Romanization game #2

A forum for game threads.
User avatar
Acipencer
rupestrian
rupestrian
Posts: 16
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Romanization game #2

Post by Acipencer »

/m n ɲ ŋ ŋʷ/ <m n nj ng ngu>
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ kʷ ɡʷ ʔ/ <p b t d tj dj k g ku gu q>
/ɓ ɗ/ <bh dh>
/f s h/ <f s h>
/ʋ l j/ <w l j>
/r/ <r>

/i ɨ u/ <i y u>
/e ə o/ < e v o>
/æ ä ɒ/ <ae a ao>
/ie̯ ɨə̯ uo̯/ <ie yv uo>
/æj äȷ̈ ɒw/ <aej aj ou>

/◌∅ ◌˦ ◌˨ ◌˨˦ ◌˦˨/ <a ax az aq ac>

Next
/m n ɲ/
/p t ʈ k kʷ/
/ᵐb ⁿd ᶯɖ ᵑɡ ᵑɡʷ/
/b d/
/s ɬ ʂ h/
/w l ʎ j/
/ʙ r/

/i u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/ɑ/

/iː uː/
/eː oː/
/ɛː ɔː/
/ɑː/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8194
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ/ <m n ň>
/p t ʈ k kʷ/ <p t ṭ k kw>
/ᵐb ⁿd ᶯɖ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <mp nt nṭ nk nkw
/b d/ <b d>
/s ɬ ʂ h/ <s ł ṣ h>
/w l ʎ j/ <w l ľ j>
/ʙ r/ <v r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ɛ ɔ/ <ai au>
/ɑ/ <a>

/iː uː/ <î û>
/eː oː/ <ê ô>
/ɛː ɔː/ <aî aû>
/ɑː/ <â>

Aa Ââ Bb Dd Ee Êê Hh Ii Îî Jj Kk Ll Ľľ Łł Mm Nn Ňň Oo Ôô Pp Rr Ss Ṣṣ Tt Ṭṭ Uu Ûû Vv Ww

Next:

/p t k kʷ/
/s h/
/m n ŋ ŋʷ/
/l j w/

/i u/
/e o/
/a/
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 395
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p t k kʷ/ <p t c qu>
/s h/ <s h>
/m n ŋ ŋʷ/ <m n nh nhu>
/l j w/ <l y u>

/i u/ <i ó>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Next:
/m n ŋ/
/pʰ b tʰ t kʰ k/
/sʰ s/

/i u a aː/
/i̥ u̥ ə̥/ (only between two voiceless segments)
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8194
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ñ>
/pʰ b tʰ t kʰ k/ <p b t d k g>
/sʰ s/ <s z>

/i u a aː/ <i u a â>
/i̥ u̥ ə̥/ <ih uh ah>

Aa Ââ Bb Dd Gg Hh Ii Kk Mm Nn Ññ Pp Ss Tt Uu Zz

Next:

/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/
/f s ʃ x h/
/t͡ʃ t͡ʃʰ/
/m n ŋ/
/ɹ l j w/

/i u/
/e o/
/ə/
/æ/
/a/
User avatar
Acipencer
rupestrian
rupestrian
Posts: 16
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Romanization game #2

Post by Acipencer »

/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/ <b p d t g k '>
/f s ʃ x h/ <f s š ḫ h>
/t͡ʃ t͡ʃʰ/ <ǰ č>
/m n ŋ/ <m n ň>
/ɹ l j w/ <r l j w>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ə/ <ë>
/æ/ <ä>
/a/ <a>

Aa Ää Bb Čč Dd Ee Ëë Ff Gg Hh Ḫḫ Ii Jj J̌ǰ Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ww '

Next

/m n nʲ/
/p b t d pʲ bʲ tʲ dʲ k g/
/f v s z fʲ vʲ sʲ zʲ x ɣ/
/ts dz tsʲ dzʲ tʃ dʒ/
/w ɾ r l rʲ lʲ j/

/i ʉ/
/ɛ̝ ə̝ ɔ̝/
/a/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8194
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n nʲ/ <m n nj>
/p b t d pʲ bʲ tʲ dʲ k g/ <p b t d pj bj tj dj k g>
/f v s z fʲ vʲ sʲ zʲ x ɣ/ <f v s z fj vj sj zj x ɣ>
/ts dz tsʲ dzʲ tʃ dʒ/ <c ʒ cj ʒj kj gj>
/w ɾ r l rʲ lʲ j/ <w ṛ r l rj lj j>

/i ʉ/ <i u>
/ɛ̝ ə̝ ɔ̝/ <e y o>
/a/ <a>

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ṛṛ Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ʒʒ Ɣɣ

Next:

/p t k/
/s ʁ h/
/m n ŋ/
/l j w/

/i u/
/a/
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 112
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t k/ ⟨p t k⟩
/s ʁ h/ ⟨s r h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l j w/ ⟨l j v⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ qʰ/
/p t ʈ c k ʔ/
/f θ s ʃ ʂ x χ h/
/ð z ʒ ʐ ʁ/
/ʋ l j ɰ w/
/ɾ ɽ/

/i y ɯ u/
/ɛ œ ʌ ɔ/
/ɑ/
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 395
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ɲ ŋ/ m n ny ng
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ qʰ/ p t rt ty k kx
/p t ʈ c k ʔ/ b d rd dy g gx
/f θ s ʃ ʂ x χ h/ f sh s sy rs q qx h
/ð z ʒ ʐ ʁ/ zh z zy rz rx
/ʋ l j ɰ w/ v l y wx w
/ɾ ɽ/ r rr

/i y ɯ u/ i yu wi u
/ɛ œ ʌ ɔ/ e yo we o
/ɑ/ a


Next:
/p b t d k ɡ ʔ/
/h͡t z͡d/
/f β s z/
/m n ŋ/
/l ʁ/

/i y u/
/ɛ œ ɔ/
/ɑ/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8194
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p b t d k ɡ ʔ/ <p b t d k g h>
/h͡t z͡d/ <tt dd>
/f β s z/ <f v s z>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/l ʁ/ <l r>

/i y u/ <i y u>
/ɛ œ ɔ/ <e ö o>
/ɑ/ <a>

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Vv Yy Zz

Next:

/p b ᵐb ɓ t tʼ d ⁿd k kʼ g ᵑg/
/s h/
/t͡s t͡sʼ t͡ʃ t͡ʃʼ/
/m n ŋ/
/l j w/
/ɾ/
/r/

/i u/
/e o/
/a/

/V˧ V˥ V˩/
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 112
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b ᵐb ɓ t tʼ d ⁿd k kʼ g ᵑg/ ⟨p b ḃ ɓ t ƭ d ḋ k ƙ g ġ⟩
/s h/ ⟨s h⟩
/t͡s t͡sʼ t͡ʃ t͡ʃʼ/ ⟨c ƈ ch ƈh⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/ɾ/ ⟨rh⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ŋ/
/p b t d k ɡ/
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/
/f s ʃ h/
/l j ɥ w/
/r/

/i y u/
/ə/
/a/
/je ja iʊ ɥe wa uə wo/
/eɪ aɪ aʊ oʊ/

/◌˧ ◌˦ ◌˨˦ ◌˨ ◌∅/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8194
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ <c z č ž>
/f s ʃ h/ <f s š h>
/l j ɥ w/ <l j y w>
/r/ <r>

/i y u/ <i u o>
/ə/ <e>
/a/ <a>
/je ja iʊ ɥe wa uə wo/ <je ja io ye wa oe we>
/eɪ aɪ aʊ oʊ/ <ei ai ao eo>

/◌˧ ◌˦ ◌˨˦ ◌˨ ◌∅/ <V̄ V́ V̌ V̀ V>

Aa Āā Áá Ǎǎ Àà Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Éé Ěě Èè Ff Gg Hh Ii Īī Íí Ǐǐ Ìì Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Ōō Óó Ǒǒ Òò Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Úú Ǔǔ Ùù Ww Yy Zz Žž

Next:

/p ᵐb t ⁿd ᵑg/
/s h/
/m n ŋ/
/ɹ j ɥ w/

/i y u/
/a/
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 99
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/p ᵐb t ⁿd ᵑg/ <p mb t nd ŋg>
/s h/ <s h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/ɹ j ɥ w/ <r y ÿ w>

/i y u/ <i ï u>
/a/ <a>

Next:

/p b t d ts dz k g q/
/ɸ β θ ð s z x ɣ X/
/m̥ m n̥ n ŋ̥ ŋ ɴ̥/
/pʼ ɓ tʼ ɗ tsʼ dz↓ kʼ ɠ qʼ/
/pɸʼ bβ↓ tθʼ dð↓ kxʼ gɣ↓ qXʼ/
/ɹ ɹʷ j ɥ ʟ ʟʷ/
/i y u e ø o a æ/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 406
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Was this from Gleb?

/p b t d ts dz k g q/ <p b t d c z k g q>
/ɸ β θ ð s z x ɣ X/ <f v ṭ ḍ s ẓ ḳ g̣ q̣>
/m̥ m n̥ n ŋ̥ ŋ ɴ̥/ <ṃ m ṇ n ṇg ng ṇq>
/pʼ ɓ tʼ ɗ tsʼ dz↓ kʼ ɠ qʼ/ <pp bb tt dd sc zz kk gg qq>
/pɸʼ bβ↓ tθʼ dð↓ kxʼ gɣ↓ qXʼ/ <ff vv ṭṭ ḍḍ ḳḳ g̣g̣ q̣q̣>
/ɹ ɹʷ j ɥ ʟ ʟʷ/ <r rw j jw l lw>
/i y u e ø o a æ/ <i y u e ø o a æ>

/m n ŋ N*/
/p͡ɸ b t d t͡s d͡z k g/
/s z x h/
/w ɾ j/
/ʘ ! ǀ ǁ/
/m͡ʘ n͡! n͡ǀ ŋ͡ǁ/
*moraic nasal, appears only in coda, although it is actually /ɴ/ after /a/

/i ʉ u i: u: e o e: o: a a: ai̯/
Short vowels: /˨ ˥ ˧˦ ˧˩/
Long vowels: /˨˩ ˥˦ ˨˥ ˧˩/
Written as /V V̄ V́ V̀/

/n t d t͡s d͡z s z ǀ n͡ǀ/ > [ȵ ȶ ȡ ȶ͡ɕ ȡ͡ʑ ɕ ʑ ǂ ȵ͡ǂ] before /i j/, separate /j/ is deleted in this context
/j/ > /ʎ/ after /ǁ ŋ͡ǁ/
High vowels can only appear adjacent to clicks, although /ai̯/ does not count here.
/h/ > /ħ/ adjacent to /a a:/ and before /ai̯/. When word-final, it becomes /ç/ adjacent to /e i/, /x/ adjacent to /o u/, and /ɸ/ adjacent to /ʉ/.

Syllable structure: C(j w ∅)V(N h ∅); words cannot end in a vowel, and if they otherwise would /h/ is appended to the end.

/hāǀʉnéh mīǁʉh m͡ʘòǁìh nwāNgá:h || mé:d͡zāN moɾú:h īN | n͡ǀahwatjēN m͡ʘīp͡ɸōh n͡!ūǀù:h īN | m͡ʘáhǀú:h ŋā:ǀixèN ǀī:t͡sʉ!ái̯d͡zāN ǁʉ̄h īN/

[ħāǀʉnéç mīǁʉɸ m͡ʘòǁìç nwāŋgá:ħ || mé:d͡zāɴ moɾú:x īȵ | n͡ǀaħwaȶēȵ m͡ʘīp͡ɸōx n͡!ūǀù:x īȵ | m͡ʘáħǀú:x ŋā:ǂixèȵ ǂī:t͡sʉ!ái̯d͡zāɴ ǁʉ̄ɸ īȵ]
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 395
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ŋ N*/ <m n ñ ~>
/p͡ɸ b t d t͡s d͡z k g/ <px b t d tx dx k g>
/s z x h/ <s z q h~^>
/w ɾ j/ <w r y>
/ʘ ! ǀ ǁ/ <pv txv tv lv>
/m͡ʘ n͡! n͡ǀ ŋ͡ǁ/ <mv nxv nv nlv>
(coda /N h/ are written on the previous vowel e.g. <aeũ aeû>)

/i ʉ u i: u: e o e: o: a a: ai̯/ <i oi u ie ue e o ee oe a ae ai>
Short vowels: /˨ ˥ ˧˦ ˧˩/ <ia i io iu>
Long vowels: /˨˩ ˥˦ ˨˥ ˧˩/ <iea ie ieo ieu>
Written as /V V̄ V́ V̀/

/hāǀʉnéh mīǁʉh m͡ʘòǁìh nwāNgá:h || mé:d͡zāN moɾú:h īN | n͡ǀahwatjēN m͡ʘīp͡ɸōh n͡!ūǀù:h īN | m͡ʘáhǀú:h ŋā:ǀixèN ǀī:t͡sʉ!ái̯d͡zāN ǁʉ̄h īN/
[ħāǀʉnéç mīǁʉɸ m͡ʘòǁìç nwāŋgá:ħ || mé:d͡zāɴ moɾú:x īȵ | n͡ǀaħwaȶēȵ m͡ʘīp͡ɸōx n͡!ūǀù:x īȵ | m͡ʘáħǀú:x ŋā:ǂixèȵ ǂī:t͡sʉ!ái̯d͡zāɴ ǁʉ̄ɸ īȵ]
<Hatvoianeô milvoiâ mvoulviû nwãgaô. Meeodxã moarueô ĩ, nvaâwaatyẽ mvipxô nxvutvuû ĩ, mvaôtvuô ñaatviqeũ tviitxoiatxvaiodxã lvoî ĩ.>

Next:
/(pʰ) cʰ/
/p t͡s c/
/ɸ f s/
/n/

(/pʰ/ is replaced by /ɸ/ in some dialects)

/i ʏ ɜ ɔ a/
/ja jɜ aj ɜj/
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 99
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

@upup: no, this isn't gleb
/(pʰ) cʰ/ <p k>
/p t͡s c/ <b c g>
/ɸ f s/ <p [pf in dialects distinguishing pʰ and
φ] f s>
/n/ <n>

(/pʰ/ is replaced by /ɸ/ in some dialects)

/i ʏ ɜ ɔ a/ <i u e o a>
/ja jɜ aj ɜj/ <â ê ä ë>

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p pʼ pʰ b bʰ t tʼ tʰ d dʰ ts tsʼ tsʰ dz dzʰ t̠ t̠ʼ t̠ʰ d̠ d̠ʰ c cʼ cʰ ɟ ɟʰ k kʼ kʰ g gʰ/
/ɸ ɸʰ pɸʼ β βʰ θ θʰ tθʼ ð ðʰ s sʰ z zʰ ɕ ɕʰ c̟ɕʼ ʑ ʑʰ ç çʰ cçʼ ʝ ʝʰ x xʰ kxʼ ɣ ɣʰ h ʔ/
/ʋ̟ l l̠ ʎ ʟ/
/a ɐ ɜ æ æ̝ ɛ ɒ ɒ̝ ɔ e̠ ɪ i̠ o̟ ʊ u̟/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

shimobaatar wrote: 22 Jul 2021 16:34
/p ᵐb t ⁿd ᵑg/<p b t d g>
/s h/<s h>
/m n ŋ/<m n ŋ>
/ɹ j ɥ w/<r y j w>

/i y u/<i ë u>
/a/<a>
/m n ɲ ŋ/
<m n ñ ŋ>
/p pʼ pʰ b bʰ t tʼ tʰ d dʰ ts tsʼ tsʰ dz dzʰ t̠ t̠ʼ t̠ʰ d̠ d̠ʰ c cʼ cʰ ɟ ɟʰ k kʼ kʰ g gʰ/
<p pʼ ph b bh t tʼ th d dh ts tsʼ tsh dz dzh t̠ t̠ʼ t̠h d̠ d̠h c cʼ ch ɟ ɟh k kʼ kh g gh>
/ɸ ɸʰ pɸʼ β βʰ θ θʰ tθʼ ð ðʰ s sʰ z zʰ ɕ ɕʰ c̟ɕʼ ʑ ʑʰ ç çʰ cçʼ ʝ ʝʰ x xʰ kxʼ ɣ ɣʰ h ʔ/
<f fh pf v vh þ þh tþ ð ðh s sh z zh š šh cš ž žh c ch cc j jh x xh kx ɣ ɣh h '
/ʋ̟ l l̠ ʎ ʟ/
<w l l̠ ly ll

/i̠ u̟/<í ú>
/ɪ ʊ/<i u>
/e̠ o̟/<é ó>
/ɛ ɜ ɔ/<e ɵ o>
/æ ɐ ɒ/<â a ǫ>
/æ̝ a ɒ̝/<á a ǫ>


<a
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 112
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

jimydog000 wrote: 24 Jul 2021 01:50
shimobaatar wrote: 22 Jul 2021 16:34
/p ᵐb t ⁿd ᵑg/<p b t d g>
/s h/<s h>
/m n ŋ/<m n ŋ>
/ɹ j ɥ w/<r y j w>

/i y u/<i ë u>
/a/<a>
/m n ɲ ŋ/
<m n ñ ŋ>
/p pʼ pʰ b bʰ t tʼ tʰ d dʰ ts tsʼ tsʰ dz dzʰ t̠ t̠ʼ t̠ʰ d̠ d̠ʰ c cʼ cʰ ɟ ɟʰ k kʼ kʰ g gʰ/
<p pʼ ph b bh t tʼ th d dh ts tsʼ tsh dz dzh t̠ t̠ʼ t̠h d̠ d̠h c cʼ ch ɟ ɟh k kʼ kh g gh>
/ɸ ɸʰ pɸʼ β βʰ θ θʰ tθʼ ð ðʰ s sʰ z zʰ ɕ ɕʰ c̟ɕʼ ʑ ʑʰ ç çʰ cçʼ ʝ ʝʰ x xʰ kxʼ ɣ ɣʰ h ʔ/
<f fh pf v vh þ þh tþ ð ðh s sh z zh š šh cš ž žh c ch cc j jh x xh kx ɣ ɣh h '
/ʋ̟ l l̠ ʎ ʟ/
<w l l̠ ly ll

/i̠ u̟/<í ú>
/ɪ ʊ/<i u>
/e̠ o̟/<é ó>
/ɛ ɜ ɔ/<e ɵ o>
/æ ɐ ɒ/<â a ǫ>
/æ̝ a ɒ̝/<á a ǫ>


<a
exactly /æ̝/ is plain /ɛ/
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

Anonymous999 wrote: 24 Jul 2021 02:54 exactly /æ̝/ is plain /ɛ/
That diacritic is lowering.

/m n ɲ ŋ/
<m n ñ ŋ>
/p pʼ pʰ b bʰ t tʼ tʰ d dʰ ts tsʼ tsʰ dz dzʰ t̠ t̠ʼ t̠ʰ d̠ d̠ʰ c cʼ cʰ ɟ ɟʰ k kʼ kʰ g gʰ/
<p pʼ ph b bh t tʼ th d dh ts tsʼ tsh dz dzh t̂ t̂ʼ t̂h d̂ d̂h c cʼ ch j jh k kʼ kh g gh>
/ɸ ɸʰ pɸʼ β βʰ θ θʰ tθʼ ð ðʰ s sʰ z zʰ ɕ ɕʰ c̟ɕʼ ʑ ʑʰ ç çʰ cçʼ ʝ ʝʰ x xʰ kxʼ ɣ ɣʰ h ʔ/
<f fh pf v vh þ þh tþ ð ðh s sh z zh š šh cš ž žh ç çh cç i̧ i̧h x xh kx ɣ ɣh h '
/ʋ̟ l l̠ ʎ ʟ/
<w l l̂ ly ll

/i̠ u̟/<í ú>
/ɪ ʊ/<i u>
/e̠ o̟/<é ó>
/ɛ ɜ ɔ/<e ë o>
/æ ɐ ɒ/< á a̋ ǫ́>
/æ̝ a ɒ̝/<a ä ǫ>

The vowel chart would look like a vowel rocketship.

Next:

/m n̻ ɲ ŋ/
/pʰ p t̻ʰ t̻ t͡ʃʰ t͡ʃ kʰ k ʔ/
/f s̻ ʃ χ/
/ɾ̻ ɽ/
/ɹ̻ ɻ w/

/i ɨ ɨʳ u /
/ɛ œ ə əʳ o oʳ/
/ɑ ɑʳ/
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 99
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

I use that heretic version of IPA in which
æ = official a
a = official ä
æ̝ ɛ̞ = official æ.

The vowels should be (in official IPA)

i̠ (close near-front unrounded vowel), u̟ (close near-back rounded vowel)
ɪ (near-close near-front unrounded vowel), ʊ (near-close near-back rounded vowel)
e̠ (close-mid near-front unrounded vowel), o̟ (close-mid near-back rounded vowel)
ɛ (open-mid front unrounded vowel), ɜ (open-mid central unrounded vowel), ɔ (open-mid back rounded vowel)
æ (near-open front unrounded vowel), ɐ (near-open central unrounded vowel), ɒ̝ or ɔ̞ (near-open back rounded vowel)
a (open front unrounded vowel), ä (open central unrounded vowel), ɒ (open back rounded vowel).
ω - near-close near-back unrounded vowel.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 406
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n̻ ɲ ŋ/ <m n ñ g>
/pʰ p t̻ʰ t̻ t͡ʃʰ t͡ʃ kʰ k ʔ/ <p b t d c j k q '>
/f s̻ ʃ χ/ <f s x h>
/ɾ̻ ɽ/ <r ŕ>
/ɹ̻ ɻ w/ <l ł w>

/i ɨ ɨʳ u / <i y y̌ u>
/ɛ œ ə əʳ o oʳ/ <e œ ə ə̌ o ǒ>
/ɑ ɑʳ/ <a ǎ>


/m n nʷ~n͡m ŋ ŋʷ~ŋ͡m/
/tʰ~t͡s tʷʰ~t͡ʙ̥ kʰ~k͡x kʷʰ~k͡ʙ̥/
/t tʷ~t͡p k kʷ~k͡p/
/ɸ s sʷ~s͡f h/
/β ɾ j/

/i~y ɯ~u ə~o a~ɔ/

/βatʰan tʷakʷɸɯɾa nʷəβɾa niɾki | ŋʷətʷʰβana mɯh sʷiβɾa ɾatʷʰanʷ ŋɯh siŋ ɸatʷa niɾtʰəki/
[wɔa̯tʰã tʷɔk͡p͜ɸuɨ̯ɾa nʷoβɾa ɲiɾci | ŋʷot͡ʙ̥:ɔa̯na muɨ̯h ɕʷyβɾa ɾaɔ̯t͡ʙ̥ɔ̃ ŋɯh ɕẽ ɸɔtʷɔa̯ ɲiɾt͡seci]
Post Reply