Romanization game #2

A forum for game threads.
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/m n/ m n
/p b t d k ɡ q/ p b t d k g q
/ts dz tɕ dʑ/ c ʒ č ǯ
/f v s z ɕ ʑ ʁ h/ f v s z š ž x h
/l j w/ l j w
/ɾ/ r
/r/ ṙ

/i ɨ ʉ u/ i y ÿ u
/e o/ e o
/a/ a

Next
/m n/
/p t k/
/f s h/
/l ʎ w/

/i u o æ a/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3899
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/m n/ <n (before /o u/)~nm (final)~nu n (before /i æ a/)~ni>
/p t k/ <b d g>
/f s h/ <p t k>
/l ʎ w/ <l j m>

/i u o æ a/ <i u o e a>

/pæmaunæi ʎaʎnowæ mafa so kæki pofulah næim hasun mæ ki nahoso nou mi/
<benuaunei jajniome mapa to gegi bopulak neinm katun nue ki nakoto niou nui>

Next:
/m m̥ n n̥ ŋ/
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/
/t͡s t͡ʃ/
/s ɬ ʃ h/
/ʐ l j w/

/a e i ɯ ɤ o/

/pʰom̥ɤ ɤkɯʐ obɤl ɬaŋ ŋen̥i tʰat͡ʃt meʐjib kʰil kjent͡s sawi/ (feel free to add if necessary to show orthographical features)
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p b t d k ɡ q/ <p b t d k g q>
/ts dz tɕ dʑ/ <c dz ć dź>
/f v s z ɕ ʑ ʁ h/ <f v s z ś ź ř h>
/l j w/ <l j w>
/ɾ/ <ṛ>
/r/ <r>

/i ɨ ʉ u/ <i ı y u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Aa Bb Cc Ćć Dd Ee Ff Gg Hh İi Iı Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ṛṛ Řř Ss Śś Tt Uu Vv Ww Yy Zz Źź

/m n/ <m n>
/p t k/ <p t c>
/f s h/ <f s h>
/l ʎ w/ <l ľ v>

/i u o æ a/ <i u o e a>

Aa Cc Ee Ff Hh Ii Ll Ľľ Mm Nn Oo Pp Ss Tt Uu Vv

/pæmaunæi ʎaʎnowæ mafa so kæki pofulah næim hasun mæ ki nahoso nou mi/
<Pemaunei ľaľnove mafa so ceci pofulah neim hasun me ci nahoso nou mi.>

/m m̥ n n̥ ŋ/ <m mh n nh g>
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/ <ph p b th t d kh k>
/t͡s t͡ʃ/ <z c>
/s ɬ ʃ h/ <s ł x h>
/ʐ l j w/ <r l j w>

/a e i ɯ ɤ o/ <a e i u õ o>

Aa Bb Cc Dd Ee Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Oo Õõ Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Zz

/pʰom̥ɤ ɤkɯʐ obɤl ɬaŋ ŋen̥i tʰat͡ʃt meʐjib kʰil kjent͡s sawi/
<Phomhõ õkur obõl łag genhi thact merjib khil kjenz sawi.>

Next:

/p b t d k ʔ/
/f s x h/
/m n/
/l j w/
/r/

/i u/
/æ/
/a/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3899
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/p b t d k ʔ/ <p b t d g k>
/f s x h/ <f s j h>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l y w?
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/æ/ <e>
/a/ <a>

Next:
/m m̥ n n̥ ŋ/
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/
/t͡sʰ t͡s t͡ʃʰ t͡ʃ /
/s ʃ h/
/ʐ l j w/

/a e i ɯ ɤ u o/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
ΘOΛA
banned
Posts: 63
Joined: 13 Dec 2019 07:09

Re: Romanization game #2

Post by ΘOΛA »

/m m̥ n n̥ ŋ/ ⟨m m◌́~mə(before consonant) n n◌́~nə(before consonant) g⟩
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/ ⟨p◌́~pə(before consonant) p b t◌́~tə(before consonant) t d c◌́~k◌́(before /i e/)~cə(before consonant) c~k(before /i e/)⟩
/t͡sʰ t͡s t͡ʃʰ t͡ʃ/ ⟨z◌́~zə(before consonant) z q◌́~qə(before consonant) q⟩
/s ʃ h/ ⟨s~c(before /i e/) s◌́~c◌́(before /i e/)~sə(before consonant) h⟩
/ʐ l j w/ ⟨r l j v⟩

/a e i ɯ ɤ u o/ ⟨a e i y w u o⟩

Next:
A psuedo-Turkic language phoneme

/m n/
/pʰ ɓ~b tʰ ɗ~d kʰ (ɡ*)/
/tɕʰ dʑ/
/(ɸ*) β~ʋ θ ð ɕ ʝ~j ɣ~ʁ ɦ~ħ/
/l/
/ɾ/
*) only found in loanwords; occasionally /ɸ/ merged with /pʰ/ and /ɡ/ merged with /ɣ~ʁ/.

/ɪ~i y ɯ ʊ/
/ɛ ø ɔ~o/
/æ~ɑ/
/ʲɛ ʲæ ʲɵ ʲʉ/
Last edited by ΘOΛA on 23 May 2020 13:44, edited 1 time in total.
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/m n/ m n
/pʰ ɓ~b tʰ ɗ~d kʰ (ɡ*)/ p b t d k g
/tɕʰ dʑ/ ç c
/(ɸ*) β~ʋ θ ð ɕ ʝ~j ɣ~ʁ ɦ~ħ/ f v s z ş y~j ğ h
/l/ l
/ɾ/ r
*) only found in loanwords; occasionally /ɸ/ merged with /pʰ/ and /ɡ/ merged with /ɣ~ʁ/.

/ɪ~i y ɯ ʊ/ i ü ı u
/ɛ ø ɔ~o/ e ö o
/æ~ɑ/ ä~a
/ʲɛ ʲæ ʲɵ ʲʉ/ ê â ô û

Next
/m n/
/p t c k/
/f s ʃ h/
/l ʎ/
/ɹ j w/
/ɾ/

/i u a/
One character per sound and no multiple spellings of one sound.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m m̥ n n̥ ŋ/ <m hm n hn ñ>
/pʰ p b tʰ t d kʰ k/ <ph p b th t d kh k>
/t͡sʰ t͡s t͡ʃʰ t͡ʃ/ <ch c čh č>
/s ʃ h/ <s š h>
/ʐ l j w/ <z l y v>

/a e i ɯ ɤ u o/ <a e i ï ë u o>

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ëë Hh Ii Ïï Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Ss Šš Tt Uu Vv Yy Zz

/pʰom̥ɤ ɤkɯʐ obɤl laŋ ŋen̥i tʰat͡ʃt meʐjib kʰil kjent͡s sawi/
<Phohmë ëkïz obël lañ ñehni thačt mezyib khil kyenc savi.>

/m n/ <m n>
/pʰ ɓ~b tʰ ɗ~d kʰ (ɡ)/ <p b t d k (g)>
/tɕʰ dʑ/ <c j>
/(ɸ) β~ʋ θ ð ɕ ʝ~j ɣ~ʁ ɦ~ħ/ <(f) w s z ş y q h>
/l/ <l>
/ɾ/ <r>

/ɪ~i y ɯ ʊ/ <i ü ı u>
/ɛ ø ɔ~o/ <e ö o>
/æ~ɑ/ <a>
/ʲɛ ʲæ ʲɵ ʲʉ/ <ie ia io iu>

/m n/ <m n>
/p t c k/ <p t ķ k>
/f s ʃ h/ <f s ş h>
/l ʎ/ <l ļ>
/ɹ j w/ <z j w>
/ɾ/ <r>

/i u a/ <i u a>

Next:

/p b t d k/
/f s h/
/m n ŋ/
/l j ɰ w/
/r/

/i ɨ u/
/e o/
/a/
ΘOΛA
banned
Posts: 63
Joined: 13 Dec 2019 07:09

Re: Romanization game #2

Post by ΘOΛA »

/p b t d k/ ⟨p b t d k⟩
/f s h/ ⟨f s h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l j ɰ w/ ⟨l j v w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i ɨ u/ ⟨i y u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:

/m n̪ n̠ ŋ/
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ t̠ t̠ʰ d̠ k kʰ ɡ kʷ kʷʰ ɡʷ/
/t̪s̪ t̪s̪ʰ d̪z̪ t̠s̠ t̠s̠ʰ d̠z̠/
/ɸ β s̪ ɬ̪ z̪ ɮ̪ s̠ z̠ x ɣ/
/ɹ̪ l̪ l̠ j w/

/iː ĩ ɨ uː ũ/
/ɪ ʊ/
/eː ə ə̃ oː/
/ɛː œː ʌː ɔː/
/æː aː ã ɐ ɑː ɒ̃/

Note:
/n̠ t̠ t̠ʰ d̠ t̠s̠ t̠s̠ʰ d̠z̠ s̠ z̠ l̠/ are lowered as [ɲ˖ c̟ c̟ʰ ɟ˖ tɕ tɕʰ dʑ ɕ ʑ ʎ̟] before /iː ɪ eː ɛ/
/Vː/ are normally [V] when in closed syllable
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 342
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n̪ n̠ ŋ/
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ t̠ t̠ʰ d̠ k kʰ ɡ kʷ kʷʰ ɡʷ/ <p p- b t t- d c c- ɉ k k- g q q- ɢ>
/t̪s̪ t̪s̪ʰ d̪z̪ t̠s̠ t̠s̠ʰ d̠z̠/ <ç ç- ƶ ć ć- ż>
/ɸ β s̪ ɬ̪ z̪ ɮ̪ s̠ z̠ x ɣ/ <f v s x z ł ś ź ħ ģ>
/ɹ̪ l̪ l̠ j w/ <r l ľ j w>

/iː ĩ ɨ uː ũ/ <ī î y ū û>
/ɪ ʊ/ <i u>
/eː ə ə̃ oː/ <e ø ê o>
/ɛː œː ʌː ɔː/ <ē œ ø̄ ō>
/æː aː ã ɐ ɑː ɒ̃/ <æ à â a ā ô>


/b t d ts dz k kʷ h/
/a e i o u/
(C)V(C)

Syllable finally: /b t d k h/ are [m ʔ n ŋ h]
Syllable initially: /b t d k h/ are normally.

/ts dz kʷ/ normally collapse into /t d k/. Before /i e/, /t d/ merge into /ts dz/, while /k kʷ/ shift to /c k/.
Before /u o/, /k/ is realized as /kʷ/ only, while /t d/ are separate from /ts dz/. Lastly, before /a/, all six phonemes are separate.

/i u/ may be sometimes realized as syllabic consonants.

Coda /h/ combines with the following onset consonant: /hb ht hd hts hdz hk hkʷ hh/ > [β θ ð s z x xʷ h]

Possible syllables:
/ba be bi bo bu/ > [bɔ be bi ʙʊ ʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/ta to tu/ > [tɑ tʊ tʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/tsa tse tsi/ > [tsæ tsɪ tsz̩] + [m ʔ n ŋ h]
/da do du/ > [dɑ dʊ dʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/dza dze dzi/ > [dzæ dzɪ dz̩] + [m ʔ n ŋ h]
/ka ke ki/ > /kɑ cɪ ci/ + [m ʔ n ŋ h]
/kʷa kʷe kʷi kʷo kʷu/ > /kʷɔ ke ki kʷʊ kʷu/ + [m ʔ n ŋ h]
/ha he hi ho hu/ > /ɑ æ ɪ ɔ ʊ/ + [m ʔ n ŋ h]
ΘOΛA
banned
Posts: 63
Joined: 13 Dec 2019 07:09

Re: Romanization game #2

Post by ΘOΛA »

ɶʙ ɞʛ wrote: 25 May 2020 19:38 /m n̪ n̠ ŋ/
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ t̠ t̠ʰ d̠ k kʰ ɡ kʷ kʷʰ ɡʷ/ <p p- b t t- d c c- ɉ k k- g q q- ɢ>
/t̪s̪ t̪s̪ʰ d̪z̪ t̠s̠ t̠s̠ʰ d̠z̠/ <ç ç- ƶ ć ć- ż>
/ɸ β s̪ ɬ̪ z̪ ɮ̪ s̠ z̠ x ɣ/ <f v s x z ł ś ź ħ ģ>
/ɹ̪ l̪ l̠ j w/ <r l ľ j w>

/iː ĩ ɨ uː ũ/ <ī î y ū û>
/ɪ ʊ/ <i u>
/eː ə ə̃ oː/ <e ø ê o>
/ɛː œː ʌː ɔː/ <ē œ ø̄ ō>
/æː aː ã ɐ ɑː ɒ̃/ <æ à â a ā ô>


/b t d ts dz k kʷ h/
/a e i o u/
(C)V(C)

Syllable finally: /b t d k h/ are [m ʔ n ŋ h]
Syllable initially: /b t d k h/ are [‌b t d k 0] normally.

/ts dz kʷ/ normally collapse into /t d k/. Before /i e/, /t d/ merge into /ts dz/, while /k kʷ/ shift to /c k/.
Before /u o/, /k/ is realized as /kʷ/ only, while /t d/ are separate from /ts dz/. Lastly, before /a/, all six phonemes are separate.

/i u/ may be sometimes realized as syllabic consonants.

Coda /h/ combines with the following onset consonant: /hb ht hd hts hdz hk hkʷ hh/ > [β θ ð s z x xʷ h]

Possible syllables:
/ba be bi bo bu/ > [‌bɔ be bi ʙʊ ʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/ta to tu/ > [tɑ tʊ tʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/tsa tse tsi/ > [tsæ tsɪ tsz̩] + [m ʔ n ŋ h]
/da do du/ > [dɑ dʊ dʙ̩] + [m ʔ n ŋ h]
/dza dze dzi/ > [dzæ dzɪ dz̩] + [m ʔ n ŋ h]
/ka ke ki/ > /kɑ cɪ ci/ + [m ʔ n ŋ h]
/kʷa kʷe kʷi kʷo kʷu/ > /kʷɔ ke ki kʷʊ kʷu/ + [m ʔ n ŋ h]
/ha he hi ho hu/ > /ɑ æ ɪ ɔ ʊ/ + [m ʔ n ŋ h]
/b t d ts dz k kʷ h/ ⟨b t d c j k q h⟩
/a e i o u/ ⟨a e i o u⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p pʰ b t tʰ d d kʰ ɡ ʔ/
/ts dz tʃ tʃʰ dʒ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ ç x h/
/ɹ l ɫ j ʎ ʍ w/
/ɾ/

/i ɪ u ʊ/
/e ə ɚ o/
/ɛ ɜ ɝ ʌ ɔ/
/æ a ɐ ɑ ɒ/
/m̩ n̩ l̩ ɫ̩/
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/m n ɲ ŋ/ m n ñ ŋ
/p pʰ b t tʰ d d kʰ ɡ ʔ/ p ṗ b t ṭ d k ḳ g ɂ
/ts dz tʃ tʃʰ dʒ/ c ź č ĉ ẑ
/f v θ ð s z ʃ ʒ ç x h/ f v þ ð s z š ž ṡ ḥ h
/ɹ l ɫ j ʎ ʍ w/ ż l ł j y ŵ ŵ
/ɾ/ r

/i ɪ u ʊ/ i ì u ù
/e ə ɚ o/ e ë ṛ o
/ɛ ɜ ɝ ʌ ɔ/ è ẽ ṛ̀ õ ò
/æ a ɐ ɑ ɒ/ â a à ā á
/m̩ n̩ l̩ ɫ̩/ ṃ ṇ ḷ ł̣

Next
/m n ŋ/
/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ ɣ h/
/ʦ ʣ ʧ ʤ/
/l j w/
/r/

/i u e o a/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z ʃ ʒ ɣ h/ <f v s z š ž x h>
/ʦ ʣ ʧ ʤ/ <c ʒ č ǯ>
/l j w/ <l j w>
/r/ <r>

/i u e o a/ <i u e o a>

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Ww Xx Zz Žž Ʒʒ Ǯǯ

Next:

/p t k/
/ɸ s ʃ h/
/t͡ʃ/
/m n ŋ/
/l j w/
/ɾ/
/r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
Ryan Aditya
banned
Posts: 169
Joined: 18 Jul 2019 14:45

Re: Romanization game #2

Post by Ryan Aditya »

/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ŋ⟩
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ ʔ/ ⟨p ph b t th d k kh g '⟩
/ts dz tʃ tʃʰ dʒ/ ⟨ts dz c ch j⟩
/f v θ ð s z ʃ ʒ ç x h/ ⟨f v th dh s z š ž hy x h⟩
/ɹ l ɫ j ʎ ʍ w/ ⟨r l ll y ly hw w⟩
/ɾ/ ⟨dd⟩

/i ɪ u ʊ/ ⟨ī i ū u⟩
/e ə ɚ o/ ⟨e ê êr o⟩
/ɛ ɜ ɝ ʌ ɔ/ ⟨ea â âr œ oa⟩
/æ a ɐ ɑ ɒ/ ⟨æ ā a ä å
/m̩ n̩ l̩ ɫ̩/ ⟨m n l ll⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ň⟩
/p b t d k g/ ⟨p b t d k g⟩
/f v s z ʃ ʒ ɣ h/ ⟨f v s z š ž ğ h⟩
/ʦ ʣ ʧ ʤ/ ⟨c dz č dž⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u e o a/ ⟨i u e o a⟩
/p t k/ ⟨p t k⟩
/ɸ s ʃ h/ ⟨f s x h⟩
/t͡ʃ/ ⟨c⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/ɾ/ ⟨d⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː u uː/ ⟨i í u ú⟩
/e eː o oː/ ⟨e é o ó⟩
/a aː/ ⟨a á⟩
Next:
/m n ɲ ŋ ŋm/
/p b t d tʃ k ɡ kp ʔ/
/ɸ β θ s z ʃ x ɦ/
/ɹ l j w/

/ʲi ɨ ʷu/
/ʲɛ ɜ ʷɔ/
/ʲæ a ʷɒ/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 342
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Next:
/m n ɲ ŋ ŋm/ <m n ńj ń ńw>
/p b t d tʃ k ɡ kp ʔ/ <p b t d kj k g kw :>
/ɸ β θ s z ʃ x ɦ/ <f v z ś s c x h>
/ɹ l j w/ <r l j w>

/ʲi ɨ ʷu/ <jy y wy>
/ʲɛ ɜ ʷɔ/ <jo o wo>
/ʲæ a ʷɒ/ <ja a wa>

/m n/
/p t ts tɬ k ʔ/
/s ɬ x h/
/w l j ɰ/

/m̩ n̩/
/i ɨ ɨ: u u:/
/e ə ə: o/
/ʌ ɔ/
/a a:/
ΘOΛA
banned
Posts: 63
Joined: 13 Dec 2019 07:09

Re: Romanization game #2

Post by ΘOΛA »

/m n ɲ ŋ ŋm/ ⟨m n ń ŋ ŋm⟩
/p b t d tʃ k ɡ kp ʔ/ ⟨p b t d c k g kp⟩
/ɸ β θ s z ʃ x ɦ/ ⟨ph v th s z ś kh h⟩
/ɹ l j w/ ⟨r l y w⟩

/ʲi ɨ ʷu/ ⟨i ï u⟩
/ʲɛ ɜ ʷɔ/ ⟨e ë o⟩
/ʲæ a ʷɒ/ ⟨á a à⟩

/m n/ ⟨m n⟩
/p t ts tɬ k ʔ/ ⟨p t z tł k 7⟩
/s ɬ x h/ ⟨s ł h j⟩
/w l j ɰ/ ⟨w l y v⟩

/m̩ n̩/ ⟨ũ ĩ⟩
/i ɨ ɨ: u u:/ ⟨i eu ēu u ū⟩
/e ə ə: o/ ⟨e è ēo o⟩
/ʌ ɔ/ ⟨eo ò⟩
/a a:/ ⟨a ā⟩

Next:

/m mʲ mʷ n nʲ nʷ nᶣ ŋ/
/p pʲ pʷ b bʲ bʷ t tʲ tʷ d dʲ dʷ k kʷ ɡ ɡʷ/
/ts tsʷ tʃ tɕ tʃʷ tɕʷ/
/f fʲ fʷ s sʷ z zʷ ʃ ɕ ʃʷ ɕʷ ʒ ʑ ʒʷ ʑʷ h hʷ/
/l lʲ lʷ lᶣ j ɥ w/
/r rʷ/

/i y ɯ u/
/e ə o/
/ɛ ɔ/
/a/
Ryan Aditya
banned
Posts: 169
Joined: 18 Jul 2019 14:45

Re: Romanization game #2

Post by Ryan Aditya »

Better use Cyrillic than Latin script
/m mʲ mʷ n nʲ nʷ nᶣ ŋ/ ⟨m/м m'/мь mv/мв n/н n'/нь nv/нв n'v/нъ ŋ/ӈ⟩
/p pʲ pʷ b bʲ bʷ t tʲ tʷ d dʲ dʷ k kʷ ɡ ɡʷ/ ⟨p/п p'/пь pv/пв b/б b'/бь bv/бв t/т t'/ть tv/тв d/д d'/дь dv/дв k/к kv/кв g/г gv/гв⟩
/ts tsʷ tʃ tɕ tʃʷ tɕʷ/ ⟨c/ц cv/цв č/ч ć/ҷ čv/чв ćv/ҷв⟩
/f fʲ fʷ s sʷ z zʷ ʃ ɕ ʃʷ ɕʷ ʒ ʑ ʒʷ ʑʷ h hʷ/ ⟨f/ф f'/фь fv/фв s/с sv/св z/з zv/зв š/ш ś/щ šv/шв śv/щв ž/ж ź/җ žv/жв źv/җв h/х hv/хв⟩
/l lʲ lʷ lᶣ j ɥ w/ ⟨l/л l'/ль lv/лв l'v/лъ j/й jv/йв v/в⟩
/r rʷ/ ⟨r/р rv/рв⟩

/i y ɯ u/ ⟨i/и ü/ү y/ы u/у⟩
/e ə o/ ⟨e/е â/ә o/о⟩
/ɛ ɔ/ ⟨ê/э ô/ө⟩
/a/ ⟨a/а⟩

Addition:
/ja jo ju/ ⟨ja/я jo/ё ju/ю⟩

Order:
Aa Ââ Bb Cc Čč Ćć Dd Ee Êê Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Ôô Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Üü Vv Yy Zz Žž Źź '
Аа Әә Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Җҗ Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Ӈӈ Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Ҷҷ Шш Щщ ъ Ыы ь Ээ Юю Яя

Next:
/m n/
/t k/
/ts/
/ɸ s ɕ ç h/
/ɾ/

/i ɯ/
/e o/
/a/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/t k/ <t k>
/ts/ <z>
/ɸ s ɕ ç h/ <p s x c h>
/ɾ/ <r>

/i ɯ/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Aa Cc Ee Hh Ii Kk Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Xx Zz

Next:

/p t k/
/s ɬ ʃ h/
/t͡ʃ/
/m n ɲ/
/l j ɰ w/
/ɾ/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/p t k/ p t k
/s ɬ ʃ h/ s z c h
/t͡ʃ/ ç
/m n ɲ/ m n ñ
/l j ɰ w/ l j r w
/ɾ/ d

/i iː u uː/ i ī u ū
/e eː o oː/ e ē o ō
/a aː/ a ā

Next
/m n ŋ/
/p b t d k g ʔ/
/f v s z ʃ ʒ ʝ ɣ h/
/l ʎ j w/
/r/

/i u a iː uː aː/
/eː oː/
One character per sound.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7948
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g q>
/f v s z ʃ ʒ ʝ ɣ h/ <f v s z š ž j x h>
/l ʎ j w/ <l ľ y w>
/r/ <r>

/i u a iː uː aː/ <i u a ī ū ā>
/eː oː/ <æ å>

Aa Āā Ææ Åå Bb Dd Ff Gg Hh Ii Īī Jj Kk Ll Ľľ Mm Nn Ŋŋ Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Ww Xx Yy Zz Žž

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f s ʃ x h/
/t͡ʃ/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ l j w/
/ɺ/

/i u/
/e o/
/a/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 342
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p b t d k g ʔ/ <p b t d k x '>
/f v s z ʃ ʒ ʝ ɣ h/ <f v s z ś ź j g h>
/l ʎ j w/ <l ł î û>
/r/ <r>

/i u a iː uː aː/ <i u a ī ū ā>
/eː oː/ <ä å>

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k x '>
/f s ʃ x h/ <f s ç h ->
/t͡ʃ/ <c>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ g>
/ʋ l j w/ <v l j w>
/ɺ/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

/m n ɲ ŋ/
/pʰ~ɸ tʰ~r̥ cʰ~s kʰ~h ʔ/
/p~β t~r c~z k~j~w~ɰ*/
/l ɮ~ʎ/

*Depends on the following vowel or consonant.
Front vowel, palatal or alveolar: /j/
Back rounded vowel or labial: /w/
Central vowel, /ai au/, velar, or /ʔ/: /ɰ/

/i i: u u:/
/ɪ ie̯ ʊ uo̯/
/e e: ɘ: o o:/
/ɛ eæ̯ ɜ ɜ: ɔ oɒ̯/
/ai̯ a a: au̯/

/tʰɜɮɜneæ̯ tʰkʰonŋa pɪptʰɜt:ɜ, cɘ:kʰ ckʰɜmau̯ʔapʰɮ npʰoɒ̯tɔ li:mɲapʰptie̯tɔ tɜ:paɮŋ kikɪlŋpa:cʰ tʰkʰonŋa cʰɛŋnɔt:ɜ./
[tʰɜʎɜneæ̯ tʰhonŋa pɪβtʰɜrtɜ, cɘ:h chɜmau̯ʔaɸʎ̥ nɸoɒ̯rɔ li:mɲaɸprie̯rɔ tɜ:βaɮŋ kijɪlŋpa:s tʰhonŋa cʰɛŋnɔrtɜ.]

(Q Qh Qʰ Qʰh all contrast)
Post Reply