Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
User avatar
aliensdrinktea
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 69
Joined: 11 Oct 2020 17:28

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by aliensdrinktea »

a b c d ð e f g h i k l m n o p r s t u v w x y z ʒ þ

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/m n/ <m n>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x/ <f v þ ð s z x ʒ h>
/w l ɹ/ <w l r>
/t͡s/ <c>

/i y u/ <i y u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Next: a b bh c ch d dh e g gh h i j jh k kh l m n o p ph r s t th u w wh y
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b bh c ch d dh e g gh h i j jh k kh l m n o p ph r s t th u w wh y

/m n/ ⟨m n⟩
/p pʰ~ɸ t tʰ~θ̠ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ~ʃ k kʰ~x/ ⟨p ph t th c ch k kh⟩
/b b̤~β d d̤~ð̠ d̠͡ʒ~z d̠̤͡ʒ̤~ʒ ɡ ɡ̤~ɣ/ ⟨b bh d dh j jh g gh⟩
/s ʍ h/ ⟨s wh h⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e̞ o̞/ ⟨e o⟩
/ä/ ⟨a⟩

Next:
a ȧ b d ḏ e ė f g h i k l ḻ m n ṉ o ȯ p r s t ṯ u w y
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
User avatar
aliensdrinktea
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 69
Joined: 11 Oct 2020 17:28

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by aliensdrinktea »

a ȧ b d ḏ e ė f g h i k l ḻ m n ṉ o ȯ p r s t ṯ u w y

/p b t d ʈ ɖ k g ʔ/ <b t d ṯ ḏ k g h>
/m n ɳ/ <m n ṉ>
/f s/ <f s>
/w ɾ~r l ɭ j~ʝ/ <w r l ḻ y>

/i u/ <i u>
/e o/ <ė ȯ>
/ɛ ɔ/ <e o>
/æ a/ <ȧ a>

Next: a aa ä ää b d ḍ e g h i ie ii j k l lj m n nj ṇ o p r s sj ṣ t ṭ u uo uu v y yy
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a aa ä ää b d ḍ e g h i ie ii j k l lj m n nj ṇ o p r s sj ṣ t ṭ u uo uu v y yy

/p b t d ʈ ɖ k g/ <p b t d ṭ ḍ k g>
/s ʂ ɕ x~h/ <s ṣ sj h>
/m n ɳ ɲ/ <m n ṇ nj>
/ʋ l j ʎ/ <v l j lj>
/r/ <r>

/i iː y yː u uː/ <i ii y yy u uu>
/e o/ <e o>
/æ æː/ <ä ää>
/ɑ ɑː/ <a aa>

/ie̯~iə̯ uo̯~uə̯/ <ie uo>

Next:
a ä å b c č d e g h i j k l m n ŋ o ö õ p r s š t u ü v y
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ä å b c č d e g h i j k l m n ŋ o ö õ p r s š t u ü v y

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p t k/ ⟨p t k⟩
/t͡s t̠͡ʃ/ ⟨c č⟩
/β s ð̠ ʃ ɣ ɦ/ ⟨b s d š g h⟩
/l j w/ ⟨l j v⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i y ɯ u/ ⟨i ü y u⟩
/e ø ɤ o/ ⟨e ö õ o⟩
/a~æ ä ɒ~ɒ̝/ ⟨ä a å⟩

Next:
a á b c ć č d e é ě f g h ch x i í y ý j k l ĺ m n ń ng o ó p r ŕ s ś š t u ú ů v z ź ž dz
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 688
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a á b c ć č d e é ě f g h ch x i í y ý j k l ĺ m n ń ng o ó p r ŕ s ś š t u ú ů v z ź ž dz dź dž
a a: b t͡s t͡ɕ ʈ͡ʂ d ɛ ɛ: e f g h x ɣ i i: ɨ ɨ: j k l ȴ m n ȵ ŋ ɔ ɔ: p r rʲ s ɕ ʂ t u u: o v z ʑ ʐ d͡z d͡ʑ ɖ͡ʐ

/m n ȵ ŋ/ <m n ń ng>
/p t t͡s t͡ɕ ʈ͡ʂ k/ <p t c ć č k>
/b d d͡z d͡ʑ ɖ͡ʐ g/ <b d dz dź dž g>
/f s ɕ ʂ x h/ <f s ś š ch h>
/v z ʑ ʐ ɣ/ <v z ź ž x>
/l ȴ r rʲ j/ <l ĺ r ŕ j>
/i i: ɨ ɨ: u u:/ <i í y ý u ú>
/e o/ <ě ů>
/ɛ ɛ: ɔ ɔ:/ <e é o ó>
/a a:/ <a á>
/n t͡s d͡z s z l r/ > [ȵ t͡ɕ d͡ʑ ɕ ʑ ȴ rʲ] before /i i: e j/, with /j/ > ∅ after palatals


a ā c d e ē g h i ī j k m n ṅ o ō p r s ŝ t þ u ū v x y ȳ z ẑ '

Ma hejūṅje sīxe nȳxo'a ŝiṅdepi rā'oṅ, he jeṅ Þu'irēsu nova zoṅre sȳpova ty'yxoṅ.
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ā c d e ē g h i ī j k m n ṅ o ō p r s ŝ t þ u ū v x y ȳ z ẑ '

/m n ŋ~ɴ/ ⟨m n ṅ⟩
/p t k ʔ/ ⟨p t k '⟩
/t͡s t̠͡ʃ/ ⟨þ c⟩
/s z ɬ x ɣ χ ʁ~ɐ̯/ ⟨s z ŝ h g x r⟩
/j w/ ⟨j v⟩
/ɾ/ ⟨d⟩

/iː ɪ̟ ɪ̈ ɘː uː ʊ̠/ ⟨ī i y ȳ ū u⟩
/ɛː æ ɐ äː ɔː ɒ̝/ ⟨ē e a ā ō o⟩

Ma hejūṅje sīxe nȳxo'a ŝiṅdepi rā'oṅ, he jeṅ Þu'irēsu nova zoṅre sȳpova ty'yxoṅ.
/mɐ xæjuːŋjæ siːχæ nɘːχɒ̝ʔɐ ɬɪ̟ŋɾæpɪ̟ ʁäːʔɒ̝ŋ | xæ jæŋ t͡sʊ̠ʔɪ̟ʁɛːsʊ̠ nɒ̝wɐ zɒ̝ŋʁæ sɘːpɒ̝wɐ tɪ̈ʔɪ̈χɒ̝ŋ ‖/

Next:
Letters: a ă â å b ḅ d ḍ ḑ e ĕ f g h i k ḳ l ł m n ṅ o ô p r ṙ ṛ s t ṭ ț u ů v ṿ w x y z
Tones: , ? : ! .
Punctuations: ⁞ (full stop), ⁘ (comma), ⁚ (colon), ⁛ (semicolon), ⁖ (question mark), ⁝ (exclamation mark)
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 688
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a ă â å b ḅ d ḍ ḑ e ĕ f g h i k ḳ l ł m n ṅ o ô p r ṙ ṛ s t ṭ ț u ů v ṿ w x y z , ? : ! . ⁞ ⁘ ⁚ ⁛ ⁖ ⁝
a ə ai̯ au̯ b ɓ d ɗ d͡z e ɛ f g h i k ƙ l ɬ m n ŋ o oi̯ p r ʀ ʙ͡r͜ʀ s t ƭ t͡s u uo̯ v v↓ w x j z , ? ˧ <exclamation point, not to be confused with /!/> ˩ ˥ ˨˧ ˦˨ ˧˥ ˧ˀ˥ ˧ˀ

/m n ŋ/ <m n ṅ>
/p t ƭ t͡s k ƙ/ <p t ṭ ț k ḳ>
/b ɓ d ɗ d͡z g/ <b ḅ d ḍ ḑ g>
/f v v↓ s z ɬ x h/ <f v ṿ s z ł x h>
/l j w/ <l y w>
/ʙ͡r͜ʀ r ʀ/ <ṛ r ṙ>
/i u uo̯/ <i u ů>
/e ɛ ə o oi̯/ <e ĕ ă o ô>
/a ai̯ au̯/ <a â å>

a ạ A Ạ Â Ǎ ao ạọ AO ẠỌ ÂÔ ǍǑ b mb c e ẹ E Ẹ Ê Ě eo ẹọ EO ẸỌ ÊÔ ĚǑ g G Gg ∅ h H ho i ị I Ị Î Ǐ io ịọ IO ỊỌ ÎÔ ǏǑ k K ko m n N p P r R s x t T ts TS tx TX u ụ U Ụ Û Ǔ uo ụọ UO ỤỌ ÛÔ ǓǑ w 1 2 3 1h 2h 3h g1 g2 g3 g1h g2h g3h k1 k2 k3 K1 K2 K3 G1 G2 G3 G1h G2h G3h ⁿ '

nwgPạHTXmseⁿ wỊe k1pchoẹọ∅eoHsr mbtsÊⁿk bGkoǍǑR wịrwHPụⁿtxe’ịhmẹọHsr nỤỌkho mgig3hạxkneo∅emseⁿ wỤe rG2KHRÎhbnTXeⁿk. bGaorihpTX wỊhoeoⁿmgmbǍH HPuⁿtxe’ị Raⁿk2KrẹọHsr wỊe bGkoǍǑRHsr.
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ạ A Ạ Â Ǎ ao ạọ AO ẠỌ ÂÔ ǍǑ b mb c e ẹ E Ẹ Ê Ě eo ẹọ EO ẸỌ ÊÔ ĚǑ g G Gg ∅ h H ho i ị I Ị Î Ǐ io ịọ IO ỊỌ ÎÔ ǏǑ k K ko m n N p P r R s x t T ts TS tx TX u ụ U Ụ Û Ǔ uo ụọ UO ỤỌ ÛÔ ǓǑ w 1 2 3 1h 2h 3h g1 g2 g3 g1h g2h g3h k1 k2 k3 K1 K2 K3 G1 G2 G3 G1h G2h G3h ⁿ '

/ɑ ɑː a aː á à ɑˤ ɑˤː aˤ aˤː áˤ àˤ ɓ b ʔ ɐ ɐː ə əː ə́ ə̀ ɐˤ ɐˤː əˤ əˤː ə́ˤ ə̀ˤ ɡ ɢ d̠͡ʒ ∅ h ɦ ħ ɪ ɪː i iː í ì ɪˤ ɪˤː iˤ iˤː íˤ ìˤ k q ʡ m n ŋ ɸ p ɾ r s k͡ʃ θ t ʃ t̠͡ʃ ɬ t͡ɬ ʊ ʊː u uː ú ù ʊˤ ʊˤː uˤ uˤː úˤ ùˤ w ǀ̃ ǃ̃ ǂ̃ ǀ̤̃ ǃ̤̃ ǂ̤̃ ɡ͡ǀ ɡ͡ǃ ɡ͡ǂ ɡ͡ǀ̤ ɡ͡ǃ̤ ɡ͡ǂ̤ k͡ǀ k͡ǃ k͡ǂ q͡ǀ q͡ǃ q͡ǂ ɢ͡ǀ ɢ͡ǃ ɢ͡ǂ ɢ͡ǀ̤ ɢ͡ǃ̤ ɢ͡ǂ̤ ◌̃ŋ ˈ◌/

Next:
a e ê h i k k' kk l ll m mm n nn ng o oi ô p p' pp s ss t t' tt ts ts' tts u ui û ûi w y

⟨ll mm nn⟩ only occurs intervocally
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a e ê h i k kʼ kk l ll m mm n nn ng o oi ô p pʼ pp s ss t tʼ tt ts tsʼ tts u ui û ûi w y

/b~p pː~pʰ pʼ d~t tː~tʰ tʼ g~k kː~kʰ kʼ/ <p pp pʼ t tt tʼ k kk kʼ>
/z~s sː~sʰ h/ <s ss h>
/d͡z~t͡s t͡sː~t͡sʰ t͡sʼ/ <ts tts tsʼ>
/m mː n nː ŋː~ŋ/ <m mm n nn ng>
/l lː j w/ <l ll y w>

/i y u/ <i ûi û>
/e ø o/ <ê ui u>
/ɛ œ ɔ/ <e oi ô>
/a ɒ/ <a o>

Intervocalically: <p pp t tt k kk s ss ts tts m mm n nn ng l ll> [b pː d tː g kː z sː d͡z t͡sː m mː n nː ŋː l lː]
Elsewhere: <p pp t tt k kk s ss ts tts m n ng l> [p pʰ t tʰ k kʰ s sʰ t͡s t͡sʰ m n ŋ l]

Next:
a ä c č d e g h i j k l m n o ö p r s š t u ü v y
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ä c č d e g h i j k l m n o ö p r s š t u ü v y

/m n/ ⟨m n⟩
/p t k/ ⟨p t k⟩
/t͡s t̠͡ʃ/ ⟨c č⟩
/β ð s ʃ h/ ⟨v d s š h⟩
/l j ɰ/ ⟨l j g⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i y ɯ u/ ⟨i ü y u⟩
/e ø o/ ⟨e ö o⟩
/a ɑ/ ⟨ä a⟩

Next:
a b d e f g h ȟ i k m n o p r ř s š t u v w y z ž
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b d e f g h ȟ i k m n o p r ř s š t u v w y z ž

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z ʃ ʒ ç x/ <f v s z š ž ȟ h>
/m n/ <m n>
/j w/ <y w>
/r rʲ/ <r ř>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Next:
a ä å b ḇ c č d ḏ e f g ḡ h i j k l m n ñ o ö õ p q r s š t u ü v x y z ž þ
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ä å b ḇ c č d ḏ e f g ḡ h i j k l m n ñ o ö õ p q r s š t u ü v x y z ž þ

/m n ɲ/ ⟨m n ñ⟩
/p b t d k ɡ/ ⟨p b t d k ḡ⟩
/ɓ ɗ ʔ/ ⟨ḇ ḏ x⟩
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ ⟨c j č g⟩
/ɸ θ s z ʃ ʒ x ɦ/ ⟨f þ s z š ž q h⟩
/l j w/ ⟨l y v⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i ɯ u/ ⟨i ü u⟩
/e ə o/ ⟨e õ o⟩
/ɛ ʌ/ ⟨ä ö⟩
/ɐ ɒ/ ⟨a å⟩

Next:
a ɑ b c d e f g ɡ h i k l m n ŋ o p r s ś t u v w y z ź
⟨Ako hɑsin kurisifi daɡ Gezus Kirizɑ i ako na pagaŋ, pi Kirizɑ dup a mako. Dupan ako śini dup a bɑdi, Ako dup le facaya a Budak Ɑlɑh, hu saraŋ mako i takaźi hiadiri gaɡɑ mako. (Ɡalaśa 2 (ni):20 (nikyu))⟩
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ɑ b c d e f g ɡ h i k l m n ŋ o p r s ś t u v w y z ź

/p b t d k g/ <p b t d k g~ɡ>
/f v s z ʃ ʒ ħ~h ʕ/ <f v s z ś ź h c>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/æ/ <a>
/ɑ~ɒ/ <ɑ>

<Ako hɑsin kurisifi daɡ Gezus Kirizɑ i ako na pagaŋ, pi Kirizɑ dup a mako. Dupan ako śini dup a bɑdi, Ako dup le facaya a Budak Ɑlɑh, hu saraŋ mako i takaźi hiadiri gaɡɑ mako. (Ɡalaśa 2 (ni):20 (nikyu))>
/æko ħɒsin kurisifi dæg gezus kirizɒ i æko næ pægæŋ | pi kirizɒ dup æ mæko || dupæn æko ʃini dup æ bɒdi | æko dup le fæʕæjæ æ budæk ɒlæħ | ħu særæŋ mæko i tækæʒi ħiædiri gægɒ mæko || gælæʃæ ni | nikju/

Next:
a b c d e ɛ ə f g h ḥ i k l m n ñ ŋ o p q r s š t u w x y z ž þ
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b c d e ɛ ə f g h ḥ i k l m n ñ ŋ o p q r s š t u w x y z ž þ

/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ŋ⟩
/b t d tˤ k q/ ⟨b~p t d þ k q⟩
/f s z sˤ ʃ ʒ x ɣ ʁ ħ ʕ ɦ/ ⟨f~p s z c š ž x g r ḥ ɛ h⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a ɑ/ ⟨ə a⟩

Next:
a ã b d e ẽ f g ǵ h i ĩ j k ḱ l ḷ ĺ m ṃ n ṇ ń ǹ o õ p r ṛ s ś t u ũ v y ỹ z ź

⟨Liza i Kṛśna ǹimẽ holiǵa ty Sṛpsky, fo hujyda bĩdi tḷnsika humara ypo hõsa evynty ṃzik. Saĺajo ośera tidṇ hỹky suk ila sistṛna.⟩
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ã b d e ẽ f g ǵ h i ĩ j k ḱ l ḷ ĺ m ṃ n ṇ ń ǹ o õ p r ṛ s ś t u ũ v y ỹ z ź

/p b t d c ɟ k g/ <p b t d ḱ ǵ k g>
/f s z ɕ ʑ x~h/ <f s z ś ź h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ń ǹ>
/ʋ l j ʎ/ <v l j ĺ>
/r/ <r>

/m̩ n̩/ <ṃ ṇ>
/l̩/ <ḷ>
/r̩/ <ṛ>

/i ĩ ɨ ɨ̃ u ũ/ <i ĩ y ỹ u ũ>
/e ẽ o õ/ <e ẽ o õ>
/a ã/ <a ã>

<Liza i Kṛśna ǹimẽ holiǵa ty Sṛpsky, fo hujyda bĩdi tḷnsika humara ypo hõsa evynty ṃzik. Saĺajo ośera tidṇ hỹky suk ila sistṛna.>
/liza i kr̩ɕna ŋimẽ holiɟa tɨ sr̩pskɨ | fo hujɨda bĩdi tl̩nsika humara ɨpo hõsa eʋɨntɨ m̩zik || saʎajo oɕera tidn̩ hɨ̃kɨ suk ila sistr̩na/

Next:
a ä c d e ë g h i ï k l m n o ö r s t u ü w x y ÿ z
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ä c d e ë g h i ï k l m n o ö r s t u ü w x y ÿ z

/m n/ ⟨m n⟩
/t d~ɾ k ɡ/ ⟨t d k g⟩
/t͡s d̠͡ʒ/ ⟨c z⟩
/s ʃ ɣ h/ ⟨s x r h⟩
/l w/ ⟨l w⟩

/i~j ʔi u ʔu/ ⟨i ï u ü⟩
/e ʔe ə ʔə o ʔo/ ⟨e ë y ÿ o ö⟩
/ä ʔä/ ⟨a ä⟩

Next:
a á æ ǽ å ǻ b ḅ d ḍ e é f g ǵ h i í k ḱ l m n ǹ o ó õ ṍ p r s t u ú ũ ṹ v y '
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á æ ǽ å ǻ b ḅ d ḍ e é f g ǵ h i í k ḱ l m n ǹ o ó õ ṍ p r s t u ú ũ ṹ v y ʼ

/p b ɓ t d ɗ c ɟ k g ʔ/ <p b ḅ t d ḍ ḱ ǵ k g ʼ>
/f s h/ <f s h>
/m n ŋ/ <m n ǹ>
/ʋ l j/ <v l y>
/r/ <r>

/i iː ɯ ɯː u uː/ <i í ũ ṹ u ú>
/e eː ɤ ɤː o oː/ <e é õ ṍ o ó>
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ <æ ǽ å ǻ>
/a aː/ <a á>

Next:
a à b c ç d e è f g h ħ i ì k m n ɲ ŋ o ò p s ş t u ù w x y
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a à b c ç d e è f g h ħ i ì k m n ɲ ŋ o ò p s ş t u ù w x y

/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ɲ ŋ⟩
/p b t d~l k ɡ/ ⟨p b t d k g⟩
/t͡s t̠͡ʃ/ ⟨c ç⟩
/ɸ s ʃ x h/ ⟨f s ş ħ h⟩
/j w ʟʲ~ɡ͡ʟ̝/ ⟨y w x⟩

/i ɪ ɯ̽ u/ ⟨i ì ù u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ɛ ɐ ʌ/ ⟨è à ò⟩
/ä/ ⟨a⟩

Next:
a á b ḃ ch d ḋ e é f g gŭ ġ ġŭ i í j jŭ k kŭ l m n ñ o ó p r ṟ s t u ú y ẏ
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9947
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á b ḃ ch d ḋ e é f g gŭ ġ ġŭ i í j jŭ k kŭ l m n ñ o ó p r ṟ s t u ú y ẏ

/p b ɓ t d ɗ c ɟ ʄ k g ɠ kʷ gʷ ɠʷ/ <p b ḃ t d ḋ ch y ẏ k g ġ kŭ gŭ ġŭ>
/f s x xʷ/ <f s j jŭ>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/l ɻ/ <l ṟ>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

Next:
a â b c ç d e ê g h i k l ł m n ñ o ô p s t u w x y z
Post Reply