Search found 286 matches

by ɶʙ ɞʛ
27 Oct 2020 23:51
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 853
Views: 171246

Re: Quick Diachronics Challenge

A [ˈgoðɛ̃ː] - [əːɖɔ̃ːˈðĩə̯̃spo] - [tʼaˈk͡xɔ̃ːɖəː] - [bɛ̃ˈkʼuðiθagu] - [iˈðek͡xə̃ː] B [ˈvoziɲ] - [ɳɳaˈziməff] - [paˈɣaɳɳəɻ] - [mexˈxuzit͡ɕav] - [ˈzeɣəm] AB [wod͡zim] – [əɳɖand͡ziməspo] – [twaxaɳɖəɻ] – [mekud͡zit͡sawu] – [id͡zexəm] AB > A: w > g {V,#}_{V,#}, w > 0 iN aN əN > ɛ̃ ɔ̃ ə̃, deletion of such...
by ɶʙ ɞʛ
27 Oct 2020 03:49
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 947
Views: 41278

Re: Romanization game #2

/p b pʷ bʷ t d tʷ dʷ k g kʷ gʷ q qʷ/ <p b pɵ bɵ t d tɵ dɵ k g kɵ gɵ q qɵ> /s sʷ x xʷ/ <s sɵ x xɵ> /m mʷ n nʷ ŋ ŋʷ/ <m mɵ n nɵ ŋ ŋɵ> /l lʷ j ɥ ɰ w/ <l lɵ j jɵ w wɵ> /i iː u uː/ <i ii u oo~uo~uu> /e eː/ <e ee> /a aː ã ãː/ <a~o aa ã~õ ãa> /m 0̪͆̃ n ŋ/ /p' p b ɾ̪͆͡ʔ t' t d k' k ʔ/ /ɸ' ɸ β h̪͆' h̪͆ ɦ̪͆ s...
by ɶʙ ɞʛ
25 Oct 2020 22:46
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 72
Views: 2404

Re: Reverse romanization challenge game #2

a á ä æ ǽ b c č d ď ð e é f g h i í j k l ĺ ľ m n ň o ó ô ø ǿ p q r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž /ɒ ɒ: ɒ͡æ æ æ: b t͡s t͡ʃ d d͡z ɹ e e: f g h i i: j k l~l̩ l̩: ʎ m n ɲ o o: a͡u ø ø: p d͡ʒ r~r̩ r̩: s ʃ t t͡s u u: v w x y y: z ʒ/ <p t c~ť č k> /p t t͡s t͡ʃ k/ <b d ď q g> /b d d͡z d͡ʒ g/ <f s š h> /f s ʃ...
by ɶʙ ɞʛ
22 Oct 2020 23:41
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 947
Views: 41278

Re: Romanization game #2

/p t ʈ k/ <p t t̄ k> /f θ s ɕ x h/ <f x s ś h̄ h> /t͡ɕ/ <c> /m n ŋ/ <m n n̄> /l ɻ j ɥ w/ <l l̄ j v w> /r/ <r> /i y u/ <i y u> /e o/ <e o> /ə/ <ə> /a/ <a> /V˧ V˥ V˩ V˧˥ V˧˩/ <V V̄ V̠ V́ V̀> /m n̪ n̠ ŋ/ /p b p' ɓ t̪ d̪ t̪' ɗ̪ t̠ d̠~r̠ t̠' ɗ̠ k g k' ɠ q' ʛ~ʀ↓ ʔ/ /f v f' v↓ s̪ z̪ s̪' z̪↓ s̠ z̠ s̠' z̠↓ x...
by ɶʙ ɞʛ
21 Oct 2020 20:07
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 853
Views: 171246

Re: Quick Diachronics Challenge

A [ˈgoðɛ̃ː] - [əːɖɔ̃ːˈðĩə̯̃spo] - [tʼaˈk͡xɔ̃ːɖəː] - [bɛ̃ˈkʼuðiθagu] - [iˈðek͡xə̃ː] B [ˈvoziɲ] - [ɳɳaˈziməff] - [paˈɣaɳɳəɻ] - [mexˈxuzit͡ɕav] - [ˈzeɣəm] AB [ɣod͡zin] – [ɳɖand͡ziməspo] – [twakaɳɖəɻ] – [mbek:ud͡zit͡saɣu] – [id͡zekəm] C [ˈħem] - [rɨnˈd͡zimpʰo] - [toħˈland͡ʒɨ] - [jemˈpʼiːt͡sɔ] - [ˈd͡ʒlem...
by ɶʙ ɞʛ
18 Oct 2020 20:08
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 400
Views: 28383

Re: Sound Changes Game v2

<bejeigwûnldhïn>

[ˈɓejejwɯ̃ːɫ̥tʰɯ̃] > [ɓe'ze:zʷõk͡ʟ̝̊õ]
by ɶʙ ɞʛ
17 Oct 2020 02:45
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 72
Views: 2404

Re: Reverse romanization challenge game #2

a â b ḇ c d ď e ê é ế è ề f g ǧ h ħ i î j k ǩ l ł m n ñ o ô ó ố ò ồ p q r ř s š ś t ť u û v ṿ ṽ w ŵ x y ŷ ÿ z ž ɂ a a: b ʙ t͡ʃ d d͡z ɛ ɛ: e e: ɤ ɤ: f g ɟ͡ʝ h ç i i: j k c͡ç l ʎ m n ɲ ɔ ɔ: o o: ø ø: p k͡p r ʀ s ʃ z↓ t t͡s u u: v v↓ ɣ͡v w ɣ ŋ͡m ɨ ɨ: u͡i z ʒ ʔ <m n ñ x> /m n ɲ ŋ͡m/ <p t ť c ǩ k q ɂ> /p...
by ɶʙ ɞʛ
14 Oct 2020 19:31
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 853
Views: 171246

Re: Quick Diachronics Challenge

There are a few things that I'd like to clarify for everyone's sake: First, I count long vowels as single segments. I typically transcribe geminates as [CC], but for the purposes of this game I'll try to count them as single segments. For example, if someone reconstructs [r] where I have [rr], I'll...
by ɶʙ ɞʛ
12 Oct 2020 19:51
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 853
Views: 171246

Re: Quick Diachronics Challenge

A [ˈgoðɛ̃ː] - [əːɖɔ̃ːˈðĩə̯̃spo] - [tʼaˈk͡xɔ̃ːɖəː] - [bɛ̃ˈkʼuðiθagu] - [iˈðek͡xə̃ː] B [ˈvoziɲ] - [ɳɳaˈziməff] - [paˈɣaɳɳəɻ] - [mexˈxuzit͡ɕav] - [ˈzeɣəm] AB [goDin] – [əɖnanDiməspo] – [twaxaɖnəR] – [mek:uDiTagu] – [iDexəm] C [ˈħem] - [rɨnˈd͡zimpʰo] - [toħˈland͡ʒɨ] - [jemˈpʼiːt͡sɔ] - [ˈd͡ʒlemɨ] D [ˈħyə...
by ɶʙ ɞʛ
10 Oct 2020 22:02
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 400
Views: 28383

Re: Sound Changes Game v2

<djý rrœ̀ ngïkï>

[ˈd͡zi˩˧ɦʌ˧˩ˌgɯ̃ʔ˩] > [si˩˧ ɑ̤˧˩ hɯ̤̃˩h ʔɯ˩]
by ɶʙ ɞʛ
10 Oct 2020 20:32
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 400
Views: 28383

Re: Sound Changes Game v2

<djý rrė ngï̠k>

[ˈd͡ʒy˧˥ɾe˧ˌɾi˩ɲi˩] > [d͡ʒi˨˦ ʀʌ˦˩ ŋɯk˩]
by ɶʙ ɞʛ
05 Oct 2020 19:08
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 400
Views: 28383

Re: Sound Changes Game v2

<havärvouvo>

[ˈm̥æːʋɒ̰ːmu] > [ɸæ:˦ βɑ˦˩ ʔo˩ β̃u˩ kʷ]

m̥ n̥ > ɸ θ
ɒ̰: > àʔo or òʔa
intervocalic m n > β̃ ð̃
u# > ukʷ#
by ɶʙ ɞʛ
04 Oct 2020 21:21
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 400
Views: 28383

Re: Sound Changes Game v2

<havärvouvo>

[ɦɑˈveɐ̯voʊ̯ˌvoː] > [ħɐˈⱱæ:wɒuⱱʊ]
by ɶʙ ɞʛ
04 Oct 2020 02:43
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 400
Views: 28383

Re: Sound Changes Game v2

<'piivórooh>

[ˈʔpiːvɔˌɽoːh] > [ʡ͡peziboɭovɔħ]

ɛ ɔ > e o, ɽ > ɭ
ʔ h > ʡ ħ _C, _#
ʡQ > ʡ͡Q, Q = stop
X{i u e o} > X{e o ɛ ɔ}, {i u e o}X > {e o ɛ ɔ}X, X = pharyngeal
VV > VjV VwV
j w > z v V_V; z v > d b
by ɶʙ ɞʛ
01 Oct 2020 20:00
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 947
Views: 41278

Re: Romanization game #2

/p pʰ b ᵐb t tʰ d ⁿd k kʰ g ᵑg kʷ kʷʰ gʷ ᵑgʷ/ <p f v b t c z d k x y j q x́ w g> /s x h/ <s ħ h> /m n ŋ/ <m n ŋ> /l j w/ <l ĭ ŭ> /r/ <r> /i iː u uː/ <i ī u ū> /e eː o oː/ <e ē o ō> /a aː/ <a ā> /n ɲ ŋ ŋʷ/ /t̪' k' kʷ'/ /t̪ t̪ʲ ʈ c k kʷ ʡ ʔ/ /θ s̪ʲ h/ /ʂ~r̝̊ x~ʀ̝̊ xʷ~ʀ̝̊͡ʙ̝̊ ħ~ʜ/ /r ʀ ʀ͡ʙ ʢ/ /l̪ l̪ʲ~ʎ...
by ɶʙ ɞʛ
28 Sep 2020 20:25
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 853
Views: 171246

Re: Quick Diachronics Challenge

You can post it now, unless someone else objects.
by ɶʙ ɞʛ
27 Sep 2020 23:54
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 853
Views: 171246

Re: Quick Diachronics Challenge

So is protoword 1 *ɴ͡ɢeti ~ ɴ͡ɢetjə or *ɴ͡ɢete instead? (My previous guess had *ɛ~ja instead of *e) According to my reconstructed sound changes that would give *gitʃa for proto-ABCD, which I'm sure is wrong.
by ɶʙ ɞʛ
27 Sep 2020 22:37
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 400
Views: 28383

Re: Sound Changes Game v2

<malbkenveiso>

[ˈmaːɬɬʷeːˌnʷiːoː] > [ˌmɒə̯k͡ʟ̝̊ʷɪ'ŋʷʌi̯zʊw]
by ɶʙ ɞʛ
24 Sep 2020 02:19
Forum: Conlangs
Topic: Quick Diachronics Challenge
Replies: 853
Views: 171246

Re: Quick Diachronics Challenge

Revisions to my guesses: *No need for voiceless prenasalized stops *Word 4 can just end in /n/, as no other proto-word ends in a nasal ɴ͡ɢjatjə ~ *ɴ͡ɢɛti potjan͡də ~ *potɛn͡də hjəmoljə ~ *himoli qaxan From A-H to proto-ABCD, there was a shift of *i > *jə, and *o e > u i (there was no original *e in ...
by ɶʙ ɞʛ
24 Sep 2020 02:06
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 947
Views: 41278

Re: Romanization game #2

/m n/ <m n> /t c k/ <t c k> /v s h/ <f s h> /l w/ <l w> /i u ə a/ <i u o a> /p t ʈ k ʔ/ <p t t̂ k |> /f s ʂ ɕ x h/ <f s ŝ ĉ x h> /t͡ɕ/ <c> /m n ɳ ɲ ŋ/ <m n n̂ n̄ g> /l ɭ j ʎ w/ <l l̂ j ĵ w> /ɽ/ <r̂> /r/ <r> /i ɯ u/ <i û u> /e o/ <e o> /ɛ ʌ ɔ/ <æ ê ô> /a/ <a> /ɲ ŋ ŋʷ ɴ/ /t c c' k k' kʷ kʷ' q q' ʡ ʔ/ ...