Search found 1829 matches

by Iyionaku
03 Dec 2021 08:29
Forum: Conlangs
Topic: Lexember 2021
Replies: 48
Views: 865

Re: Lexember 2021

Lexember 3rd - Yélian zenta a'vanit [Southern Standard], tiènta a'vanit [Northern Standard] [ˈcentɐ ɐˈvaːnɨt] - to brag, boast Etymology: from zenta "to swing, wave" + vanit "hand", literally to wave the hand Usage notes: this phrase is pretty much lexicalized and behaves like o...
by Iyionaku
02 Dec 2021 11:29
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)
Replies: 148
Views: 10429

Re: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)

Sorry for the double post, but could you please tell me if you've received my messages? It seems like my PMs are getting stuck in my outbox. The PMs in this board are kept in your outbox until the recipients log on for the next time. Only then they are transmitted. From your side it's all good. How...
by Iyionaku
02 Dec 2021 10:33
Forum: Conlangs
Topic: Lexember 2021
Replies: 48
Views: 865

Re: Lexember 2021

Lexember 2nd - Yélian rucanʻala [ˌɾuːkɐnˈʔaːlɐ] - to decline, conjugate Etymology: rucan "together, joint" + ʻala "to attach, conjoin, agglutinate". Literally "to join together" rucanʻalasé [ˌɾuːkɐnˌʔaːlɐˈseː] - declination, conjugation Etymology: rucanʻala + nominaliz...
by Iyionaku
01 Dec 2021 10:17
Forum: Conlangs
Topic: Lexember 2021
Replies: 48
Views: 865

Re: Lexember 2021

Alas, let's start! Probs to you, shimo, for organizing this activity once again. As in the past years, I'll join with Yélian. Lexember 1st - Yélian òy! [ɔ̈ʃ] - ou! ; ouch! Etymology: exclamation of pain Òy! Yòiyodai reo itolota! [ɔ̈ʃ | ʃɔʊ̯ˈʃoːdaɪ̯ ˈɾeː.ɔ̈ ˈiːtɔ̈ˌloːtɐ] ouch | PST-bump-1SG 1SG.POSS ...
by Iyionaku
01 Dec 2021 08:05
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)
Replies: 148
Views: 10429

Re: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)

Torch passed to I Lorik!

@Jackk: I will send you the English translation later today, I have it on another PC.
by Iyionaku
29 Nov 2021 21:06
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)
Replies: 148
Views: 10429

Re: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)

Info: I will switch the language that I'm using from Yélian to Paatherye. I'm already done with the translation into English, but the translation to Paatherye will take me longer than usual. This is due to the higher complexity of the language compared to Yélian, a less developed vocabulary and the ...
by Iyionaku
26 Nov 2021 14:40
Forum: Translations
Topic: It says in this ancient scroll that the dragons will return
Replies: 9
Views: 1348

Re: It says in this ancient scroll that the dragons will return

:con: Yélian Vat trúdauratgáiat itúit pi a'fracton rovacurʻi. [vɐt ˈtɾuːdaʊ̯ɾɐˌgaːi̯ɐt ɨˈtuː‿pi ɐˈʰɾătɔ̈n ɾɔ̈ʋɐˈkuɾʔi] DEM scroll-ancient describe-INV.3SG.ANIM that DEF.ANIM=dragon-PL FUT-return-3PL It says in this ancient scroll that the dragons will return. Yélian uses a grammatical feature called...
by Iyionaku
25 Nov 2021 19:12
Forum: Conlangs
Topic: Lexember 2021
Replies: 48
Views: 865

Re: Lexember 2021 - Open to Weekly Theme Suggestions!

I would like to suggest discourse vocabulary as a topic. That is, words and phrases like "even," "wow," and "to boot." I think a lot of conlangers focus mainly on propositional vocabulary and don't put much thought into how a conversion would play out or what words a s...
by Iyionaku
18 Nov 2021 08:45
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)
Replies: 148
Views: 10429

Re: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)

Iyionaku wrote: 06 Nov 2021 08:24 I will have to drop out too unfortunately. My master's thesis is due in two weeks, so I cannot find the time to participate in the relay anymore.
I'm done with my work (yay!) and I expected the relay to be done too. However, ring 2 has barely moved since, so if it's okay I would like to rejoin.
by Iyionaku
06 Nov 2021 08:24
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)
Replies: 148
Views: 10429

Re: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)

I will have to drop out too unfortunately. My master's thesis is due in two weeks, so I cannot find the time to participate in the relay anymore.
by Iyionaku
26 Oct 2021 22:11
Forum: Translations
Topic: Why is it so cold today?
Replies: 18
Views: 2254

Re: Why is it so cold today?

:con: Bath'aso

Shels patshennz tħersh ħotħur.
[ʂɛls ˈpa͡tʂɛnːz tˤɛɾʂ ˈʕɔtˤʌɾ]
POT have_reason today hot-surprising
Why is it so cold today?
by Iyionaku
26 Oct 2021 22:02
Forum: Translations
Topic: From Alice
Replies: 9
Views: 1471

Re: From Alice

:con: Caelian Halypyec ma divmabyam zapgovtyoren byäis? [haʎˈpʲɛç ma difmaˈbʲam zapgɔftʲɔˈrɛn bʲæɪ̯ʃ] raven.NOM INDEF.FEM.NOM reason.LOC writing_desk.EQU COP.3SG>3SG Why is a raven like a writing desk? New words for this challenge: halypyec [haʎˈpʲɛç] - raven New root zapgovtyen [zapgɔfˈtʲɛn] - writ...
by Iyionaku
04 Oct 2021 13:15
Forum: Translations
Topic: The king and the god
Replies: 13
Views: 4815

Re: The king and the god

:con: Paatherye Satu thēma kenyīne sē rēgișane. Īmūne yuwē ēyeme sīn phuren. Me rēgișane dīthūne sē sēnur. Yuwē perkūne dhrayer șayīni, "Sem sēnur ner krāti weye beremtā!" Ma șayīn hritīne mem rēgișanu: "Gwītheles mē dīr Hrēres." Me rēgișane khursīne he mi dīsa Hrēres phayra mrēd...
by Iyionaku
04 Oct 2021 12:35
Forum: Translations
Topic: I can't pay the rent...You must pay the rent
Replies: 15
Views: 4592

Re: I can't pay the rent...You must pay the rent

:con: Paatherye [:(] Mayāthimay, ēku șesū blīgas kējame mē janmihēl. [majaːˈtʰimai̯, ˈeːku ˈʃesuː ˈbliːɣas ˈkeːd͡ʒame meː d͡ʒanmiˈheːl] cry.OPT.FUT.1SG, 1SG.NOM today must.1SG pay.INF DEF.MASC.ACC rent.ACC Woe is me, today I have to pay the rent. [}:D] Day blige kējame dhrā! [ðai̯ ˈbliɣe ˈkeːd͡ʒame ...
by Iyionaku
03 Oct 2021 15:26
Forum: Translations
Topic: Harry Potter Opening words
Replies: 4
Views: 3774

Re: Harry Potter Opening words

:con: Yélian Sar èn Ana Dursley, pun pilati 4 o'Privet Drive, ymitubul pi tyabicʻi pi escegarbul, anaslocan. Cen vutret, cen bul a'palanabaton cénvitan dipérunvit pi diféreyvano fecun ciytiaro ùpa ciytiarprès, liyd cirecimanʻi can vat iárorun. [sad̟ ɛn ˈaːna ˈduɾslɛɪ̯, pʉn ˈpilɐti ˈpeɾtɐ ɔ̈ˈpɾiːʋə‿ˈ...
by Iyionaku
03 Oct 2021 15:05
Forum: Translations
Topic: Negation
Replies: 18
Views: 2337

Re: Negation

:con: Paatherye Yuwē wīthe nīle. [ˈju.eː ˈwiːtʰe ˈniːle] 3SG.MASC.NOM know.3SG.MASC nothing.ACC He knows nothing. Nē yuwē waytheme antāyan. [neː ˈju.eː ˈwai̯tʰeme anˈtaːjan] NEG.3SG.MASC 3SG.MASC.NOM know.INF thing.ACC Not does he know anything. Kanye yuwē wīthe thē nīle. [ˈkanje ˈju.eː ˈwiːtʰe tʰeː...
by Iyionaku
03 Oct 2021 14:28
Forum: Translations
Topic: Ablative Absolute
Replies: 31
Views: 7330

Re: Ablative Absolute

:con: Paatherye

Paatherye uses a locative absolute for the same use case.

Jīmuyu mētayu fi tanrimmu jalewumī.
[ˈd͡ʒiːmuju ˈmeːtaju fi tanˈrim.mu d͡ʒaleˈ.umiː]
capture.PP.LOC city.LOC DEF.PL.NOM soldier.PL go_away.PRET.3PL
With the city having been captured, the soldiers departed.
by Iyionaku
26 Sep 2021 12:40
Forum: Translations
Topic: About
Replies: 30
Views: 10835

Re: About

:con: Paatherye 1. Nēgay ēku āgime āthame cēnes pwayles. [ˈneːɣai̯ ˈeːku ˈaːɣime ˈaːtʰame ˈt͡seːnes ˈpʷai̯les] NEG.1SG 1SG.NOM stop.INF think.INF DEM.DIST.FEM.ALL girl.ALL 1. I can't stop thinking about that girl. 2. Tha sātin cērdadāșa sīnen khūraphār phati șērphime mē hāgāre. [tʰa ˈsaːtin t͡seːɾða...
by Iyionaku
25 Sep 2021 20:13
Forum: Translations
Topic: I can't pay the rent...You must pay the rent
Replies: 15
Views: 4592

Re: I can't pay the rent...You must pay the rent

:con: Caelian [:(] Dyammësëh! Rar aljang vporluiz rokulgiëv. [dʲaməˈʒəh | rah alˈjaŋ p̪ɔɾˈluɪ̯s ɾɔkʰulgiˈəf] damn | 1SG.NOM today rent.ACC FUT-pay.1SG>3SG-NEC Damn, today I have to pay the rent. [}:D] Zan vporluiz kilgiëv! [zan p̪ɔɾˈluɪ̯s kʰilgiˈəf] 2SG.NOM rent.ACC pay.2SG>3SG-NEC You must pay the ...