Rite yor way!

What can I say? It doesn't fit above, put it here. Also the location of board rules/info.
User avatar
rajavlitra
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 65
Joined: 17 Jan 2015 03:11
Contact:

Re: Rite yor way!

Post by rajavlitra »

lemme jus së

If anyone has asked what I tend to draw on my pc, it's mountains. Fucking mountains. (dA | tumblr)

Image

User avatar
OTʜᴇB
greek
greek
Posts: 764
Joined: 14 May 2016 11:59
Contact:

Re: Rite yor way!

Post by OTʜᴇB »

dhis iz reealii konfyoozing too reed. Aii kan bealii understand wot udher peepoul ar traiiying too seii.

magicmetal03
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 28
Joined: 02 Aug 2016 22:38
Location: In your brain.

Re: Rite yor way!

Post by magicmetal03 »

Hai, peopel, wat arl wela sopose to do heer?

ol bofosh
greek
greek
Posts: 830
Joined: 27 Aug 2012 14:59
Location: tʰæ.ɹʷˠə.ˈgɜʉ̯.nɜ kʰæ.tə.ˈlɜʉ̯.nʲɜ spɛ̝ɪ̯n ˈjʏː.ɹəʔp

Re: Rite yor way!

Post by ol bofosh »

A cuppel ov parragraafs ov Dhe Cayos by Gerárd Noalst Trenitáy/E cüpel o parragraafs of dhe Keios bai Djèrárd Noulst Trenitéi.

Dhe Cayos
Deerist creechur in creáishon
Studdeing Inglish pronunceáishon,
I will teech yu in my vers
Sounds lyk corps, cor, hors and wurs.

I wil keep yu, Soozy, bizy,
Maik yor hed widh heet gro dizy;
Teer in y, yor dres wil tair;
Queer, fair seer, heer my prair.

Dhe Keios
Dirist criitcer in criéicen
Stüdiïng Inglic prenünsiéicen.
Ai wil tiitc yu in mai vürs
Saunds laik corps, cor, hors and würs.

Ai wil kiip yu, Suuzi, bizi,
Meik yor hed widh hiit grou dizi;
Tir in ai, yor dres wil ter;
Kwir, fer sir, hir mai prer.

Wun day I may get round tu duing dhe hoal poim/wün dei ai mei get raund tu duing dhe houl pouim.

magicmetal03
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 28
Joined: 02 Aug 2016 22:38
Location: In your brain.

Re: Rite yor way!

Post by magicmetal03 »

Ei dthont undanstand.

User avatar
Znex
roman
roman
Posts: 972
Joined: 12 Aug 2013 14:05
Location: Australia

Re: Rite yor way!

Post by Znex »

ol bofosh wrote:A cuppel ov parragraafs ov Dhe Cayos by Gerárd Noalst Trenitáy/E cüpel o parragraafs of dhe Keios bai Djèrárd Noulst Trenitéi.

[...]
Hiəz häu aid rait dh'm:

Dhə Keios
Diərəst kriichar in krieish'n
Stadiyiŋ Iŋgləsh prənansieish'n
Ai wiu tiitc yü in mai vöös
Saunz laik koops, koo, hoos 'n wöös

Ai wiu kiip yü, Süzi, bizi,
Meik yo hed wədh hiit grəü dizi;
Tiar in ai, yo dres wiu tee;
Kwia, fee sia, hia mai pree.
magicmetal03 wrote:Ei dthont undanstand.
Wi wə jast raitiŋ äut dhə pəüəm "Dhə Keios". Dhäts wan əv meni thiŋz tə dü 'n dhəs thred, bat wi k'n jast took əz weu əf yü wont.
(We were just writing out the poem "The Chaos". That's one of many things to do in this thread, but we can just talk as well if you want.)
:eng: : [tick] | :grc: :wls: : [:|] | :chn: :isr: : [:S] | :nor: :deu: :rom: :ind: :con: : [:x]
Conlangs: Pofp'ash, Ikwawese, Old Quelgic, Nisukil Pʰakwi, Apsiska

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2679
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Rite yor way!

Post by Dormouse559 »

Hir ise ze frinche veurjeune. Ite ise sô bioutifeul! [:D]

Ze Quéiâsse
Direust critcheur ine crillécheune
Stodilling Ingliche prononcillécheune,
Aï ouïl titch you ouisse maï veurse
Saoundz laïc corpse, corps, horse inde oueurse

Aï ouil quipe you, Sousie, bisi,
Méc yor hède ouisse hite grô disi
Tir ine aï, yor dresse you'l tère;
Couir, fair sir, hir maï prère

User avatar
k1234567890y
mayan
mayan
Posts: 2402
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Rite yor way!

Post by k1234567890y »

Dormouse559 wrote:Hir ise ze frinche veurjeune. Ite ise sô bioutifeul! [:D]

Ze Quéiâsse
Direust critcheur ine crillécheune
Stodilling Ingliche prononcillécheune,
Aï ouïl titch you ouisse maï veurse
Saoundz laïc corpse, corps, horse inde oueurse

Aï ouil quipe you, Sousie, bisi,
Méc yor hède ouisse hite grô disi
Tir ine aï, yor dresse you'l tère;
Couir, fair sir, hir maï prère
O.O

iċ cann bærlīċ rǣd þis, sāriġ
I prefer to not be referred to with masculine pronouns and nouns such as “he/him/his”.

User avatar
Znex
roman
roman
Posts: 972
Joined: 12 Aug 2013 14:05
Location: Australia

Re: Rite yor way!

Post by Znex »

Eigh haibh an Eidhris vérsian hia:

De Caeios
Duiarest crítia in críésean,
Staduíng Einglis pronansaoéisean,
Eigh vuio toít ghiú in meidh véas
Sobhandes leidheac cóps, comha, hós and bhaes

Eigh vuio caop ghiú, Súsaí, bisaí,
Méac gheo haibhd vuid híot grói duisaí,
Tuia in aigh, gheo draibhas vuio tae;
Cuia, féa suia, hia meidh prae.
:eng: : [tick] | :grc: :wls: : [:|] | :chn: :isr: : [:S] | :nor: :deu: :rom: :ind: :con: : [:x]
Conlangs: Pofp'ash, Ikwawese, Old Quelgic, Nisukil Pʰakwi, Apsiska

GrandPiano
mayan
mayan
Posts: 2096
Joined: 11 Jan 2015 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Rite yor way!

Post by GrandPiano »

The Chaos
Deorost creature in creacion
Studiing Englisc prononciation,
Ic wille tæcan eow in mi' vers
Soundas lic corps, corps, hors and wyrsa

Ic wille cepan eow, Sousie, bisig,
Macian eower heafod with hæte growan dysig;
Tear in eage, eower dress eow'llath teran;
Queer, fæger seoere, her mi' preiere.
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2

User avatar
k1234567890y
mayan
mayan
Posts: 2402
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Rite yor way!

Post by k1234567890y »

The first four lines in Korean mixed script(I have no experience with Hangul, there can be problems):

뗘카옷

親슽創츹인創션
讀딩英語聲션
吾윌教츠爾인我이詩스
聲如크屍、團、馬、안드惡스
I prefer to not be referred to with masculine pronouns and nouns such as “he/him/his”.

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3775
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Rite yor way!

Post by qwed117 »

Nēhrəmęisi:

D'Gēəs
Dīėss hrīcė į hrīēśĕ
Ssuźį įnliś hrənĕśēśĕ
O'tīc yū į ma vės
Sąuzz lai' cōss cōə hos wės

O'kī' yū, Sūzī, bizī,
Mēk y'yed w'wīt hrō dizī
Tīė į a, yū źes yul tė
Kwīė, feė, sīė, hīė mb'rrė

Ssil bēzd į Rriką dailet. Mēbī a'śud ssęn myūtēśən į ədė siləbōz ą wėz.
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

idov
cuneiform
cuneiform
Posts: 118
Joined: 13 Apr 2015 21:02

Re: Rite yor way!

Post by idov »

Wi hæv rítxd d' poind we wi xud stap.
Badd lets kíp gowink ænd sí wat hæp'ns.
The accusative of <emo> is <eminem>. :lat:

User avatar
GamerGeek
sinic
sinic
Posts: 347
Joined: 17 May 2017 18:10
Location: The Universe
Contact:

Re: Rite yor way!

Post by GamerGeek »

How/wăt ar yu al duing?
"c" is anṓying, sō ī replā́sd it wiþ ðă "ch" sownd, līk in "cin", wic iz not prōnównsd "sin"

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2679
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Rite yor way!

Post by Dormouse559 »

I dn't undrstnd. Are you tlkng abot phnlgy or orthgrphy? You cn't rplce a lttr wth a sond.

User avatar
GamerGeek
sinic
sinic
Posts: 347
Joined: 17 May 2017 18:10
Location: The Universe
Contact:

Re: Rite yor way!

Post by GamerGeek »

Dormouse559 wrote:I dn't undrstnd. Are you tlkng abot phnlgy or orthgrphy? You cn't rplce a lttr wth a sond.
ðă léter's sownd wăs replā́sd

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2679
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Rite yor way!

Post by Dormouse559 »

Ôqueil, zette mécse mor sinse.

Alessio
sinic
sinic
Posts: 384
Joined: 03 Sep 2012 21:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: Rite yor way!

Post by Alessio »

Uai du pipol rait so littol on des tred? Izz nais!
Bai de uei, des is au Italians uud rait Inglisc, beisd on au it saunz tu dem. Fanni, isent it? Espescialli sins tu letters in a rou ar suposd tu bi red es gemineiz. Iea, meni pipol in Itali tinc det Inglisc es gemineits bicos ui ev dem. Olso ui du not nou de saund ov letter H in aur lengueg', so izz not in des tecst aider, giast laic JKWXY uic' ui dont ius.

Aiv olueis dremt ov raiting laic des. Tenc iu ol!
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: :rus: [:)] | :con: Hecathver, Hajás, Hedetsūrk, Darezh...

Tin't inameint ca tót a sàm stê żōv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vōl ménga dîr t'armâgn anc żōven...

Hominid
rupestrian
rupestrian
Posts: 21
Joined: 20 May 2017 23:33

Re: Rite yor way!

Post by Hominid »

Ā qriētîd â nu Îñglîx öçagrâfi risîntli cæt ā qæn juz izœi an mā tæblît, ænd hæz ân întxrîstîñ wē âv dilîñ wîç võœz ænd dîpçañz, îspexœi wânz wîç câ letøz é and ä. Ām nat întāøli xø hõ á diœ wîç stxres, co.

I created a new English orthography recently that I can use easily in my tablet, and has an interesting way of dealing with vowels and diphthongs, especially ones with the letters l and r. i'm not entirely sure how to deal with stress, though.

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3775
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Rite yor way!

Post by qwed117 »

Wô ôtagrafi rihlex mô da ssič a'da raita dę nitįn. Wô nâ diz wan, bicâz i' b'bêst n'axįn de' a'dąn ev.
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

Post Reply