Search found 1816 matches

by Iyionaku
04 Oct 2021 13:15
Forum: Translations
Topic: The king and the god
Replies: 9
Views: 4030

Re: The king and the god

:con: Paatherye Satu thēma kenyīne sē rēgișane. Īmūne yuwē ēyeme sīn phuren. Me rēgișane dīthūne sē sēnur. Yuwē perkūne dhrayer șayīni, "Sem sēnur ner krāti weye beremtā!" Ma șayīn hritīne mem rēgișanu: "Gwītheles mē dīr Hrēres." Me rēgișane khursīne he mi dīsa Hrēres phayra mrēd...
by Iyionaku
04 Oct 2021 12:35
Forum: Translations
Topic: I can't pay the rent...You must pay the rent
Replies: 15
Views: 4485

Re: I can't pay the rent...You must pay the rent

:con: Paatherye [:(] Mayāthimay, ēku șesū blīgas kējame mē janmihēl. [majaːˈtʰimai̯, ˈeːku ˈʃesuː ˈbliːɣas ˈkeːd͡ʒame meː d͡ʒanmiˈheːl] cry.OPT.FUT.1SG, 1SG.NOM today must.1SG pay.INF DEF.MASC.ACC rent.ACC Woe is me, today I have to pay the rent. [}:D] Day blige kējame dhrā! [ðai̯ ˈbliɣe ˈkeːd͡ʒame ...
by Iyionaku
03 Oct 2021 15:26
Forum: Translations
Topic: Harry Potter Opening words
Replies: 4
Views: 3690

Re: Harry Potter Opening words

:con: Yélian Sar èn Ana Dursley, pun pilati 4 o'Privet Drive, ymitubul pi tyabicʻi pi escegarbul, anaslocan. Cen vutret, cen bul a'palanabaton cénvitan dipérunvit pi diféreyvano fecun ciytiaro ùpa ciytiarprès, liyd cirecimanʻi can vat iárorun. [sad̟ ɛn ˈaːna ˈduɾslɛɪ̯, pʉn ˈpilɐti ˈpeɾtɐ ɔ̈ˈpɾiːʋə‿ˈ...
by Iyionaku
03 Oct 2021 15:05
Forum: Translations
Topic: Negation
Replies: 18
Views: 2227

Re: Negation

:con: Paatherye Yuwē wīthe nīle. [ˈju.eː ˈwiːtʰe ˈniːle] 3SG.MASC.NOM know.3SG.MASC nothing.ACC He knows nothing. Nē yuwē waytheme antāyan. [neː ˈju.eː ˈwai̯tʰeme anˈtaːjan] NEG.3SG.MASC 3SG.MASC.NOM know.INF thing.ACC Not does he know anything. Kanye yuwē wīthe thē nīle. [ˈkanje ˈju.eː ˈwiːtʰe tʰeː...
by Iyionaku
03 Oct 2021 14:28
Forum: Translations
Topic: Ablative Absolute
Replies: 31
Views: 7179

Re: Ablative Absolute

:con: Paatherye

Paatherye uses a locative absolute for the same use case.

Jīmuyu mētayu fi tanrimmu jalewumī.
[ˈd͡ʒiːmuju ˈmeːtaju fi tanˈrim.mu d͡ʒaleˈ.umiː]
capture.PP.LOC city.LOC DEF.PL.NOM soldier.PL go_away.PRET.3PL
With the city having been captured, the soldiers departed.
by Iyionaku
26 Sep 2021 12:40
Forum: Translations
Topic: About
Replies: 30
Views: 10645

Re: About

:con: Paatherye 1. Nēgay ēku āgime āthame cēnes pwayles. [ˈneːɣai̯ ˈeːku ˈaːɣime ˈaːtʰame ˈt͡seːnes ˈpʷai̯les] NEG.1SG 1SG.NOM stop.INF think.INF DEM.DIST.FEM.ALL girl.ALL 1. I can't stop thinking about that girl. 2. Tha sātin cērdadāșa sīnen khūraphār phati șērphime mē hāgāre. [tʰa ˈsaːtin t͡seːɾða...
by Iyionaku
25 Sep 2021 20:13
Forum: Translations
Topic: I can't pay the rent...You must pay the rent
Replies: 15
Views: 4485

Re: I can't pay the rent...You must pay the rent

:con: Caelian [:(] Dyammësëh! Rar aljang vporluiz rokulgiëv. [dʲaməˈʒəh | rah alˈjaŋ p̪ɔɾˈluɪ̯s ɾɔkʰulgiˈəf] damn | 1SG.NOM today rent.ACC FUT-pay.1SG>3SG-NEC Damn, today I have to pay the rent. [}:D] Zan vporluiz kilgiëv! [zan p̪ɔɾˈluɪ̯s kʰilgiˈəf] 2SG.NOM rent.ACC pay.2SG>3SG-NEC You must pay the ...
by Iyionaku
22 Sep 2021 15:30
Forum: Translations
Topic: Correlation and Causation.
Replies: 5
Views: 441

Re: Correlation and Causation.

Pardon my horrendous editing skills. https://i.ibb.co/hB5Md2q/correlation.png :con: Yélian Piytat yisanai pi æ'leʻicîyidal deilisvut æn'arámasé. [ˈpa̯iːtɐt ɕɨˈsaːnaɪ̯ pɨ əˌleːʔɨkɨˈɕiːdɐl dɛɪ̯ˈlisvʉt ɐnɐˌɾaːmɐˈseː] earlier PST-think-1SG that DEF.CONC=correlation COND-imply-COND.3SG.INAN DEF.CONC=caus...
by Iyionaku
21 Sep 2021 17:31
Forum: Translations
Topic: Hold on...
Replies: 11
Views: 2197

Re: Hold on...

:con: Paatherye कयुऌमेज़, शोकु ब्लीगज़ शैज़ठमे ना. Kayulmes, ēku blīgas ayjanthame nā. [kaˈjulmes, ˈeːku ˈpliːɣas ai̯ˈd͡ʒantʰame naː] please, 1SG.NOM must.1SG focus.INF 1SG.REFL.ACC Please, I must focus now. New word for this challenge: ayjanthame - to teach; (with reflexive pronoun) to focus Etymol...
by Iyionaku
21 Sep 2021 17:20
Forum: Translations
Topic: Recording in progress
Replies: 5
Views: 324

Re: Recording in progress

:con: Utseech Des bietijg wirt ufgeşekneen. [dəs ˈbiə̯tiɪ̯g wɪɹt ʊfgəˈʃɛkneːn] DEM.NEUT.NOM meeting AUX.PAS.3SG record.PP This meeting is recorded. Okay [ɔˈkaɪ̯] ok Okay De ufâm i âgehaleth. [də ˈuːfɚm i ɚgəˈhalət] DEF.FEM recording.NOM AUX.PST.3SG stop.3SG The recording was stopped. :con: Bath'aso ...
by Iyionaku
20 Sep 2021 17:18
Forum: Translations
Topic: Hold on...
Replies: 11
Views: 2197

Re: Hold on...

:con: Yélian Re vutret, re ianperquotas. [ɾe ˈvutɾət, re ɪ̯ɐnpəɾˈkoːtɐʃ] 1SG INT 1SG NEC-concentrate-JUS.1SG Hold on, I need to concentrate. Note that "hold on" is not translated in this sentence. The intensifier vutret is so prominent on its own that no additional interjection is needed i...
by Iyionaku
20 Sep 2021 17:07
Forum: Translations
Topic: Why do you think he's still alive?
Replies: 7
Views: 1716

Re: Why do you think he's still alive?

I think that Paatherye can differentiate it depending on the used verbal mood, but I'm not 100% if it covers the original question, or if it really makes sense on a semantic level to have differentiations like this. Thū aythas krāti, yuwē phāmi dhīn? [ˈtʰuː ˈai̯tʰas ˈkraːti, ˈju.eː pʰanˈtai̯se ðiːn]...
by Iyionaku
18 Sep 2021 09:14
Forum: Translations
Topic: Recording in progress
Replies: 5
Views: 324

Re: Recording in progress

:con: Caelian Wyälbäktüil kyacuomercir Seng. [ʋælbækˈtʰyɪ̯l kʲaʃʊ̯ɔmɛɾˈçiɾ ʒɛŋ] meeting.DEM.ACC INCH-record.1PLIN>3SG 1PLIN.NOM This meeting is now being recorded by us. Rar kyatyutpyam. [rah kʲatʲutˈpʲam] 1SG.NOM INCH-understand.1SG I do understand. Seng këvak cuomercar. [ˈʒɛŋ kʰəˈvak ʃʊ̯ɔmɛɾˈʃaɾ] ...
by Iyionaku
18 Sep 2021 09:05
Forum: Translations
Topic: Recording in progress
Replies: 5
Views: 324

Re: Recording in progress

After more than one year of online classes I'm hearing this in my head, no research needed. After reading Dormouse's comment I realized that I forgot the last two sentences, so I added them now. :deu: German Diese Sitzung wird aufgezeichnet. [ˈdiːzə ˈzɪt͡sʊŋ vɪɐt ˈʔaʊ̯fgət͡saɪ̯çnət] DEM.FEM.NOM meet...
by Iyionaku
16 Sep 2021 12:31
Forum: Translations
Topic: Never interrupt
Replies: 9
Views: 1855

Re: Never interrupt

:con: Paatherye ह्रोवेड़ेज़, स्ल़तोमि शूप़, निऌठोमु देज स्तोप़. Hrēweres, slantēmi ūpan, nilthēmu deya stēpan. [hreːˈweres, slanˈteːmi ˈuːpan, nilˈtʰeːmu ˈðeja ˈsteːpan] interrupt.IMP.2SG.FEM, make_mistake.COND.3PL 3PL.NOM, never 2SG.POSS=FEM.ACC enemy.ACC Never interrupt your foe when they are maki...
by Iyionaku
16 Sep 2021 12:13
Forum: Translations
Topic: The quick brown fox jumps over the lazy dog
Replies: 60
Views: 19092

Re: The quick brown fox jumps over the lazy dog

:con: Paatherye मे पौं कपिऌ सूड़ु त्षुऌके पेर मेज़ तोयाहे क्वैड़ेज़. Me peym kapil sūru tșulke per mes tēyāhe kwayres. [me pei̯m ˈkapil ˈsuːru ˈtʃulke peɾ mes teːˈyaːhe ˈkwai̯res] DEF.MASC.NOM quick.NOM brown.NOM fox.NOM jump.3SG over 3SG.FEM.ALL lazy.ALL dog.ALL The quick brown fox jumps over the l...
by Iyionaku
10 Sep 2021 19:19
Forum: Translations
Topic: No one can understand this language
Replies: 5
Views: 760

Re: No one can understand this language

:con: Paatherye ठू ड़ेयेज़ ठ​, शाज़ पाठेरये, ठ निऌपाठेज़ मुड़ जालमे, ह्रीतमे, व्वयिमे, नयेज़ सं पाठेर. Thū reyes tha, ās Pātherye, tha nilpāthes mura jālame, hrītame, vayime, nayes sam pāther. [tʰuː ˈreːjes tʰa, aːs ˈpaːtʰeɾje, tʰa nilˈpaːtʰes ˈmura ˈd͡ʒaːlame, ˈhriːtame, ˈva.ime, ˈnajes sam ˈpaːtʰe...
by Iyionaku
10 Sep 2021 19:11
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)
Replies: 90
Views: 5823

Re: CBB Conlang Relay XIV - SIGNUPS OPEN UNTIL MON 13th SEP

I will join too. As I'm in the end of my master's, I am not doing any experiments and will join with Yélian.
by Iyionaku
27 Aug 2021 11:41
Forum: Translations
Topic: I am a dangerous fellow...
Replies: 2
Views: 2020

Re: I am a dangerous fellow...

:con: Yélian Sat ciquinro, cut re vutret, re bai térnisoryeʻal. Cipecrîyai gándanoran, rocebiteistureai u'secarúi, èpa bar tabeliatan, reo lacadápito è tempúrianasé liydevon rîyatsgautri ternaunbegitan. Bai brodtaruy, èpa rogautrai værcær pun vat lovenúm. Blidas. Carat yiceʻurdatselicai æ'litalcasor...
by Iyionaku
12 Jul 2021 09:57
Forum: Translations
Topic: No one can understand this language
Replies: 5
Views: 760

Re: No one can understand this language

What you're hearing is the Georgian language, which almost no one can read, speak or understand unless you're Georgian. Thatshowlanguageswork.jpg :deu: German Was Sie da hören, ist die deutsche Sprache, die fast niemand lesen, sprechen oder verstehen kann, der kein Deutscher ist. [vas ziː da ˈhøːʁə...