Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/b t d d̠͡ʒ k/ <b t d j k>
/f s z ʃ ɣ h/ <f s z x g h>
/β̞ l j/ <v l y>
/ɾ/ <r>

/i u/ <i u>
/ä/ <a>

Aa Bb Dd Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz

Next:

/p b pʲ bʲ t d k g kʷ gʷ q qʷ/
/f v fʲ vʲ ð s z ʃ ʒ ħ ħʷ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m mʲ n nʷ ɲ ŋ ŋʷ/
/l j ʎ w/
/ɽ/
/r rʲ/

/i iː ɨ~ʉ u uː/
/e eː ɘ~ɵ o oː/
/æː a ɒː/

/eʊ̯ oɪ̯/
/aɪ̯ aʊ̯/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b pʲ bʲ t d k g kʷ gʷ q qʷ/ ⟨p b py by t d k ɡ kw ɡw q qw⟩
/f v fʲ vʲ ð s z ʃ ʒ ħ ħʷ h/ ⟨f v fy vy 6 s z š ž ḫ ḫw h⟩
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨ts dz ch 𝐠⟩
/m mʲ n nʷ ɲ ŋ ŋʷ/ ⟨m my n nw ñ ṇ ṇw⟩
/l j ʎ w/ ⟨l y ł w⟩
/ɽ/ ⟨r⟩
/r rʲ/ ⟨ṛ ṛy⟩

/i iː ɨ~ʉ u uː/ ⟨i ii 1 u uu⟩
/e eː ɘ~ɵ o oː/ ⟨e ee 9 o oo⟩
/æː a ɒː/ ⟨a ah ɒ⟩

/eʊ̯ oɪ̯/ ⟨ĕ ó⟩
/aɪ̯ aʊ̯/ ⟨á ă⟩

Aa Áá Ăă Bb CHch Dd Ee Ĕĕ Ff G𝐠 Ɡɡ Hh Ḫḫ Ii Kk Ll Łł Mm Nn Ññ Ṇṇ Oo Ɒɒ Pp Rr Ṛṛ Ss Šš Tt Uu Vv Ww Yy Zz Žž 1 6 9

Next:
/m mʲ n ɲ ŋ/
/p b pʲ bʲ t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/
/f v fʲ vʲ s z ʃ ʒ x ɣ/
/l j ʎ/
/ɾ/

/iː ɪ u~w uː/
/ɛ ɛː o oː/
/ɑ ɑː/
/ji~◌ʲi jiː~◌ʲiː je~◌ʲe jeː~◌ʲeː/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m mʲ n ɲ ŋ/ <m mj n nj ñ>
/p b pʲ bʲ t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/ <p b pj bj t d tj dj k g>
/f v fʲ vʲ s z ʃ ʒ x ɣ/ <f v fj vj s z sj zj x h>
/l j ʎ/ <l j lj>
/ɾ/ <r>

/iː ɪ u~w uː/ <í i u ú>
/ɛ ɛː o oː/ <e é o ó>
/ɑ ɑː/ <a á>

/ji~◌ʲi jiː~◌ʲiː je~◌ʲe jeː~◌ʲeː/ <ji jí je jé>

Aa Áá Bb Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Zz

Next:

/p b t d k g kʷ gʷ q qʷ/
/ɸ s z ʃ ʒ x xʷ h/
/m n ŋ/
/ɻ j w/
/r/
/l ʟ/

/i u/
/e/
/a/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 566
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p b t d k g kʷ gʷ q qʷ/ <p b t d k g k̊ g̊ k̠ k̠̊>
/ɸ s z ʃ ʒ x xʷ h/ <f s z ś ź x x̊ h>
/m n ŋ/ <m n n̠>
/ɻ j w/ <r̠ j w>
/r/ <r>
/l ʟ/ <l ł>

/i u/ <i u>
/e/ <e>
/a/ <a>

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ ɴ̥ ɴ/
/pʰ p b̥ b tʰ t d̥ d cʰ c ɟ̊ ɟ kʰ k g̊ g ʡ ʔ/
/ƥ ɓ̥ ɓ ƭ ɗ̥ ɗ ƈ ʄ̥ ʄ ƙ ɠ̊ ɠ/
/t͡sʰ t͡s d̥͡z̥ d͡z ʡ͡ʜʰ/
/sʰ s z̥ z ç ʝ̊ ʝ ħ ʕ̝* h/
/w̥ w l̥ l r̥ r j̊ j ʕ̥ ʕ/
/i i: e e: a a: o o: u u:/

*actually a fricative here, /ʡ͡ʜʰ ʡ ħ ʕ̝/ form a pharyngeal obstruent series analogous to /pʰ p b̥ b/, etc.

Unaspirated /p t c k/ become /p̚ t̚ c̚ k̚/ before another consonant or word-finally.

/ƥitʰa:g̊han m̥on w̥r̥it͡sʰeɗilkat ɠil̥ʕ̝atur ɗikn̥ehan ml̥awz̥at | ʕle:nad̥͡z̥e ɗin̥o:hp aʔoħmacʰez̥ɟ̊eɲ ab̥r̥itʰuʔan ŋʝ̊a he:lʄa maɗ̥i || muʕ̥tʰaŋɠez̥at ml̥awʡira sʰew̥an ƥitʰa:g̊ çl̥oƙa ml̥o ʝ̊ejzan̥a ŋi ɗikat ɠ̊o:nd͡zakʰçadmil̥aʕeʡ͡ʜʰe:n̥hamonɗiml̥aw/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ ɴ̥ ɴ/ ⟨ʰm m ʰn n ʰnj nj ʰñ ñ ʰƞ ƞ⟩
/pʰ p b̥ b tʰ t d̥ d cʰ c ɟ̊ ɟ kʰ k g̊ g ʡ ʔ/ ⟨ꝑ p p b ŧ t t d ŧj tj tj dj ꝁ k ꝃ ȝ q ʾ⟩
/ƥ ɓ̥ ɓ ƭ ɗ̥ ɗ ƈ ʄ̥ ʄ ƙ ɠ̊ ɠ/ ⟨pʾ pʾ ɓ tʾ tʾ ɗ tʾj tʾj ɗj kʾ kʾ g⟩
/t͡sʰ t͡s d̥͡z̥ d͡z ʡ͡ʜʰ/ ⟨ꞓ c c ƶ ꝸ⟩
/sʰ s z̥ z ç ʝ̊ ʝ ħ ʕ̝* h/ ⟨ꟊ s s z hj hj y ḫ ʿᶢ h⟩
/w̥ w l̥ l r̥ r j̊ j ʕ̥ ʕ/ ⟨ʰv v ʰl l ʰr r ʰj j ḫ ʿ⟩
/i i: e e: a a: o o: u u:/ ⟨i i:␣ a a:␣ á á:␣ o o:␣ ó ó:␣⟩

/ƥitʰa:g̊han m̥on w̥r̥it͡sʰeɗilkat ɠil̥ʕ̝atur ɗikn̥ehan ml̥awz̥at | ʕle:nad̥͡z̥e ɗin̥o:hp aʔoħmacʰez̥ɟ̊eɲ ab̥r̥itʰuʔan ŋʝ̊a he:lʄa maɗ̥i || muʕ̥tʰaŋɠez̥at ml̥awʡira sʰew̥an ƥitʰa:g̊ çl̥oƙa ml̥o ʝ̊ejzan̥a ŋi ɗikat ɠ̊o:nd͡zakʰçadmil̥aʕeʡ͡ʜʰe:n̥hamonɗiml̥aw/
⟨pʾiŧá: ꝃhán ʰmon ʰvʰriꞓaɗilkát giʰlʿᶢátór ɗikʰnahán mʰlávsát, ʿa: náca ɗiʰno: hp áʾoḫmáŧjastjanj ápʰriŧóʾán ñhjá ha: lɗjá mátʾi,, móḫŧáñgasát mʰlávqirá ꟊaván pʾiŧá: ꝃ hjʰlokʾá mʰlo hjajzáʰná ñi ɗikát kʾo: nƶáꝁhjádmiʰláʿaꝸa: ʰnhámonɗimʰláv⟩

Next:
/m n ɲ/
/p b t d d̠͡ʒ k/
/f s z ʃ ʒ/
/ʋ l j/
/ɾ/

/i iː ɯ u uː/
/e eː ɤ o oː/
/ä äː/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ/ <m n ɲ>
/p b t d d̠͡ʒ k/ <p b t d ʒ k>
/f s z ʃ ʒ/ <f s z x j>
/ʋ l j/ <v l y>
/ɾ/ <r>

/i iː ɯ u uː/ <i ii ư u uu>
/e eː ɤ o oː/ <e ee ơ o oo>
/ä äː/ <a aa>

Aa Bb Dd Ee Ff Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ɲɲ Oo Ơơ Pp Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy Zz Ʒʒ

Next:

/p t c k/
/ɸ s ɕ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n ɲ/
/ʋ l j ʎ/
/r rʲ/

/i u/
/e/
/æ ɑ/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 566
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Anonymous999 wrote: 20 May 2022 10:13 /m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ ɴ̥ ɴ/ ⟨ʰm m ʰn n ʰnj nj ʰñ ñ ʰƞ ƞ⟩
/pʰ p b̥ b tʰ t d̥ d cʰ c ɟ̊ ɟ kʰ k g̊ g ʡ ʔ/ ⟨ꝑ p p b ŧ t t d ŧj tj tj dj ꝁ k ꝃ ȝ q ʾ⟩
/ƥ ɓ̥ ɓ ƭ ɗ̥ ɗ ƈ ʄ̥ ʄ ƙ ɠ̊ ɠ/ ⟨pʾ pʾ ɓ tʾ tʾ ɗ tʾj tʾj ɗj kʾ kʾ g⟩
/t͡sʰ t͡s d̥͡z̥ d͡z ʡ͡ʜʰ/ ⟨ꞓ c c ƶ ꝸ⟩
/sʰ s z̥ z ç ʝ̊ ʝ ħ ʕ̝* h/ ⟨ꟊ s s z hj hj y ḫ ʿᶢ h⟩
/w̥ w l̥ l r̥ r j̊ j ʕ̥ ʕ/ ⟨ʰv v ʰl l ʰr r ʰj j ḫ ʿ⟩
/i i: e e: a a: o o: u u:/ ⟨i i:␣ a a:␣ á á:␣ o o:␣ ó ó:␣⟩

All the obstruents: bruh where's my <ʰ>
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 566
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p t c k/ <p t c k>
/ɸ s ɕ h/ <f s ç h>
/t͡s t͡ɕ/ <z ž>
/m n ɲ/ <m n ň>
/ʋ l j ʎ/ <v l j ľ>
/r rʲ/ <r ř>

/i u/ <i u>
/e/ <e>
/æ ɑ/ <ǎ a>

/m n ɲ ŋ/
/p pˡ b bˡ t t͡ɬ t͡s d d͡ɮ d͡z c c͡ʎ̝̊ k k͡ʟ̝̊ /
/bʷ~w ɟ~j ɟ͡ʎ~ʎ g~ɣ g͡ʟ~ʟ/
/ɸ ɸˡ s ɬ z ɮ h hʷ/
/ɹ l/

/i i: ʉ: u:/
/ɪˡ ɵ̝ ʊ/
/e e: ə: o:/
/ɛˡ ɜ ɔ/
/a a:/
/ai̯ aɪ̯ˡ ɔi̯ ɔɪ̯ˡ/

/mbˡiɸa: nɛˡt͡ɬɜndɪˡ mɹɔɸe:sbʷa ɲai̯t͡sɟa c͡ʎ̝̊ʉ:nɸa: g͡ʟaʟa ŋɪˡd͡zɵ̝ɸɜɬiʟa ŋlɔɮə:hʷat͡s bʷakʊʟa d͡ɮɛˡm/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ɲ ŋ>
/p pˡ b bˡ t t͡ɬ t͡s d d͡ɮ d͡z c c͡ʎ̝̊ k k͡ʟ̝̊ / <p pl b bl t tl ts d dl dz c cl k kl>
/bʷ~w ɟ~j ɟ͡ʎ~ʎ g~ɣ g͡ʟ~ʟ/ <w j jl g gl>
/ɸ ɸˡ s ɬ z ɮ h hʷ/ <f fl s sl z zl h hw>
/ɹ l/ <r l>

/i iː ʉː uː/ <i í ý ú>
/ɪˡ ɵ̝ ʊ/ <il y u>
/e eː əː oː/ <e é ǿ ó>
/ɛˡ ɜ ɔ/ <el ø o>
/a aː/ <a á>

/ai̯ aɪ̯ˡ ɔi̯ ɔɪ̯ˡ/ <ai al oi ol>

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ɲɲ Ŋŋ Oo Óó Øø Ǿǿ Pp Rr Ss Tt Uu Úú Ww Yy Ýý Zz

/mbˡiɸaː nɛˡt͡ɬɜndɪˡ mɹɔɸeːsbʷa ɲai̯t͡sɟa c͡ʎ̝̊ʉːnɸaː ʟaʟa ŋɪˡd͡zɵ̝ɸɜɬiʟa ŋlɔɮəːhʷat͡s bʷakʊʟa d͡ɮɛˡm/
<Mblifá neltløndil mroféswa ɲaitsja clýnfá glagla ŋildzyføsligla ŋlozlǿhwats wakugla dlelm.>

Next:

/p t k kʷ/
/s h/
/t͡s/
/m n ŋ ŋʷ/
/l j w/

/i iː u uː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/ɑ ɑː/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t k kʷ/ ⟨p t k kw⟩
/s h/ ⟨s h⟩
/t͡s/ ⟨j⟩
/m n ŋ ŋʷ/ ⟨m n g gw⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩

/i iː u uː/ ⟨i í u ú⟩
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ ⟨e é o ó⟩
/ɑ ɑː/ ⟨a á⟩

Next:
/m n̥ n nʱ ɲ̟/
/p t tː tʰ k kː kʰ kʷ ʔ ʔʲ ʔʷ/
/t͡s t͡sʰ d̠͡ʒ d̠͡ʑ/
/s sː sʷ ɬ ɕ ç ʍ h/
/l lʱ ʎ̟ j w wʱ/
/ɾ/

/i iː ɯ̃ ɯ̃ː o oː/
/ɛ ɛː ʌ̃ ʌ̃ː ɑ ɑː/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n̥ n nʱ ɲ̟/ <m hn n nh nj>
/p t tː tʰ k kː kʰ kʷ ʔ ʔʲ ʔʷ/ <p t tt th k kk kh kw q qj qw>
/t͡s t͡sʰ d̠͡ʒ d̠͡ʑ/ <c ch z zj>
/s sː sʷ ɬ ɕ ç ʍ h/ <s ss sw hl sj hj hw h>
/l lʱ ʎ̟ j w wʱ/ <l lh lj j w wh>
/ɾ/ <r>

/i iː ɯ̃ ɯ̃ː o oː/ <i ii ǫ ǫǫ o oo>
/ɛ ɛː ʌ̃ ʌ̃ː ɑ ɑː/ <e ee ą ąą a aa>

Aa Ąą Cc Ee Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Ǫǫ Pp Qq Rr Ss Tt Ww Zz

Next:

/b t d k q ʔ/
/f θ s ɕ x ħ h/
/t͡ɕ d͡ʑ/
/m n/
/l j w/
/r/

/i iː y yː u uː/
/e eː ø øː o oː/
/a aː/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/b t d k q ʔ/ ⟨b t d k q ’⟩
/f θ s ɕ x ħ h/ ⟨f ṡ s ś ḳ ḥ h⟩
/t͡ɕ d͡ʑ/ ⟨ć j⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː y yː u uː/ ⟨i ī ui ūī u ū⟩
/e eː ø øː o oː/ ⟨ai āī aui āūī au āū⟩
/a aː/ ⟨a ā⟩

Next:
/m n̪ ɲ ŋ/
/p b t̪ d̪ k ɡ/
/t̪͡s̪ d̪͡z̪ t̠͡ʃ d̠͡ʒ t̠͡ɕ d̠͡ʑ c͡ç ɟ͡ʝ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ/
/ʋ ɫ̪ j ʎ/
/ɾ/

/i iː ʉ ʉː u uː/
/e eː ɵ ɵː o oː/
/ɛ ɛː ʌ ʌː ɔ ɔː/
/æ æː ɑ ɑː ɒ ɒː/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n̪ ɲ ŋ/ <m n ń ŋ>
/p b t̪ d̪ k ɡ/ <p b t d k g>
/t̪͡s̪ d̪͡z̪ t̠͡ʃ d̠͡ʒ t̠͡ɕ d̠͡ʑ c͡ç ɟ͡ʝ/ <c dz č dž ć dź ḱ ǵ>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ/ <f v þ ð s z š ž x h>
/ʋ ɫ̪ j ʎ/ <w l j ĺ>
/ɾ/ <r>

/i iː ʉ ʉː u uː/ <i ii y yy u uu>
/e eː ɵ ɵː o oː/ <e ee ø øø o oo>
/ɛ ɛː ʌ ʌː ɔ ɔː/ <ɛ ɛɛ ə əə ɔ ɔɔ>
/æ æː ɑ ɑː ɒ ɒː/ <æ ææ a aa å åå>

Aa Åå Ææ Bb Cc Ćć Čč Dd Ðð Ee Ɛɛ Əə Ff Gg Ǵǵ Hh Ii Jj Kk Ḱḱ Ll Ĺĺ Mm Nn Ńń Ŋŋ Oo Øø Ɔɔ Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Źź Žž Þþ

Next:

/p t ʈ c k kʷ q ʔ/
/s ħ h/
/m n ɳ ɲ ŋ ŋʷ ɴ/
/l j ʎ w/
/ɾ ɽ/

/i u/
/e o/
/æ ɑ/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t ʈ c k kʷ q ʔ/ ⟨p t ṯ ch k kv q ’⟩
/s ħ h/ ⟨s ḫ h⟩
/m n ɳ ɲ ŋ ŋʷ ɴ/ ⟨m n ṉ ñ ṇ ṇv ƞ⟩
/l j ʎ w/ ⟨l y ł v⟩
/ɾ ɽ/ ⟨r ṟ⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/æ ɑ/ ⟨á a⟩

Next:
/m n ɲ/
/p b t d k ɡ/
/t̠͡ʃ d̠͡ʒ/
/f s z ʃ ʒ x ɦ/
/ʋ l j/
/r/

/iː ɪ ʊ uː/
/e o/
/ɛː ɐ ɔː/
/äː/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ/ <m n nj>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ <tj dj>
/f s z ʃ ʒ x ɦ/ <f s z sj zj x h>
/ʋ l j/ <v l j>
/r/ <r>

/iː ɪ ʊ uː/ <ī i u ū>
/e o/ <e o>
/ɛː ɐ ɔː/ <ē a ō>
/äː/ <ā>

Aa Āā Bb Dd Ee Ēē Ff Gg Hh Ii Īī Jj Kk Ll Mm Nn Oo Ōō Pp Rr Ss Tt Uu Ūū Vv Xx Zz

Next:

/p pʰ b t tʰ d k kʰ g ʔ/
/ɸ θ s x h/
/t͡s t͡sʰ d͡z/
/m mˀ n nˀ/
/j w/
/r/
/l/

/i ɨ u/
/e o/
/ɛ/
/a/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 566
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p pʰ b t tʰ d k kʰ g ʔ/ <p pp b t tt d k kk g '>
/ɸ θ s x h/ <ph th s kh h>
/t͡s t͡sʰ d͡z/ <c cc z>
/m mˀ n nˀ/ <m mm n nn>
/j w/ <j w>
/r/ <r>
/l/ <l>

/i ɨ u/ <i ï u>
/e o/ <e o>
/ɛ/ <ä>
/a/ <a>

/m n/ ⟨m n⟩
/p' t' tʃ' tʃʷ' q' qʷ' qˤ' qˤʷ' qχ' ʕ͡ʡʼʲ/
/p t tp tʃ tʃʷ q qʷ qˤ qˤʷ ʔ ʔʷ ʔˤ/
/b d db dʒ dʒʷ/
/f s ʃ ʃʷ χ χʷ χˤ χˤʷ/
/ð z ʒ ʒʷ ʁ ʁʷ ʁˤ ʁˤʷ/
/w w̃ l j j̃/
/ʙ͡r͜ʀ r ʀ/
/i u/
/ẽ ə̃ ɞ̃ ɤ ɔ õ/
/a/

/ʃiʃuʃẽrẽrẽrẽrẽɔs ʙ͡r͜ʀinius bẽstɔs qχ'uqalu ʒʷl̩ ʁʷẽt aw̃arstarsta siʀ ə̃ || ʃiʃuʃẽrẽrẽrẽrẽɔs χõwlftɔs | ə̃ ʃʷultus ʒʷl̩ | uwu qʷˤ'ɞ̃nst fɞ̃n ʃiʃuʃẽrẽrẽrẽrẽɔs χõwlftɔs ʃʷultus || lɞ̃ ʒʷl̩ pẽrq'pẽrq'ɔs ʒʷl̩ timptimpus aw̃arstɔntɔs lɞ̃/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/pʼ tʼ tʃʼ tʃʷʼ qʼ qʷʼ qˤʼ qˤʷʼ qχʼ ʕ͡ʡʲʼ/ <ƥ ƭ ƭš ƭšw ƙ ƙw ƙc ƙcw ƙx ƈ>
/p t tp tʃ tʃʷ q qʷ qˤ qˤʷ ʔ ʔʷ ʔˤ/ <p t tp tš tšw k kw kc kcw q qw qc>
/b d db dʒ dʒʷ/ <b d db dž džw>
/f s ʃ ʃʷ χ χʷ χˤ χˤʷ/ <f s š šw x xw xc xcw>
/ð z ʒ ʒʷ ʁ ʁʷ ʁˤ ʁˤʷ/ <ð z ž žw g gw gc gcw>
/w w̃ l j j̃/ <v ṽ l y ỹ>
/ʙ͡r͜ʀ r ʀ/ <ṙ r ṛ>

/i u/ <i u>
/ẽ ə̃ ɞ̃ ɤ ɔ õ/ <e ə ö ë ɔ o>
/a/ <a>

Aa Bb Cc Ƈƈ Dd Ðð Ee Ëë Əə Ff Gg Ii Kk Ƙƙ Ll Mm Nn Oo Öö Ɔɔ Pp Ƥƥ Qq Rr Ṙṙ Ṛṛ Ss Šš Tt Ƭƭ Uu Vv Ṽṽ Ww Xx Yy Ỹỹ Zz Žž

/ʃiʃuʃẽrẽrẽrẽrẽɔs ʙ͡r͜ʀinius bẽstɔs qχʼuqalu ʒʷl ʁʷẽt aw̃arstarsta siʀ ə̃ || ʃiʃuʃẽrẽrẽrẽrẽɔs χõwlftɔs | ə̃ ʃʷultus ʒʷl | uwu qˤʷʼɞ̃nst fɞ̃n ʃiʃuʃẽrẽrẽrẽrẽɔs χõwlftɔs ʃʷultus || lɞ̃ ʒʷl pẽrqʼpẽrqʼɔs ʒʷl timptimpus aw̃arstɔntɔs lɞ̃/
<Šišušerererereɔs ṙinius bestɔs ƙxukalu žwl gwet aṽarstarsta siṛ ə. Šišušerererereɔs xovlftɔs, ə šwultus žwl, uvu ƙcwönst fön šišušerererereɔs xovlftɔs šwultus. Lö žwl perƙperƙɔs žwl timptimpus aṽarstɔntɔs lö.>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ɲ/
/l j ʎ w ʕ/
/r/

/i u/
/e o/
/ə/
/ɛ ɔ/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 503
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g ʔ/ ⟨p b t d k ɡ x⟩
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ ⟨f v s z ś ź ḳ ğ h⟩
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨c j ć 𝑔⟩
/m n ɲ/ ⟨m n ń⟩
/l j ʎ w ʕ/ ⟨l y ĺ w ŏ⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ə/ ⟨a⟩
/ɛ ɔ/ ⟨ê ô⟩
/a/ ⟨á⟩

Aa Áá Bb Cc Ćć Dd Ee Êê Ff G𝑔 Ɡɡ Hh Ii Jj Kk Ḳḳ Ll Ĺĺ Mm Nn Ńń Oo Ôô Ŏŏ Pp Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Źź

Next:
/m n/
/b t d d̠͡ʒ k kʷ/
/f s ʃ ɣ ɣʷ ʁ h/
/ʋ ɫ j/

/i iː u uː/
/ä(ː)/
/aɪ̯ ɑʊ̯/
/n̩~◌̃n/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9055
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/b t d d̠͡ʒ k kʷ/ <b t d z k kw>
/f s ʃ ɣ ɣʷ ʁ h/ <f s x g gw r h>
/ʋ ɫ j/ <v l j>

/i iː u uː/ <i î u û>
/ä(ː)/ <a>

/aɪ̯ ɑʊ̯/ <ai au>

/n̩~◌̃n/ <ṇ>

Aa Bb Dd Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Ṇṇ Rr Ss Tt Uu Ûû Vv Ww Xx Zz

Next:

/p b t d k g q/
/f v ð s z ɕ ħ/
/t͡s d͡z t͡ɕ d͡ʑ/
/m n ŋ/
/l j w/
/ɽ/
/r/

/i iː u uː/
/e eː ə o oː/
/a aː/

/eʊ̯ oɪ̯/
/aʊ̯ aɪ̯/
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 259
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/p b t d k g q/ <p b t d k g q>
/f v ð s z ɕ ħ/ <f v ž s z š x>
/t͡s d͡z t͡ɕ d͡ʑ/ <c j č ǰ>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l j w/ <l y w>
/ɽ/ <r>
/r/ <rr>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/e eː ə o oː/ <e ee ô o oo>
/a aː/ <a aa>

/eʊ̯ oɪ̯/ <ew oy>
/aʊ̯ aɪ̯/ <aw ay>

Next, please...

/p t ʈ k/
/pʰ tʰ ʈʰ kʰ/
/m̥ n̥ ɳ̊/
/m n ɳ/
/ɾ ɽ/
/ɸ β s z ʂ ʐ χ ʁ/

/i u/
/e ɘ o/
/ɛ ɜ ʌ/
/a/
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
Post Reply