Romanization game #2

A forum for game threads.
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 407
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Oakwood OH, USA
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/p b t d k q ʔ/ <p b t d k q ʔ>
/f v s z ɬ ɮ ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/ <f v s z ls lz sh zh x g hh j h>
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/ <ts tl tsh>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l ɻ j w/ <l r j w>
/ʙ r/ <bb rr>

/i ĩ u ũ/ <i in u un>
/e ẽ o õ/ <e en o on>
/ɔ ɔ̃/ <ao aon>
/a ã/ <a an>
Next, please...

/ɓ t ɗ k/
/θ s ħ h/
/m n ŋ/
/ɺ/

/i y u/
/e ø o/
/a/
“Like billowing clouds, Like the incessant gurgle of the brook,
The longing of the spirit can never be stilled.” ― St. Hildegard von Bingen
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/ɓ t ɗ k/ <b t d k>
/θ s ħ h/ <z s x h>
/m n ŋ/ <m n g>
/ɺ/ <r>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <e ö o>
/a/ <a>

Aa Bb Dd Ee Gg Hh Ii Kk Mm Nn Oo Öö Rr Ss Tt Uu Üü Xx Zz

Next:

/p b t d ʈ ɖ k kʷ ʔ/
/s z ɬ ʃ ʒ x xʷ h/
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/
/m n ŋ ŋʷ/
/l j w/
/r/

/i y u/
/e ø o/
/æ/
/a/
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 846
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p b t d ʈ ɖ k kʷ ʔ/ <p b t d c j k q x>
/s z ɬ ʃ ʒ x xʷ h/ <s z ś š ž g f h>
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/ <ţ t́ ť>
/m n ŋ ŋʷ/ <m n ń v>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i y u/ <i ú ó>
/e ø o/ <e u á>
/æ/ <a>
/a/ <o>


Next:
/b t ɟ ʔ/
/ɸ s ɣ/
/ɾ e̯ ø̯ j ɥ w/
/m n h/

/i y e ø o œ a/

/a˩ a˥˧ a˧˩/

Nasal harmony is triggered by /m n h/ and spreads rightwards until stopped by one of /t ɟ ʔ ɸ s ɣ/. It causes the following shifts:

/i y e ø o œ a/ → [ĩ ỹ ẽ ø̃ õ œ̃ ã]
/ɾ e̯ ø̯ j ɥ w/ → [ɾ̃ ẽ̯ ø̯̃ j̃~ɲ ɥ̃~ɲʷ w̃~ŋʷ]
/b/ → [m]

[a˩ bø̯e˩mõ˩mỹ˥˧mẽ̯õ˩ ʔo˩ɾa˥˧nẽ˩ɾ̃ø̯̃ỹ˩ bø̯y˩te̯i˧˩ʔe̯o˧˩ a˥˧mã˩ʔe̯a˩ʔe̯i˩ by˥˧to˩ || bø˧˩be̯o˩ te˥˧ bø̯e˩mõ˧˩ʔø̯a˥˧hãõ˩ || ɟa˥˧ hẽ˩ɾ̃ỹ˩ ʔø̯y˩mõ˩ be̯o˩ te˥˧ hẽ̯ĩ˩ʔi˥˧ be̯y˩ɾy˥˧we̯o˧˩ || bi˩hã˩ʔo˥˧ ɣe̯o˩bø̯y˥˧ tø̯o˩ʔy˩ ɾe̯o˩ø̯e˩ be̯a˩ʔø̯e˩hã˥˧hõ˩mỹ˥˧ te˥˧ nõ˩ʔo˧˩ || nø̃˩hã˩ o˥˧nõ˩ʔe̯o˩ mẽ̯õ˩ʔø̯a˧˩ bo˩to˥˧ɣø̯e˩ʔe̯i˧˩ʔe̯o˧˩ o˩ɾe˩ te˥˧ bo˩ʔø̯o˩ || be̯o˩be̯o˥˧ɾo˥˧ hø̯̃õ˩mã˥˧mẽ˩ɾ̃ỹ˩te̯o˩ bœ˩ʔe̯o˥˧ y˩by˧˩ɾy˩ hõ˩hã˧˩]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/b t ɟ ʔ/ <b~m t j q>
/ɸ s ɣ/ <f s g>
/ɾ e̯ ø̯ j ɥ w/ <r ĕ ŏ y~ñ ẅ~ñw w~ŋw>
/m n h/ <m n h>

/i y e ø o œ a/ <i u e ü o ö a>

/a˩ a˥˧ a˧˩/ <a á à>

/i y e ø o œ a/ → [ĩ ỹ ẽ ø̃ õ œ̃ ã] <i u e ü o ö a>
/ɾ e̯ ø̯ j ɥ w/ → [ɾ̃ ẽ̯ ø̯̃ j̃~ɲ ɥ̃~ɲʷ w̃~ŋʷ] <r ĕ ŏ ñ ñw ŋw>
/b/ → [m] <m>

Aa Áá Àà Bb Ee Éé Èè Ĕĕ Ff Gg Hh Ii Íí Ìì Jj Mm Nn Ññ Ŋŋ Oo Óó Òò Öö Ö́ö́ Ö̀ö̀ Ŏŏ Qq Rr Ss Tt Uu Úú Ùù Üü Ǘǘ Ǜǜ Ww Ẅẅ Yy

[a˩ bø̯e˩mõ˩mỹ˥˧mẽ̯õ˩ ʔo˩ɾa˥˧nẽ˩ɾ̃ø̯̃ỹ˩ bø̯y˩te̯i˧˩ʔe̯o˧˩ a˥˧mã˩ʔe̯a˩ʔe̯i˩ by˥˧to˩ || bø˧˩be̯o˩ te˥˧ bø̯e˩mõ˧˩ʔø̯a˥˧hãõ˩ || ɟa˥˧ hẽ˩ɾ̃ỹ˩ ʔø̯y˩mõ˩ be̯o˩ te˥˧ hẽ̯ĩ˩ʔi˥˧ be̯y˩ɾy˥˧we̯o˧˩ || bi˩hã˩ʔo˥˧ ɣe̯o˩bø̯y˥˧ tø̯o˩ʔy˩ ɾe̯o˩ø̯e˩ be̯a˩ʔø̯e˩hã˥˧hõ˩mỹ˥˧ te˥˧ nõ˩ʔo˧˩ || nø̃˩hã˩ o˥˧nõ˩ʔe̯o˩ mẽ̯õ˩ʔø̯a˧˩ bo˩to˥˧ɣø̯e˩ʔe̯i˧˩ʔe̯o˧˩ o˩ɾe˩ te˥˧ bo˩ʔø̯o˩ || be̯o˩be̯o˥˧ɾo˥˧ hø̯̃õ˩mã˥˧mẽ˩ɾ̃ỹ˩te̯o˩ bœ˩ʔe̯o˥˧ y˩by˧˩ɾy˩ hõ˩hã˧˩]

<A bŏemomúmĕo qoránerŏu bŏutĕìqĕò ámaqĕaqĕi búto. Bǜbĕo té bŏemòqŏáhao. Já heru qŏumo bĕo té hĕiqí bĕurúwĕò. Bihaqó gĕobŏú tŏoqu rĕoŏe bĕaqŏeháhomú té noqò. Nüha ónoqĕo mĕoqŏà botógŏeqĕìqĕò ore té boqŏo. Bĕobĕóró hŏomámerutĕo böqĕó ubùru hohà.>

Next:

/p b t d k/
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ h/
/m n ŋ/
/l ɫ ɻ j ɰ w/
/r/

/i ɯ u/
/ɪ/
/e ø o/
/ɛ ʌ ɔ/
/a/
User avatar
Acipencer
sinic
sinic
Posts: 245
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Romanization game #2

Post by Acipencer »

/p b t d k/ <p b t d k>
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ h/ <f v s z ṡ ż š ž h>
/m n ŋ/ <m n ň>
/l ɫ ɻ j ɰ w/ <l ł ř j w>
/r/ <r>

/i ɯ u/ <i ü u>
/ɪ/ <ï>
/e ø o/ <ė ø ȯ>
/ɛ ʌ ɔ/ <e ȧ o>
/a/ <a>

Aa Ȧȧ Bb Dd Ee Ėė Ff Hh Ii Ïï Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Ȯȯ Øø Pp Rr Řř Ss Ṡṡ Šš Tt Uu Üü Ww Zz Żż Žž

Next:

/p b t d k kʲ q/
/s ɕ/
/m m̥ n n̥/
/w l j/
/ɾ r/

/i ɨ u/
/ɛ ɔ/
/a/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 667
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/b t ɟ ʔ/ <b~m t x '>
/ɸ s ɣ/ <f s g>
/ɾ e̯ ø̯ j ɥ w/ <r~r̃ ə~ə̃ ɵ~ɵ̃ ɨ~ɨ̃ ʉ~ʉ̃ ʉ̈~ʉ̃̈>
/m n h/ <m n h>

/i y e ø o œ a/ <i u e o ö ɔ a>

/a˩ a˥˧ a˧˩/ <a á à>

Nasal harmony is triggered by /m n h/ and spreads rightwards until stopped by one of /t ɟ ʔ ɸ s ɣ/. It causes the following shifts:

/i y e ø o œ a/ → [ĩ ỹ ẽ ø̃ õ œ̃ ã]
/ɾ e̯ ø̯ j ɥ w/ → [ɾ̃ ẽ̯ ø̯̃ j̃~ɲ ɥ̃~ɲʷ w̃~ŋʷ]
/b/ → [m]

[a˩ bø̯e˩mõ˩mỹ˥˧mẽ̯õ˩ ʔo˩ɾa˥˧nẽ˩ɾ̃ø̯̃ỹ˩ bø̯y˩te̯i˧˩ʔe̯o˧˩ a˥˧mã˩ʔe̯a˩ʔe̯i˩ by˥˧to˩ || bø˧˩be̯o˩ te˥˧ bø̯e˩mõ˧˩ʔø̯a˥˧hãõ˩ || ɟa˥˧ hẽ˩ɾ̃ỹ˩ ʔø̯y˩mõ˩ be̯o˩ te˥˧ hẽ̯ĩ˩ʔi˥˧ be̯y˩ɾy˥˧we̯o˧˩ || bi˩hã˩ʔo˥˧ ɣe̯o˩bø̯y˥˧ tø̯o˩ʔy˩ ɾe̯o˩ø̯e˩ be̯a˩ʔø̯e˩hã˥˧hõ˩mỹ˥˧ te˥˧ nõ˩ʔo˧˩ || nø̃˩hã˩ o˥˧nõ˩ʔe̯o˩ mẽ̯õ˩ʔø̯a˧˩ bo˩to˥˧ɣø̯e˩ʔe̯i˧˩ʔe̯o˧˩ o˩ɾe˩ te˥˧ bo˩ʔø̯o˩ || be̯o˩be̯o˥˧ɾo˥˧ hø̯̃õ˩mã˥˧mẽ˩ɾ̃ỹ˩te̯o˩ bœ˩ʔe̯o˥˧ y˩by˧˩ɾy˩ hõ˩hã˧˩]
A bɵemömúmə̃ö 'oráner̃ɵ̃u bɵutəì'əȍ áma'əa'əi bútö. Bóbəö té bɵemȍ'ɵáhao. Xá her̃u 'ɵumö bəo té hə̃i'í bəurúʉ̈əȍ. Biha'ő gəöbɵú tɵö'u rəoɵe bəa'ɵeháhömú té nö'ȍ. Noha őnö'əö mə̃ö'ɵà bötőgɵe'əì'əȍ öre té bö'ɵö. Bəöbəőrő hɵ̃ömámer̃utəö bɔ'əő ubùru hohà.

/p b t d k/ <p b t d k>
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ h/ <f v s z ś ź s̈ z̈ h>
/m n ŋ/ <m n ń>
/l ɫ ɻ j ɰ w/ <l ĺ r j w ẃ>
/r/ <ŕ>

/i ɯ u/ <i ʉ u>
/ɪ/ <ɪ>
/e ø o/ <e ɵ o>
/ɛ ʌ ɔ/ <ɛ ʌ ɔ>
/a/ <a>


/ɱ n/
/p̪ t t͡s t͡ɬ ʈ ʈ͡ꞎ c k/
/b̪ d d͡z ɖ/
/ɸ s z ꞎ h/
/ʋ r ɭ j/

/i: ɯ: u:/
/ɪ ω/
/e: ɤ: o:/
/ɛ ʌ/
/a a:/
/ai̯ au̯/

/cu:ʋʌɭɱʌ t͡sɪɸωrʌ hje:ɖat t͡sɛʋɪ p̪ɪt͡ɬʌkʈat zɯ:ɸa ꞎnʌrat zω kt͡si: | ɸtɤ:jʋaɭ ɱɪt͡sɛʋɪ cωrh b̪ɭa:hʌ ʋʌɭɱʌ p̪ɪtʌk ɸu:ɭ/
Last edited by ɶʙ ɞʛ on 28 Jan 2023 21:34, edited 1 time in total.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p b t d k kʲ q/ <p b t d k kj q>
/s ɕ/ <s sj>
/m m̥ n n̥/ <m mh n nh>
/w l j/ <w l j>
/ɾ r/ <r rr>

/i ɨ u/ <i y u>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a/ <a>

Aa Bb Dd Ee Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Qq Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy

/ɱ n/ <m n>
/p̪ t t͡s t͡ɬ ʈ ʈ͡ꞎ c k/ <p t ts tł ṭ ṭł c k>
/b̪ d d͡z ɖ/ <b d dz ḍ>
/ɸ s z ꞎ h/ <f s z ł h>
/ʋ r ɭ j/ <v r l y>

/iː ɯː uː/ <ii üü uu>
/ɪ ω/ <i u>
/eː ɤː oː/ <ee öö oo>
/ɛ ʌ/ <e o>
/a aː/ <a aa>

/ai̯ au̯/ <ai au>

Aa Bb Cc Dd Ḍḍ Ee Ff Hh Ii Kk Ll Łł Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Tt Ṭṭ Uu Üü Vv Yy Zz

/cuːʋʌɭɱʌ t͡sɪɸωrʌ hjeːɖat t͡sɛʋɪ p̪ɪt͡ɬʌkʈat zɯːɸa ꞎnʌrat zω kt͡siː | ɸtɤːjʋaɭ ɱɪt͡sɛʋɪ cωrh b̪ɭaːhʌ ʋʌɭɱʌ p̪ɪtʌk ɸuːɭ/
<Cuuvolmo tsifuro hyeeḍat tsevi pitłokṭat züüfa łnorat zu ktsii, ftööyval mitsevi curh blaaho volmo pitok fuul.>

(I wasn't sure if the final vowels of /t͡sɛʋi/ and /ɱɪt͡sɛʋi/ were intended to be /iː/ or /ɪ/.)

Next:

/p b t d tˤ dˤ k ʔ/
/f s z sˤ zˤ x/
/t͡ʃ/
/m n ɲ ŋ/
/j w/
/r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
User avatar
Acipencer
sinic
sinic
Posts: 245
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Romanization game #2

Post by Acipencer »

/p b t d tˤ dˤ k ʔ/ <p b t d th dh k q>
/f s z sˤ zˤ x/ <f s s z sh zh x
/t͡ʃ/ <j>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ g>
/j w/ <y w>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i î u û>
/e eː o oː/ <e ê o ô>
/a aː/ <a â>

Aa Ââ Bb Dd Ee Êê Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Mm Nn Ññ Oo Ôô Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ûû Ww Xx Yy Zz

Next:

/p pʰ t tʰ c cʰ k kʰ ʔ/
/ʂ ɕ h/
/m n ɲ ŋ/
/j w/
/ʙ r/

/i ḭ u ṵ/
/æ æ̰ ɑ ɑ̰/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p pʰ t tʰ c cʰ k kʰ ʔ/ <b p d t j c g k q>
/ʂ ɕ h/ <s x h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ɲ ŋ>
/j w/ <y w>
/ʙ r/ <v r>

/i ḭ u ṵ/ <i ì u ù>
/æ æ̰ ɑ ɑ̰/ <e è a à>

Aa Àà Bb Cc Dd Ee Èè Gg Hh Ii Ìì Jj Kk Mm Nn Ɲɲ Ŋŋ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ùù Vv Ww Xx Yy

Next:

/p b ᵐb t d ⁿd ʈ ɖ ᶯɖ k ʔ/
/s z ʂ ʐ h/
/t͡s ʈ͡ʂ/
/m n ɳ ŋ/
/l j w/
/r/

/i ĩ y ỹ u ũ/
/e ẽ ø ø̃ o õ/
/a ã/
Anonymous999
roman
roman
Posts: 964
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b ᵐb t d ⁿd ʈ ɖ ᶯɖ k ʔ/ ⟨p b mb t d nd ṭ ḍ ṇḍ k x⟩
/s z ʂ ʐ h/ ⟨s z ṣ ẓ h⟩
/t͡s ʈ͡ʂ/ ⟨ts ṭṣ⟩
/m n ɳ ŋ/ ⟨m n ṇ g⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i ĩ y ỹ u ũ/ ⟨i iⁿ u uⁿ ŏ ŏⁿ⟩
/e ẽ ø ø̃ o õ/ ⟨e eⁿ ĕ ĕⁿ o oⁿ⟩
/a ã/ ⟨a aⁿ⟩

Next:
Combination of 6 language phonologies that only have 5 vowels (Spanish/Greek/Hebrew/Japanese/Minangnese/Esperanto) with modifications.
/m n ɲ ŋ/
/p b t d t͡s t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ kʷ ɡʷ/
/pʼ tʼ t͡sʼ t̠͡ʃʼ kʼ ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h hʷ/
/sʼ ʃʼ/
/l j w/
/r/

/i ˈi iː ˈiː ĩ ˈĩ ĩː ˈĩ ˈĩː u ˈu uː ˈuː ũ ˈũ ũː ˈũː/
/e̞ ˈe̞ e̞ː ˈe̞ː ẽ̞ ˈẽ̞ ẽ̞ː ˈẽ̞ː o̞ ˈo̞ o̞ː ˈo̞ː õ̞ ˈõ̞ õ̞ː ˈõ̞ː/
/ä ˈä äː ˈäː ä̃ ˈä̃ ä̃ː ˈä̃ː/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/p b t d t͡s t̠͡ʃ d̠͡ʒ k g kʷ gʷ/ <p b t d c č dž k g kw gw>
/pʼ tʼ t͡sʼ t̠͡ʃʼ kʼ ʔ/ <pp tt cc čč kk q>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h hʷ/ <f v þ ð s z š ž x ğ h hw>
/sʼ ʃʼ/ <ss šš>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i ˈi iː ˈiː ĩ ˈĩ ĩː ˈĩː u ˈu uː ˈuː ũ ˈũ ũː ˈũː/ <i í ii íí į į́ įį į́į́ u ú uu úú ų ų́ ųų ų́ų́>
/e̞ ˈe̞ e̞ː ˈe̞ː ẽ̞ ˈẽ̞ ẽ̞ː ˈẽ̞ː o̞ ˈo̞ o̞ː ˈo̞ː õ̞ ˈõ̞ õ̞ː ˈõ̞ː/ <e é ee éé ę ę́ ęę ę́ę́ o ó oo óó ǫ ǫ́ ǫǫ ǫ́ǫ́>
/ä ˈä äː ˈäː ä̃ ˈä̃ ä̃ː ˈä̃ː/ <a á aa áá ą ą́ ąą ą́ą́>

Aa Áá Ąą Ą́ą́ Bb Cc Čč Dd Ðð Ee Éé Ęę Ę́ę́ Ff Gg Ğğ Hh Ii Íí Įį Į́į́ Kk Ll Mm Nn Ňň Ŋŋ Oo Óó Ǫǫ Ǫ́ǫ́ Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Úú Ųų Ų́ų́ Vv Ww Xx Yy Zz Žž Þþ

Next:

/p ᵐp b ᵐb t ⁿt d ⁿd k ᵑk/
/s h/
/m n ŋ/
/ɹ l j w/

/i u/
/e o/
/œ ʌ/
/æ/
/a ɒ/
opipik
roman
roman
Posts: 1462
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game #2

Post by opipik »

/b t ɟ ʔ/ <b t j q>
/ɸ s ɣ/ <f s g>
/ɾ e̯ ø̯ j ɥ w/ <r y w ŷ ẅ ŵ>
/m n h/ <m n h>

/i y e ø o œ a/ <i u e ö o ë a>

/a˩ a˥˧ a˧˩/ <a â à>

Nasal harmony is triggered by /m n h/ and spreads rightwards until stopped by one of /t ɟ ʔ ɸ s ɣ/. It causes the following shifts:

/i y e ø o œ a/ → [ĩ ỹ ẽ ø̃ õ œ̃ ã]
/ɾ e̯ ø̯ j ɥ w/ → [ɾ̃ ẽ̯ ø̯̃ j̃~ɲ ɥ̃~ɲʷ w̃~ŋʷ]
/b/ → [m] <m>

[a˩ bø̯e˩mõ˩mỹ˥˧mẽ̯õ˩ ʔo˩ɾa˥˧nẽ˩ɾ̃ø̯̃ỹ˩ bø̯y˩te̯i˧˩ʔe̯o˧˩ a˥˧mã˩ʔe̯a˩ʔe̯i˩ by˥˧to˩ || bø˧˩be̯o˩ te˥˧ bø̯e˩mõ˧˩ʔø̯a˥˧hãõ˩ || ɟa˥˧ hẽ˩ɾ̃ỹ˩ ʔø̯y˩mõ˩ be̯o˩ te˥˧ hẽ̯ĩ˩ʔi˥˧ be̯y˩ɾy˥˧we̯o˧˩ || bi˩hã˩ʔo˥˧ ɣe̯o˩bø̯y˥˧ tø̯o˩ʔy˩ ɾe̯o˩ø̯e˩ be̯a˩ʔø̯e˩hã˥˧hõ˩mỹ˥˧ te˥˧ nõ˩ʔo˧˩ || nø̃˩hã˩ o˥˧nõ˩ʔe̯o˩ mẽ̯õ˩ʔø̯a˧˩ bo˩to˥˧ɣø̯e˩ʔe̯i˧˩ʔe̯o˧˩ o˩ɾe˩ te˥˧ bo˩ʔø̯o˩ || be̯o˩be̯o˥˧ɾo˥˧ hø̯̃õ˩mã˥˧mẽ˩ɾ̃ỹ˩te̯o˩ bœ˩ʔe̯o˥˧ y˩by˧˩ɾy˩ hõ˩hã˧˩]
<A bwemomûmyo qorânerwu bwutyìqyò âmaqyaqyi bûto. Bö̀byo tê bwemòqwâhao. Jâ heru qwumo byo tê hyiqî byurûŵyò. Bihaqô gyobwû twoqu ryowe byaqwehâhomû tê noqò. Nöha ônoqyo myoqwà botôgweqyìqyò ore tê boqwo. Byobyôrô hwomâmerutyo bëqyô ubùru hohà.>

/ɱ n/ <m n>
/p̪ t t͡s t͡ɬ ʈ ʈ͡ꞎ c k/ <p t c lh ç łh q k>
/b̪ d d͡z ɖ/ <b d dz đ>
/ɸ s z ꞎ h/ <f s z ł h>
/ʋ r ɭ j/ <v r l y>

/i: ɯ: u:/ <ii uu uw>
/ɪ ω/ <i u>
/e: ɤ: o:/ <ee oo ow>
/ɛ ʌ/ <e o>
/a a:/ <a aa>
/ai̯ au̯/ <ai au>

/cu:ʋʌɭɱʌ t͡sɪɸωrʌ hje:ɖat t͡sɛʋɪ p̪ɪt͡ɬʌkʈat zɯ:ɸa ꞎnʌrat zω kt͡si: | ɸtɤ:jʋaɭ ɱɪt͡sɛʋɪ cωrh b̪ɭa:hʌ ʋʌɭɱʌ p̪ɪtʌk ɸu:ɭ/
Quwvolmo cifuro hyeeđat cevi pilhokçat zuufa łnorat zu kcii, ftooyval mitsevi qurh blaaho volmo pitak fuwl.

/p ᵐp b ᵐb t ⁿt d ⁿd k ᵑk/ <p mp b mb t nt d nd k nk>
/s h/ <s h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ɹ l j w/ <r l y w>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/œ ʌ/ <ë ö>
/æ/ <ê>
/a ɒ/ <a ô>

Next:

/p t ts k/
/m n/
/r/
/ʃ/
/w l j ɰ/

/i ɯ u a/
Anonymous999
roman
roman
Posts: 964
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t ts k/ ⟨p t z k⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/r/ ⟨r⟩
/ʃ/ ⟨c⟩
/w l j ɰ/ ⟨ụ l ị ṿ⟩

/i ɯ u a/ ⟨i v u a⟩

Next:
/m n/
/(t) d t͡ɬ (d͡ɮ) d̠̊͡ʒ̊ (k) ɡ ɡ̊ʷ/
/s h/
/l j ɰᵝ/
/hn hl hj hɰᵝ/ → [n̥ ɬ ç ɸ]


/i ɯ̃ u/
/e̞ o̞/
/ä/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t ts k/ <p t c k>
/m n/ <m n>
/r/ <r>
/ʃ/ <s>
/w l j ɰ/ <w l y g>

/i ɯ u a/ <i u o a>

Aa Cc Gg Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy

/m n/ <m n>
/(t) d t͡ɬ (d͡ɮ) d̠̊͡ʒ̊ (k) g g̊ʷ/ <(t) d tl (dl) j (k) g gw>
/s h/ <s h>
/l j ɰᵝ/ <l y w>

/i ɯ̃ u/ <i ų u>
/e̞ o̞/ <e o>
/ä/ <a>

Aa Dd Ee Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Ss Tt Uu Ųų Ww Yy

Next:

/p t k kʷ/
/s h/
/m n ŋ ŋʷ/
/l j w/

/i u/
/e o/
/a/
opipik
roman
roman
Posts: 1462
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game #2

Post by opipik »

/p t k kʷ/ <p t k q>
/s h/ <s h>
/m n ŋ ŋʷ/ <m n g b>
/l j w/ <l y w>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Next:

/t ts/
/m n/
/r/
/s x h/
/w l j/

/i u ɛ ɐ/
/e: o: æ: a:/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/t ts/ <t z>
/m n/ <m n>
/r/ <r>
/s x h/ <s k h>
/w l j/ <w l y>

/i u ɛ ɐ/ <i u e a>
/eː oː æː aː/ <ai au ae aa>

Aa Ee Hh Ii Kk Ll Mm Nn Rr Ss Tt Uu Ww Yy Zz

Next:

/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/
/f s ʃ x h/
/t͡ʃ t͡ʃʰ/
/m n ŋ/
/ɹ l j w/

/i u/
/e o/
/ə/
/æ/
/a/
opipik
roman
roman
Posts: 1462
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game #2

Post by opipik »

/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/ <b p d t g k '>
/f s ʃ x h/ <f s sh x h>
/t͡ʃ t͡ʃʰ/ <j c>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ɹ l j w/ <r l y w>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ə/ <œ>
/æ/ <æ>
/a/ <a>

Next:

/p t k/
/b d ɡ/
/m n ŋ/
/f s x/
/v z ɣ/
/w l ɰ/

/i u/
/e o/
/a ɑ/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t k/ <p t k>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/f s x/ <f s x>
/v z ɣ/ <v z h>
/w l ɰ/ <w l r>

/i u/ <î û>
/e o/ <i u>
/a ɑ/ <a â>

Aa Ââ Bb Dd Ff Gg Hh Ii Îî Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Pp Rr Ss Tt Uu Ûû Vv Ww Xx Zz

Next:

/p t k/
/s ʁ h/
/m n ŋ/
/l j w/

/i u/
/a/
opipik
roman
roman
Posts: 1462
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Romanization game #2

Post by opipik »

/p t k/ <p t k>
/s ʁ h/ <s gh h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l j w/ <l y w>

/i u/ <i u>
/a/ <a>

Next:

/p t k q/
/p: t: k: q:/
/m n ŋ ɴ/
/m: n: ŋ: ɴ:/
/f: θ: ç: x: χ:/
/v ð j ɣ ʁ/

/i u ə/
/ɪ ʊ a/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9823
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t k q/ <p t k q>
/pː tː kː qː/ <pp tt kk qq>
/m n ŋ ɴ/ <m n ŋ ṅ>
/mː nː ŋː ɴː/ <mm nn ŋŋ ṅṅ>
/fː θː çː xː χː/ <ff ss yy gg rr>
/v ð j ɣ ʁ/ <f s y g r>

/i u ə/ <ii uu a>
/ɪ ʊ a/ <i u aa>

Aa Ff Gg Ii Kk Mm Nn Ṅṅ Ŋŋ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Yy

Next:

/p b ᵐb ɓ t tʼ d ⁿd k kʼ/
/s h/
/t͡s t͡sʼ t͡ʃ t͡ʃʼ/
/m n ŋ/
/l j w/
/ɾ/
/r/

/i u/
/e o/
/a/

/V˧ V˥ V˩/
Post Reply