Let's reform ???

What can I say? It doesn't fit above, put it here. Also the location of board rules/info.
Post Reply
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 285
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Let's reform ???

Post by ɶʙ ɞʛ »

The initial language:

Stop: p t k q <p t k q>
Nasal Stop: m n ŋ ɴ <m n ń ŋ>
Fricative: f s x χ <f s ç x>
Nasal Fricative: ṽ z̃ ɣ̃ ʁ̃ <v z c g>
Approximant: j w ʁ̞ <j w h>
Nasal Approximant: j̃ w̃ ʁ̞̃ <ȷ́ ẃ ħ>
High Vowel: i u <i u>
Low Vowel: a <a>

Sample:

/was fʁ̞ajaʁ̞a ʁ̞ṽ xiɴ χiʁ̞̃ twaṽa iɴiɴinʁ̞ z̃ja i ʁ̞m ŋʁ̞awʁ̞ fat ɣ̃wak kwap ʁ̞am ɴakʁ̞aŋi as twaj qup ʁ̞a. was qup ʁ̞ṽ twin χiʁ̞̃ nwiz̃ŋa z̃m pawʁ̞ nuʁ̞̃ qupfʁ̞ajaʁ̞aɣ̃uk ṽuṽtaɴɣ̃u ɣ̃wak taʁ̃ pxik ʁ̞a./ <Was fhajaha hv çiŋ xiħ twava iŋiŋinh zja i hm ńhawh fat cwak kwap ham ŋakhańi as twaj qup ha. Was qup hv twin xiħ nwizńa zm pawh nuħ qupfhajahacuk vuvtaŋcu cwak tag pçik ha.>


Rules: Same as Let's reform English.

Initial changes:

The nasal fricatives other than /ʁ̃/ become prenasalized stops /ᵐb ⁿdz ᵑg/ if onset or syllabic, and plain fricatives /v z ɣ/ if intervocalic or otherwise. /ʁ̃/ becomes trilled to distinguish from /ʁ̞̃/, and then loses nasality.

Next to uvulars, /i u a/ become /e o ɑ/. Other /a/ becomes /ɐ/. In closed syllables, vowels lax further, so /i u e o ɐ ɑ/ become /e o ɛ ɔ ɐ ɐ/.

Consonants devoice word-initially, with nasal articulation being lost except on fully nasal consonants, which are not devoiced. /ʁ̞/ becomes /h/.

/m n ŋ ɴ/
/p t k q/
/p~ᵐb~v ts~ⁿdz~z k~ᵑg~ɣ/
/f s x χ/
/j~ç w~ʍ ʁ̞~h/
/j̃~ç w̃~ʍ ʁ̞̃~h/
/ʀ/
/i u e o ɛ ɔ ɐ ɑ/


/ʍɐs fʁ̞ɑjɑʁ̞ɑ hm̩b xɛɴ χɛʁ̞̃ twɐvɐ eɴeɴɛnʁ̞ tsjɐ i hm̩ ŋʁ̞ɐwʁ̞ fɐt kwɐk kwɐp hɐm ɴɐkʁ̞ɑŋi ɐs twɐj qɔp hɑ. ʍɐs qɔp hm̩b twen χɛʁ̞̃ nwezŋɐ tsm̩ pɐwʁ̞ nɔʁ̞̃ qɔpfʁ̞ɑjɑʁ̞ɑɣok povtɐɴᵑgu kwɐk tɐʀ pxek hɑ./ <Was fhajaha hv çiŋ xiħ twava iŋiŋinh zja i hm ńhawh fat cwak kwap ham ŋakhańi as twaj qup ha. Was qup hv twin xiħ nwizńa zm pawh nuħ qupfhajahacuk vuvtaŋcu cwak tag pçik ha.>
Post Reply