Search found 1811 matches

by Iyionaku
26 Sep 2021 12:40
Forum: Translations
Topic: About
Replies: 30
Views: 10205

Re: About

:con: Paatherye 1. Nēgay ēku āgime āthame cēnes pwayles. [ˈneːɣai̯ ˈeːku ˈaːɣime ˈaːtʰame ˈt͡seːnes ˈpʷai̯les] NEG.1SG 1SG.NOM stop.INF think.INF DEM.DIST.FEM.ALL girl.ALL 1. I can't stop thinking about that girl. 2. Tha sātin cērdadāșa sīnen khūraphār phati șērphime mē hāgāre. [tʰa ˈsaːtin t͡seːɾða...
by Iyionaku
25 Sep 2021 20:13
Forum: Translations
Topic: I can't pay the rent...You must pay the rent
Replies: 14
Views: 4269

Re: I can't pay the rent...You must pay the rent

:con: Caelian [:(] Dyammësëh! Rar aljang vporluiz rokulgiëv. [dʲaməˈʒəh | rah alˈjaŋ p̪ɔɾˈluɪ̯s ɾɔkʰulgiˈəf] damn | 1SG.NOM today rent.ACC FUT-pay.1SG>3SG-NEC Damn, today I have to pay the rent. [}:D] Zan vporluiz kilgiëv! [zan p̪ɔɾˈluɪ̯s kʰilgiˈəf] 2SG.NOM rent.ACC pay.2SG>3SG-NEC You must pay the ...
by Iyionaku
22 Sep 2021 15:30
Forum: Translations
Topic: Correlation and Causation.
Replies: 4
Views: 129

Re: Correlation and Causation.

Pardon my horrendous editing skills. https://i.ibb.co/hB5Md2q/correlation.png :con: Yélian Piytat yisanai pi æ'leʻicîyidal deilisvut æn'arámasé. [ˈpa̯iːtɐt ɕɨˈsaːnaɪ̯ pɨ əˌleːʔɨkɨˈɕiːdɐl dɛɪ̯ˈlisvʉt ɐnɐˌɾaːmɐˈseː] earlier PST-think-1SG that DEF.CONC=correlation COND-imply-COND.3SG.INAN DEF.CONC=caus...
by Iyionaku
21 Sep 2021 17:31
Forum: Translations
Topic: Hold on...
Replies: 11
Views: 2013

Re: Hold on...

:con: Paatherye कयुऌमेज़, शोकु ब्लीगज़ शैज़ठमे ना. Kayulmes, ēku blīgas ayjanthame nā. [kaˈjulmes, ˈeːku ˈpliːɣas ai̯ˈd͡ʒantʰame naː] please, 1SG.NOM must.1SG focus.INF 1SG.REFL.ACC Please, I must focus now. New word for this challenge: ayjanthame - to teach; (with reflexive pronoun) to focus Etymol...
by Iyionaku
21 Sep 2021 17:20
Forum: Translations
Topic: Recording in progress
Replies: 5
Views: 179

Re: Recording in progress

:con: Utseech Des bietijg wirt ufgeşekneen. [dəs ˈbiə̯tiɪ̯g wɪɹt ʊfgəˈʃɛkneːn] DEM.NEUT.NOM meeting AUX.PAS.3SG record.PP This meeting is recorded. Okay [ɔˈkaɪ̯] ok Okay De ufâm i âgehaleth. [də ˈuːfɚm i ɚgəˈhalət] DEF.FEM recording.NOM AUX.PST.3SG stop.3SG The recording was stopped. :con: Bath'aso ...
by Iyionaku
20 Sep 2021 17:18
Forum: Translations
Topic: Hold on...
Replies: 11
Views: 2013

Re: Hold on...

:con: Yélian Re vutret, re ianperquotas. [ɾe ˈvutɾət, re ɪ̯ɐnpəɾˈkoːtɐʃ] 1SG INT 1SG NEC-concentrate-JUS.1SG Hold on, I need to concentrate. Note that "hold on" is not translated in this sentence. The intensifier vutret is so prominent on its own that no additional interjection is needed i...
by Iyionaku
20 Sep 2021 17:07
Forum: Translations
Topic: Why do you think he's still alive?
Replies: 7
Views: 1592

Re: Why do you think he's still alive?

I think that Paatherye can differentiate it depending on the used verbal mood, but I'm not 100% if it covers the original question, or if it really makes sense on a semantic level to have differentiations like this. Thū aythas krāti, yuwē phāmi dhīn? [ˈtʰuː ˈai̯tʰas ˈkraːti, ˈju.eː pʰanˈtai̯se ðiːn]...
by Iyionaku
18 Sep 2021 09:14
Forum: Translations
Topic: Recording in progress
Replies: 5
Views: 179

Re: Recording in progress

:con: Caelian Wyälbäktüil kyacuomercir Seng. [ʋælbækˈtʰyɪ̯l kʲaʃʊ̯ɔmɛɾˈçiɾ ʒɛŋ] meeting.DEM.ACC INCH-record.1PLIN>3SG 1PLIN.NOM This meeting is now being recorded by us. Rar kyatyutpyam. [rah kʲatʲutˈpʲam] 1SG.NOM INCH-understand.1SG I do understand. Seng këvak cuomercar. [ˈʒɛŋ kʰəˈvak ʃʊ̯ɔmɛɾˈʃaɾ] ...
by Iyionaku
18 Sep 2021 09:05
Forum: Translations
Topic: Recording in progress
Replies: 5
Views: 179

Re: Recording in progress

After more than one year of online classes I'm hearing this in my head, no research needed. After reading Dormouse's comment I realized that I forgot the last two sentences, so I added them now. :deu: German Diese Sitzung wird aufgezeichnet. [ˈdiːzə ˈzɪt͡sʊŋ vɪɐt ˈʔaʊ̯fgət͡saɪ̯çnət] DEM.FEM.NOM meet...
by Iyionaku
16 Sep 2021 12:31
Forum: Translations
Topic: Never interrupt
Replies: 9
Views: 1712

Re: Never interrupt

:con: Paatherye ह्रोवेड़ेज़, स्ल़तोमि शूप़, निऌठोमु देज स्तोप़. Hrēweres, slantēmi ūpan, nilthēmu deya stēpan. [hreːˈweres, slanˈteːmi ˈuːpan, nilˈtʰeːmu ˈðeja ˈsteːpan] interrupt.IMP.2SG.FEM, make_mistake.COND.3PL 3PL.NOM, never 2SG.POSS=FEM.ACC enemy.ACC Never interrupt your foe when they are maki...
by Iyionaku
16 Sep 2021 12:13
Forum: Translations
Topic: The quick brown fox jumps over the lazy dog
Replies: 60
Views: 18256

Re: The quick brown fox jumps over the lazy dog

:con: Paatherye मे पौं कपिऌ सूड़ु त्षुऌके पेर मेज़ तोयाहे क्वैड़ेज़. Me peym kapil sūru tșulke per mes tēyāhe kwayres. [me pei̯m ˈkapil ˈsuːru ˈtʃulke peɾ mes teːˈyaːhe ˈkwai̯res] DEF.MASC.NOM quick.NOM brown.NOM fox.NOM jump.3SG over 3SG.FEM.ALL lazy.ALL dog.ALL The quick brown fox jumps over the l...
by Iyionaku
10 Sep 2021 19:19
Forum: Translations
Topic: No one can understand this language
Replies: 5
Views: 645

Re: No one can understand this language

:con: Paatherye ठू ड़ेयेज़ ठ​, शाज़ पाठेरये, ठ निऌपाठेज़ मुड़ जालमे, ह्रीतमे, व्वयिमे, नयेज़ सं पाठेर. Thū reyes tha, ās Pātherye, tha nilpāthes mura jālame, hrītame, vayime, nayes sam pāther. [tʰuː ˈreːjes tʰa, aːs ˈpaːtʰeɾje, tʰa nilˈpaːtʰes ˈmura ˈd͡ʒaːlame, ˈhriːtame, ˈva.ime, ˈnajes sam ˈpaːtʰe...
by Iyionaku
10 Sep 2021 19:11
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIV - IT BEGINS (late signups accepted)
Replies: 58
Views: 2111

Re: CBB Conlang Relay XIV - SIGNUPS OPEN UNTIL MON 13th SEP

I will join too. As I'm in the end of my master's, I am not doing any experiments and will join with Yélian.
by Iyionaku
27 Aug 2021 11:41
Forum: Translations
Topic: I am a dangerous fellow...
Replies: 2
Views: 1919

Re: I am a dangerous fellow...

:con: Yélian Sat ciquinro, cut re vutret, re bai térnisoryeʻal. Cipecrîyai gándanoran, rocebiteistureai u'secarúi, èpa bar tabeliatan, reo lacadápito è tempúrianasé liydevon rîyatsgautri ternaunbegitan. Bai brodtaruy, èpa rogautrai værcær pun vat lovenúm. Blidas. Carat yiceʻurdatselicai æ'litalcasor...
by Iyionaku
12 Jul 2021 09:57
Forum: Translations
Topic: No one can understand this language
Replies: 5
Views: 645

Re: No one can understand this language

What you're hearing is the Georgian language, which almost no one can read, speak or understand unless you're Georgian. Thatshowlanguageswork.jpg :deu: German Was Sie da hören, ist die deutsche Sprache, die fast niemand lesen, sprechen oder verstehen kann, der kein Deutscher ist. [vas ziː da ˈhøːʁə...
by Iyionaku
08 Jul 2021 08:15
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 769
Views: 102302

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

Pronounce it yourself! It's your conlang and you know how to pronounce it, and IPA synthezators are either bad or expensive :) Are you implying that there are IPA synthezizers? I've been looking for that for ages. Can you provide some names? I'd gladly pay money for a tool that works properly in re...
by Iyionaku
02 Jul 2021 18:41
Forum: Translations
Topic: The British are coming!
Replies: 42
Views: 6290

Re: The British are coming!

:con: Yélian

A'Británianan curʻi!
[ɐbɾɨˈtanɪ̯ɐnɐn ˈkuɾʔi]
DEF.ANIM=British-PL come-3PL
The British are coming!
by Iyionaku
28 Jun 2021 09:25
Forum: Translations
Topic: Stir-fried wug
Replies: 38
Views: 8091

Re: Stir-fried wug

:con: Yélian Mosóc o'vugan pi tsipret a'múyober Vuniyn: Vugarlotani prena Cetyani ti Dîyolotaʻi mia Tyilicifiatsani perta Plær Espegérascani prena on'itrop o'sòia Perviynal: Gerstreas a'scelad èn a'clacnan bar vug. Pasas a'vugan pès levon o'sentimetri prena val prena. Pasas ùpa paslacas u'ketyan èn ...
by Iyionaku
22 Jun 2021 15:57
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIII
Replies: 119
Views: 20609

Re: CBB Conlang Relay XIII

I love how the first ring ended up a bit fairy-tale-esque - there's a snake-man, people wanting to eat people, looking in windows to find oneself not there... Agreed! Unlike in previous relays, that simply delved into chaos (which is good fun in itself too, don't get me wrong!), this one really sou...
by Iyionaku
27 May 2021 15:51
Forum: Conlangs
Topic: CBB Conlang Relay XIII
Replies: 119
Views: 20609

Re: CBB Conlang Relay XIII

Look, I don't mean to be rude, but for me it really looks like Dzêta is not working on their torch anymore. It's been six weeks since they last provided a status update. Maybe we should wrap up the relay already by Click retranslating k1234567890y's torch to English and publish the results? What do ...