Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ȧ b c ç d e ė f g ğ h ı i j k l m n ń ñ o ö p r s ş t u ü v w ẅ y ẏ z

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z ʃ ʒ x~h ɣ/ <f v s z ş j h ğ>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ç c>
/m n ɲ ŋ/ <m n ń ñ>
/l/ <l>
/r/ <r>

/i y ɯ u/ <i ü ı u>
/e~ɪ ø~ʏ ɤ~ɯ̽ o~ʊ/ <ẏ ẅ y w>
/ɛ œ ʌ ɔ/ <ė ö e o>
/a~æ ɑ/ <ȧ a>

Next:
a b c d f g h i j k m n p q s t u v w x y z
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b c d f g h i j k m n p q s t u v w x y z

/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d~l t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ q/ ⟨p b t d c j k g q⟩
/f v s z χ h/ ⟨f v s z x h⟩
/j w/ ⟨y w⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/ä/ ⟨a⟩

Next:
a á â â‌́ b d d‌̌ e é ê ê‌́ f g ǵ h i í j k ḱ l l‌̌ ĺ m n ň ń o ó ô ô‌́ p r s š ś t t‌̌ u ú v z ž ź
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á â â‌́ b d d‌̌ e é ê ê‌́ f g ǵ h i í j k ḱ l l‌̌ ĺ m n ň ń o ó ô ô‌́ p r s š ś t t‌̌ u ú v z ž ź

/p b t d c ɟ k g/ <p b t d t‌̌~ḱ d‌̌~ǵ k g>
/f s z ɕ ʑ h/ <f s z š~ś ž~ź h>
/m n ɲ/ <m n ň~ń>
/ʋ l j ʎ/ <v l j l‌̌~ĺ>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː ɤ ɤː o oː/ <ê ê‌́ â â‌́ ô ô‌́>
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

Next:
a à b d ď e è g h i ì k l ľ m n ň o ò ř s š t ť u ù w y
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a à b d ď e è g h i ì k l ľ m n ň o ò ř s š t ť u ù w y

/m n ɳˠ/ ⟨m n ň⟩
/b t d k ɡ/ ⟨b t d k g⟩
/tʼ ɗ/ ⟨ť ď⟩
/s ʂˠ h/ ⟨s š h⟩
/l l̰ j w/ ⟨l ľ y w⟩
/ɽ͡rˠ/ ⟨r⟩

/i ɪ ʉ u/ ⟨i ì ù u⟩
/e/ ⟨e⟩
/ɛ ɞ ɔ/ ⟨è ò o⟩
/æ ɑ/ ⟨a à⟩

Aa Àà Bb Dd Dʼď Ee Èè Gg Hh Ii Ìì Kk Ll Ľľ Mm Nn Ňň Oo Òò Řř Ss Šš Tt Tʼť Uu Ùù Ww Yy

Next:
a á æ ǽ å ǻ b ch chh ch’ d d’ e é f f’ h h’ i í k kh k’ l l’ m n n’ ng o ó õ ṍ p ph p’ r s s’ t th t’ u ú ũ ṹ w y y’ ’
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 707
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a á æ ǽ å ǻ b ch chh ch’ d d’ e é f f’ h h’ i í k kh k’ l l’ m n n’ ng o ó õ ṍ p ph p’ r s s’ t th t’ u ú ũ ṹ w y y’ ’

/a a: æ æ: ɒ ɒ: β t̠͡s̠ t̠͡s̠ʰ t̠͡s̠' ð ð̰ e e: f p͡f' h ʡ͡ʜ' i i: k kʰ k' l l̰ m n n̰ ŋ o o: ə ə: p pʰ p' ɾ s̠ s̠' t̪ t̪ʰ t̪' u u: ɨ ɨ: ɰ j j̰ ʔ/

/m n ŋ/ <m n ng>
/n̰/ <n'>
/p t̪ t̠͡s̠ k/ <p t ch k>
/p' p͡f' t̪' t̠͡s̠' k' ʡ͡ʜ' ʔ/ <p' f' t' ch' k' h' '>
/pʰ t̪ʰ t̠͡s̠ʰ kʰ/ <ph th chh kh>
/f s̠ h/ <f s h>
/s̠'/ <s'>
/β ð l j ɰ/ <b d l y w>
/ð̰ l̰ j̰/ <d' l' y'>

/i i: ɨ ɨ: u u:/ <i í ũ ṹ u ú>
/e e: ə ə: o o:/ <e é õ ṍ o ó>
/æ æ: a a: ɒ ɒ:/ <æ ǽ a á å ǻ>

a á ä b b' c c' ç ç' d d' đ e é f h ħ i í j k k' k̊ l ł m n n̊ ñ o ó ö q q' r s ş s̊ t t' ŧ u ú ü w x z z̊

D'äłjet c'af toħ kađítar şeraf hük̊tar kiq'ojt zwasé nik toħsé lökn̊aj şra đnik'xeb'äjet çla.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á ä b b' c c' ç ç' d d' đ e é f h ħ i í j k k' k̊ l ł m n n̊ ñ o ó ö q q' r s ş s̊ t t' ŧ u ú ü w x z z̊

/b ɓ t tʼ d ɗ c cʼ ɟ ʄ k kʼ q qʼ/ <b b' t t' d d' ç ç' c c' k k' q q'>
/f θ ð s z ʃ ʒ x ħ h/ <f ŧ đ s̊ z̊ ş x k̊ ħ h>
/t͡s d͡z/ <s z>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/l ɫ j w/ <l ł j w>
/ɾ~r ɾ̃/ <r n̊>

/i iː yː u uː/ <i í ü u ú>
/e eː øː o oː/ <e é ö o ó>
/æː/ <ä>
/a ɑː/ <a á>

<D'äłjet c'af toħ kađítar şeraf hük̊tar kiq'ojt zwasé nik toħsé lökn̊aj şra đnik'xeb'äjet çla.>
/ɗæːɫjet ʄaf toħ kaðiːtaɾ ʃeɾaf hyːxtaɾ kiqʼojt d͡zwat͡seː nik toħt͡seː løːkɾ̃aj ʃɾa ðnikʼʒeɓæːjet cla/

Next:
a å c e f h i k l m n ŋ o p q r s t u ů w x y þ ȝ
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a å c e f h i k l m n ŋ o p q r s t u ů w x y þ ȝ

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p t̪ t̠ k q/ ⟨p þ t k q⟩
/f s̪ s̠ χ h/ ⟨f s c x h⟩
/l j w ʁ̞/ ⟨l y w ȝ⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i u ʊ̠/ ⟨i u ů⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ä ɒ̝/ ⟨a å⟩

Next:
a b ɓ c d ɗ e ɛ f g h i ɩ j k ƙ l m n ñ ŋ o ɔ p r s ʃ t u ʋ v w y ƴ z ’
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b ɓ c d ɗ e ɛ f g h i ɩ j k ƙ l m n ñ ŋ o ɔ p r s ʃ t u ʋ v w y ƴ z ’

/p b ɓ t d ɗ c ɟ ʄ~jˀ k kʼ g ʔ/ <p b ɓ t d ɗ c y ƴ k ƙ g ’>
/f v s sʼ~t͡sʼ z h/ <f v s ʃ z h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/l j w/ <l j w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/ɪ ʊ/ <ɩ ʋ>
/e o/ <e o>
/ɛ ɔ/ <ɛ ɔ>
/a/ <a>

Next:
a b d ð e ě f g h ḥ i j k l m n ŋ o p r ṛ s t u v w x y z ʒ þ
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

shimobaatar wrote: 24 Sep 2022 16:44 /l j w/ <l j w>
Too Netherlandish… I don’t like when /j w/ spelled as ⟨j w⟩; it’s overrated.
In example, “Jawa” (means “Java” in Malay) spelled as /d̠͡ʒäwä/ ⟨jah-wah⟩, not /jäwä/ ⟨yah-wah⟩.
It’s better when /j w/ spelled as ⟨y w⟩ (Worldwide), ⟨j v⟩ (Scandinavian) or ⟨y v⟩ (Turkic).

a b d ð e ě f g h ḥ i j k l m n ŋ o p r ṛ s t u v w x y z ʒ þ

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ d̠͡ʒ k kʰ ɡ/ ⟨p f b t þ d j k x g⟩
/v ð s z ʒ x ɦ/ ⟨w ð s z ʒ ḥ h⟩
/l j w/ ⟨l y v⟩
/ɾ/ ⟨ṛ⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e ə o/ ⟨e ě o⟩
/ä/ ⟨a⟩

Next:
a ꜳ ꜹ ꜽ b c d dź e f g h i k ꝁ l m n ṅ o ꝏ p ꝑ r s ś t tś ŧ ŧś u ɯ v x y z ź
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

Anonymous999 wrote: 25 Sep 2022 01:36
shimobaatar wrote: 24 Sep 2022 16:44 /l j w/ <l j w>
Too Netherlandish… I don’t like when /j w/ spelled as ⟨j w⟩; it’s overrated.
What are you talking about? "Netherlandish"? "Overrated"? It's a shame you don't like it, I suppose, but how on earth is that my problem?
Anonymous999 wrote: 25 Sep 2022 01:36 In example, “Jawa” (means “Java” in Malay) spelled as /d̠͡ʒäwä/ ⟨jah-wah⟩, not /jäwä/ ⟨yah-wah⟩.
That's nice. "Java" (which means "Java" in English) is pronounced /ˈd͡ʒɑvə/, not /ˈjɑwə/.
Anonymous999 wrote: 25 Sep 2022 01:36 It’s better when /j w/ spelled as ⟨y w⟩ (Worldwide), ⟨j v⟩ (Scandinavian) or ⟨y v⟩ (Turkic).
I disagree.

a ꜳ ꜹ ꜽ b c d dź e f g h i k ꝁ l m n ṅ o ꝏ p ꝑ r s ś t tś ŧ ŧś u ɯ v x y z ź

/p pʰ b t tʰ d k kʰ g/ <p ꝑ b t ŧ d k ꝁ g>
/f v s z ʃ ʒ ç ʝ x h/ <f v s z ś ź c y x h>
/t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ/ <tś ŧś dź>
/m n ŋ/ <m n ṅ>
/ɹ l/ <r l>

/i ɨ~ɯ u/ <i ɯ u>
/e o/ <e o~ꝏ>
/a/ <a~ꜳ~ꜹ~ꜽ>

Next:
a b c d e f g h i j k l m n o p (q) r s t u v w (x) (y) ij z
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b c d e f g h i j k l m n o p (q) r s t u v w (x) (y) ij z

/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/ ⟨p b t d c z k~q g⟩
/f v s h/ ⟨f w s h~x⟩
/l j/ ⟨l j⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i ɯ u/ ⟨i~y v u⟩
/ä/ ⟨a⟩
/äj äw ɰi/ ⟨e o ij⟩

Next:
OCEANIC FAMOUS ALPHABET
a ā e ē i ī o ō u ū f g h k l m n p r s t v w ʻ
ʻ (turned comma) called ʻokina
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ā e ē i ī o ō u ū f g h k l m n p r s t v w ʻ

/p t k ʔ/ <p t k ʻ>
/β f ð~l s ɣ h/ <v f l s g h>
/m n/ <m n>
/ʙ r/ <w r>

/iː yː uː/ <ī ū ō>
/ɪ ʏ ʊ/ <i u o>
/eː/ <ē>
/ɛ ɔː/ <e ā>
/a/ <a>

Next:
a ā b d e ē f g h i ī j k l m n ŋ o ō p r s t u ū v w x
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ā b d e ē f g h i ī j k l m n ŋ o ō p r s t u ū v w x

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p b t d k ɡ/ ⟨p b t d k ɡ⟩
/f v s ʃ x/ ⟨f v~w s x h⟩
/l j/ ⟨l j⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i iː ɯ uː/ ⟨i ī u ū⟩
/e eː ɤ oː/ ⟨e ē o ō⟩
/aː ɑ/ ⟨ā a⟩

Next:
a á ă à ȃ b c č ć d e é ĕ è ȇ f g h i í ĭ ì ȋ j k l m n ṅ o ó ŏ ò ȏ p r s š ś t u ú ŭ ù ȗ v z ž ź
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á ă à ȃ b c č ć d e é ĕ è ȇ f g h i í ĭ ì ȋ j k l m n ṅ o ó ŏ ò ȏ p r s š ś t u ú ŭ ù ȗ v z ž ź

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/ <f s z š ž ś ź h>
/t͡s ʈ͡ʂ t͡ɕ/ <c č ć>
/m n ŋ/ <m n ṅ>
/ʋ~w l j/ <v l j>
/r/ <r>

/i˥ i˥˩ i˧ i˩˥ i˩ u˥ u˥˩ u˧ u˩˥ u˩/ <í ȋ i ĭ ì ú ȗ u ŭ ù>
/e˥ e˥˩ e˧ e˩˥ e˩ o˥ o˥˩ o˧ o˩˥ o˩/ <é ȇ e ĕ è ó ȏ o ŏ ò>
/a˥ a˥˩ a˧ a˩˥ a˩/ <á ȃ a ă à>

Next:
a á b d e é g h i í j k l m n o ó p s t u ú w
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a á b d e é g h i í j k l m n o ó p s t u ú w

/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/p t k/ ⟨p t k⟩
/β s ʝ ɣʷ h/ ⟨b s j w h⟩
/l/ ⟨l⟩
/ɾ/ ⟨d⟩

/i iː u uː/ ⟨i í u ú⟩
/e eː o oː/ ⟨e é o ó⟩
/ä äː/ ⟨a á⟩

Next:
a aj av ā b d dĭ e ej ev ē g gŭ h hĭ hŭ i iv ī k kŭ l lĭ m n nĭ o oj ov ō p r s sĭ t tĭ u uj ū w y z zĭ

⟨Wav gēnato bīda Yesuj Kirajsu, tĭakov evkā Dawido, ahĭo evkā Ebrāhejma. (Matev 1(si) kŭa 1(si))⟩
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a aj av ā b d dĭ e ej ev ē g gŭ h hĭ hŭ i iv ī k kŭ l lĭ m n nĭ o oj ov ō p r s sĭ t tĭ u uj ū w y z zĭ

/p b t d tʲ dʲ k g kʷ gʷ/ <p b t d tĭ dĭ k g kŭ gŭ>
/v s sʲ ç x~h xʷ/ <w s sĭ hĭ h hŭ>
/t͡s t͡sʲ d͡ʒ/ <z zĭ y>
/m n nʲ/ <m n nĭ>
/l lʲ/ <l lĭ>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i ī u ū>
/e eː o oː/ <e ē o ō>
/a aː/ <a ā>

/iu̯ ui̯/ <iv uj>
/ei̯ eu̯ oi̯ ou̯/ <ej ev oj ov>
/ai̯ au̯/ <aj av>

<Wav gēnato bīda Yesuj Kirajsu, tĭakov evkā Dawido, ahĭo evkā Ebrāhejma. (Matev 1 kŭa 1)>
/wau̯ geːnato biːda d͡ʒesui̯ kirai̯su | tʲakou̯ eu̯kaː davido | aço eu̯kaː ebraːxei̯ma || mateu̯ si kʷa si/

Next:
a c f h i j k l m n r s t u w x
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a c f h i j k l m n r s t u w x

/m n/ ⟨m n⟩
/t t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ʔ/ ⟨t c j k x⟩
/f v s h/ ⟨f w s h⟩
/l/ ⟨l⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/ɑ/ ⟨a⟩

Next:
a ā b ƀ c ꞓ d đ ḍ ḏ e ē g ǥ h i ī j ɉ k ꝁ l m n ṇ ñ ṅ o ō p ꝑ r s ṣ ś t ŧ ṭ ṯ u ū v y
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 10079
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: UTC-04:00

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ā b ƀ c ꞓ d đ ḍ ḏ e ē g ǥ h i ī j ɉ k ꝁ l m n ṇ ñ ṅ o ō p ꝑ r s ṣ ś t ŧ ṭ ṯ u ū v y

/p b t d tˤ dˤ c ɟ k g/ <p b t d ṭ ḍ c j k g>
/f v θ ð θˤ ðˤ s sˤ ɬ ɕ ʑ x ɣ h/ <ꝑ ƀ ŧ đ ṯ ḏ s ṣ ś ꞓ ɉ ꝁ ǥ h>
/m n nˤ ɲ ŋ/ <m n ṇ ñ ṅ>
/l j w/ <l y v>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i ī u ū>
/e eː o oː/ <e ē o ō>
/a aː/ <a ā>

Next:
a b d e g h i k m n o p r s t u v w x y z
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 707
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b d e g h i k m n o p r s t u v w x y z
/a b d e g h i k m n o p ɾ s t u β ɰ x j z/
/m n/ <m n>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/s x h/ <s x h>
/β ɾ j ɰ/ <v r y w>
/i e a o u/ <i e a o u>

a æ b ƀ c ç č ç̌ c̪ d đ e ə f g ĝ h ħ i ı j k k̂ k̪ l ł m m̃ n ñ ŋ ŋ̂ o œ p p̪ ȹ r ř s š t t̪ u v w x x̂ y z ž '

T̪ıƀjakyłn đřœkna k̪lemšŋał ĝlopma tvik̂c̪ılȹram̃ikna ŋ̂ives ħlag řœk, vñæĝris ƀlo sŋ̂ævšk hakyłn ȹram̃t ħlypkəŋšŋał đmæzyk.
Anonymous999
roman
roman
Posts: 992
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a æ b ƀ c ç č ç̌ c̪ d đ e ə f g ĝ h ħ i ı j k k̂ k̪ l ł m m̃ n ñ ŋ ŋ̂ o œ p p̪ ȹ r ř s š t t̪ u v w x x̂ y z ž '

/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ŋ⟩
/p b t d k ɡ q͡p/ ⟨p b t d k g ȹ⟩
/ɓ ɗ ʔ/ ⟨ƀ đ ç̌~c̪~k̂~k̪~m̃~ŋ̂~p̪~t̪~x̂⟩
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ ⟨c j č ç⟩
/f s z ʃ ʒ x ɣ χ ɦ/ ⟨f s z š ž ħ ĝ x h⟩
/l ɫ j ɰ w/ ⟨l ł y v w⟩
/ɾ/ ⟨r⟩
/r/ ⟨ř⟩
/∅~◌.◌/ ⟨'⟩

/i ɯ u/ ⟨i ı u⟩
/e ø ɤ o/ ⟨e œ ə o⟩
/æ ä/ ⟨æ a⟩

T̪ıƀjakyłn đřœkna k̪lemšŋał ĝlopma tvik̂c̪ılȹram̃ikna ŋ̂ives ħlag řœk, vñæĝris ƀlo sŋ̂ævšk hakyłn ȹram̃t ħlypkəŋšŋał đmæzyk.
/ʔɯɓd͡zäkjɫn ɗrøknä ʔlemʃŋäɫ ɣlopmä tɰiʔʔɯlq͡pɾäʔiknä ʔives xläɡ røk | ɰɲæɣɾis ɓlo sʔæɰʃk hakjɫn q͡pɾaʔt xljpkɤŋʃŋäɫ ɗmæzjk ‖/

Next:
a ā b c d ḍ e ē f g h i ī j k ḳ l m n o ō q r s ṣ t u ū w x y '

⟨Markāsā culimmadī iyo culimmadī kibirka badnayd waxay Cīse ku yiḍāhdēn, Macallimow, waxānnu jeclān lahayn inād wax ḳās ah nō samayso.⟩
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
Post Reply