Search found 9258 matches

by shimobaatar
04 Oct 2022 14:33
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 561
Views: 61019

Re: Reverse romanization challenge game #2

a ā b c d ḍ e ē f g h i ī j k ḳ l m n o ō q r s ṣ t u ū w x y ' /b t d k g q ʔ/ <b t d k g ḳ '> /f s x h/ <f s x h> /ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <ṣ ḍ c j> /m n ŋ/ <m n q> /l j w/ <l y w> /r/ <r> /i iː u uː/ <i ī u ū> /e eː o oː/ <e ē o ō> /a aː/ <a ā> <Markāsā culimmadī iyo culimmadī kibirka badnayd waxay Cīs...
by shimobaatar
04 Oct 2022 00:24
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/m n ŋ ɴ/ <m n g ṅ> /t t͡s t͡ɬ k q ʔ/ <t c ł k q x> /b d d͡z/ <b d z> /ɸ s ɬ h/ <f s l h> /β ɹ j ʁ/ <v r y ṙ> /i e a o u/ <i e a o u> Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Łł Mm Nn Ṅṅ Oo Qq Rr Ṙṙ Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz /het͡staŋ maɸɸ juk jaqt͡seh bad͡ze ɬabe ɴa | baɹe tɸonna st͡ɬaβ ŋat͡seh d͡zinna jaɸ ʁuqq...
by shimobaatar
04 Oct 2022 00:18
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<lĕnderuvvezĕnncélĕnjilĕn>

[ɬn̩ˌdɛɓoɾa.ɱ̩ˈfɛːɲɟid̥̚] > [ˌxãdɛˌmoɾãu̯ˈfɛːd͡zit̚]
by shimobaatar
03 Oct 2022 23:51
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<lĕnderuvvezĕnncélĕnjilĕn>

[lɛˈnːɛvːɛˌzanɛˌθɛlɛnˌʑilən] > [lənˌnɛbbəˌɾanəˈfɛːɲɲiə̯n]
by shimobaatar
03 Oct 2022 22:22
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/p b t d k q/ <p b t d k q> /s x h/ <s x h> /m n ŋ/ <m n g> /l j w/ <l y w> /i iː u uː/ <i ii u uu> /e eː o oː/ <e ee o oo> /ɛ̃ ɛ̃ː ɔ̃ ɔ̃ː/ <ẽ ẽẽ õ õõ> /a aː ɑ̃ ɑ̃ː/ <a aa ã ãã> Aa Ãã Bb Dd Ee Ẽẽ Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Õõ Pp Qq Ss Tt Uu Ww Xx Yy /qɔ̃suhɑ̃ː maːkuːjuː ɔ̃koŋe i luwɛ̃ː daːdɑ̃qe naha mɑ...
by shimobaatar
03 Oct 2022 15:54
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/p b t d c ɟ k g k͡p g͡b/ <p b t d kj gj k g kp gb> /ɸ θ s x/ <f th s x> /m n ɲ ŋ ŋ͡m/ <m n nj ng ngm> /l ʎ w j/ <l lj w y> /r/ <r> /i u/ <i u> /e o/ <e o> /a/ <a> Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy /detɸaθ k͡poxa loɸabui odup buaθ ɲoʎo ŋ͡man ɸoal eθagle cul ɟag͡baciaʎ...
by shimobaatar
03 Oct 2022 15:46
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<lĕnderuvvezĕnncélĕnjilĕn>

[lænˈdɛɾʋɛˌzanæt͡sɛlɛnˌd͡zilan] > [lɛnˈnɛvvɛˌzanɛˌt͡θɛlɛnˌd͡ʑilan]
by shimobaatar
03 Oct 2022 13:56
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/m n/ <m n> /p pʰ t tʰ t͡s t͡sʰ t͡ɬ t͡ɬʰ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ k kʰ kʷ kʷʰ q qʰ qʷ qʷʰ/ <b p d t z c zl cl zy cy zr cr g k gw kw ġ ḳ ġw ḳw> /pʼ tʼ t͡sʼ t͡ɬʼ t̠͡ʃʼ ʈ͡ʂʼ kʼ kʷʼ qʼ qʷʼ ʔ/ <pp tt cc ccl ccy ccr kk kkw ḳḳ ḳḳw x> /s h/ <s h> /β̞~w l ɻ j/ <w l r y> /i ɨ u/ <i u o> /ə/ <e> /ä/ <a> Aa Bb Cc Dd...
by shimobaatar
03 Oct 2022 02:00
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ> /p b t d k ɡ ʔ/ <p b t d k g q> /t͡s t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ <c č ž> /f v s z ʃ χ ʁ h/ <f v s z š x r h> /l j/ <l y> /i u/ <i u> /e̞ o̞/ <e o> /ä/ <a> /iɐ̯ uj uɐ̯/ <ia ui ua> /e̞j o̞j/ <ei oi> /äj/ <ai> Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Ňň Ŋŋ Oo Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Vv Xx Yy Zz Žž Nex...
by shimobaatar
02 Oct 2022 15:48
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/m n̪ n ɲ/ <m ṉ n ň> /p t̪ t tʃ c k q/ <p ṯ t ť ǩ k q> /ᵐb ⁿd̪ ⁿd ᶮdʒ ᶮɟ ᵑɡ/ <b ḏ d ď ǧ g> /f θ s h/ <f c s h> /v ð/ <v z> /r/ <r> /w l j/ <w l y> /i ĩ u ũ/ <i į u ų> /ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/ <e ę o ǫ> /a ã/ <a ą> Aa Ąą Bb Cc Dd Ḏḏ Ďď Ee Ęę Ff Gg Ǧǧ Hh Ii Įį Kk Ǩǩ Ll Mm Nn Ṉṉ Ňň Oo Ǫǫ Pp Qq Rr Ss Tt Ṯṯ Ťť Uu Ųų ...
by shimobaatar
02 Oct 2022 15:40
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<lĕnderuvvezĕnncélĕnjilĕn>

[ln̩ˌdɛɾʊˌβːɛzn̩ːˈtʃɛln̩ˌʒiln̩] > [lanˌdɛɾvɛˌzanaˈt͡ʃɛlanˌd͡ʒilan]
by shimobaatar
02 Oct 2022 14:23
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<antidisestablishmentarianism>

[rn̩ˌdɛdɯːˌdwɛsnn̩ˈtɛːrãˌʃirŋ̍] > [rə̃ˌdɛðɯbˌbɛznə̃ˈtjɛrə̃ˌʑirə̃]
by shimobaatar
02 Oct 2022 01:59
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<antidisestablishmentarianism>

[ˌdẽn̪θˌzezeˌzʷeʒmẽn̪ˈθeːdeˌɲidẽŋ] > [də̃nˌzezəˌzwei̯mə̃nˈteːdəˌj̃idə̃ŋ]
by shimobaatar
01 Oct 2022 17:25
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<antidisestablishmentarianism>

[ˌɟɘnsiˌzizeˌzevʲʒmənˈseɾeˌniɾəŋ] > [ˌdent͡səˌzizəˌzøʏ̯ʒmənˈt͡seːɾəˌniɾəŋ]
by shimobaatar
01 Oct 2022 16:43
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<antidisestablishmentarianism>

[ˌɲɘ̃sːɪˌzːiseˌseβie̯smə̃ˌsːezeˌɲizə̃] > [ˌɲɘnsɪˌzizeˌzevjezmənˈsereˌɲirəŋ]
by shimobaatar
01 Oct 2022 16:12
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<antidisestablishmentarianism>

[ˌjẽt͡ʃːiˌd͡ʒisɪˌst͡ʃɪbʎɪʃmɪ̃ˈt͡ʃːɪrʲɪˌɲizɪ̃] > [ˌɲẽtt͡ʃiˌd͡ʒiseʃˌʃebbjeʃmẽtˈt͡ʃeʒeˌɲizẽ]
by shimobaatar
30 Sep 2022 20:30
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/p t tʃ k q/ <p t c k q> /ɸ s ʃ x h/ <f z s x h> /m n/ <m n> /ɬ/ <l> /ɹ j ɰ/ <r y g> /i u/ <i u> /e o/ <e o> /ə/ <ë> /a/ <a> Aa Cc Ee Ëë Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Xx Yy Zz Next: /p t c k/ /f s ɕ x h/ /m~b n~d ɲ~ɟ ŋ~g/ /l j w/ /i ĩ u ũ/ /a ã/
by shimobaatar
30 Sep 2022 20:25
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 1440
Views: 136641

Re: Sound Changes Game v2

<antidisestablishmentarianism>

[ˌæntiˌdɪsəˌstæblɪʃmənˈtɛəriəˌnɪzəm] > [ˌjæ̃ttʲiˌdʲɪsəˌstʲæblʲəʃmə̃tˈtʲiə̯rʲiə̯ˌnʲɪzə̃m]
by shimobaatar
30 Sep 2022 20:10
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/p b t d k g/ <p b t d k g> /m n ŋ/ <m n ŋ> /v s ʃ/ <v s š> /ɬ/ <ł> /l j/ <l y> /i iː u uː/ <i ii u uu> /e eː o oː/ <e ee o oo> /ɛ ɛː ɔ ɔː/ <ɛ ɛɛ ɔ ɔɔ> /a aː/ <a aa> Aa Bb Dd Ee Ɛɛ Gg Ii Kk Ll Łł Mm Nn Ŋŋ Oo Ɔɔ Pp Ss Šš Tt Uu Vv Yy /goːm vekum mkaŋbɔː mpuː ɬuŋbiː mvumpoː mtɛːsɛ gebiːn juŋ buŋsim ʃin...
by shimobaatar
30 Sep 2022 15:46
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 2514
Views: 224021

Re: Romanization game #2

/m n ɲ ŋ ŋ͡m/ <m n ɲ ŋ ŋm> /p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ k͡p ɡ͡b/ <p b t d c j k g kp gb> /f v s z ʃ ɣ ɦ/ <f v s z x q h> /β̞ ɹ l j/ <w r l y> /i u/ <i u> /ɪ ʊ/ <ı ʊ> /e o/ <e o> /a ɒ/ <a ɔ> Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Ɲɲ Ŋŋ Oo Ɔɔ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ʊʊ Vv Ww Xx Yy Zz Next: /p pʰ t tʰ tʼ k k...