The glebst of gleb, CBB edition

What can I say? It doesn't fit above, put it here. Also the location of board rules/info.
Post Reply
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

The glebst of gleb, CBB edition

Post by ɶʙ ɞʛ »

Post particularly weird phonologies from Gleb here.


Seed 1497622142

Here's one with a more extreme Germanic-type vowel system, but with back unrounded vowels instead of front rounded, and a rhotic vowel instead. The consonant system is also pretty crazy, with /ʀ̆ʷ/ being the only phonemically labialized consonant.

G̃ʌʌnpag̃vv /ŋgʌːnpaŋgʊ̜ː/


Nasal m n ŋʲ ŋ <m n ɲ ŋ>
Stop pʰ p mb tʰ t nd t͡sʰ t͡s nd͡z k̟ʰ k̟ ŋg̟ kʰ k ŋg <p b b̃ t d d̃ c z z̃ ç j j̃ k g g̃>
Fricative s nz <s s̃>
Resonant ɹ ʀ̆ ʀ̆ʷ <l r rw~wr>

Vowels
Front Central Back
High i iː ɯ ɯː u uː <i ii y yy u uu>
Near-high ɪ ɪː ʊ̜ ʊ̜ː ʊ ʊː <ɪ ɪɪ v vv ʊ ʊʊ>
Mid-high e eː ɤ ɤː o oː <e ee ə əə o oo>
Mid-low ɛ ɛː ʌ ʌː ɔ ɔː <ɛ ɛɛ ʌ ʌʌ ɔ ɔɔ>
Low a aː a˞ aː˞ ɒ ɒː <a aa ã ãã ɑ ɑɑ>


/tɯɹŋo:na˞ɹʀ̆ʷ o:ŋnd͡za˞kɤ: a: kʰu:ɤk a:ŋ͡g meʀ̆ʷʀ̆ʷan? ʊ:mksaʀ̆ʷuɹ ɔʀ̆ʷeʀ̆ʀ̆ʷnd͡zamŋuʀ̆ŋ͡g ŋɛʀ̆ŋ͡g ni:ŋ͡gnd͡zoni:ŋɹu: n͡doʀ̆e:ʀ̆ʷʀ̆ʷ kʲʰa˞ɹɪŋ! kʰɛ:ʀ̆ʷ n͡dɪ:ŋ͡ge:m kiʀ̆ʷŋ͡gʌ:ʀ̆a˞ɹŋ ŋ͡ganka˞:ɹ e:ŋʲkʲɛŋʲŋ͡g./
Tylŋoonãlrw ooŋz̃ãgəə aa kuuəg aag̃ mewrrwan? Ʊʊmgsarwul ɔrwerrwz̃amŋurg̃ ŋɛrg̃ niig̃z̃oniiŋluu d̃oreewrrw çãlɪŋ! Kɛɛrw d̃ɪɪg̃eem girwg̃ʌʌrãlŋ g̃angããl eeɲçɛɲg̃.
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4335
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by Creyeditor »

I had a nice one yesterday.
Consonants
/m n/
/p t ts k ʔ/
/f θ̺ s h/
/β̞ l/

Vowels:
/i u/
/ɛ ɔ/
/a/

Syllable Structure:
CVC
/θ̺/, /ts/ cannot be codas.

As usual, there is a long list of assimilations. The most jarring effect is that a nasal-obstruent cluster fuses into a geminate voiceless nasal. The rules state that nasals assimilate in place and voicing and obstruents (except /h/) become nasals in these clusters. That looks both unique and natural to me.

Examples:
/pankik/ [paŋ̊ŋ̊ik]
/suntsa/ [sun̥n̥a]
/kɔnpa/ [kɔm̊m̊a]
/funθ̺ɔt/ [fun̥n̥ɔt]
/tsantatθ̺ɛ/ [tsan̥n̥atθ̺ɛ]
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by ɶʙ ɞʛ »

Seed 1465235820


/m n̻ ŋ/
/pʰ p ɓ̰ tʰ̻ t̻ ɗ̰̻ kʰ k/
/f h/ (yes, these are the only fricatives, there is no coronal)
/l w/

/i ɨ u/
/ɪ̈/ (odd, you'd expect this to lower)
/ɛ ɔ/
/a/

/il̻ɔk/ [il̻ɔk]
/kʰapl̻ɛkʰ/ [qʰapl̻̥ɛkʰ]
/tʰ̻apn̻ɨk/ [tʰ̻abn̻ɨk]
/mikʰn̻ɛn̻l̻/ [mikn̻̥ɪn̻l̻̥]
/l̻ɛt̻ka/ [l̻ɛt̻qa]
/mɪ̈pʰɛŋ/ [mɪ̈pʰɪŋ̥]
/tʰ̻ɛfhil̻t̻/ [tʰ̻ɛfhil̻̥t̻]
/ŋul̻t̻ut̻/ [ŋul̻̥t̻ut̻]
/mɛn̻af/ [mɪn̻af]
/pʰɔwmɪ̈t̻/ [pʰɔo̯mɪ̈t̻]
/paɔl̻t̻/ [paɔl̻̥t̻]
/fak/ [fak]
/ɪ̈t̻/ [ɪ̈t̻]
/pan̻ɛt̻/ [pan̻ɛt̻]
/ik/ [ik]
/kʰut̻ak/ [kʰut̻ak]
/wɛ/ [wɛ]
/t̻ul̻ɛt̻/ [t̻ul̻ɛt̻]
/pɔt̻ak/ [pɔt̻ak]
/kʰɔmkt̻a/ [qʰʊŋ̥kt̻a]
/kʰan̻ɪ̈p/ [qʰan̻ɪ̈p]
/ŋɛpʰpɛk/ [ŋɛppɛk]
/mɛl̻ift̻/ [mɛl̻ift̻]
/n̻al̻ut̻/ [n̻al̻ut̻]
/n̻uk/ [n̻uk]
/ŋifɔm/ [ŋifʊm̥]
/fɔtʰ̻t̻ap/ [fɔt̻t̻ap]
/pɛwɔ/ [pɛo̯ɔ]
/kikɔtʰ̻/ [keqɔtʰ̻]
/kʰal̻t̻kak/ [qʰal̻̥t̻qak]
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4335
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by Creyeditor »

What are the phonological processes. I see some voicing assimilations in consonants, but what about the vowel changes?
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by ɶʙ ɞʛ »

Velars become uvulars before non-front non-high vowels (attested somewhere, I'm sure); mid vowels raise before nasals, /w/ is /o̯/ adjacent to mid or low vowels, high vowels lower before uvulars.
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4335
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by Creyeditor »

The mid vowel raising is interesting because it creates surface minimal pairs between [ɪ̈] and [ɪ]. It also interacts opaque with the uvularization IINM, see /kʰɔmkt̻a/ [qʰʊŋ̥kt̻a] where in the surface [q] is adjacent to a high vowel.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by ɶʙ ɞʛ »

Seed 1876850984

Phonemic inventory

Consonants

Nasals: /m̤ m n̤ n ɳ̤ ɳ ŋ̤ ŋ/
Stops: /pʰ p pʼ b̤ b ɓ tʰ t tʼ d̤ d ɗ ʈʰ ʈ ʈʼ ɖ̤ ɖ ɗ̢ kʰ k kʼ g̤ g ʔ/ (Is such a 6-way contrast attested?)
Fricatives: /f v s z ʂ ʐ x ɣ/
Approximants: /l̤ l ɭ̤ ɭ/

Vowels: /i i̤ o o̤ a a̤/

Syllable structure

(C1)(C2)V(C3)

C1: one of /m̤ m n̤ n ɳ̤ ɳ ŋ̤ ŋ pʰ p pʼ tʰ t tʼ ʈʰ ʈ ʈʼ kʰ k kʼ ʔ ɓ ɗ ɗ̢ f s ʂ x l̤ l ɭ̤ ɭ/
C2: a consonant
V: a vowel
C3: one of /m̤ m n̤ n ɳ̤ ɳ ŋ̤ ŋ pʰ p pʼ tʰ t tʼ ʈʰ ʈ ʈʼ kʰ k kʼ ʔ ɓ ɗ ɗ̢ f s ʂ x l̤ l ɭ̤ ɭ/

This is also weird, /pʰpʰa̤pʰ/ is a valid syllable, and does not change under allophony either unless it is word-final.

Allophony

Non-implosive stops [pʰ t ɖ̤ ...] persistently assimilate in aspiration to a following consonant other than an approximant lateral and become unaspirated word-finally. Before an aspirated stop or nasal, ejective stops become non-ejective.
Non-implosive stops [pʰ t ɖ̤ ...] assimilate in aspiration to a following consonant other than an approximant lateral. Before an aspirated stop or nasal, ejective stops become non-ejective.
Non-retroflex alveolar consonants [n̤ tʼ s ...] persistently become retroflex [ɳ̤ ʈʼ ʂ ...] after a retroflex consonant.
Non-retroflex alveolar consonants [n̤ tʼ s ...] become retroflex [ɳ̤ ʈʼ ʂ ...] after a retroflex consonant.
Unaspirated voiced vowels and non-glottal fricative voiced consonants other than fricatives or implosives [m b l ...] become breathy-voiced [m̤ b̤ l̤ ...] before a breathy-voiced consonant.
Velar stops or nasals [ŋ̤ kʰ kʼ ...] become fricatives [ x x ...] after a low lax vowel. Aspirated stops or nasals become unaspirated; [kʼ] become [x]; [ŋ] become [ɰ̃].
[ʔ] are deleted between a vowel or semivowel and a vowel or an approximant.
Non-implosive obstruents [pʰ d g̤ ...] persistently assimilate in voice to a preceding non-nasal consonant other than an approximant. After a voiced obstruent, ejective stops become non-ejective implosives.
Unaspirated voiced vowels and non-glottal fricative voiced consonants other than fricatives or implosives [m b l ...] become breathy-voiced [m̤ b̤ l̤ ...] after a breathy-voiced consonant. [ɰ̃] are deleted.
[n̤ n ɳ̤ ɳ ʈʰ ʈ ʈʼ ɖ̤ ɖ ɗ̢ s z ʂ ʐ ɭ̤ ɭ] persistently assimilate in anteriority and retroflexion to a following coronal consonant other than a stop or nasal.
Nasals [m̤ n̤ ɳ ...] become nasals and assimilate in place of articulation to a following obstruent or nasal.
Non-implosive obstruents [pʰ d g̤ ...] persistently assimilate in voice to a following obstruent. Before a voiced obstruent, ejective stops become non-ejective implosives.
Unaspirated voiced vowels and non-glottal fricative voiced approximants [ɰ̃ ɭ o ...] become creaky-voiced [ ɗˡ̢ o̰ ...] after a glottal stop. Approximants become non-ejective obstruents or nasals.
Unaspirated obstruents other than [f s ʂ x], i.e. [p ʈʼ ɗˡ ...], assimilate in glottalisation to a preceding non-nasal consonant other than an approximant. After an ejective consonant, non-implosive voiced obstruents become non-glottalised; non-velar non-implosive voiced obstruents become implosive; [v] become [ɓ].
Non-nasal consonants other than implosive obstruents or approximants [pʰ d g ...] persistently assimilate in voice to a preceding consonant other than an approximant. After a voiced obstruent or nasal, ejective consonants become non-glottalised implosive.
Velar consonants [ŋ̤ k g ...] become rounded [ŋʷ̤ kʷ gʷ ...] before a mid-high rounded vowel.
Unrounded consonants [m̤ d̤ ɗ̢ ...] become rounded [ŋʷ̤ dʷ̤ ɗʷ̢ ...] before a rounded consonant. Labial obstruents or nasals become non-labial velar.
High vowels [i i̤ ḭ] persistently become non-front [ɨ ɨ̤ ɨ̰] before a retroflex consonant.
Non-glottalised unaspirated voiced obstruents other than implosive fricative sibilants [b ɓ ɗʷˡ̢ ...] become creaky-voiced [ɓ ɓ̰ ɗʷˡ̢̰ ...] before a glottal stop. Non-implosive obstruents become non-glottalised; non-velar non-implosive obstruents become implosive; [v] become [ɓ].
Non-glottalised unaspirated voiceless stops [p tʷ ʈʷ ...] persistently become ejective [pʼ tʷʼ ʈʷʼ ...] before a glottal stop.
Short non-implosive voiced obstruents [b̤ ɖ v ...] become voiceless [pʰ ʈ f ...] before a voiceless aspirated stop.
Non-nasal consonants other than implosive obstruents or consonant laterals [pʰ ʈʼ gʷ ...] persistently assimilate in voice to a following obstruent or nasal and become voiceless word-finally. Before a voiced obstruent or nasal, ejective consonants become non-glottalised implosive.
Some words

/o/ [o]
/po̤/ [po̤]
/m̤oʈʼo/ [m̤o̤ʈʼo]
/dio/ [dio]
/mo̤ɣo/ [mo̤ɣʷo]
/so̤/ [so̤]
/ɭtʼo̤ɖ̤i̤/ [ɭ̥ʈʼo̤ɖ̤i̤]
/ɣa/ [ɣa]
/tʼgoma/ [tʷʼkʷʼoma]
/ɣilopʼ/ [ɣilopʼ]
/mozi/ [mozi]
/o̤/ [o̤]
/kʰaɣil̤/ [kʰaɣi̤l̥]
/kʼol̤bi/ [kʷʼo̤l̤b̤i̤]
/gotʰɖi/ [gʷotʈi]
/ʐoi/ [ʐoi]
/ɭi̤ɖ̤o/ [ɭɨ̤ɖ̤o̤]
/ŋia/ [ŋia]
/ŋito/ [ŋito]
/kʰo/ [kʷʰo]
/so/ [so]
/kʰa̤sa/ [kʰa̤sa]
/dapʼo/ [dapʼo]
/l̤kob̤of/ [lʷ̥kʷo̤b̤o̤f]
/g̤a/ [g̤a̤]
/oʂo/ [oʂo]
/bapzikʰ/ [bapsik]
/ovo/ [ovo]
/ɗitʰi̤/ [ɗitʰi̤]
/la/ [la]
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4335
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by Creyeditor »

My favorite words are /tʼgoma/ [tʷʼkʷʼoma] and /l̤kob̤of/ [lʷ̥kʷo̤b̤o̤f]. Almost scifi space opera alien-like. Especially if you spell them <T'goma> and <Lköböf>.
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by ɶʙ ɞʛ »

Seed 1345675993

Nasals: /n͡m m n ɲ ŋ/ <nm m n ň ng>
Stops: /t͡p t͡pʼ d͡b p pʼ b t tʼ d t͡s t͡sʼ d͡z t͡ʃ t͡ʃʼ d͡ʒ k k' g/ <tp tp' db p p' b t t' d c c' z č č' ž k k' g>
Fricatives: /s͡f z͡v ʃ͡f ʒ͡v s ʃ/ <sf zv šf žv s š> - weird, there's /z͡v ʒ͡v/ but no /z ʒ v/ or any other voiced fricatives. Maybe /z ʒ/ reduced to /r/? If that happen, you would think that /z͡v/ would become /r͡v/, which could follow several paths afterwards, maybe reducing further to /r/ or /v/ or shifting to /ʙ/ or /r͡ʙ/.
Sonorants: /r/ <r>
Vowels: /i a u/ <i a u>

(C)V

C: a consonant
V: a vowel

Allophony

[a] persistently become [ɛ] before a front consonant. (Written as <ǎ>)
[d͡b̪̻ d͡b̪ʲ̻ d͡b̪ d͡b̪ʲ b bʲ ɟ g d͡z̻ d͡zʲ̻ d͡z d͡zʲ d͡ʒ d͡ʑ d͡ʒ̺ d͡ʑ̺] become fricatives between a vowel or semivowel and a vowel or semivowel. Non-sibilant coronal stops become stops; non-sibilant coronal stops become non-labiodental; palatal or velar stops are deleted.
[d͡b̪̻ d͡b̪ʲ̻ d͡b̪ d͡b̪ʲ b bʲ ɟ g] become fricatives between a vowel or semivowel and a vowel or semivowel. Labiodental stops become stops; alveolar stops become non-labiodental; palatal or velar stops are deleted.
<ǎ> is pronounced /ɛ/ before a palatal and /ɛi/ elsewhere.

There was actually 10x this much text for total allophony, but most of it pertained to consonant clusters only. These are not allowed in the current syllable structure.

/kuiŋu/ [kuiŋu] kuingu
/ʃ͡fibu/ [ʃ͡fiβu] šfibu
/t͡pʼaa/ [t͡pʼaa] tp'aa
/ŋus͡fakʼi/ [ŋus͡fakʼi] ngusfak'i
/giŋami/ [giŋami] gingami
/s͡fagikʼa/ [s͡faikʼa] sfagik'a
/uʃ͡fina/ [uʃ͡fina] ušfina
/kururu/ [kururu] kururu
/t͡ʃan͡mamu/ [t͡ʃan͡mamu] čanmamu
/ʃunu/ [ʃunu] šunu
/t͡suŋuʃa/ [t͡suŋuʃa] cunguša
/aŋakʼi/ [aŋakʼi] angak'i
/kais͡fa/ [kɛis͡fa] kǎsfa
/kʼugu/ [kʼuu] k'ugu
/muus͡fu/ [muus͡fu] muusfu
/ʃ͡faru/ [ʃ͡faru] šfaru
/ut͡sutu/ [ut͡sutu] ucutu
/kiʃa/ [kiʃa] kiša
/bunimi/ [bunimi] bunimi
/ŋukiu/ [ŋukiu] ngukiu
/d͡zukʼuna/ [d͡zukʼuna] zuk'una
/butut͡si/ [butut͡si] butuci
/s͡fuka/ [s͡fuka] sfuka
/ŋirakʼa/ [ŋirakʼa] ngirak'a
/t͡ʃʼaku/ [t͡ʃʼaku] č'aku
/tidi/ [tidi] tidi
/baʃu/ [bɛʃu] bǎšu
/ŋat͡ʃʼu/ [ŋɛt͡ʃʼu] ngǎč'u
/apus͡fi/ [apus͡fi] apusfi
/ʃ͡faŋuŋi/ [ʃ͡faŋuŋi] šfangungi
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4335
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by Creyeditor »

The data don't have intervocalic /d͡b̪̻ d͡b̪ʲ̻ d͡b̪ d͡b̪ʲ/ right? What a shame [:O]
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by ɶʙ ɞʛ »

Seed 2064753085:

Nasals: /m n ɳ/ <m n ṇ>
Stops: /b t d k g/ <b t d k g>. No retroflex stops despite having /ʂ ɳ/ contrasting with /s n/.
Fricatives: /f s ʂ x/ <f s ṣ h>
Approximants: /β ɹ j/ < ̊- r ̈->
Vowels: /i ɛ a ɔ u/ <i e a o u>
Syllable structure

(C1)V(C2)
C1: a non-retroflex consonant; i.e. a consonant other than /ɳ ʂ/
V: a vowel
C2: one of /n ɳ t ʂ ɹ/
Allophony

Front vowels and semivowels [j i ɛ] become non-front [ ɨ ɜ] after a retroflex obstruent or nasal. [j] are deleted.
Non-retroflex alveolar consonants [n t s ...] persistently become retroflex [ɳ ʈ ʂ ...] before a retroflex fricative.
Consonants [m ʈ ʂ ...] persistently assimilate in voice to a preceding obstruent or nasal. After a voiceless obstruent, nasals become non-nasal. After a voiced stop or nasal, fricative sibilants become approximants; [f] become [β̞]; [x] are deleted.
Central vowels [ɨ ɜ a] become front [i ɛ ɛ] after a palatal semivowel. [a] become [ɛ].
Back vowels [u ɔ] become central [ʉ ɞ] before a palatal semivowel.
Voiceless stops [p t ʈ k] persistently become aspirated [pʰ tʰ ʈʰ kʰ] word-finally.
Vowels [i u ɞ ...] persistently become nasal [ĩ ũ ɞ̃ ...] after a nasal.
Coronal stops [tʰ d ʈ ...] become non-affricate and assimilate in place of articulation to a following obstruent or nasal.
Non-retroflex alveolar consonants [n t s ...] become retroflex [ɳ ʈ ʂ ...] after a retroflex consonant.
Non-nasal vowels [i u ɞ ...] become nasal [ĩ ũ ɞ̃ ...] before a nasal phone.
Consonants [m t ʂ ...] persistently assimilate in voice to a following obstruent or nasal. Before a voiceless obstruent, nasals become non-nasal. Before a voiced stop or nasal, aspirated stops become unaspirated; [f x] become [β̞ ]; fricative sibilants become approximants.
Short non-glottal stop unaspirated voiceless consonants [p k x ...] become voiced [b g ...] between a voiced phone and a voiced phone. Fricative sibilants become approximants; [x] are deleted; [f] become [β̞].
Alveolar consonants [n t s ...] persistently become retroflex [ɳ ʈ ʂ ...] after a retroflex consonant.
Unaspirated voiceless stops [p p̪ ʈ ...] persistently become aspirated [pʰ p̪ʰ ʈʰ ...] after an aspirated stop.
Non-sibilant coronal coronal nasals [n ɳ] become nasals and assimilate in place of articulation to a following obstruent or nasal.
Short non-nasal voiced consonants [b ɖ ɹ ...] become voiceless [p ʈ ɹ̥ ...] after a voiceless aspirated stop.
Some words

/β̞adiɔ/ [β̞adiɔ] ådio
/β̞iji/ [β̞iji] i̊ï
/ɔɹu/ [ɔɹu] oru
/nɔna/ [nɔ̃nã] nona
/jakɔ/ [jɛgɔ] äko
/xɛsa/ [xɛɹa] hesa
/itmɛ/ [ippɛ] itme
/xina/ [xĩnã] hina
/ɹɔji/ [ɹɞji] roï
/jɛa/ [jɛa] ëa
/fiɹaxi/ [fiɹai] firahi
/nita/ [nĩda] nita
/tunɹi/ [tũnɹi] tunri
/sɛkaxɛ/ [sɛgaɛ] sekahe
/ɹuji/ [ɹʉji] ruï
/β̞ujɛna/ [β̞ʉjɛ̃nã] ůëna
/ɹɛsuʂ/ [ɹɛɹuʂ] resuṣ
/ɹaka/ [ɹaga] raka
/itjigɛ/ [itj̥igɛ] itïge
/xija/ [xijɛ] hiä
/dɛgɛu/ [dɛgɛu] degeu
/ɛdiβ̞at/ [ɛdiβ̞atʰ] ediåt
/ɹɔga/ [ɹɔga] roga
/ɛfusa/ [ɛβ̞uɹa] efusa
/axa/ [aa] aha
/tutɔsat/ [tudɔɹatʰ] tutosat
/xɛxi/ [xɛi] hehi
/β̞ɛnaxu/ [β̞ɛ̃nãũ] e̊nahu
/β̞ixɔβ̞i/ [β̞iɔβ̞i] i̊hoi̊
/β̞uxɛ/ [β̞uɛ] ůhe


Seed 2017470779

Stops: /t tʰ k kʰ q qʰ/ <t z k x q qx>
Fricatives: /s ɣ xʷ ɣʷ ʁʷ/ <s ĭ hŭ~ŭh ŭ ŏ>
Approximants: /l/ <l>
Vowels: /i e a o u/ <i e a o u>
Yes, no labials at all, and no plain /x ʁ/, with a total of 12 consonants.

Sequences of /iɣ ɣi uɣʷ ɣʷu oʁʷ ʁʷo/ are written <ī ū ō>.
Syllable structure

(C1)V(C2)
C1: a consonant
V: a vowel
C2: a consonant
Allophony

Stops [tʰ kʰ qʰ ...] assimilate in aspiration to a following consonant other than [l].
Stops [tʰ kʰ qʰ ...] persistently assimilate in aspiration to a following consonant other than [l] and become word-finally.
[l] become [l̥] after a voiceless obstruent.
Velar obstruents [kʰ k xʷ ...] become uvular [qʰ q χʷ ...] before a non-front non-high vowel.
Short non-glottal stop unaspirated voiceless consonants [t q xʷ ...] persistently become voiced [d ɢ ɣʷ ...] between a voiced phone and a voiced phone.
Unrounded velar or uvular obstruents [kʰ g ɢ ...] become rounded [kʷʰ gʷ ɢʷ ...] after a high rounded vowel.
Unaspirated voiceless stops [t k q ...] persistently become aspirated [tʰ kʰ qʰ ...] after an aspirated stop.
Non-back vowels other than [a], i.e. /i e/, become central [ɨ ɘ] before a consonant.
After a front high vowel, velar obstruents become non-pharyngeal velar fronted; velar rounded obstruents become non-pharyngeal unrounded velar fronted.
Front vowels /i e/ become non-front [ɨ ɘ] after an uvular obstruent.
Obstruents [tʰ kʷʰ s ...] assimilate in voice to a following obstruent. Before a voiced consonant other than [l], aspirated stops become unaspirated.
Voiceless consonants [tʰ kʷʰ s ...] persistently become voiced [d gʷ z ...] after a voiced obstruent. Aspirated stops become unaspirated.
[tʰ t d kʰ k g qʰ q ɢ s z x ɣ χ ʁ l̥ l] become rounded before a rounded obstruent.
Voiceless consonants [tʰ k sʷ ...] persistently become voiced [d g zʷ ...] before a voiced consonant except an approximant. Aspirated stops become unaspirated.
Some words

/kutʰqaɣʷ/ [kutqaɣʷ] kuzqaŭ
/qultu/ [quldu] qultu
/kata/ [qada] kata
/ɣʷaqtʰa/ [ʁʷaqʰtʰa] ŏaqza
/ii/ [ii] ii
/tuɣʷxʷa/ [tuɣʷʁʷa] tūhŏa
/isiqa/ [ɨzɨɢa] isiqa
/uʁʷi/ [uʁʷɨ] uŏa
/tʰekʰɣʷa/ [tʰɘgʷʁʷa] zexŭa
/kuxʷo/ [kuʁʷo] kuhō
/ʁʷukaxʷ/ [ʁʷuɢʷaxʷ] ŏukaŭh
/ɣʷaa/ [ʁʷaa] ŏaa
/eʁʷukot/ [ɘʁʷuɢʷot] eŏukot
/kaɣʷus/ [qaɣʷus] kaūs
/koaq/ [qoaq] koaq
/aso/ [azo] aso
/tuseq/ [tuzɘq] tuseq
/utxʷutʰ/ [utʷxʷut] uthūz
/soqe/ [soɢɘ] soqe
/kuqo/ [kuɢʷo] kuqo
/uʁʷu/ [uʁʷu] uŏu
/qoɣʷa/ [qoʁʷa] qōa
/ɣʷuso/ [ɣʷuzo] ūso
/luʁʷu/ [luʁʷu] luŏu
/kuok/ [kuok] kuok
/kaxʷo/ [qaʁʷo] kahō
/satu/ [sadu] satu
/soxʷa/ [soʁʷa] sōha
/kuqʰo/ [kuqʷʰo] kuqxo
/uɣʷo/ [uʁʷo] uō
Nortaneous
greek
greek
Posts: 633
Joined: 14 Aug 2010 13:28

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by Nortaneous »

ɶʙ ɞʛ wrote: 28 Feb 2021 20:45
Stops: /pʰ p pʼ b̤ b ɓ tʰ t tʼ d̤ d ɗ ʈʰ ʈ ʈʼ ɖ̤ ɖ ɗ̢ kʰ k kʼ g̤ g ʔ/ (Is such a 6-way contrast attested?)
Wikipedia says /p pʰ ɓ̥ b b̤ ɓ/ is attested in Owere Igbo
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by ɶʙ ɞʛ »

Unknown seed (number never showed)
/m ɱ n/ <m mv n>
/pʰ p b p̪ʰ p̪ b̪ tʰ t d kʰ k g/ <pf p b ff f v z t d x k g>
If anything, the labiodentals are likely to have allophones /f v/.
/s h/ <s h>
/l ɺ j/ <l r i>
/i ɨ u/ <i ɪ u>
/e ɘ o/ <ė ƨ ȯ>
/ɛ ɜ ɔ/ <e ɜ o>
/a/ <a>

/kʰjapja shitʰnɛɛ kʰhɜ jɛnɛsje eɘɘ ɜnhɜthɔso || ɺji ɨtʰɜ sɛkʰ ɜp̪ʰkɘ khebkʰhanɛ jɜkɛ || hɜnjakʰkɛkɘtʰ kʰhɘuhuk ɱɘe jɘkʰɨ dɘotoag || hɜkʰjɜkʰje tʰhi asnɜsjo tjɨ hɜtkjɘ tʰihɜ || pɨeɘpʰ tjɔe unhatʰad ɛlo gjitoad tʰinat/

Xiapia shizne·e xhɜ ienesiė ėƨ·ƨ ɜnhɜt·hosȯ? Rii ɪzɜ sex ɜffkƨ k·hėbxhane iɜke. Hɜniaxkekƨz xhƨuhuk mvƨė iƨxɪ dƨȯtȯag? Hɜxiɜxiė zhi asnɜsio tiɪ hɜtkiƨ zihɜ? Pɪėƨpf tioė unhazad elȯ giitȯad zinat.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 392
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: The glebst of gleb, CBB edition

Post by ɶʙ ɞʛ »

Seed 1502914164

/m n ŋ/ <m n ng>
/pʰ p tʰ t kʰ k ʔ/ <p̄ p t̄ t k̄ k '>
/s h/ <s h>
/ɾ l ʎ ʟ ʟʷ/ <r l ly~yl lg~gl lw~wl>

Instead of /j w/, their lateral versions? Also, no other labiovelars or palatals. Why would this happen?

Nguanikt̄e man lwateelit i 'ianglwim eglsinatu. Epak̄a ro ié isu iánur raríi éi 'inni néu óaáu u ren. Ip̄u nit̄ t̄i enilge ií; lotik̄t̄e a lgipmu etéié nat̄uk eum, ooóui otek̄nonglolu aó éa líi ore. Uée loet̄ asna roru néio notae lyea.
/ŋuaniktʰe man ʟʷateelit i ʔiaŋʟʷim eʟsinatu || epakʰa ɾo ie isu ianuɾ ɾaɾii ei ʔinni neu oaau u ɾen || ipʰu nitʰ tʰi eniʟe ii | lotikʰtʰe a ʟipmu eteie natʰuk eum | oooui otekʰnonʟolu ao ea lii oɾe || uee loetʰ asna ɾoɾu neio notae ʎea/
[ŋuanɨkʰtʰe man ʟʷateelit i ʔiaŋʷʟʷɨm əʟ̥sinatu || epakʰa ɾo je isu januɾ ɾaɾij ej ʔinni new oʕaw u ɾen || ipʰu nitʰ tʰi enɨʟə ji | lotɨkʰtʰe a ʟɨbmu eteje natʰuk eum | ooowi otəgnoŋʟolu ʕo eʕ lij oɾe || wee loetʰ azna ɾoɾu nejo notae ʎea]

/p pʰ t tʰ k kʰ/ > /p' t' k'/ _ʔ
/n d z ɾ/ > /l/ R_, R = /ɾ l/
/p t k/ > /pʰ tʰ kʰ/ _Cʰ, _h
hC > hC̥
/p pʰ t tʰ k kʰ/ > /b d g/ C̬_, _C̬
/m n ŋ/ > /m/ _{labial}, /n/ _{coronal}, /ɲ/ _ʎ, /ŋ/ _{velar}
/i e/ > /ɨ ə/ _{velar}, {velar}_
/a o u/ > /ɛ ø y/ _{palatal}, {palatal}_
Post Reply