Search found 16 matches

by Acipencer
21 Jul 2021 18:42
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 74754

Re: Sound Changes Game v2

<>

[ʔəʂ] > [ʡɑs]
by Acipencer
18 Jul 2021 02:10
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1347
Views: 111306

Re: Romanization game #2

/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/ < b p d t g k ' > /f s ʃ x h/ < f s š ḫ h > /t͡ʃ t͡ʃʰ/ < ǰ č > /m n ŋ/ < m n ň > /ɹ l j w/ < r l j w > /i u/ < i u > /e o/ < e o > /ə/ < ë > /æ/ < ä > /a/ < a > Aa Ää Bb Čč Dd Ee Ëë Ff Gg Hh Ḫḫ Ii Jj J̌ǰ Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ww ' Next /m n nʲ/ /p b t d pʲ bʲ tʲ dʲ k...
by Acipencer
17 Jul 2021 20:05
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1347
Views: 111306

Re: Romanization game #2

/m n ɲ ŋ ŋʷ/ < m n nj ng ngu > /p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ kʷ ɡʷ ʔ/ < p b t d tj dj k g ku gu q > /ɓ ɗ/ < bh dh > /f s h/ < f s h > /ʋ l j/ < w l j > /r/ < r > /i ɨ u/ < i y u > /e ə o/ < e v o > /æ ä ɒ/ < ae a ao > /ie̯ ɨə̯ uo̯/ < ie yv uo > /æj äȷ̈ ɒw/ < aej aj ou > /◌∅ ◌˦ ◌˨ ◌˨˦ ◌˦˨/ < a ax az aq ac >...
by Acipencer
11 Jul 2021 12:55
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1347
Views: 111306

Re: Romanization game #2

/pʰ tʰ tsʰ kʰ kʷʰ qʰ qʷʰ ʔʰ/ < ph th ch kh qh qwh ʔh > /p’ t’ ts’ tɬ’ tʃ’ k’ kx’ kʷ’ q’ qʷ’ ʔ/ < p t c tl ts k kg kw q qw ʔ > /pː tː kː kːʷ qː qːʷ ɦ̰/ < pp tt kk kkw qq qqw hx > /ɬʰ ʃʰ h/ < l s h > /ɬː ʃː xː/ < ll ss hh > /m n ɲ ŋ/ < m n ñ ng > /m̰ n̰ ɲ̰ ŋ̰/ < mx nx ñx ngx > /ʘ ǀ ǁ ǃ/ < ʘ ǀ ǁ ǃ > /ᵑ...
by Acipencer
08 Jul 2021 00:25
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 74754

Re: Sound Changes Game v2

<şimew>

[ɕiˈbæʊ̯] > [ʃiˈmɛʊ̯]
by Acipencer
05 Jul 2021 09:02
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1347
Views: 111306

Re: Romanization game #2

/m n ŋ/ < m n g > /p t k/ < p t k > /β s h/ < v s ḫ > /l j/ < l j > /r/ < r > /i ʊ̈ u/ < i ǔ u > /e a o/ < e a o > <- h > is written after a vowel to indicate that it is stressed in polysyllabic words: e.g. /ˈjʊ̈ka/ < jǔhka >. Next /m n ɲ ŋ/ /b d p t k q pʼ tʼ kʼ qʼ/ /ts tɬ tʃ tsʼ tɬʼ tʃʼ/ /s ɬ ʃ h/...
by Acipencer
04 Jul 2021 08:16
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 74754

Re: Sound Changes Game v2

<fibgvrix>

[ɕiβˈgʉ̰ʑ] > [sɪˈɡ͡bʏz]
by Acipencer
02 Jul 2021 04:21
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 74754

Re: Sound Changes Game v2

<fibgvrix>

[fi˨gə˧ɾi˦˨] >[fʲi˨ɡɤ˦ɾʲ]
by Acipencer
02 Jul 2021 02:21
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 74754

Re: Sound Changes Game v2

<shěnzáiyī>

[ʈ͡ʂu˨ɾo˩ɾi˥˧ʑi˥] > [tʃy˨lɔ˧ziː˦˨]
by Acipencer
01 Jul 2021 17:10
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 74754

Re: Sound Changes Game v2

<shěnzáiyī>

[ʂĩ̀ndɛ̌ːʑí] > [ʈʂɨ̀nə̀ɗéːdzí]
by Acipencer
30 Jun 2021 20:55
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 834
Views: 74754

Re: Sound Changes Game v2

<schesiese>

[χeˈd͡ʑeːðɪ] > [kʰaˈdzai̯ɮe]
by Acipencer
30 Jun 2021 05:34
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 165
Views: 18364

Re: Reverse romanization challenge game #2

a č e è g i k l m n o p r ŕ œ s š t u w y /p ɓ t k/ <p b t k> /s ʃ/ <s š> /t͡ʃ/ <č> /m n ŋ/ <m n g> /l j w/ <l y w> /ɾ/ <r> /r/ <ŕ> /i u/ <i u> /e ø o/ <e œ o> /ɛ/ <è> /a/ <a> <Èrtseg i kon ša gal œlœs iwimbabeŕn œk. Lomngar niŕ, utau oš ikn pi? Nanaugičečepm atŕ.> /ɛɾtseŋ i kon ʃa ŋal øløs iwimɓaɓ...
by Acipencer
30 Jun 2021 05:06
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 165
Views: 18364

Re: Reverse romanization challenge game #2

This one was brutal. a ā à ǎ ěa b bb bh b́ b́b́ b́h c cc ch ć ćć ćh d dd dh d́ d́d́ d́h e ē è ě ǎe àe h i ī ì ǐ ǔi ìa m ḿ n ń ŋ ŋ́ q qq qh q́ q́q́ q́h k kk kh ḱ ḱḱ ḱh o ō ò ǒ ǒa ùa ǎo ào r rr ŕ ŕŕ s ś t tt th t́ t́t́ t́h u ū ù ǔ èi òu òi w y ʘ : Kkā:ěaqwaśù ńòi dmǒd́d́enb́hurèi rǎest́hom bbo:rùarrbē...
by Acipencer
30 Jun 2021 00:25
Forum: Conlangs
Topic: Yay or Nay?
Replies: 149
Views: 19404

Re: Yay or Nay?

I may be a bit late, but. . . You could try partially merging them both into an asymmetrical system. Either: SG / PL Subject: alādum / alādū DirObject: alādam / alādū IndObject: alādam / alādā or SG / PL Subject: alādum / alādū DirObject: alādum / alādā IndObject: alādam / alādā (If you don't want t...
by Acipencer
29 Jun 2021 19:57
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1347
Views: 111306

Re: Romanization game #2

/m n̪ n̠ ȵ ŋ/ < m n ṇ ń ng > /p b t̪ d̪ t̠ d̠ ȶ ȡ k ɡ q/ < p b t d ṭ ḍ ć đ k g q > /ɸ s̪ z̪ s̠ ɕ ʑ χ ʁ ħ/ < f s z ṣ ś ź x ġ h > /ɹ̪ l̪ ɹ̠ l̠ j w/ < r l ṛ ḷ j w > /i ɪ ʊ u/ < i î û u > /e o/ < e o > /ɛ ɐ ɔ/ < ê â ô > /ä/ < a > Aa Ââ Bb Ćć Dd Ḍḍ Đđ Ee Êê Ff Gg Ġġ Hh Ii Îî Jj Kk Ll Ḷḷ Mm Nn Ńń Ṇṇ Oo Ôô...
by Acipencer
28 Jun 2021 11:45
Forum: Conlangs
Topic: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here
Replies: 696
Views: 72609

Re: (Conlangs) Q&A Thread - Quick questions go here

Does anyone know of any good resources on the typology of tripartite languages? It might be because tripartite languages are rare, but I haven't been able to find much on this topic. Any information would be appreciated.