Search found 17 matches

by Mecejide
12 Aug 2020 02:15
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 82
Views: 6618

Re: Reverse romanization challenge game #2

a ä b c d e ë f g h i ï j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y ÿ z

/m n ŋ/ <m n q>
/p b t d k g/ <p b t d k g/
/f v s z χ ʁ/ <f v s z h r/
/ts dz/ <c x>
/l j w/ <l j w>

/i ĭ u ŭ/ <i ï u ü>
/e ĕ o ŏ/ <e ë o ö>
/a ă ɒ ɒ̆/ <a ä y ÿ>

Next:
à á ā b d è é ē f g h ì ī í k l m n ō ó ò p r s t ū ú ù w y
by Mecejide
26 Jul 2020 23:54
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46271

Re: Sound Changes Game v2

<gà̱ vi źâe zín>

[ɠa˥˩ ɓi˩ ɗæː˩˥˧ ɗe˧˥] > [ga˦˨ bi˧ daː˨˥˨ de˨˦]
by Mecejide
16 Jul 2020 21:29
Forum: Games
Topic: Shavianization game
Replies: 2
Views: 582

Re: Shavianization game

/m n/ <𐑥 𐑯>
/p b t d k g ʔ/ <𐑐 𐑚 𐑑 𐑛 𐑒 𐑜 𐑙>
/v s x h/ <𐑝 𐑕 𐑖 𐑣>
/t͡s/ <𐑗>
/l h/ <𐑤 𐑣>

/a e i o u/ <𐑭 𐑧 𐑰 𐑷 𐑵>
Next:
/m n ɲ ŋ/
/p b t d k g/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/f s z ʃ ʒ/
/l j ʎ w/
/r ɾ/

/a ə ɛ e i ɔ o u/
by Mecejide
16 Jul 2020 05:41
Forum: Games
Topic: Shavianization game
Replies: 2
Views: 582

Shavianization game

Create an orthography based on the Shavian alphabet!
/m n/
/p b pʼ t d tʼ k g kʼ q ɢ qʼ/
/f v s z x ɣ χ ʁ/
/l j w/
/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː ɒ ɒː/
by Mecejide
14 Jul 2020 20:42
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1050
Views: 61896

Re: Romanization game #2

/m n/ <m n>
/p t c k/ <p t c k>
/f s ʃ h/ <f s ç h>
/l j w/ <l j w>

/i iː u uː e eː o oː ɜ ɜː a aː/ <i ī u ū e ē o ō y ȳ a ā>
Next:
/m n ɲ ŋ/
/p b t d c ɟ k g/
/l j w/
/i u/
/e ə o/
/a/
by Mecejide
12 Jul 2020 06:05
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1050
Views: 61896

Re: Romanization game #2

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g ‘>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v f̣ ṿ s z ṣ ẓ k̆ ğ h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <c j>
/m n ŋ/ <m n q>
/j w/ <j w>
/ɽ/ <r>

/i y ɯ u/ <i ü ï u>
/e o/ <e o>
/œ ʌ/ <ö ë>
/a ɒ/ <a y>
Next:
/m n/
/p b t d c ɟ k g kʷ gʷ/
/f v ç x xʷ/
/j ɰ w/
/ⱱ ɾ/

/i ɯ u/
/e ɤ o/
/a ɑ ɒ/
by Mecejide
11 Jul 2020 09:06
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: I'd Like to See Phonetic Irish
Replies: 16
Views: 9309

Re: I'd Like to See Phonetic Irish

I transcribed the samples from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Irish_phonology: V́ī śē əǵ af̀ər̀k̀ əm̀ah̀ as̀ ə v̀ińōg̀ nǔŕ ə v́ī ḿiśə g̀ol har̀t̀. Ńī eḱat́ śē p̀ûl̀ hŕī d́ŕēḿŕə. T̀ā ḿē f́loh̀ hŕīd́ əs̀ hŕīd́. Hug̀ śē k̀loh̀ v̀ōr ag̀əs̀ h̀a śē leś ə v̀ińōg̀ ī. Hānəǵ śē əś t́ah̀ ag̀əs̀ k̀ūh̀ əŕ. Ǝr̀ ...
by Mecejide
11 Jul 2020 08:01
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 232
Views: 14821

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

Iača:
/m n ɳ/ <m n ň>
/p b t d ʈ ɖ k g/ <p b t d ť ď k g>
/f v s z ʂ ʐ/ <f v s z š ž>
/ts dz ʈʂ ɖʐ/ <c x č x̌>
/l ɭ j w/ <l ľ j w>
/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a ɒ/ <a y>
by Mecejide
11 Jul 2020 04:29
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: English Dialects
Replies: 72
Views: 32399

Re: English Dialects

The approximate transcriptions are, in order:
[
ɪ
ɛ
æ~eə̯
a
ɐ
ʊ
ɚ
i
ei̯
ou̯
u
ɜi̯
ai̯
oi̯
ɜu̯
au̯
iɚ̯
eɚ̯
ɜɚ̯
aɚ̯
oɚ̯
iu̯
]
by Mecejide
11 Jul 2020 00:34
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: English Orthography Reform
Replies: 385
Views: 160375

Retroantiprismatosnub dishecatonicosachoron

My english spelling reform: recrouæntiprïzmatousnab dïshekatänäikousacoøän
by Mecejide
10 Jul 2020 08:40
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: English Dialects
Replies: 72
Views: 32399

Re: English Dialects

Each row is a separate vowel phoneme: Kit ship sick bridge myth busy Milk dress step neck edge shelf friend ready Trap tap back badge scalp hand cancel bath staff brass ask dance sample calf Lot stop sock dodge romp possible quality cloth cough broth cross long Boston palm psalm father bra spa lager...
by Mecejide
10 Jul 2020 02:24
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1050
Views: 61896

Re: Romanization game #2

/p b ᵐb ɓ t d ⁿd ɗ c ɟ ᶮɟ ʄ k g ᵑg ɠ ʔ/ <p b b̃ b’ t d d̃ d’ c j j̃ j’ k g g̃ g’ ‘> /f v s z h/ <f v s z h> /m n ɲ ŋ/ <m n ñ q> /l j w/ <l y w> /r/ <r> /i u/ <i u> /e o/ <e o> /ə/ <ə> /a/ <a> Next: /m n̪ n ɲ ŋ/ /p pʰ b t̪ t d ʈ k kʰ ɡ ʔ/ /ts tʃ dʒ/ /ɾ/ /r/ /f v s z ʃ ʒ x h/ /l j w/ /i iː ĩ ɨ u uː ũ/...
by Mecejide
09 Jul 2020 21:18
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46271

Re: Sound Changes Game v2

<vėfīgguėtēyė>
[vəˈfiːggʷəˌtʼeːjə] > [vəˈfiːgʷːəˌteːjə]
by Mecejide
09 Jul 2020 06:06
Forum: Everything Else
Topic: Introduction thread(s)
Replies: 653
Views: 238245

Re: Introduction thread(s)

Hello!
by Mecejide
09 Jul 2020 02:53
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 597
Views: 46271

Re: Sound Changes Game v2

<vifējwot’ējo>

[viˈfejwotˌtejo] > [vifeːjwotʼeːjo]
by Mecejide
09 Jul 2020 01:38
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1050
Views: 61896

Re: Romanization game #2

/t k ʔ/ <t k ‘>
/s̻ s̺ h/ <x s h>
/m n/ <m n>
/l j ɰ w/ <l y w v>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>
Next:
Literally just French.
/m n ɲ ŋ/
/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ ʁ/
/l j ɥ w/

/i y u/
/e ø o/
/ɛ œ ɔ/
/ɛ̃ œ̃ ɔ̃/
/ə a ɑ̃/
by Mecejide
09 Jul 2020 00:41
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1050
Views: 61896

Re: Romanization game #2

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f s z ɕ ʑ h/ <f s z ś ź h
/t͡s t͡ɕ/ <c ć>
/m n ŋ/ <m n q>
/ʋ j/ <v j>
/ɺ/ <r>
/i y ɯ u/ <i ï ü u>
/e ø ɤ o/ <e ë ö o>
/æ/ <æ>
/a ɒ/ <a y>
Next:
/m n ɲ ŋ/
/p b t d c ɟ k g/
/ɸ β θ ð s ç ʝ x ɣ/
/bβ dð ɟʝ gɣ/
/l j w/
/r/
/i u e o a/