Sound Changes Game v2

A forum for game threads.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 344
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<heqapfyuhpfei>

[θiˌxaβzyˈk͡pɛɪ̯] > [̩ˌɬiçkɐˌvɔzʏˈƥʌi̯h]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 413
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<heqapfyuhpfei>

[̩ˌɬiçkɐˌvɔzʏˈƥʌi̯h] > [̩ˌɬiskaˌvɔzʏˈʘʌː]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7951
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<heqapfyuhpfei>

[ˌɬiskaˌvɔzʏˈʘʌː] > [ˌɕiʰkəˌvœzʏˈʘɯː]
Backstroke_Italics
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 30
Joined: 27 Nov 2019 19:48

Re: Sound Changes Game v2

Post by Backstroke_Italics »

<heqapfyuhpfei>

[ˌɕiʰkəˌvœzʏˈʘɯː] > [ ʃeəkvɛʒʷ'ɓɨə ]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7951
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<heqapfyuhpfei>

[ʃeəkvɛʒʷˈɓɨə] > [ˌʂeə̯kfɛʊ̯ʐˈmɨə̯]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 344
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<çeá̠qpfeuzmé̠á>

[ˌʂeə̯kfɛʊ̯ʐˈmɨə̯] > [sɛˈhɤkp͡fɛɣʊzˌmɯh]

Və > Vhə, or > Vh word-finally
Vi > Vçi
Vu > Vxu
Unstressed intervocalics voice, unstressed vowels become laxed
ə ɨ > ɤ ɯ
ʂ ʐ > s z
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7951
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<çeá̱qpfeuzmé̱á>

[sɛˈhɤkp͡fɛɣʊzˌmɯh] > [sɛˈaʔfɛorˌmɯː]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 344
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<çeá̱qpfeuzmé̱á>

[sɛˈaʔfɛorˌmɯː] > [t͡seˈʡaʡp͡fjoroˌmu:]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 413
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<çeá̱qpfeuzmé̱á>

[t͡seˈʡaʡp͡fjoroˌmu:] > [t͡ʃeˈħa:p͡fioɾoˌmy:]
Spoiler:
ˌhɪpəˌpɒtəʊ̯ˈmɒnstɹəʊ̯ˌsɛskwɪpɪdɑːlɪəʊ̯ˈfəʊ̯bɪə
ˌhɪpəˌpɔtæʊ̯ˈmɔnstɹæʊ̯ˌsɛskvəpədɑːlɪæʊ̯ˈfæʊ̯bɪæ
çippɔtɛʊ̯ˈmɔ̃ːʃt͡ʃɛʊ̯ˌsɛskfəbdɔːljɛʊ̯ˈfɛʊ̯bjɛ
çip͡fɔtœˈmɔ̃ːʃt͡ʃœˌsɛʃkfəbdɔːljœˈfœbjɛ
çip͡fɔtœˈmɔ̃ːʃʃœˌsɛʃp͡fəbdɔːʎʎœˈfœbʒɛ
ˌçipfɔtœˈmɔ̃ːʂʂœˌsaʂfebdɔːʎʎœˈfybʐa
ˌɕip͡ftœˈmɔ̃ːxxœˌsaxfeβdɔːʑʑœˈfyβɣa
ˌsip͡fətœˈmɔ̃ːk͡xœˌθaxfeʋðɔːzzœˈfyʋɣa
ˌsiftɛˈmɔːxɛˌθaɪ̯feʊ̯ðɔːzɛˈfiʊ̯ɣa
si˦˨ tʰɛ˨ moa̯˦ xɛ˨ hai̯˦ feu̯˨ ɣoa̯˨ rɛ˨ fjoa̯˦˨
ɕi˥˧θɛ˩muː˥hɛ˩hɛː˥føː˩uː˩ɾɛ˩fjuː˥˧
t͡ʃi˦˨ çmʉ:˧˥ ʔ͡he:˧˥ ɸe:u̯˩ ʙ̥jʉ:˧˥
t͡ʃi˦˨m̥yː˧˥ʔeː˧˥heʊ̯˩çyː˧˥
t͡ʃɪ˥m̥yː˧˥ʔeː˧˥xoː˩syː˧˥
ʃe˥ɸəɪ̯˧˥ŋiə̯˧˥ɣuə̯˩˧zəɪ̯˧˥
ʃe˥pʰoə̯˧˥ɲiə̯˧˥ʁuə̯˩˧roə̯˧˥
xe˥pʰoə̯˧˥ɲiə̯˧˥ʕoə̯˩˧roə̯˧˥
ke˥pʰoa̯˧˥jie̯˧˥oa̯˩˧ʁoa̯˧˥
ce˥pʰwa˥je˧˥wa˩˧ʁwa˧
t͡ʃe˥pʰʷa˥je˧˥ɡʷaβ˩˧
t͡se˥ɸwa˥je˧˥baʊ̯˩˧
t͡se˥βwo˥ie˧˥bæʉ̯˩˧
se˥wo˥iə̯˥bœʏ̯˩
esevojə̯ˈbœʏ̯
ˌʔeheˌvojjeˈβœʏ̯
ˌʔexəˌvoijəˈwœʏ̯
ˌc͡çeħħaˌb͡ʙɔɟ͡ʝaˈve:ç
ˌt͡seħħaˌbrɔjjaˈveː
ˌt͡s'ɜħ̪͆ħ̪͆ɔvɔˌrʊggɔˈveʔɜ
ˌt͡sʼəħħavaˌrokkaˈveːŋə
ˌt͡sʼəχ*x*avaˌrɒkkaˈveinə
ˌt͡sʼiqqavəˌrokkəˈvejn
ˌtʼiqqɑfəˌlukkəˈfeɲ
ˌtˤeʰqɑfˌluʰkˈfej̃
ˌseqɑfˌɫuʰkˈfẽɪ̃
ˌheʔɑˌfjuxˈfẽɪ̯̃
ˌxeʔɑˌpfjuxˈpfei
xeˌŋɒpjuxˈpiː
keˌgɔpzukˈpiː
ceˌɣabzuˈk͡piː
t͡seˌkʰabzyˈk͡piː
θiˌxaβzyˈk͡pɛɪ̯
ˌɬiçkɐˌvɔzʏˈƥʌi̯h
ˌɬiskaˌvɔzʏˈʘʌː
ˌɕiʰkəˌvœzʏˈʘɯː
ʃeəkvɛʒʷ'ɓɨə
ˌʂeə̯kfɛʊ̯ʐˈmɨə̯
sɛˈhɤkp͡fɛɣʊzˌmɯh
sɛˈaʔfɛorˌmɯː
t͡seˈʡaʡp͡fjoroˌmu:
t͡ʃeˈħa:p͡fioɾoˌmy:
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7951
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<çeá̱qpfeuzmé̱á>

[t͡ʃeˈħaːp͡fioɾoˌmyː] > [ʈ͡ʂeˈħaːp͡fijoːˌmiː]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 344
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<treħóapfijúomei>

ʈ͡ʂeˈħaːp͡fijoːˌmiː] > [ʈ͡ʂɪˈħɔβɐp͡fɪˌɟuβʊˌmʌʔɪj]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 413
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<treħóapfijúomei>

[ʈ͡ʂɪˈħɔβɐp͡fɪˌɟuβʊˌmʌʔɪj] > [ʈ͡ʂɨˈxɔvəɸɨˌduβoˌmäŋɨjə]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7951
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<treħóapfijúomei>

[ʈ͡ʂɨˈxɔvəɸɨˌduβoˌmäŋɨjə] > [ʂɨˈxɔːvəɨ̯ˌdwoːmæˌŋiə̯]
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4153
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Sound Changes Game v2

Post by Creyeditor »

<treħóapfijúomei>

[ʂɨˈxɔːvəɨ̯ˌdwoːmæˌŋiə̯] > [ʂɨˈxɔːvəɨ̯ˌdəwoːmæˌŋiə̯]
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7951
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<treħóapfijúomei>

[ʂɨˈxɔːvəɨ̯ˌdəwoːmæˌŋiə̯] > [xɨˈxoːvɨˌduːŋŋiː]
Backstroke_Italics
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 30
Joined: 27 Nov 2019 19:48

Re: Sound Changes Game v2

Post by Backstroke_Italics »

<hyhoovyduunngi>

[xɨˈxoːvɨˌduːŋŋiː] > [əoilõi]

(loss of x, ɨ merges with ə or i, v lost after back vowels, long o and u merge as short o, intervocal stops lenit to approximants or just nasalization)
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 413
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<hyhoovyduunngi>

[əoilõi] > [aujõɫə]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7951
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<hyhoovyduunngi>

[aujõɫə] > [ˈwoːjõwə]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 413
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<hyhoovyduunngi>

[ˈwoːjõwə] > [ˈvoːjoŋe]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7951
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<hyhoovyduunngi>

[ˈvoːjoŋe] > [ˈvøːõj]
Post Reply