Search found 332 matches

by jimydog000
25 Oct 2020 07:28
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 944
Views: 40868

Re: Romanization game #2

/p pʰ t tʰ k kʰ k͡p k͡pʰ ʔ/<p ph t th k kh g gh ' /f s ʃ h/<f s x h> /t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/<z zh q qh> /m n ŋ ŋ͡m/<m n /l j w/<l y w> /r/<r> /i iː u uː/<i ih u uh> /ɪ ʊ/<ï ü> /eː oː/<eh oh> /ɛ ɛː ɔː/<ë ëh öh> /a/<a> Next: /p b bˤ t d ʈ ɖ ʈˤ ɖˤ k g gˤ ʔ/ /f v s z sˤ zˤ ʂ ʐ ʂˤ ʐˤ ħ ʕ h/ /t͡s d͡z t͡sˤ d͡z...
by jimydog000
25 Oct 2020 05:52
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 396
Views: 27970

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈæ̃ɪ̯̃ʋɔ] > [æə̯mo]
by jimydog000
24 Oct 2020 15:16
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 396
Views: 27970

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈʃẽːvãː] > [ˈhɛ̃ːvɔ̃]
by jimydog000
24 Oct 2020 07:17
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 944
Views: 40868

Re: Romanization game #2

/m n̪ n̠ ŋ/<m n̯ n ŋ> /p b t̪ d̪ t̠ d̠~r̠ k g ʔ/<p b t̯ d̯ t d k g ʔ> /p' ɓ t̪' ɗ̪ t̠' ɗ̠ k' ɠ q' ʛ~ʀ↓/<p̓ b̒ t̯̓ d̯̓ t̓ d̓ k̓ g̓ q̓ x̬̓> /f v s̪ z̪ s̠ z̠ x ɣ h/<f v s z s z x j h> /f' v↓ s̪' z̪↓ s̠' z̠↓ x' ɣ↓/<f̓ v̓ s̯̓ z̯̓ s̓ z̓ s̓ x̓ j̓> /β̞ l̪ (r̠) j ʁ̞/<v l r y r̬> /i ɘ u/<i y u> /ɪ ə ʊ/<ï ÿ ü>...
by jimydog000
22 Oct 2020 06:45
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 396
Views: 27970

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈd͡ʒeɪ̯vãː] > [ˈt͡ʃeːvãː]
by jimydog000
21 Oct 2020 08:12
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 396
Views: 27970

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈbwəɪ̯vɒ̃n] > [ˈgeɪ̯vɒ̃ː]
by jimydog000
20 Oct 2020 15:51
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 944
Views: 40868

Re: Romanization game #2

/m n/<m n>
/p t kʲ~k k~q kʷ/<p t c k q>
/h/<h>
/l r j w/<l r j v>

/i iː ɨ u uː/<i ii ì u uu
/ĕ e eː ə ŏ o oː/<ĕ e ee à ŏ o oo>
/a/<a>

Next:

/p b t̼ t d k ɡ q/
/m n̼ n ŋ/
/f v ð̼ s z ʃ ʒ ç x ɣ/
/ʧ ʤ/
/w j l ɾ r/

/i u/
/ɪ ʊ/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
by jimydog000
20 Oct 2020 14:31
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Germanic Conlangs 2
Replies: 155
Views: 1803

Re: Guess the Word in Germanic Conlangs 2

teketting the first syllable is from PG *ta ?
by jimydog000
20 Oct 2020 11:33
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Germanic Conlangs 2
Replies: 155
Views: 1803

Re: Guess the Word in Germanic Conlangs 2

Does ef mean 'if'?

Is the third word a noun?
by jimydog000
20 Oct 2020 05:04
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 944
Views: 40868

Re: Romanization game #2

/p pʰ ᵐb t tʰ ⁿd k kʰ ᵑg k͡p k͡pʰ ᵑ͡ᵐɡ͡b/<b p mb d t nd g k x xh ɴx
/s ɬ h/<s lh h>
/m n ŋ ŋ͡m/<m n ɴ>
/l ɻ j w/<l r y w>

/i u a/<i u a>

Next:

/m n ɲ ŋ ŋʷ/
/p b t d c ɟ k kʷ g ʔ/
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ x xʷ h/
/ʦ ʣ ʧ ʤ ʨ ʥ/
/l ʎ ʟ/
/j w/
/r ʀ/
/ɬ ɮ ʎ̝̊/

/i ɨ u/
/e ɘ o/
/ɛ ɜ ɔ/
/æ a ɒ/
by jimydog000
20 Oct 2020 02:47
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 396
Views: 27970

Re: Sound Changes Game v2

<breigwon>

[ˈbʀeːβɔŋ] > [ˈbwiːfɔn]
by jimydog000
18 Oct 2020 09:07
Forum: Conlangs
Topic: One hour challenge - Da Vinci Quote
Replies: 8
Views: 1047

Re: One hour challenge - Da Vinci Quote

Friendly bump.
by jimydog000
18 Oct 2020 03:57
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 396
Views: 27970

Re: Sound Changes Game v2

<bejeigwûnldhïn>

[ˈbɛjeɪ̯ɣɯ̃ːɫdʱɨ̃] > [ˈbɛjeɪ̯ɡʷɯ̃ːɫdʱɨ̃]
by jimydog000
18 Oct 2020 03:06
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 396
Views: 27970

Re: Sound Changes Game v2

<djý rrœ̀ ngïkï>

[vɛ˩jøʏ̯˧gu˧] > [ˈbɛjøʏ̯gɯ] + [ẽldhɨŋ] = [ˈbɛjøʏ̯gɯẽldhɨŋ]
by jimydog000
17 Oct 2020 08:58
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 396
Views: 27970

Re: Sound Changes Game v2

<djý rrœ̀ ngïkï>

[fa˩˧xɔː˧˩gə˩] > [va˩˧jou˧˩ku˧]
by jimydog000
17 Oct 2020 08:35
Forum: Games
Topic: Guess the Word in Romlangs 2
Replies: 195
Views: 4891

Re: Guess the Word in Romlangs 2

Are one of the words related to illuc ?
by jimydog000
17 Oct 2020 06:42
Forum: Conlangs
Topic: Conlang word easter eggs?
Replies: 91
Views: 7992

Re: Conlang word easter eggs?

Khemehekis wrote: 17 Oct 2020 05:59 You mean "covfefe"?
I meant I made that into covefe because of phonotactics.
by jimydog000
17 Oct 2020 05:28
Forum: Conlangs
Topic: Conlang word easter eggs?
Replies: 91
Views: 7992

Re: Conlang word easter eggs?

Also in that map is strat, an stupid or rude person, which is related to both Trump (more distantly) and "straight." If you're about to be offended over that, don't. It's a joke. Well now that you point out that I could be offended by that, I might be, so thanks for that. Maybe I'll do the same thi...
by jimydog000
17 Oct 2020 02:03
Forum: Everything Else
Topic: More People Claim to Have Seen a Ghost Than a Trans Person
Replies: 8
Views: 117

Re: More People Claim to Have Seen a Ghost Than a Trans Person

I met one at my last campus, I didn't ask if they were just a cross dresser though.
by jimydog000
16 Oct 2020 10:09
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 944
Views: 40868

Re: Romanization game #2

/p pʼ b t tʼ d k kʼ g q qʼ ɢ ʔ/<p pp b t tt d k kk g q qq qj j> /s z h/<s z h> /m n ŋ/<m n ng> /l ɻ j w/<l y w /r/<r> /i iː ĩː u uː ũː/<i í ì u ú ù> /e eː ẽː o oː õː/<e é è o ó ò> /a aː ãː/a á à> Next: (Lao) /b d/ /p t tɕ tɕʷ k kʷ ʔ ʔʷ/ /pʰ tʰ tʷʰ kʰ kʷʰ/ /f s sʷ h/ /m n ɲ ŋ ŋʷ/ /l lʷ j w/ /i ɯ u/ /...