Search found 191 matches

by Anonymous999
30 Jul 2021 13:56
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 242
Views: 29533

Re: Reverse romanization challenge game #2

Re-edit:
a b c d dy ee g i k l ll m n ny o p r rz t ty oo u uu w y

/m n ɲ/ ⟨m n ny⟩
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/ ⟨p b t d ty dy k g⟩
/s ʐ/ ⟨c rz⟩
/ɹ l ɭ/ ⟨r l ll⟩
/j w/ ⟨y w⟩

/i ɯ u/ ⟨i uu u⟩
/e ɤ o/ ⟨ee oo o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:

a ä å æ b c ç ch d e é f g i l m n ñ o ö p qu r s t u ü v y z
by Anonymous999
30 Jul 2021 07:40
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 242
Views: 29533

Re: Reverse romanization challenge game #2

a b c d dy ee g i k l ll m n ny o p r rz t ty oo u uu y y a b c d dy ee g i k l ll m n ny o p r rz t ty oo u uu y yy /m n ɲ/ ⟨m n ny⟩ /p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/ ⟨p b t d ty dy k g⟩ /s ʐ ʝ/ ⟨c rz yy⟩ /ɹ l ɭ/ ⟨r l ll⟩ /j/ /i ɯ u/ ⟨i uu u⟩ /e ɤ o/ ⟨ee oo o⟩ /a/ ⟨a⟩ Next: a ä å æ b c ç ch d e é f g i l m ...
by Anonymous999
29 Jul 2021 12:39
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1520
Views: 137108

Re: Romanization game #2

/p b t tʼ d k kʼ g/ ⟨p mp t tt nt k kk nk⟩
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/ ⟨f b th d s z sh zh h⟩
/t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ/ ⟨ts tts dz⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/j w/ ⟨hi hu⟩
/ɽ/ ⟨l⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n̪ nʲ ŋ/
/p b t̪ d̪ tʲ dʲ k ɡ ʔ/
/f v s̪ z̪ sʲ x ɣ h/
/l j w/
/r/

/i u/
/e̞ ə o̞/
/ä/
by Anonymous999
29 Jul 2021 05:34
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 242
Views: 29533

Re: Reverse romanization challenge game #2

a æ b v j c cc ç e ě f g ǵ gb h i k ḱ kk ḱḱ p l ł m n ỹ r ř o ǒ q qq s ş t tt ! u x x́ ɸ y z z̹ /m n ᵈᶾɲ/ ⟨m n ỹ⟩ /b t c ɟ k ɡ k͡p ɡ͡ɓ ʡ ʔ/ ⟨b t ḱ ǵ k g p gb q z̧⟩ /t͡s t̠͡ʃ d̠͡ʒ ȶ͡ɕː c͡ç k͡x/ ⟨tt c j cc ḱḱ kk⟩ /ɸ s z ɮ ç χ ʁ/ ⟨f s z ł x́ x h⟩ /β̞ l j/ ⟨v l y⟩ /ɾ ɽ ʢː/ ⟨r ř qq⟩ /ʘ ǃ ‼ ǂ/ ⟨φ ş ! ç⟩ /...
by Anonymous999
27 Jul 2021 03:46
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 242
Views: 29533

Re: Reverse romanization challenge game #2

ɶʙ ɞʛ wrote: 16 Jul 2021 23:01 ' h v a z x r n ! n! a z x r n ! n! a z x r n ! n! a z x r n ! n! q y b c ç #
What does meaning?
by Anonymous999
27 Jul 2021 03:02
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1520
Views: 137108

Re: Romanization game #2

/p tʰ t cʰ c kʰ k kʷʰ kʷ qʷʰ qʷ ʔ/ ⟨b t d c j k g kw gw q ġ ɂ⟩ /ɸ s ç x xʷ ɣ ɣʷ χ χʷ ʁ ʁʷ ħ ħʷ ʕ ʕʷ h hʷ/ ⟨f s ś x xw ǵ ǵw ẋ ẋw ƣ ƣw ḥ ḥw ƹ ƹw h hw⟩ /m n ŋ ɴ/ ⟨m n ŋ ƞ⟩ /β̞ ð̞ l ɹ ɰ w ʀ ʀʷ/ ⟨ƀ đ l r v w ǥ ǥw⟩ /ɪ ʏ ʊ ɛ œ ɔ æ ɐ ɑ̝/ ⟨i ụ u e ọ o ạ a ɑ⟩ Next: /m n/ /pʰ b t d d̠͡ʒ k kʰ ɡ/ /s ʃ ɦ/ /ʋ l j/...
by Anonymous999
24 Jul 2021 15:12
Forum: Games
Topic: Cyrillisation game #2
Replies: 86
Views: 18203

Re: Cyrillisation game #2

/p b t tʼ d k kʼ g/ ⟨п б т ҭ д к қ г⟩
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/ ⟨ф в ҫ ҙ с з ш ж х⟩
/t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ/ ⟨ч ҷ џ⟩
/m n ŋ/ ⟨м н ӈ⟩
/j w/ ⟨й ў⟩
/ɽ/ ⟨р⟩

/i u/ ⟨и у⟩
/e o/ ⟨е о⟩
/a/ ⟨а⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pː b t tː d k kː ɡ ʔ/
/t͡s tːs t̠͡ʃ t̠ːʃ d̠͡ʒ/
/f s sː z ʃ ʃː h/
/l j w/
/r/

/i ɯ u/
/e ɤ o/
/æ ä/
by Anonymous999
24 Jul 2021 06:44
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 903
Views: 88148

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[i̥] > ∅

now the word has unreadable [:D]
by Anonymous999
24 Jul 2021 02:59
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 903
Views: 88148

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[t̼ʰɤω̯] > [θ͈ɤ̘ːɯ̽]
by Anonymous999
24 Jul 2021 02:54
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1520
Views: 137108

Re: Romanization game #2

/p ᵐb t ⁿd ᵑg/<p b t d g> /s h/<s h> /m n ŋ/<m n ŋ> /ɹ j ɥ w/<r y j w> /i y u/<i ë u> /a/<a> /m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ> /p pʼ pʰ b bʰ t tʼ tʰ d dʰ ts tsʼ tsʰ dz dzʰ t̠ t̠ʼ t̠ʰ d̠ d̠ʰ c cʼ cʰ ɟ ɟʰ k kʼ kʰ g gʰ/ <p pʼ ph b bh t tʼ th d dh ts tsʼ tsh dz dzh t̠ t̠ʼ t̠h d̠ d̠h c cʼ ch ɟ ɟh k kʼ kh g gh> /ɸ ɸʰ ...
by Anonymous999
23 Jul 2021 01:12
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 903
Views: 88148

Re: Sound Changes Game v2

<ẓôłẓôł>

[ˈzoʃʃʷɑx] > [ˈʐʊɔʂʷʌɑx]
by Anonymous999
22 Jul 2021 16:02
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1520
Views: 137108

Re: Romanization game #2

/p b ᵐb ɓ t tʼ d ⁿd k kʼ g ᵑg/ ⟨p b ḃ ɓ t ƭ d ḋ k ƙ g ġ⟩ /s h/ ⟨s h⟩ /t͡s t͡sʼ t͡ʃ t͡ʃʼ/ ⟨c ƈ ch ƈh⟩ /m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩ /l j w/ ⟨l y w⟩ /ɾ/ ⟨rh⟩ /r/ ⟨r⟩ /i u/ ⟨i u⟩ /e o/ ⟨e o⟩ /a/ ⟨a⟩ Next: /m n ŋ/ /p b t d k ɡ/ /t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ /f s ʃ h/ /l j ɥ w/ /r/ /i y u/ /ə/ /a/ /je ja iʊ ɥe wa uə wo/ /eɪ aɪ ...
by Anonymous999
21 Jul 2021 15:53
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 903
Views: 88148

Re: Sound Changes Game v2

<tì>

[xɛː] > [ʃ̍]
by Anonymous999
21 Jul 2021 06:04
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 903
Views: 88148

Re: Sound Changes Game v2

<þiiřuubau>

[ˈc’œɣ] > [ˈteɪɡɐ]
by Anonymous999
19 Jul 2021 10:01
Forum: Games
Topic: Sound Changes Game v2
Replies: 903
Views: 88148

Re: Sound Changes Game v2

<þiiřuubau>
[ɥyø̯œ] > [ˈʏː]
by Anonymous999
18 Jul 2021 04:28
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1520
Views: 137108

Re: Romanization game #2

/p t k/ ⟨p t k⟩
/s ʁ h/ ⟨s r h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l j w/ ⟨l j v⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ qʰ/
/p t ʈ c k ʔ/
/f θ s ʃ ʂ x χ h/
/ð z ʒ ʐ ʁ/
/ʋ l j ɰ w/
/ɾ ɽ/

/i y ɯ u/
/ɛ œ ʌ ɔ/
/ɑ/
by Anonymous999
16 Jul 2021 03:19
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1520
Views: 137108

Re: Romanization game #2

/p d͡ʒ/ ⟨p j⟩
/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ỹ ġ⟩
/ɸ β f ð s h/ ⟨ḟ v̇ f ż s h⟩

/i̝~ʝ̩ u̝~ɣ̩ʷ/ ⟨y w⟩
/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ɲ ŋ ŋʷ/
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ kʷ ɡʷ ʔ/
/ɓ ɗ/
/f s h/
/ʋ l j/
/r/

/i ɨ u/
/e ə o/
/æ ä ɒ/
/ie̯ ɨə̯ uo̯/
/æj äȷ̈ ɒw/

/◌∅ ◌˦ ◌˨ ◌˨˦ ◌˦˨/
by Anonymous999
15 Jul 2021 14:59
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1520
Views: 137108

Re: Romanization game #2

/p b ᵐb t d ⁿd ʈ ɖ ᶯɖ k g ᵑg ʔ/ ⟨p b mb t d nd ṭ ḍ ṇḍ k g ṅg ’⟩ /s z ʂ ʐ h/ ⟨s z ṣ ẓ h⟩ /t͡s d͡z ⁿd͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ ᶯɖ͡ʐ/ ⟨ts dz ndz c j ṇj⟩ /m n ɳ ŋ/ ⟨m n ṇ ṅ⟩ /l j w/ ⟨l y v⟩ /r/ ⟨r⟩ /i ĩ y ỹ u ũ/ ⟨i ĩ ui ũĩ u ũ⟩ /e ẽ ø ø̃ o õ/ ⟨e ẽ oe õẽ o õ⟩ /a ã/ ⟨a ã⟩ Next: /m n/ /p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/ /s z ʃ ʒ h/ /ɹ l ...
by Anonymous999
15 Jul 2021 04:06
Forum: Games
Topic: Romanization game #2
Replies: 1520
Views: 137108

Re: Romanization game #2

/t d k g q/ ⟨t d k g q⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/v s z X/ ⟨v s z ꭓ⟩
/j w l r/ ⟨y w l r⟩

/i y u/ ⟨i ꞟ u⟩
/e ø o/ ⟨e ꞝ o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n̪ ɳ ɲ ŋ/
/p pʰ t̪ t̪ʰ ʈ ʈʰ c͡ç c͡çʰ k kʰ/
/ᵐb ᵐbʱ ⁿ̪d̪ ⁿ̪d̪ʱ ᶯɖ ᶯɖʱ ᶮɟ͡ʝ ᶮɟ͡ʝʱ ᵑɡ ᵑɡʱ/
/s̪ ʂ ç x/
/β̞ l̪ ɽ j/

/i iː u uː/
/ä äː/
/äj äːj äw äːw/
/l̪̍ l̪̍ː ɻ̍ ɻ̍ː/
by Anonymous999
15 Jul 2021 03:27
Forum: Games
Topic: Reverse romanization challenge game #2
Replies: 242
Views: 29533

Re: Reverse romanization challenge game #2

a b ɓ c d e f g h i j k l m n o ö p q r s š ś t u v w x y z ʒ þ ɣ /m n/ ⟨m n⟩ /p b ɓ t d k ɡ q/ ⟨p b ɓ t d k g q⟩ /t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ ⟨c j⟩ /f v θ s z ʃ ʒ ɕ x ɣ h/ ⟨f v þ s z š ʒ ś x ɣ h⟩ /l j w/ ⟨l y w⟩ /r/ ⟨r⟩ /i u/ ⟨i u⟩ /e œ o/ ⟨e ö o⟩ /a/ ⟨a⟩ Next: a ā b d ḋ ḍ f g h ḥ i ī j k ḳ l m n q r s ṡ ṣ ś t ṫ ṭ ...