Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n nj ng>
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ kʷ ɡʷ/ <p b t d tj dj k g kw gw>
/f θ s ʃ h hʷ/ <f z s sj h hw>
/l j ʎ w/ <l j lj w>
/ɾ/ <r>
/r/ <rr>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/e eː o oː/ <e ee o oo>
/a aː/ <a aa>

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Zz

Next:

/p pʼ t tʼ k kʼ ʔ/
/f θ s ʂ ɕ x ħ h/
/t͡s t͡sʼ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʼ t͡ɕ t͡ɕʼ/
/m n ŋ/
/l ɻ j ɥ w ʕ̞/
/r/

/i iː y yː u uː/
/ɪ ʏ ʊ/
/ə/
/a aː/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 455
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p pʼ t tʼ k kʼ ʔ/ <p p’ t t’ k k’ 1>
/f θ s ʂ ɕ x ħ h/ <f 3 s 5 x j ħ h>
/t͡s t͡sʼ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʼ t͡ɕ t͡ɕʼ/ <c c’ 4 4’ q q’>
/m n ŋ/ <m n g>
/l ɻ j ɥ w ʕ̞/ <l 6 y 2 w @>
/r/ <r>

/i iː y yː u uː/ <i í u ú o ó>
/ɪ ʏ ʊ/ <ì ù ò>
/ə/ <à>
/a aː/ <a á>

/m ɱ~ɱʷ n~ŋ ŋ͡ʘ~ŋʷ/
/p b p̪͡ɸ~ b̪͡β~ t d t͡s k k͡p~ʘ~/
/~θ t͡sʰ~ʂ ~x/
/ɸ~h β~w s/
/ɹ j ʕ/

/i ɛ a ɔ u i: ɯ: ʉ: u: e: ɚ: ɵ: o: æ: a: ɒ:/

Red: dialect 2
Orange: dialect 1
Gray: allophone before velars

Dialect 1: Vowels are /i ɛ a ɔ u/, unstressed non-low vowels reduce to /e ɤ/

/ˈɸaβa sin ˈβib̪͡βɹa jɔpˈt͡sʰaŋkuɹa ˈŋ͡ʘiɸtʰa sʕaɹ ɱiˈjɛɹkt͡sa ˈbutmɔɹ/
[ˈɸaβa sen ˈβib̪͡βɹa jɤpˈt͡sʰaŋkɤɹa ˈŋ͡ʘiɸtʰa sʕaɹ ɱeˈjɛɹkt͡sa ˈbutmɤɹ]

Dialect 2: /iɹ ij iʕ iw ɛɹ ɛj ɛʕ ɛw aɹ aj aʕ aw ɔɹ ɔj ɔʕ ɔw uɹ uj uʕ uw/ and their metathesized forms are realized as /ɯ: i: e: ʉ: ɚ: e: æ: ɵ: ɚ: æ: a: ɒ: ɚ: ɵ: ɒ: o: ɯ: ʉ: o: u:/, leading to an extended vowel system; long vowels are only distinguished by length when stressed, but by quality in all positions.

/ˈhawa ni ˈwivʷɹa nɵp ˈiʂaŋkuɹa it ˈŋʷiθa naɹ ˈɱʷiɹɛɹkt͡sa mɛt ˈbutmɔɹ/
[ˈhɒ: ni ˈʉ:vʷɚ nɵp ˈiʐaŋgɯ it ˈŋʷiða nɚ ˈɱʷɯ:ɚkt͡sa mɛt ˈbudmɚ]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m ɱ~ɱʷ n~ŋ ŋ͡ʘ~ŋʷ/ <m ṃ n ṇ>
/p b p̪͡ɸ~fʷ b̪͡β~vʷ t d t͡s k k͡p~ʘ~kʷ/ <p b f v t d z k q>
/tʰ~θ t͡sʰ~ʂ kʰ~x/ <þ š x>
/ɸ~h β~w s/ <h w s>
/ɹ j ʕ/ <r j c>

/i ɛ a ɔ u iː ɯː ʉː uː eː ɚː ɵː oː æː aː ɒː/ <i e a o u í ı y ú é ŕ ø ó æ á å>

Aa Áá Åå Ææ Bb Cc Dd Ee Éé Ff Hh İi Íí Iı Jj Kk Mm Ṃṃ Nn Ṇṇ Oo Óó Øø Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Uu Úú Vv Ww Xx Yy Zz Þþ

<Hawa sin wivra jopšankura ṇihþa scar ṃijerkza butmor.>
/ˈɸaβa sin ˈβib̪͡βɹa jɔpˈt͡sʰaŋkuɹa ˈŋ͡ʘiɸtʰa sʕaɹ ɱiˈjɛɹkt͡sa ˈbutmɔɹ/
[ˈɸaβa sen ˈβib̪͡βɹa jɤpˈt͡sʰaŋkɤɹa ˈŋ͡ʘiɸtʰa sʕaɹ ɱeˈjɛɹkt͡sa ˈbutmɤɹ]

<Hå ni yvŕ nøp išankı it ṇiþa nŕ ṃıŕkza met budmŕ.>
/ˈhawa ni ˈwivʷɹa nɵp ˈiʂaŋkuɹa it ˈŋʷiθa naɹ ˈɱʷiɹɛɹkt͡sa mɛt ˈbutmɔɹ/
[ˈhɒː ni ˈʉːvʷɚ nɵp ˈiʐaŋgɯ it ˈŋʷiða nɚ ˈɱʷɯːɚkt͡sa mɛt ˈbudmɚ]

Next:

/p b ɓ t d ɗ k g ɠ ʔ/
/ɸ θ s ɬ ʃ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/ð̞ l j ɰ w/

/i y ʉ u/
/e o/
/ʌ/
/a/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 455
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

shimobaatar wrote: 29 Sep 2021 22:11 /ʕ/ <c>
oof


/p b ɓ t d ɗ k g ɠ ʔ/ <p b B t d D k g G '>
/ɸ θ s ɬ ʃ h/ <ph th s tlh S h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c z C Z>
/m n/ <m n>
/ð̞ l j ɰ w/ <r l y q w>

/i y ʉ u/ <i ui U u>
/e o/ <e o>
/ʌ/ <A>
/a/ <a>


/m n ŋ/
/p t k q/
/ɓ ɗ/
/d͡ʑ/
/v s z↓ χ h/
/ʙ r/
/w j/

/i ʉ u/
/e~je/
/ɛ ɞ ɔ/
/a/
/ai au/

/raχaz↓a niŋpawɗad͡ʑ jʉrek. eqaʙat ɓɔɗamd͡ʑa rɔhimɗɔ vɛsai, ɓɔraŋ nisez↓a ɗɞqrau, ɓʉpanaŋ mi ɗiknah wajat, χʉhʙɔɗi χɛrɛ nai niŋpawɗad͡ʑ jʉrek./
[raʁaz↓a ɲiɰ̃bawɗæd͡ʑ jyɾʲek. jɛɢaⱱ̟at ɓɔɗamʑæ rɔ.iβ̃dɔ vɛzai, ɓɔɾaŋ ɲiʑez↓a ɗɶ̠qrau, ɓʉbanaŋ mi ʄiknah wæjæt, χɵhʙɔʄi χærɛ nai ɲiɰ̃bawɗæd͡ʑ jyɾʲek./
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

ɶʙ ɞʛ wrote: 29 Sep 2021 23:30
shimobaatar wrote: 29 Sep 2021 22:11 /ʕ/ <c>
oof
Not a fan, I take it? A shame… Well, life goes on! I figure if it's good enough for Somali, it's good enough for me.

/m n ŋ/ <m n g>
/p t k q/ <p t k q>
/ɓ ɗ/ <b d>
/d͡ʑ/ <j>
/v s z↓ χ h/ <f s z x h>
/ʙ r/ <v r>
/w j/ <w y>

/i ʉ u/ <i u ó>
/e~je/ <é>
/ɛ ɞ ɔ/ <e ö o>
/a/ <a>
/ai au/ <ai au>

Aa Bb Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo Óó Öö Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

<Raxaza nigpawdaj yurék. Éqavat bodamja rohimdo fesai, borag niséza döqrau, bupanag mi diknah wayat, xuhvodi xere nai nigpawdaj yurék.>
/raχaz↓a niŋpawɗad͡ʑ jʉrek || eqaʙat ɓɔɗamd͡ʑa rɔhimɗɔ vɛsai | ɓɔraŋ nisez↓a ɗɞqrau | ɓʉpanaŋ mi ɗiknah wajat | χʉhʙɔɗi χɛrɛ nai niŋpawɗad͡ʑ jʉrek/
[raʁaz↓a ɲiɰ̃bawɗæd͡ʑ jyɾʲek || jɛɢaⱱ̟at ɓɔɗamʑæ rɔ.iβ̃dɔ vɛzai | ɓɔɾaŋ ɲiʑez↓a ɗɶ̠qrau | ɓʉbanaŋ mi ʄiknah wæjæt | χɵhʙɔʄi χærɛ nai ɲiɰ̃bawɗæd͡ʑ jyɾʲek/

Next:

/b t d k/
/f θ s h/
/t͡s d͡z/
/m n ŋ/
/l j w/
/ɾ/

/i ĩ u ũ/
/e ẽ o õ/
/ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/
/ɑ ɑ̃/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 455
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

shimobaatar wrote: 29 Sep 2021 23:59
ɶʙ ɞʛ wrote: 29 Sep 2021 23:30
shimobaatar wrote: 29 Sep 2021 22:11 /ʕ/ <c>
oof
Not a fan, I take it? A shame… Well, life goes on! I figure if it's good enough for Somali, it's good enough for me.
I wonder where it came from in Somali, perhaps from an old Semitic glyph?
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 249
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/b t d k/ ⟨b t d k⟩
/f θ s h/ ⟨f c s h⟩
/t͡s d͡z/ ⟨z j⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i ĩ u ũ/ ⟨i î u û⟩
/e ẽ o õ/ ⟨e ê o ô⟩
/ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/ ⟨ae âê ao âô⟩
/ɑ ɑ̃/ ⟨a â⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pʰ t tʰ k kʰ/
/pʼ tʼ kʼ ʔ/
/t͡s t͡sʰ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ/
/t͡sʼ ʈ͡ʂʼ/
/s sʰ ʂ ʂʰ h/
/sʼ ʂʼ/
/l ɻ j w/

/i iː ɨ u uː/
/eː ə oː/
/ɛː ɔː/
/a aː/
/ie̯ iə̯ ej aj aw ow uə̯ uo̯/

/◌˧ ◌˦ ◌˨ ◌˨˥ ◌˦˩/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p pʰ t tʰ k kʰ/ <b p d t g k>
/pʼ tʼ kʼ ʔ/ <ṗ ṭ ḳ q>
/t͡s t͡sʰ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ/ <ʒ c ǯ č>
/t͡sʼ ʈ͡ʂʼ/ <ċ č̇>
/s sʰ ʂ ʂʰ h/ <z s ž š h>
/sʼ ʂʼ/ <ṡ ṧ>
/l ɻ j w/ <l r j v>

/i iː ɨ u uː/ <y i ư w u>
/eː ə oː/ <ê ơ ô>
/ɛː ɔː/ <e o>
/a aː/ <ă a>
/ie̯ iə̯ ej aj aw ow uə̯ uo̯/ <ie ia ei ai au ou ua uo>

/◌˧ ◌˦ ◌˨ ◌˨˥ ◌˦˩/ <V V́ V̀ Ṽ V̉>

Aa Áá Àà Ãã Ảả Ăă Ắắ Ằằ Ẵẵ Ẳẳ Bb Cc Ċċ Čč Č̇č̇ Dd Ee Éé Èè Ẽẽ Ẻẻ Êê Ếế Ềề Ễễ Ểể Gg Hh Ii Íí Ìì Ĩĩ Ỉỉ Jj Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Óó Òò Õõ Ỏỏ Ôô Ốố Ồồ Ỗỗ Ổổ Ơơ Ớớ Ờờ Ỡỡ Ởở Pp Ṗṗ Qq Rr Ss Ṡṡ Šš Ṧṧ Tt Ṭṭ Uu Úú Ùù Ũũ Ủủ Ưư Ứứ Ừừ Ữữ Ửử Vv Ww Ẃẃ Ẁẁ W̃w̃ W̉w̉ Yy Ýý Ỳỳ Ỹỹ Ỷỷ Zz Žž Ʒʒ Ǯǯ

Next:

/p t ʈ k ʔ/
/f s ʃ ʂ x/
/t͡ʃ/
/m n ɳ ŋ/
/l ɭ j w/
/ʀ/

/i ɯ u/
/e ɤ o/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 249
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

shimobaatar wrote: 30 Sep 2021 01:37 /ʔ/ <q>
oof... ⟨q⟩ again, are you fanatic with Khmer transliteration?
/p t ʈ k ʔ/ ⟨p t ṭ k x⟩
/f s ʃ ʂ x/ ⟨f s c ṣ h⟩
/t͡ʃ/ ⟨ċ⟩
/m n ɳ ŋ/ ⟨m n ṇ ṅ⟩
/l ɭ j w/ ⟨l ḷ y w⟩
/ʀ/ ⟨r⟩

/i ɯ u/ ⟨i v u⟩
/e ɤ o/ ⟨e ȯ o⟩
/a/ ⟨a⟩

Aa Cc Ċċ Ee Ff Hh Ii Kk Ll Ḷḷ Mm Nn Ṅṅ Ṇṇ Oo Ȯȯ Pp Rr Ss Ṣṣ Tt Ṭṭ Uu Vv Ww Yy

Next:
/m n ɲ/
/p b t d k ɡ/
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ ȶ͡ɕ ȡ͡ʑ/
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ x h/
/l j w/
/r/

/i ɨ u/
/e ẽ o õ/
/a/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

Anonymous999 wrote: 30 Sep 2021 01:45
shimobaatar wrote: 30 Sep 2021 01:37 /ʔ/ <q>
oof... ⟨q⟩ again, are you fanatic with Khmer transliteration?
I wasn't aware <q> was used for /ʔ/ in that context, actually. I associate <q> /ʔ/ instead with Maltese and Võro. I happen to like it, and I personally prefer it as a convenient alternative to things like <ʾ ʼ ʔ 7 ɂ>.

Not that I should have to justify or defend myself, of course. This is a game on an internet forum. If you don't like some of the choices I make, I'm sorry, but I don't think it's worth bringing up like this. Some of the choices that other players make don't exactly fit with my own aesthetic preferences, of course, but I don't call attention to that sort of thing, no matter how I feel about it, because I feel like doing so would be pointless and rude.

So, I'm going to keep using <q> /ʔ/, <g~ğ> /ɰ/, <ơ ư>, <c̣ q̇ ɛ́ ɣ̃>, and, frankly, whatever else I want. Likewise, of course, you're completely free to make whatever choices you want without having to worry about what I or anyone else think of them.

/m n/ <m n>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ ȶ͡ɕ ȡ͡ʑ/ <c dz č dž ć dź>
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ x h/ <f v s z š ž ś ź x h>
/l j w/ <l j w>
/r/ <r>

/i ɨ u/ <i y u>
/e ẽ o õ/ <e ę o ǫ>
/a/ <a>

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Ǫǫ Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Žž Źź

Next:

/p t c k/
/f s ç x h/
/m n ɲ ŋ/
/l j w/

/i ĩ u ũ/
/a ã/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 249
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t c k/ ⟨p t ţ k⟩
/f s ç x h/ ⟨f s ş x h⟩
/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ g⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩

/i ĩ u ũ/ ⟨i iⁿ u uⁿ⟩
/a ã/ ⟨a aⁿ⟩

Next:
/m n ɳ ȵ ŋ/
/p b t d ʈ ɖ ȶ ȡ k ɡ/
/ɸ β s z ʂ ʐ ɕ ʑ x ɣ/
/l ɭ ȴ j w/
/ɾ ɽ ɾ̠ʲ/

/i u/
/ɪ/
/e o/
/ɛ/
/a ɒ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 490
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ɳ ȵ ŋ/ ⟨m n rn ny ng
/p b t d ʈ ɖ ȶ ȡ k ɡ/ ⟨p b t d rt rd ty dy k g
/ɸ β s z ʂ ʐ ɕ ʑ x ɣ/ ⟨f v s z rs rz sy zy x q
/l ɭ ȴ j w/ ⟨l rl ly y w
/ɾ ɽ ɾ̠ʲ/ ⟨r rr ry

/i u/ ⟨i u
/ɪ/ ⟨ı
/e o/ ⟨e o
/ɛ/ ⟨ə
/a ɒ/ ⟨a ɔNext


/pʰ p b p’ tʰ t d t͡pʰ t͡p d͡b cʰ c ɟ c’ kʲʰ kʲ ɡʲ kʰ k ɡ k͡pʰ k͡p ɡ͡b qʲʰ qʲ ɢʲ qʰ q ɢ q͡pʰ q͡p ɢ͡b ʔ/
/m m̤ m̰ n n̤ n͡m n̤͡m̤ ɲ ɲ̤ ɲ̰ ŋʲ ŋ̤ʲ ŋ͡m ŋ̤͡m̤ ɴʲ ɴ̤ʲ ɴ ɴ̤ ɴ̰ ɴ͡m ɴ̤͡m̤/
/ɸ θ θ’ θ͡ɸ ð ç ç’ x x͡ɸ χ χ͡ɸ h/
/β̞ ð̞ ð̞͡β̞~ð̞ᵝ j ɰ ɰ͡β̞~ɰᵝ ʁ̞ ʁ̞͡β̞~ʁ̞ᵝ ɦ/
/l l̤/

/i o a/
/ĩ õ ã/
/i̤ o̤ a̤/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/pʰ p b pʼ tʰ t d t͡pʰ t͡p d͡b cʰ c ɟ cʼ kʲʰ kʲ ɡʲ kʰ k ɡ k͡pʰ k͡p ɡ͡b qʲʰ qʲ ɢʲ qʰ q ɢ q͡pʰ q͡p ɢ͡b ʔ/ <ph p b pq th t d th t d th t d tq kh k g kh k g kh k g ḳh ḳ ġ ḳh ḳ ġ q>
/m m̤ m̰ n n̤ n͡m n̤͡m̤ ɲ ɲ̤ ɲ̰ ŋʲ ŋ̤ʲ ŋ͡m ŋ̤͡m̤ ɴʲ ɴ̤ʲ ɴ ɴ̤ ɴ̰ ɴ͡m ɴ̤͡m̤/ <m mh mq n nh n nh n nh nq ŋ ŋh ŋ ŋh ṇ ṇh ṇ ṇh ṇq ṇ ṇh>
/ɸ θ θʼ θ͡ɸ ð ç çʼ x x͡ɸ χ χ͡ɸ h/ <f s sq s z s sq x x ẋ ẋ h>
/β̞ ð̞ ð̞͡β̞~ð̞ᵝ j ɰ ɰ͡β̞~ɰᵝ ʁ̞ ʁ̞͡β̞~ʁ̞ᵝ ɦ/ <v ð ð ð r r ṛ ṛ ḫ>
/l l̤/ <l lh>

/i o a/ <i~ai~ia~ui~iu~aia~aiu~uia~uiu o~ao~oa~eo~oe~aoa~aoe~eoa~eoe a~ua~au~ea~ae~uau~uae~eau~eae>
/ĩ õ ã/ <ĩ~ãĩ~ĩã~ũĩ~ĩũ~ãĩã~ãĩũ~ũĩã~ũĩũ õ~ãõ~õã~ẽõ~õẽ~ãõã~ãõẽ~ẽõã~ẽõẽ ã~ũã~ãũ~ẽã~ãẽ~ũãũ~ũãẽ~ẽãũ~ẽãẽ>
/i̤ o̤ a̤/ <ï~äï~ïä~üï~ïü~äïä~äïü~üïä~üïü ö~äö~öä~ëö~öë~äöä~äöë~ëöä~ëöë ä~üä~äü~ëä~äë~üäü~üäë~ëäü~ëäë>

Aa Ãã Ää Bb Dd Ðð Ee Ẽẽ Ëë Ff Gg Ġġ Hh Ḫḫ Ii Ĩĩ Ïï Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Ṇṇ Ŋŋ Oo Õõ Öö Pp Qq Rr Ṛṛ Ss Tt Uu Ũũ Üü Vv Xx Ẋẋ Zz
Spoiler:
C = /tʰ t d kʰ k ɡ qʰ q ɢ ʔ n n̤ ɴ ɴ̤ ɴ̰ θ θʼ ð x χ h ð̞ ɰ ʁ̞ ɦ l l̤/ <th t d kh k g ḳh ḳ ġ q n nh ṇ ṇh ṇq s sq z x ẋ h ð r ṛ ḫ l lh>
Cʷ = /pʰ p b pʼ t͡pʰ t͡p d͡b k͡pʰ k͡p ɡ͡b q͡pʰ q͡p ɢ͡b m m̤ m̰ n͡m n̤͡m̤ ŋ͡m ŋ̤͡m̤ ɴ͡m ɴ̤͡m̤ ɸ θ͡ɸ x͡ɸ χ͡ɸ β̞ ð̞͡β̞~ð̞ᵝ ɰ͡β̞~ɰᵝ ʁ̞͡β̞~ʁ̞ᵝ/ <ph p b pq th t d kh k g ḳh ḳ ġ m mh mq n nh ŋ ŋh ṇ ṇh f s x ẋ v ð r ṛ>
Cʲ = /cʰ c ɟ cʼ kʲʰ kʲ ɡʲ qʲʰ qʲ ɢʲ ɲ ɲ̤ ɲ̰ ŋʲ ŋ̤ʲ ɴʲ ɴ̤ʲ ç çʼ j/ <th t d tq kh k g ḳh ḳ ġ n nh nq ŋ ŋh ṇ ṇh s sq ð>

IPA: /i o a ĩ õ ã i̤ o̤ a̤/
Ø_Ø : <i o a ĩ õ ã ï ö ä>
C_Ø : <ai ao a ãĩ ãõ ã äï äö ä>
Ø_C : <ia oa a ĩã õã ã ïä öä ä>
Cʷ_Ø : <ui o ua ũĩ õ ũã üï ö üä>
Ø_Cʷ : <iu o au ĩũ õ ãũ ïü ö äü>
Cʲ_Ø : <i eo ea ĩ ẽõ ẽã ï ëö ëä>
Ø_Cʲ : <i oe ae ĩ õẽ ãẽ ï öë äë>
C_C : <aia aoa a ãĩã ãõã ã äïä äöä ä>
C_Cʷ : <aiu ao au ãĩũ ãõ ãũ äïü äö äü>
C_Cʲ : <ai aoe ae ãĩ ãõẽ ãẽ äï äöë äë>
Cʷ_C : <uia oa ua ũĩã õã ũã üïä öä üä>
Cʷ_Cʷ : <uiu o uau ũĩũ õ ũãũ üïü ö üäü>
Cʷ_Cʲ : <ui oe uae ũĩ õẽ ũãẽ üï öë üäë>
Cʲ_C : <ia eoa ea ĩã ẽõã ẽã ïä ëöä ëä>
Cʲ_Cʷ : <iu eo eau ĩũ ẽõ ẽãũ ïü ëö ëäü>
Cʲ_Cʲ : <i eoe eae ĩ ẽõẽ ẽãẽ ï ëöë ëäë>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f s ç x/
/t͡s d͡z/
/m n ŋ/
/l ɻ j w/
/ɾ/
/r/

/i u/
/ɪ ʊ/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 249
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g ʔ/ ⟨p b t d k g h⟩
/f s ç x/ ⟨f s ś x⟩
/t͡s d͡z/ ⟨c z⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ń⟩
/l ɻ j w/ ⟨l ż j v⟩
/ɾ/ ⟨r⟩
/r/ ⟨ŕ⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/ɪ ʊ/ ⟨ì ù⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ɛ ɔ/ ⟨è ò⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ q ʔ/
/t͡s t͡sʰ d͡z t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/
/l j ɰ w/
/r/

/i ɨ ɯ u/
/e ə ɤ o/
/ɛ ɔ/
/ä/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ q ʔ/ <p ph b t th d k kh g q x>
/t͡s t͡sʰ d͡z t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ/ <c ch ʒ č čh ǯ>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z š ž ḫ ğ h>
/l j ɰ w/ <l j ł w>
/r/ <r>

/i ɨ ɯ u/ <i y ũ u>
/e ə ɤ o/ <e ə õ o>
/ɛ ɔ/ <ɛ ɔ>
/ä/ <a>

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ɛɛ Əə Ff Gg Ğğ Hh Ḫḫ Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ňň Ŋŋ Oo Õõ Ɔɔ Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Ũũ Vv Ww Xx Yy Zz Žž Ʒʒ Ǯǯ

Next:

/p t k/
/θ s ʃ h/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/β̞ l j/
/r/

/i/
/e o/
/a/

/aɪ̯/

/aɪ̯θor lakan β̞oh/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 249
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t k/ ⟨p ṭ k⟩
/θ s ʃ h/ ⟨t s ś h⟩
/t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨c j⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/β̞ l j/ ⟨v l y⟩
/r/ ⟨r⟩

/i/ ⟨i⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

/aɪ̯/ ⟨ē⟩

/aɪ̯θor lakan β̞oh/
⟨ētor lakan voh⟩

Next:
/m n nʲ/
/p pʰ t tʰ tʲ tʲʰ k kʰ kʷ kʷʰ/
/t͡s t͡sʰ t͡sʲ t͡sʲʰ/
/ɸ s sʲ ç x/
/l lʲ j w/

/i u/
/a/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 490
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

shimobaatar wrote: 30 Sep 2021 17:33 /pʰ p b pʼ tʰ t d t͡pʰ t͡p d͡b cʰ c ɟ cʼ kʲʰ kʲ ɡʲ kʰ k ɡ k͡pʰ k͡p ɡ͡b qʲʰ qʲ ɢʲ qʰ q ɢ q͡pʰ q͡p ɢ͡b ʔ/ <ph p b pq th t d th t d th t d tq kh k g kh k g kh k g ḳh ḳ ġ ḳh ḳ ġ q>
/m m̤ m̰ n n̤ n͡m n̤͡m̤ ɲ ɲ̤ ɲ̰ ŋʲ ŋ̤ʲ ŋ͡m ŋ̤͡m̤ ɴʲ ɴ̤ʲ ɴ ɴ̤ ɴ̰ ɴ͡m ɴ̤͡m̤/ <m mh mq n nh n nh n nh nq ŋ ŋh ŋ ŋh ṇ ṇh ṇ ṇh ṇq ṇ ṇh>
/ɸ θ θʼ θ͡ɸ ð ç çʼ x x͡ɸ χ χ͡ɸ h/ <f s sq s z s sq x x ẋ ẋ h>
/β̞ ð̞ ð̞͡β̞~ð̞ᵝ j ɰ ɰ͡β̞~ɰᵝ ʁ̞ ʁ̞͡β̞~ʁ̞ᵝ ɦ/ <v ð ð ð r r ṛ ṛ ḫ>
/l l̤/ <l lh>

/i o a/ <i~ai~ia~ui~iu~aia~aiu~uia~uiu o~ao~oa~eo~oe~aoa~aoe~eoa~eoe a~ua~au~ea~ae~uau~uae~eau~eae>
/ĩ õ ã/ <ĩ~ãĩ~ĩã~ũĩ~ĩũ~ãĩã~ãĩũ~ũĩã~ũĩũ õ~ãõ~õã~ẽõ~õẽ~ãõã~ãõẽ~ẽõã~ẽõẽ ã~ũã~ãũ~ẽã~ãẽ~ũãũ~ũãẽ~ẽãũ~ẽãẽ>
/i̤ o̤ a̤/ <ï~äï~ïä~üï~ïü~äïä~äïü~üïä~üïü ö~äö~öä~ëö~öë~äöä~äöë~ëöä~ëöë ä~üä~äü~ëä~äë~üäü~üäë~ëäü~ëäë>

Aa Ãã Ää Bb Dd Ðð Ee Ẽẽ Ëë Ff Gg Ġġ Hh Ḫḫ Ii Ĩĩ Ïï Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Ṇṇ Ŋŋ Oo Õõ Öö Pp Qq Rr Ṛṛ Ss Tt Uu Ũũ Üü Vv Xx Ẋẋ Zz
Spoiler:
C = /tʰ t d kʰ k ɡ qʰ q ɢ ʔ n n̤ ɴ ɴ̤ ɴ̰ θ θʼ ð x χ h ð̞ ɰ ʁ̞ ɦ l l̤/ <th t d kh k g ḳh ḳ ġ q n nh ṇ ṇh ṇq s sq z x ẋ h ð r ṛ ḫ l lh>
Cʷ = /pʰ p b pʼ t͡pʰ t͡p d͡b k͡pʰ k͡p ɡ͡b q͡pʰ q͡p ɢ͡b m m̤ m̰ n͡m n̤͡m̤ ŋ͡m ŋ̤͡m̤ ɴ͡m ɴ̤͡m̤ ɸ θ͡ɸ x͡ɸ χ͡ɸ β̞ ð̞͡β̞~ð̞ᵝ ɰ͡β̞~ɰᵝ ʁ̞͡β̞~ʁ̞ᵝ/ <ph p b pq th t d kh k g ḳh ḳ ġ m mh mq n nh ŋ ŋh ṇ ṇh f s x ẋ v ð r ṛ>
Cʲ = /cʰ c ɟ cʼ kʲʰ kʲ ɡʲ qʲʰ qʲ ɢʲ ɲ ɲ̤ ɲ̰ ŋʲ ŋ̤ʲ ɴʲ ɴ̤ʲ ç çʼ j/ <th t d tq kh k g ḳh ḳ ġ n nh nq ŋ ŋh ṇ ṇh s sq ð>

IPA: /i o a ĩ õ ã i̤ o̤ a̤/
Ø_Ø : <i o a ĩ õ ã ï ö ä>
C_Ø : <ai ao a ãĩ ãõ ã äï äö ä>
Ø_C : <ia oa a ĩã õã ã ïä öä ä>
Cʷ_Ø : <ui o ua ũĩ õ ũã üï ö üä>
Ø_Cʷ : <iu o au ĩũ õ ãũ ïü ö äü>
Cʲ_Ø : <i eo ea ĩ ẽõ ẽã ï ëö ëä>
Ø_Cʲ : <i oe ae ĩ õẽ ãẽ ï öë äë>
C_C : <aia aoa a ãĩã ãõã ã äïä äöä ä>
C_Cʷ : <aiu ao au ãĩũ ãõ ãũ äïü äö äü>
C_Cʲ : <ai aoe ae ãĩ ãõẽ ãẽ äï äöë äë>
Cʷ_C : <uia oa ua ũĩã õã ũã üïä öä üä>
Cʷ_Cʷ : <uiu o uau ũĩũ õ ũãũ üïü ö üäü>
Cʷ_Cʲ : <ui oe uae ũĩ õẽ ũãẽ üï öë üäë>
Cʲ_C : <ia eoa ea ĩã ẽõã ẽã ïä ëöä ëä>
Cʲ_Cʷ : <iu eo eau ĩũ ẽõ ẽãũ ïü ëö ëäü>
Cʲ_Cʲ : <i eoe eae ĩ ẽõẽ ẽãẽ ï ëöë ëäë>
[O.O] not what I was expecting but wow [xD]

/m n nʲ/ n n n
/p pʰ t tʰ tʲ tʲʰ k kʰ kʷ kʷʰ/ t th t th t th c ch c ch
/t͡s t͡sʰ t͡sʲ t͡sʲʰ/ ts tsh ts tsh
/ɸ s sʲ ç x/ h s s h h
/l lʲ j w/ l l c l

/i u/ oi~oeo~oe~i~io~ia~ai~aeu~e, ue~u~ua~eue~eu~eua~aue~au~o
/a/ oae~oao~oa~eae~eao~ea~ae~ao~a

W = /m p pʰ kʷ kʷʰ ɸ w/
Y = /nʲ tʲ tʲʰ t͡sʲ t͡sʲʰ sʲ çʲ lʲ j/
Ø = /n t tʰ k kʰ t͡s t͡sʰ s x l/

Code: Select all

   /i/  /u/  /a/
W_Y  oi  ue  oae
W_W  oeo  u   oao
W_Ø  oe  ua  oa
Y_Y  i   eue  eae
Y_W  io  eu  eao
Y_Ø  ia  eua  ea
Ø_Y  ai  aue  ae
Ø_W  aeu  au  ao
Ø_Ø  e   o   a
Aa Cc Ee Hh Ii Ll Nn Oo Ss Tt UuNext
/b d ɟ k ɡ ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/ɸ s/
/ɾ/

/i̝~ʝ̩ u̝~ɣ̩ʷ ɪ u ɛ o ɑ ɑ̃/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

VaptuantaDoi wrote: 01 Oct 2021 01:14
shimobaatar wrote: 30 Sep 2021 17:33 /pʰ p b pʼ tʰ t d t͡pʰ t͡p d͡b cʰ c ɟ cʼ kʲʰ kʲ ɡʲ kʰ k ɡ k͡pʰ k͡p ɡ͡b qʲʰ qʲ ɢʲ qʰ q ɢ q͡pʰ q͡p ɢ͡b ʔ/ <ph p b pq th t d th t d th t d tq kh k g kh k g kh k g ḳh ḳ ġ ḳh ḳ ġ q>
/m m̤ m̰ n n̤ n͡m n̤͡m̤ ɲ ɲ̤ ɲ̰ ŋʲ ŋ̤ʲ ŋ͡m ŋ̤͡m̤ ɴʲ ɴ̤ʲ ɴ ɴ̤ ɴ̰ ɴ͡m ɴ̤͡m̤/ <m mh mq n nh n nh n nh nq ŋ ŋh ŋ ŋh ṇ ṇh ṇ ṇh ṇq ṇ ṇh>
/ɸ θ θʼ θ͡ɸ ð ç çʼ x x͡ɸ χ χ͡ɸ h/ <f s sq s z s sq x x ẋ ẋ h>
/β̞ ð̞ ð̞͡β̞~ð̞ᵝ j ɰ ɰ͡β̞~ɰᵝ ʁ̞ ʁ̞͡β̞~ʁ̞ᵝ ɦ/ <v ð ð ð r r ṛ ṛ ḫ>
/l l̤/ <l lh>

/i o a/ <i~ai~ia~ui~iu~aia~aiu~uia~uiu o~ao~oa~eo~oe~aoa~aoe~eoa~eoe a~ua~au~ea~ae~uau~uae~eau~eae>
/ĩ õ ã/ <ĩ~ãĩ~ĩã~ũĩ~ĩũ~ãĩã~ãĩũ~ũĩã~ũĩũ õ~ãõ~õã~ẽõ~õẽ~ãõã~ãõẽ~ẽõã~ẽõẽ ã~ũã~ãũ~ẽã~ãẽ~ũãũ~ũãẽ~ẽãũ~ẽãẽ>
/i̤ o̤ a̤/ <ï~äï~ïä~üï~ïü~äïä~äïü~üïä~üïü ö~äö~öä~ëö~öë~äöä~äöë~ëöä~ëöë ä~üä~äü~ëä~äë~üäü~üäë~ëäü~ëäë>

Aa Ãã Ää Bb Dd Ðð Ee Ẽẽ Ëë Ff Gg Ġġ Hh Ḫḫ Ii Ĩĩ Ïï Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Ṇṇ Ŋŋ Oo Õõ Öö Pp Qq Rr Ṛṛ Ss Tt Uu Ũũ Üü Vv Xx Ẋẋ Zz
Spoiler:
C = /tʰ t d kʰ k ɡ qʰ q ɢ ʔ n n̤ ɴ ɴ̤ ɴ̰ θ θʼ ð x χ h ð̞ ɰ ʁ̞ ɦ l l̤/ <th t d kh k g ḳh ḳ ġ q n nh ṇ ṇh ṇq s sq z x ẋ h ð r ṛ ḫ l lh>
Cʷ = /pʰ p b pʼ t͡pʰ t͡p d͡b k͡pʰ k͡p ɡ͡b q͡pʰ q͡p ɢ͡b m m̤ m̰ n͡m n̤͡m̤ ŋ͡m ŋ̤͡m̤ ɴ͡m ɴ̤͡m̤ ɸ θ͡ɸ x͡ɸ χ͡ɸ β̞ ð̞͡β̞~ð̞ᵝ ɰ͡β̞~ɰᵝ ʁ̞͡β̞~ʁ̞ᵝ/ <ph p b pq th t d kh k g ḳh ḳ ġ m mh mq n nh ŋ ŋh ṇ ṇh f s x ẋ v ð r ṛ>
Cʲ = /cʰ c ɟ cʼ kʲʰ kʲ ɡʲ qʲʰ qʲ ɢʲ ɲ ɲ̤ ɲ̰ ŋʲ ŋ̤ʲ ɴʲ ɴ̤ʲ ç çʼ j/ <th t d tq kh k g ḳh ḳ ġ n nh nq ŋ ŋh ṇ ṇh s sq ð>

IPA: /i o a ĩ õ ã i̤ o̤ a̤/
Ø_Ø : <i o a ĩ õ ã ï ö ä>
C_Ø : <ai ao a ãĩ ãõ ã äï äö ä>
Ø_C : <ia oa a ĩã õã ã ïä öä ä>
Cʷ_Ø : <ui o ua ũĩ õ ũã üï ö üä>
Ø_Cʷ : <iu o au ĩũ õ ãũ ïü ö äü>
Cʲ_Ø : <i eo ea ĩ ẽõ ẽã ï ëö ëä>
Ø_Cʲ : <i oe ae ĩ õẽ ãẽ ï öë äë>
C_C : <aia aoa a ãĩã ãõã ã äïä äöä ä>
C_Cʷ : <aiu ao au ãĩũ ãõ ãũ äïü äö äü>
C_Cʲ : <ai aoe ae ãĩ ãõẽ ãẽ äï äöë äë>
Cʷ_C : <uia oa ua ũĩã õã ũã üïä öä üä>
Cʷ_Cʷ : <uiu o uau ũĩũ õ ũãũ üïü ö üäü>
Cʷ_Cʲ : <ui oe uae ũĩ õẽ ũãẽ üï öë üäë>
Cʲ_C : <ia eoa ea ĩã ẽõã ẽã ïä ëöä ëä>
Cʲ_Cʷ : <iu eo eau ĩũ ẽõ ẽãũ ïü ëö ëäü>
Cʲ_Cʲ : <i eoe eae ĩ ẽõẽ ẽãẽ ï ëöë ëäë>
[O.O] not what I was expecting but wow [xD]
Honestly, it's not what I expected to end up with when I started working on it, either!

/b d ɟ k ɡ ʔ/ <b d j k g h>
/m n ɲ ŋ/ <m n nj ng>
/ɸ s/ <f s>
/ɾ/ <r>

/i̝~ʝ̩ u̝~ɣ̩ʷ ɪ u ɛ o ɑ ɑ̃/ <i u é ó e o a ã>

Aa Ãã Bb Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo Óó Rr Ss Uu

Next:

/p b t d k g q ɢ/
/θ ð s z x ɣ/
/t͡θ d͡ð t͡s d͡z k͡x g͡ɣ/
/m n/
/l j w/

/i iː y yː/
/o oː/
/æ æː/
/a aː ɒ ɒː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 249
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g q ɢ/ ⟨p b t d c~qu g~gu ċ ġ⟩
/θ ð s z x ɣ/ ⟨th~f dh~v s~ſ z h ğ⟩
/t͡θ d͡ð t͡s d͡z k͡x g͡ɣ/ ⟨fh vh sh zh ch gh⟩
/m n/ ⟨m n~ni⟩
/l j w/ ⟨l ği ğu⟩

/i iː y yː/ ⟨i~ì í u~ù ú⟩
/o oː/ ⟨o ó⟩
/æ æː/ ⟨e é⟩
/a aː ɒ ɒː/ ⟨a á å ǻ⟩

Next:
/mʲ mˠ nʲ~ɲ nˠ~ŋ/
/pʲ bʲ pˠ bˠ tʲ~ȶ͡ɕ dʲ~ȡ͡ʑ tˠ~ʈ dˠ~ɖ kʲ~c ɡʲ~ɟ k ɡ/
/fʲ vʲ fˠ vˠ~ɰ sʲ~ɕ zʲ~ʑ sˠ~ʂ zˠ~ʐ xʲ~ç ɣʲ~j x ɣ/
/lʲ~ʎ ɫ~ʟ/
/ɾʲ ɾˠ/

/i ɯ/
/ɛ ʌ/
/æ ɑ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8462
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/mʲ mˠ nʲ~ɲ nˠ~ŋ/ <m m n n>
/pʲ bʲ pˠ bˠ tʲ~ȶ͡ɕ dʲ~ȡ͡ʑ tˠ~ʈ dˠ~ɖ kʲ~c ɡʲ~ɟ k ɡ/ <p b p b t d t d c g c g>
/fʲ vʲ fˠ vˠ~ɰ sʲ~ɕ zʲ~ʑ sˠ~ʂ zˠ~ʐ xʲ~ç ɣʲ~j x ɣ/ <f v f v s z s z x ɣ x ɣ>
/lʲ~ʎ ɫ~ʟ/ <l l>
/ɾʲ ɾˠ/ <r r>

/i ɯ/ <i~íu~uí~oíu u~úi~iú~eúi>
/ɛ ʌ/ <e~éo~oé~oéu o~óe~eó~eói>
/æ ɑ/ <ea~áo~oá~oáu a~áe~eá~eái>

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Ii Íí Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Zz Ɣɣ
Spoiler:
IPA: /i ɯ ɛ ʌ æ ɑ/

Ø_Ø : <i u e o ea a>
Ø_Cʲ : <i úi e óe ea áe>
Ø_Cˠ : <íu u éo o áo a>
Cʲ_Ø : <i iú e eó ea eá>
Cʲ_Cʲ : <i eúi e eói ea eái>
Cʲ_Cˠ : <íu iú éo eó áo eá>
Cˠ_Ø : <uí u oé o oá a>
Cˠ_Cʲ : <uí úi oé óe oá áe>
Cˠ_Cˠ : <oíu u oéu o oáu a>

Next:

/p t k q/
/θ s x h/
/t͡ʃ/
/m n/
/l j w/

/iː uː/
/ɪ ʊ/
/eː oː/
/ɛ ɔ/
/ɐ/
/aː/
Post Reply