Search found 8173 matches

by shimobaatar
27 Jul 2021 22:13
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1342
Views: 109772

Re: Romanization game #2

/m n/ <m n> /pʰ b t d d̠͡ʒ k kʰ ɡ/ <p b t d j k kh g> /s ʃ ɦ/ <s š h> /ʋ l j/ <v l y> /ɾ/ <r> /i u/ <i u> /ɑ/ <a> <Anujid ik sabi manusyun ku gaurav aur adikarun ki visay min janmajat svatantrata prapat hain. Unain jamir aur akhal vadiat hui hain isli unain ik dusri ki sat bai jari ka suluk karna ja...
by shimobaatar
27 Jul 2021 22:00
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 150
Views: 17711

Re: Reverse romanization challenge game #2

a p b t d e ʈ ɖ ɭ i j k m n ɳ ŋ o q s ʂ c ç u r x /p b t d ʈ ɖ k q/ <p b t d ʈ ɖ k q> /s ʂ x/ <s ʂ x> /t͡s ʈ͡ʂ/ <c ç> /m n ɳ ŋ/ <m n ɳ ŋ> /l ɭ j/ <r ɭ j> /i u/ <i u> /e o/ <e o> /a/ <a> <Paʈeɭ iɳiɭkria siqaden moɭçoq ncipe. Ruke nixeɭ rabɖon, niçku noɭa ɖob, aɖiknaŋop qixre ŋoɭqaden ŋoɭcoje ncipe.>...
by shimobaatar
26 Jul 2021 08:48
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<dzécéhiejjasz>

[li˥.ɬe˩.ʝɛ˥˧.ɟo˩] > [ʎi˥le˩ʑɛ˥˧d͡ʑø˩]
by shimobaatar
26 Jul 2021 06:52
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<dzécéhiejjasz>

[ˈd͡zeːt͡seːˌɦiɛjːɒs] > [ˈðiə̯θeˌɦjɛɟɟos]
by shimobaatar
25 Jul 2021 01:21
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<onorificabeletudinitatibus>

[ˌd͡ʒet͡ʃeˈχɛːʁs] > [ˌd͡zet͡seˈχi̯ɛɐ̯s]
by shimobaatar
25 Jul 2021 00:05
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<onorificabeletudinitatibus>

[jeçːeʁ̥iːʁas] > [ˌd͡ʒeʃʃeˈχejəˌʁas]
by shimobaatar
24 Jul 2021 15:25
Forum: Games
Topic: Cyrillisation game #2
Replies: 82
Views: 14059

Re: Cyrillisation game #2

/m n ŋ/ <м н ҥ> /p pː b t tː d k kː ɡ ʔ/ <п пп б т тт д к кк г ӏ> /t͡s tːs t̠͡ʃ t̠ːʃ d̠͡ʒ/ <ц тц ч тч ж> /f s sː z ʃ ʃː h/ <ф с сс з ш шш х> /l j w/ <л ј в> /r/ <р> /i ɯ u/ <і и у> /e ɤ o/ <е ы о> /æ ä/ <ә а> Некст: /p ᵐb t ⁿd ᵑg/ /s h/ /m n ŋ/ /ɹ j ɥ w/ /i y u/ /a/
by shimobaatar
24 Jul 2021 13:56
Forum: Games
Topic: Cyrillisation game #2
Replies: 82
Views: 14059

Re: Cyrillisation game #2

/p t tʲ k kʲ kʷ q/ <п т ть к кь къ ӄ> /ɸ θ θʲ s sʲ ɬ ɬʲ x xʲ xʷ χ h/ <ф ҫ ҫь с сь ш шь х хь хъ ӽ һ> /m n nʲ/ <м н нь> /l lʲ r rʲ j w/ <л ль р рь ј в> /ɪ ɪː ə əː ɑ ɑː u uː/ <и ии е ее а аа у уу> Некст: /p b t tʼ d k kʼ g/ /f v θ ð s z ɕ ʑ x/ /t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ/ /m n ŋ/ /j w/ /ɽ/ /i u/ /e o/ /a/
by shimobaatar
24 Jul 2021 13:48
Forum: Games
Topic: Reverse Sound Changes Game v2
Replies: 87
Views: 14601

Re: Reverse Sound Changes Game v2

[hoːreːkekːajkatˈnaːweːkasitum] < [sosaresekeskasikatˈnasagʷesakat͡situmb]
by shimobaatar
24 Jul 2021 13:43
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<onorificabeletudinitatibus>

[eɪ̯keɪ̯toˈɾeɪ̯ɾatɯ] > [ʔejjɪxxejjɪs̻s̻oˈɾejjɪɾas̻s̻ɯ]
by shimobaatar
24 Jul 2021 04:47
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[hi̯aə̯] > [çɐː]
by shimobaatar
24 Jul 2021 03:26
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[θ͈ɤ̘ːɯ̽] > [fɨːː]
by shimobaatar
23 Jul 2021 06:17
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[ˈpɛʌ̯ʋ] > [ˈpjʌw]
by shimobaatar
23 Jul 2021 04:36
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[ˈfu̯ɔʋəɰ] > [ˈfwɛʋʌː]
by shimobaatar
23 Jul 2021 01:25
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[ˈʐʊɔʂʷʌɑx] > [ˈʂʷɔːʂʷɔːx]
by shimobaatar
23 Jul 2021 00:51
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[zoʃʃʷaʟ̠̝̊] > [ˈzoʃʃʷɑx]
by shimobaatar
22 Jul 2021 16:34
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1342
Views: 109772

Re: Romanization game #2

/m n ŋ/ <m n ŋ> /p b t d k ɡ/ <p b t d k g> /t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ <c z č ž> /f s ʃ h/ <f s š h> /l j ɥ w/ <l j y w> /r/ <r> /i y u/ <i u o> /ə/ <e> /a/ <a> /je ja iʊ ɥe wa uə wo/ <je ja io ye wa oe we> /eɪ aɪ aʊ oʊ/ <ei ai ao eo> /◌˧ ◌˦ ◌˨˦ ◌˨ ◌∅/ <V̄ V́ V̌ V̀ V> Aa Āā Áá Ǎǎ Àà Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Éé Ěě...
by shimobaatar
22 Jul 2021 13:44
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<>

[jɒs] > [ɟɒːs]
by shimobaatar
21 Jul 2021 18:54
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 73203

Re: Sound Changes Game v2

<>

[ʡɑs] > [ʕɒs]
by shimobaatar
21 Jul 2021 16:27
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1342
Views: 109772

Re: Romanization game #2

/p b t d k ɡ ʔ/ <p b t d k g h> /h͡t z͡d/ <tt dd> /f β s z/ <f v s z> /m n ŋ/ <m n ñ> /l ʁ/ <l r> /i y u/ <i y u> /ɛ œ ɔ/ <e ö o> /ɑ/ <a> Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Vv Yy Zz Next: /p b ᵐb ɓ t tʼ d ⁿd k kʼ g ᵑg/ /s h/ /t͡s t͡sʼ t͡ʃ t͡ʃʼ/ /m n ŋ/ /l j w/ /ɾ/ /r/ /i u/ ...