ
/f v s z ʃ h/ f v s z x h
/ʨ/ q
/l j w/ l y w
/r/ r

/i u e o ə ɛ ɔ a/ i u e o à è ò a

Next:
a ā b ḅ c č d ḍ e ē f g ġ h ħ ḫ i ī j k l m n ŋ ň o ō p r s š t u ū w ʋ y ȳ z ž ʒ ǯ ʾ ʿ
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8095
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ā b ḅ c č d ḍ e ē f g ġ h ħ ḫ i ī j k l m n ŋ ň o ō p r s š t u ū w ʋ y ȳ z ž ʒ ǯ ʾ ʿ

/p b ɓ t d ɗ k g ɠ ʔ/ <p b ḅ t d ḍ k g ġ ʾ>
/f s z ʃ ʒ x ħ h/ <f s z š ž ḫ ħ h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c ʒ č ǯ>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/ʋ l j w ʕ̞/ <ʋ l j w ʿ>
/r/ <r>

/iː yː uː/ <ī ȳ ū>
/ɪ ʏ ʊ/ <i y u>
/eː oː/ <ē ō>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a ɒː/ <a ā>

Next:
a å b c ç d ð e f g h ḥ i į j k l m ḿ n ń o p q ɋ r s š t u ů v w ẘ x y z
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 376
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a å b c ç d ð e f g h ḥ i į j k l m ḿ n ń o p q ɋ r s š t u ů v w ẘ x y z

<m ḿ n ń> /mˤ mʲ nˤ ɲ/
<p b q ɋ t d ç ð c j k g> /pˤ bˤ pʲ bʲ t d t̪s̪ʲ d̪z̪ʲ ʈʂˤ ɖʐˤ k g/
<f x s š z h ḥ> /fˤ fʲ ʂˤ s̪ʲ ɬʲ h ħ/
<l r w ẘ v y> /lˤ r wˤ ɰ βʲ j/

<i į u ů> /əˤ i oˤ u/
<e o> /e o/
<a å> /ɑˤ æ/

a ǎ â b c č dz dž e ɘ g ǧ h ȟ i ī j k ǩ l ľ m n ɴ* o ǒ p* q q̂ r ř s š u ū ǔ y* z ž

* word-final only

Rřniâhǧâladžq hzicbir rřniǎ goľodž bbilǩinɴ adɘj kalǧɘrɘnmšɘhp noɴ zoždžq. Qljrendzcɘč dznǎhq goq̂ūzdz ɘdžolhɴ dza jaǩaljnačky, noɴ moq dzīq̂ūždz rřniǎ nǒken ja ǧorodz rřniǎ.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 376
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a ǎ â b c č dz dž e ɘ g ǧ h ȟ i ī j k ǩ l ľ m n ɴ* o ǒ p* q q̂ r ř s š u ū ǔ y* z ž

<a ǎ â> /ɐ æ: ɑ:/
<e ɘ> /e ɪ͉~ɤ͉~∅/
<i ī> /i i:/
<o ǒ> /o œ:/
<u ū ǔ> /u u: y:/
<m n> /m n/
<b c č dz dž g ǧ k ǩ q q̂> /b t͡s̻ t̺ d͡z̻ d̺ g ɟ k c q q͡χ/
<s š z ž h ȟ> /s̻ θ̺ z̻ ð̺ h ç/
<j l ľ r ř> /j l ʎ ɾ r/


* word-final only

<ɴ> - nasal mutation on word: /b t͡s̻ t̺ d͡z̻ d̺ g ɟ k c q q͡χ/ > /mb n̻t͡s̻ n̺t̺ n̻d͡z̻ n̺d̺ ŋg ɲɟ ŋk ɲc ɴq ɴq͡χ/; /s̻ θ̺ z̻ ð̺ h ç/ > /n̻s̻ n̺θ̺ n̻z̻ n̺ð̺ ŋ̊ ɲ̊/; /j l ʎ ɾ r/ > /ɲ n ɲ n n/. All vowels are nasal.
<p> - aspiration mutation on word; /b t͡s̻ t̺ d͡z̻ d̺ g ɟ k c q q͡χ/ > /pʰ t͡s̻ʰ t̺ʰ t͡s̻ʰ t̺ʰ kʰ cʰ kʰ cʰ qʰ q͡χʰ/; /s̻ θ̺ z̻ ð̺ h ç/ > /s̻ h s̻ h h ç/; /j l ʎ ɾ r/ > /j ɦ j ɾʱ ɦ/. All vowels are breathy.
<y> - lenition mutation on word; /b t͡s̻ t̺ d͡z̻ d̺ g ɟ k c q q͡χ/ > /β s̻ θ̺ z̻ ð̺ ɣ j x ç ħ ħ/; /s̻ θ̺ z̻ ð̺ h ç/ > /z̻ ð̺ j ɾ ɦ j/; /j l ʎ ɾ r/ > /∅ ∅ j ∅ ɾ/.

Rřniâhǧâladžq hzicbir rřniǎ goľodž bbilǩinɴ adzɘj kalǧɘrɘnmšɘhp noɴ zoždžq. Qljrendzcɘč dznǎhq goq̂ūzdz ɘdžolhɴ dza jaǩaljnačky, noɴ moq dzīq̂ūždz rřniǎ nǒken ja ǧorodz rřniǎ.

/r̩:niɑ:hɟɑ:lɐt̺q s̻it͡s̻piɾ r̩:niæ: goʎod̺ mb:ĩɲcĩn ɐd͡z̻i: kʰɐ̤hcʰɪ̤:nmhɤ̤̆h nõ z̻oθ̺t̺q. qlĭɾent͡s̻:ɪ̆t̺ d͡z̻næhq goq͡χu:z̻d͡z̻ ɪ̆n̺d̺õnŋ̊ d͡z̻ɐ ɐçɐ:nɐθ̺x, nõ moq d͡z̻i:q͡χu:ð̺d͡z̻ r̩:niæ: nœ:ken jɐ ɟoɾod͡z̻ r̩:niæ:/

a ã b bh c č d dh e ẽ ei f g gh h i ĩ k m n ň ŋ o õ ou r s š t u ũ w y z ž zh žh
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8095
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ã b bh c č d dh e ẽ ei f g gh h i ĩ k m n ň ŋ o õ ou r s š t u ũ w y z ž zh žh

/b bʱ t d dʱ k g gʱ/ <b bh t d dh k g gh>
/ɸ s ʃ h/ <f s š h>
/t͡s d͡z d͡zʱ t͡ʃ d͡ʒ d͡ʒʱ/ <c z zh č ž žh>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/j w/ <y w>
/r/ <r>

/i ĩ u ũ/ <i ĩ u ũ>
/e ẽ o õ/ <e ẽ o õ>
/a ã/ <a ã>

/eɪ̯ oʊ̯/ <ei ou>

Next:
a ā æ ǣ b c č d ď e ē g h ḫ i ī j ǰ k l ľ m n ň o ō p r ř s š t ť u ū w y z ž
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

a ā æ ǣ b c č d ď e ē g h ḫ i ī j ǰ k l ľ m n ň o ō p r ř s š t ť u ū w y z ž
/p b t d c ɟ k g/ p b t d ť ď k g
/v~w s z ʃ ʒ χ h/ w s z š ž ḫ h (note, the character for the x in the IPA is the uvular one)
/ʦ ʧ ʤ/ c č ǰ
/m n ɲ/ m n ň
/l ʎ j ɥ/ l ľ j y
/r r̝/ r ř

/i iː u uː e eː o oː ɛ ɛː ɑ ɑː/ i ī u ū e ē o ō æ ǣ a ā

Next: a ā ä b c d e ē é ê g ǵ h i ī j k l ł ĺ m n ng ny Vñ o ō ó ô ö p r ŕ s ś t u ū ú û v w y z ź ʼ

The V in the Vñ is short for any vowel.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8095
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ā ä añ āñ äñ b c d e ē é ê eñ ēñ éñ êñ g ǵ h i ī iñ īñ j k l ł ĺ m n ng ny o ō ó ô ö oñ ōñ óñ ôñ öñ p r ŕ s ś t u ū ú û uñ ūñ úñ ûñ v w y z ź ʼ

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g ʼ>
/s z ɕ ʑ h/ <s z ś ź h>
/t͡ɕ d͡ʑ/ <c ǵ>
/m n ɲ ŋ/ <m n ng ny>
/l ɫ j ɥ ʎ ɰ w/ <l ł ĺ j y w v>
/r rʲ/ <r ŕ>

/i ĩ iː ĩː ʉ ʉ̃ ʉː ʉ̃ː u ũ uː ũː/ <i iñ ī īñ u uñ ū ūñ ú úñ û ûñ>
/e ẽ eː ẽː o õ oː õː/ <é éñ ê êñ ó óñ ô ôñ>
/ɵ̞ː ɵ̞̃ː/ <ö öñ>
/ɛ ɛ̃ ɛː ɛ̃ː ɔ ɔ̃ ɔː ɔ̃/ <e eñ ē ēñ o oñ ō ōñ>
/æː æ̃ː/ <ä äñ>
/a ã aː ãː/ <a añ ā āñ>

Next:
a ä b ƀ c č ć d đ e g ǥ h i j k l m n ŋ o ö p r s š ś t u v x y
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

a ä b ƀ c č ć d đ e g ǥ h i j k l m n ŋ o ö p r s š ś t u v x y
/p b t d k g/ p b t d k g
/β ð s ʃ ɕ x ɣ h/ ƀ đ s š ś x ǥ h
/ʦ ʧ ʨ/ c č ć
/m n ŋ/ m n ŋ
/l j w/ l j v
/r/ r

/i y e ø æ/ i y e ö ä
/u o a/ u o a

Next
a ä b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n ñ o ö p q r s ş t u ü v x y z
This is a Turkic conlang. And @shimobaatar you got close enough to the original.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8095
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ä b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n ñ o ö p q r s ş t u ü v x y z

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g q>
/ɸ β s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z ş j x ğ h>
/t͡s t͡ʃ/ <c ç>
/m n ɲ/ <m n ñ>
/l ɻ j/ <l r y>

/i y ɯ u/ <i ü ı u>
/e ø o/ <e ö o>
/æ/ <ä>
/ɑ/ <a>

Next:
a ā á b c č d ď ð e ē é f g ǧ h ȟ ƕ i ī í j k ǩ l ľ m n ň ŋ ṇ o ō ó p q r ř s š t ť u ū ú v w x y z ž ʒ ǯ þ ɂ
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 376
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<m n ň ŋ ṇ> /m n nʷ ŋ ŋʷ/
<p t ť c č k ǩ q ɂ> /p t tʷ t͡s t͡sʷ k kʷ q ʔ/
<b d ď ʒ ǯ g ǧ> /b d dʷ d͡z d͡zʷ g gʷ/
<þ ð> /t͡p d͡b/
<f x s š h ȟ> /f θ s sʷ x~h xʷ~hʷ/
<ƕ> /ʩ/
<v z ž> /v z zʷ/
<l ľ j w> /l lʷ j w/
<r ř> /r rʷ~ʙ/
<a ā á e ē é i ī í o ō ó u ū ú y> /ɐ ɑ: ɛɐ̯~ɛ: ɛ e: ɪə̯~ɪ: ɪ i: ɛi̯~ʊi̯ ɔ o: ʊə̯~ʊ: ʊ u: ɔu̯~ɪu̯ ɨ/

Aa Bbʙ Ccȼ Ddᴅ Ee Ėė Ëë Ggɢ Hhʜ Iı İi Ïï Jj Kkᴋ Ll Łł Mm Nn Ŋŋ Oo Ppᴘ Qqᴏ̨ Rrʀ Ssꞩ Ttᴛ Uu Vvꝟ Ww Xx Yy Zzƶ ʘ ! | || ǂ ʛ Mʘmʘ N!n! N|n| N||n|| Nǂnǂ Ŋʛŋɠ
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8095
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

Aa Bbʙ Ccȼ Ddᴅ Ee Ėė Ëë Ggɢ Hhʜ Iı İi Ïï Jj Kkᴋ Ll Łł Mm Nn Ŋŋ Oo Ppᴘ Qqᴏ̨ Rrʀ Ssꞩ Ttᴛ Uu Vvꝟ Ww Xx Yy Zzƶ ʘ ǃ ǀ ǁ ǂ ʛ Mʘmʘ Nǃnǃ Nǀnǀ Nǁnǁ Nǂnǂ Ŋʛŋɠ

/p b t d k g q/ <p b t d k g q>
/ʘ ᵑʘ ǀ ᵑǀ ǁ ᵑǁ ǃ ᵑǃ ǃ͡q ᵑǃ͡q ǂ ᵑǂ/ <ʘ mʘ ǀ nǀ ǁ nǁ ǃ nǃ ʛ ŋɠ ǂ nǂ>
/β s z ɬ ɮ x h/ <v s z ł l x h>
/c͡ç ɟ͡ʝ/ <c j>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/j w/ <y w>
/r/ <r>

/i ɨ u/ <i ï u>
/ɪ/ <ı>
/e ɘ o/ <ė ë o>
/æ/ <e>
/a/ <a>
Spoiler:
<B C D G H J K L Ł M N Ŋ P Q R S T V W X Y Z Mʘ Nǃ Nǀ Nǁ Nǂ Ŋʛ> are capital/upper-case
<b c d g h j k l ł m n ŋ p q r s t v w x y z mʘ nǃ nǀ nǁ nǂ ŋɠ> are lower-case
<ʙ ȼ ᴅ ɢ ʜ ᴋ ᴘ ᴏ̨ ʀ ꞩ ᴛ ꝟ ƶ> are lower-case and used exclusively at the end of a word
<ʘ ǃ ǀ ǁ ǂ ʛ> do not have distinct upper- and lower-case forms

Next:
a â b c d e ê g h i î k l m n o ô p q r s t u û w ŵ x y ŷ z ȝ ƿ
User avatar
jimydog000
greek
greek
Posts: 450
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by jimydog000 »

/m n/<m n>
/p b t d k kʷ g/<p b t d k q g>
/ɸ s θ ʃ tʃ x xʷ h/<ŵ s ŷ c x ȝ ƿ h>
/t͜s/<z>
/l r j w/<l r y w>

/ì í ù ú/<i î u û>
/è é ò ó/<e ê o ô>
/à á/<a â>

a á b c d e f g i j k l m n ñ o ó p q r s ś t u v w x y z ź þ ð
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8095
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á b c d e f g i j k l m n ñ o ó p q r s ś t u v w x y z ź þ ð

/p b t d k g q/ <p b t d k g q>
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/ <f v þ ð s z ś ź x>
/t͡ɕ d͡ʑ/ <c j>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i y u/ <i u ó>
/e o/ <e o>
/a ɒ/ <a á>

Next:
a à b ḇ c ç d e è f g h ħ i ɨ j k l m n ñ o ò p q r ṙ s t ţ u v w ẘ x y z
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 376
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a à b ḇ c ç d e è f g h ħ i ɨ j k l m n ñ o ò p q r ṙ s t ţ u v w ẘ x y z

<m n ñ> /m n̪ n̠/
<p c ç q> /pʰ t̪ʰ t̠ʰ kʰ/
<b t ţ k> /p t̪ t̠ k/
<f z s x ħ h> /ɸ θ s̠ ç xʷ x~h/
<v d j g w ẘ> /β̝ ð̝ z̠ j~ʝ w ɰ/
<ḇ l r ṙ> /ʙ l̪ r̠ ʀ/

<i y ɨ u> /i y ɨ u/
<e é o ó> /e ə o ø/
<a á> /æ ɒ/

a aaa å p b b- c z z- t d d- e eee e̊ x j j- k g g- q ɢ ɢ- i iii i̊ l ʟ r ʀ m ᴍ n ɴ o ooo o̊ u uuu ů w y -
Post Reply