Romanization game #2

A forum for game threads.
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

Anonymous999 wrote: 04 Nov 2021 02:41 /m mʲ n nʲ nʷ ŋ/
/p pʲ b bʲ t tʲ tʷ d dʲ dʷ k kʷ ɡ ɡʷ/
/t͡s t͡sʷ t̠͡ʃ t̠͡ʃʷ ȶ͡ɕ ȶ͡ɕʷ/
/f (fʲ) s sʷ z zʷ ʃ ʃʷ ʒ ʒʷ ɕ ɕʷ ʑ ʑʷ h hʷ/
/l lʲ lʷ j w/
/r rʷ/

/i y ɯ u/
/e ə o/
/ɛ ɔ/
/ä/
How about this one? You forgot this.
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 523
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m mʲ n nʲ nʷ ŋ/ m me n ne no ng
/p pʲ b bʲ t tʲ tʷ d dʲ dʷ k kʷ ɡ ɡʷ/ p pe b be t te to d de do c co g go
/t͡s t͡sʷ t̠͡ʃ t̠͡ʃʷ ȶ͡ɕ ȶ͡ɕʷ/ ts tso tx txo tq tqo
/f (fʲ) s sʷ z zʷ ʃ ʃʷ ʒ ʒʷ ɕ ɕʷ ʑ ʑʷ h hʷ/ f fe s so z zo x xo j jo q qo y yo h ho
/l lʲ lʷ j w/ l le lo i u
/r rʷ/ r ro

/i y ɯ u/ í ü ï ú
/e ə o/ é ë ó
/ɛ ɔ/ ê ô
/ä/ a

/p pʲ t k/ p p' t k
/bʲ d ɡ/ b' d g
/pʼ tʼ kʼ/ pp tt kk
/β θ ð s z x ɣ/ v th dh s z j c
/m mʲ n ŋ/ m m' n gg
/l r j w/ l r y w

/i y u/ i iu u
/ɛ œ ɔ/ e eo o
/æ ɑ/ ae a

Next:
/pˠ t tˠ k/
/m mˠ n nˠ/
/βˠ l lˠ/
/s sˠ/

stressed:
/i ɯ u e ɤ o a/
/ie̯ ɯɤ̯ uo̯ ai̯/
unstressed
/ɪ ɯ̽ ɐ/
User avatar
Titus Flavius
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/p pʲ t k/ p pj t k
/bʲ d ɡ/ bj d g
/pʼ tʼ kʼ/ pp tt kk
/β θ ð s z x ɣ/ v ś ź s z h q
/m mʲ n ŋ/ m mj n ń
/l r j w/ l r j w

/i y u/ i y u
/ɛ œ ɔ/ e ø o
/æ ɑ/ æ a

Next:

/m m̰ n n̰ ŋ ŋ̰/
/p̪ ʈ q/
/d̼ ɟ ʡ/
/l ɣ h/
/a ɛ̞ ɔ e̞ o ɪ u ʝ̩/

Edit:
/pˠ t tˠ k/ pr t tr k
/m mˠ n nˠ/ m mr n nr
/βˠ l lˠ/ br l r
/s sˠ/ s sr

stressed:
/i ɯ u e ɤ o a/ í ù ú é ò ó á
/ie̯ ɯɤ̯ uo̯ ai̯/ íe ùo úo ái
unstressed
/ɪ ɯ̽ ɐ/ i~e u~o a
Last edited by Titus Flavius on 04 Nov 2021 19:11, edited 1 time in total.
ω - near-close near-back unrounded vowel.
XIPA
:pol: :mrgreen:
:eng: [:)]
:esp: [:S]
:lat: [:'(]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m m̰ n n̰ ŋ ŋ̰/ <m mb n nd ñ ñg>
/p̪ ʈ q/ <p t k>
/d̼ ɟ ʡ/ <v j q>
/l ɣ h/ <l r h>

/a ɛ̞ ɔ e̞ o ɪ u ʝ̩/ <a e o ê ô i u y>

Aa Bb Dd Ee Êê Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Ôô Pp Qq Rr Tt Uu Vv Yy

Next:

/p t ʈ k ʔ/
/f s ʂ ɕ x h/
/t͡ɕ/
/m n ɳ ɲ ŋ/
/l ɭ j ʎ w/
/ɽ/
/r/

/i ɯ u/
/e o/
/ɛ ʌ ɔ/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t ʈ k ʔ/ ⟨p t tr~rt k x⟩
/f s ʂ ɕ x h/ ⟨f s sr~rs kh h⟩
/t͡ɕ/ ⟨ty~yt⟩
/m n ɳ ɲ ŋ/ ⟨m n nr~rn ny~yn g⟩
/l ɭ j ʎ w/ ⟨l lr~rl y ly~yl w⟩
/ɽ/ ⟨rr⟩
/r/ ⟨r⟩

/i ɯ u/ ⟨i u ou⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ɛ ʌ ɔ/ ⟨ae~ea eo ao~oa⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ŋ/
/p b t d k ɡ/
/f v s z h ɦ/
/l j w/
/r/

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/a ɶ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/f v s z h ɦ/ <f v s z h ḥ>
/l j w/ <l j w>
/r/ <r>

/i y ɯ u/ <i y ũ u>
/e ø ɤ o/ <e ø õ o>
/a ɶ/ <a å>

Aa Åå Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ḥḥ Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Õõ Øø Pp Rr Ss Tt Uu Ũũ Vv Ww Yy Zz

Next:

/p pʰ b t tʰ d k kʰ g ʔ/
/s z ʃ ʒ h/
/t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/
/m n ɲ ŋ/
/l j ɥ w/
/r/

/i y u/
/e ø o/
/ə/
/a/
User avatar
Titus Flavius
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/p pʰ b t tʰ d k kʰ g ʔ/ p pʰ b t tʰ d k kʰ g ʔ
/s z ʃ ʒ h/ s z š ž
/t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/ c cʰ č čʰ
/m n ɲ ŋ/ m n ñ ŋ
/l j ɥ w/ l y ẅ w
/r/ r

/i y u/ i ü u
/e ø o/ e ö o
/ə/ ə
/a/ a

next:
/m p f ʋ/
/n t s l/
/ŋ k x ʁ̞/
/n͡m t͡p s͡f l͡ʋ/
/ŋ͡m k͡p x͡f ʁ̞͡ʋ/
/ŋ͡n k͡t x͡s ʁ̞͡l/
/mʲ pʲ fʲ ʋʲ/
/nʲ tʲ sʲ lʲ/
/ŋʲ kʲ xʲ j/
/n͡ʲmʲ t͡ʲpʲ s͡ʲfʲ l͡ʲʋʲ/
/ŋ͡ʲmʲ k͡ʲpʲ x͡ʲfʲ j͡ʋʲ/
/ŋ͡ʲnʲ k͡ʲtʲ x͡ʲsʲ j͡lʲ/
/ɐ ɛ ɪ ɔ/
/aː eː iː oː/
/ɐˤ ɛˤ ɪˤ ɔˤ/
/ɜ͡ʛ ɨ̞͡ʛ ɞ͡ʛ/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
XIPA
:pol: :mrgreen:
:eng: [:)]
:esp: [:S]
:lat: [:'(]
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 523
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m p f ʋ/ m p f v
/n t s l/ n t s l
/ŋ k x ʁ̞/ ṇ k ħ r
/n͡m t͡p s͡f l͡ʋ/ n̆ t̆ s̆ l̆
/ŋ͡m k͡p x͡f ʁ̞͡ʋ/ ṇ̆ k̆ ħ̆ r̆
/ŋ͡n k͡t x͡s ʁ̞͡l/ ṇ́ ḱ ħ́ ŕ
/mʲ pʲ fʲ ʋʲ/ m̌ p̌ f̌ v̌
/nʲ tʲ sʲ lʲ/ ň ť š ľ
/ŋʲ kʲ xʲ j/ ṇ̌ ǩ ħ̌ ř
/n͡ʲmʲ t͡ʲpʲ s͡ʲfʲ l͡ʲʋʲ/ n̬̆ t̬̆ s̬̆ l̬̆
/ŋ͡ʲmʲ k͡ʲpʲ x͡ʲfʲ j͡ʋʲ/ ṇ̬̆ k̬̆ ħ̬̆ r̬̆
/ŋ͡ʲnʲ k͡ʲtʲ x͡ʲsʲ j͡lʲ/ ṇ̬́ ḱ̬ ħ̬́ ŕ̬
/ɐ ɛ ɪ ɔ/ a e i o
/aː eː iː oː/ ā ē ī ō
/ɐˤ ɛˤ ɪˤ ɔˤ/ ã ẽ ĩ õ
/ɜ͡ʛ ɨ̞͡ʛ ɞ͡ʛ/ è ì ò


Next:
/pʰ t͡θʰ t͡ɬʰ kʰ/
/b d͡ð/
/p’ t͡ɬ’ k͡x’ ʔ/
/θ ɬ ʂ x h/
/m n ŋ/

/ɪ ʊ ɐ/
/eː oː aː/
/ei̯ ou̯/

/t͡θʰɪt͡ɬ’ɪʂɪ d͡ðaː p’ei̯ʂɐhɐk͡x’ʊ | t͡θʰɪt͡ɬʰɪʂɪ p’ei̯ʂɐhɐk͡x’ʊ || p’ei̯ŋeːθou̯ʂɐk͡x’oː mou̯θθɪt͡ɬʰɪ/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/pʰ t͡θʰ t͡ɬʰ kʰ/ <p t tl k>
/b d͡ð/ <b d>
/pʼ t͡ɬʼ k͡xʼ ʔ/ <ṗ ṭḷ ḳ q>
/θ ɬ ʂ x h/ <s l x r h>
/m n ŋ/ <m n g>

/ɪ ʊ ɐ/ <i u a>
/eː oː aː/ <e o â>

/ei̯ ou̯/ <ei ou>

Aa Ââ Bb Dd Ee Gg Hh Ii Kk Ḳḳ Ll Ḷḷ Mm Nn Oo Pp Ṗṗ Qq Rr Ss Tt Ṭṭ Uu Xx

<Tiṭḷixi dâ ṗeixahaḳu, titlixi ṗeixahaḳu. Ṗeigesouxaḳo moussitli.>
/t͡θʰɪt͡ɬʼɪʂɪ d͡ðaː pʼei̯ʂɐhɐk͡xʼʊ | t͡θʰɪt͡ɬʰɪʂɪ pʼei̯ʂɐhɐk͡xʼʊ || pʼei̯ŋeːθou̯ʂɐk͡xʼoː mou̯θθɪt͡ɬʰɪ/

Next:

/p b t d k g q ʔ/
/f s ɕ ħ h/
/t͡s t͡ɕ/
/ʋ l j/
/r/

/i iː u uː/
/e eː ø øː o oː/
/a aː/
User avatar
Acipencer
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 70
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Romanization game #2

Post by Acipencer »

/pʰ t͡θʰ t͡ɬʰ kʰ/ <p t tl k>
/b d͡ð/ <b d>
/p’ t͡ɬ’ k͡x’ ʔ/ <p’ tl’ k’ ʔ>
/θ ɬ ʂ x h/ <th l s x h>
/m n ŋ/ <m n ng>

/ɪ ʊ ɐ/ <i u a>
/eː oː aː/ <e o á>
/ei̯ ou̯/ <ei ou>

Titl’isi dá p’eisahak’u. Titl’isi p’eisahak’u. P’eingethousak’o mouththitli.
/t͡θʰɪt͡ɬ’ɪʂɪ d͡ðaː p’ei̯ʂɐhɐk͡x’ʊ | t͡θʰɪt͡ɬʰɪʂɪ p’ei̯ʂɐhɐk͡x’ʊ || p’ei̯ŋeːθou̯ʂɐk͡x’oː mou̯θθɪt͡ɬʰɪ/
Next

/p t tʃ k kʷ/
/s ʃ/
/β ð ɣ ɣʷ/
/m n ɲ/
/ɾ l ɡʟ j w/

/i u/
/ɞ ɤ/
/a/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t tʃ k kʷ/ <p t c k kw>
/s ʃ/ <s x>
/β ð ɣ ɣʷ/ <b d g gw>
/m n ɲ/ <m n ñ>
/ɾ l ɡʟ j w/ <r l ł j v>

/i u/ <i u>
/ɞ ɤ/ <o e>
/a/ <a>

Aa Bb Cc Dd Ee Gg Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx

Next:

/p b t d k g q ʔ/
/f s ɕ ħ h/
/t͡s t͡ɕ/
/ʋ l j/
/r/

/i iː u uː/
/e eː ø øː o oː/
/a aː/
User avatar
Mándinrùh
cuneiform
cuneiform
Posts: 90
Joined: 21 Aug 2016 20:37
Location: New England

Re: Romanization game #2

Post by Mándinrùh »

/p b t d k g q ʔ/ <p b t d k g q '>
/f s ɕ ħ h/ <f s c x h>
/t͡s t͡ɕ/ <z j>
/ʋ l j/ <v l y>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/e eː ø øː o oː/ <e ee w ww o oo>
/a aː/ <a aa>

Next:
/m n/
/p t tɬ ts tʃ k ʔ/
/tx tɬx tsx tʃx kx/
/t’ tɬ’ ts’ k’/
/s ɬ ʃ x xʷ/
/z l ʒ j ɣ ɣʷ/

/iː ɪ ĩː ĩ/
/eː ɛ ẽː ẽ/
/oː o õː õ/
/ɑː ɑ ɑ̃ː ɑ̃/

Tones:
/ɑ́ ɑ̀ ɑ́ː ɑ̀ː ɑ̂ː ɑ̌ː/

Max Syllable:
CV(C)
Creator of Image Redentran
Creator of Image Bwángxùd
Creator of Image Atili
My website | My blog
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p t tɬ ts tʃ k ʔ/ <p t tł c č k q>
/tx tɬx tsx tʃx kx/ <th tłh ch čh kh>
/tʼ tɬʼ tsʼ kʼ/ <ṭ ṭł ċ ḳ>
/s ɬ ʃ x xʷ/ <s ł š x xw>
/z l ʒ j ɣ ɣʷ/ <z l ž j g gw>

/iː ɪ ĩː ĩ/ <ii i iiñ iñ>
/eː ɛ ẽː ẽ/ <ee e eeñ eñ>
/oː o õː õ/ <oo o ooñ oñ>
/ɑː ɑ ɑ̃ː ɑ̃/ <aa a aañ añ>

/ɑ́ ɑ̀ ɑ́ː ɑ̀ː ɑ̂ː ɑ̌ː/ <á a áá aa áa aá>

Aa Áá Cc Ċċ Čč Ee Éé Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ḳḳ Ll Łł Mm Nn Ññ Oo Óó Pp Qq Ss Šš Tt Ṭṭ Ww Xx Zz Žž

Next:

/p pʰ b ᵐb t tʰ d ⁿd k kʰ g ᵑg kʷ kʷʰ gʷ ᵑgʷ/
/s x h/
/m n ŋ/
/l j w/
/r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 523
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p pʰ b ᵐb t tʰ d ⁿd k kʰ g ᵑg kʷ kʷʰ gʷ ᵑgʷ/ p pʰ b mb t tʰ d nd k kʰ g ng w nw
/s x h/ s x h
/m n ŋ/ m n ĝ
/l j w/ l j v
/r/ r

/i iː u uː/ i í u ú
/e eː o oː/ e é o ó
/a aː/ a á

Next:
/p t c kʷ/
/pʰ tʰ t͡sʰ t͡ɬʰ t͡ʃʰ cʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/
/p’ t’ t͡θ’ t͡s’ t͡ɬ’ t͡ʃ’ c’ c͡ç’ kʷ’ k͡xʷ’ q’ q͡χ’ qʷ’ q͡χʷ’ ʔ/
/b d d͡z d͡ɮ d͡ʒ/
/pː tː cː kːʷ qː qːʷ/
/ɸ θ s ɬ ʃ ç xʷ χ χʷ h/
/β ð z ɮ ʒ ʝ ɣʷ ʁ ʁʷ/
/m n̪ n l ɹ ɲ ŋʷ/
/m̰ n̪̰ n̰ l̰ ɹ̰ ɲ̰ ŋ̰ʷ/

/i ɨ u e ə o a/
/iː yː uː eː øː oː ɑː/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t c kʷ/ <p t k kw>
/pʰ tʰ t͡sʰ t͡ɬʰ t͡ʃʰ cʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/ <ph th ch tłh čh kh kwh qh qwh>
/pʼ tʼ t͡θʼ t͡sʼ t͡ɬʼ t͡ʃʼ cʼ c͡çʼ kʷʼ k͡xʷʼ qʼ q͡χʼ qʷʼ q͡χʷʼ ʔ/ <pˀ tˀ þˀ cˀ tłˀ čˀ kˀ xˀ kwˀ xwˀ qˀ ẋˀ qwˀ ẋwˀ ˀ>
/b d d͡z d͡ɮ d͡ʒ/ <b d ʒ dḻ ǯ>
/pː tː cː kːʷ qː qːʷ/ <pp tt kk kkw qq qqw>
/ɸ θ s ɬ ʃ ç xʷ χ χʷ h/ <f þ s ł š x xw ẋ ẋw h>
/β ð z ɮ ʒ ʝ ɣʷ ʁ ʁʷ/ <v ð z ḻ ž g gw ġ ġw>
/m n̪ n l ɹ ɲ ŋʷ/ <m ṉ n l r ŋ ŋw>
/m̰ n̪̰ n̰ l̰ ɹ̰ ɲ̰ ŋ̰ʷ/ <mˀ ṉˀ nˀ lˀ rˀ ŋˀ ŋwˀ>

/i ɨ u e ə o a/ <i y u e ø o a>
/iː yː uː eː øː oː ɑː/ <í ý ú é ǿ ó á>

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Ġġ Hh Ii Íí Kk Ll Łł Ḻḻ Mm Nn Ṉṉ Ŋŋ Oo Óó Øø Ǿǿ Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Úú Vv Ww Xx Ẋẋ Yy Ýý Zz Žž Ʒʒ Ǯǯ Þþ ʔˀ

Next:

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/
/f v s z ʃ ʒ h/
/m n ŋ/
/l j ɰ w/
/r/

/i y ɨ u/
/e ø o/
/ə/
/ɛ ɔ/
/æ/
/a ɒ/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/ ⟨p ph b bh t th d dh k kh g gh⟩
/f v s z ʃ ʒ h/ ⟨f v s z ś ź h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ń⟩
/l j ɰ w/ ⟨l y ÿ w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i y ɨ u/ ⟨i ü ï u⟩
/e ø o/ ⟨e ö o⟩
/ə/ ⟨ë⟩
/ɛ ɔ/ ⟨ê ô⟩
/æ/ ⟨ä⟩
/a ɒ/ ⟨a å⟩

Next:
/m n ɲ/
/p b t d k ɡ/
/t͡s d͡z ȶ͡ɕ ȡ͡ʑ/
/f v s z ɕ ʑ x/
/l j ʎ/
/r/

/i u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a ɑ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ/ <m n nj>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/t͡s d͡z ȶ͡ɕ ȡ͡ʑ/ <tj dj kj gj>
/f v s z ɕ ʑ x/ <f v s z sj zj h>
/l j ʎ/ <l j lj>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ɛ ɔ/ <è ò>
/a ɑ/ <a â>

Aa Ââ Bb Dd Ee Èè Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Òò Pp Rr Ss Tt Uu Vv Zz

Next:

/p b t d k g q/
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ x h/
/m n ɲ ŋ/
/l ɻ j w/
/r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/ə/
/a aː/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p b t d k g q/ <p b t d k g k̬>
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ x h/ <f v s z š ž c j x h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/l ɻ j w/ <l r̬ y w>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/ə/ <'>
/a aː/ <a á>

/m n̪ n nʷ ɳ ɲ ŋ ɴ/
/p̚ pʰ p͡ɸ ɓ t̪̚ t̪ʰ t̚ tʰ tʷ̚ tʷʰ t͡s ɗ ʈ̚ ʈʰ ʈ͡ʂ ᶑ c̚ cʰ k̚ kʰ q̚ qʰ ʔ ʔ͡h/
/ɸ s sʷ ʂ h/
/β l̪ ɾ ɾʷ ɭ ʀ ʀʷ/

/i: y: ɯ: u:/
/ɪ ʏ ω ʊ/
/e: ø: ɤ: o:/
/ɛ œ ʌ ɔ/
/ɐ ɞ/
/a: ɒ:/

/ɓβʌŋ sʷʏʀʷɭωŋωɾ hc̚ɐp͡ɸp͡ɸɐc̚i:tʰn ɾʷi:t̪̚nβɐʈ͡ʂ nʷɐβᶑɒ:ɴɤ: mtʷʰʊɾʔcʰɪʂ q̚œŋkʰɸɾi:ʈβʊɾɪ | l̪ʀɯ:ɓɪt͡s ncʰɛβʔɛl̪y: nʷʊq̚q̚nʌt̚a:ɴtʰɞs ɸl̪ɯ:k̚/
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 523
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n̪ n nʷ ɳ ɲ ŋ ɴ/ m hn n wn rn yn gn qn
/p̚ pʰ p͡ɸ ɓ t̪̚ t̪ʰ t̚ tʰ tʷ̚ tʷʰ t͡s ɗ ʈ̚ ʈʰ ʈ͡ʂ ᶑ c̚ cʰ k̚ kʰ q̚ qʰ ʔ ʔ͡h/ b p pp bb hd ht d t wd wt tt dd rd rt rtt rdd yd yt g k qg qk x xx
/ɸ s sʷ ʂ h/ f s ws rs c
/β l̪ ɾ ɾʷ ɭ ʀ ʀʷ/ v l r wr rl qr wq

/i: y: ɯ: u:/ ii ûû îî uu
/ɪ ʏ ω ʊ/ i û î u
/e: ø: ɤ: o:/ ee ôô êê oo
/ɛ œ ʌ ɔ/ e ô ê o
/ɐ ɞ/ a â
/a: ɒ:/ aa ââ

/ɓβʌŋ sʷʏʀʷɭωŋωɾ hc̚ɐp͡ɸp͡ɸɐc̚i:tʰn ɾʷi:t̪̚nβɐʈ͡ʂ nʷɐβᶑɒ:ɴɤ: mtʷʰʊɾʔcʰɪʂ q̚œŋkʰɸɾi:ʈβʊɾɪ | l̪ʀɯ:ɓɪt͡s ncʰɛβʔɛl̪y: nʷʊq̚q̚nʌt̚a:ɴtʰɞs ɸl̪ɯ:k̚/
Bbvêgn wsûwqrlîgnîr cydappppaydiitn wriihdnvartt wnavddââqnêê mwturxytirs qgôgnkfriirtvuri, hlqrîîbbitt nytevxehlûû wnuqgqgnêdaaqntâs fhlîîg./pʰ pʷʰ tʰ tʷʰ t͡sʰ t͡sʷʰ t͡ʃʰ t͡ʃʷʰ cʰ cʷʰ kʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/
/p’ pʷ’ t’ tʷ’ t͡θ’ t͡θʷ’ t͡s’ t͡sʷ’ t͡ɬ’ t͡ɬʷ’ t͡ʃ’ t͡ʃʷ’ ʈ͡ꞎ’ ʈ͡ꞎʷ’ c’ cʷ’ c͡ʎ̝̥’ c͡ʎ̝̥’ʷ k’ kʷ’ k͡ʟ̝̊’ k͡ʟ̝̊’ʷ q’ qʷ’ q͡ʟ̝̠̊’ q͡ʟ̝̠̊ʷ’ ʔ ʔʷ/
/m mʷ n̪͆ n̪͆ʷ n nʷ ɳ ɳʷ ɲ ɲʷ ŋ ŋʷ ɴ ɴʷ/
/m̰ m̰ʷ n̪̰͆ n̪̰͆ʷ n̰ n̰ʷ ɳ̰ ɳ̰ʷ ɲ̰ ɲ̰ʷ ŋ̰ ŋ̰ʷ ɴ̰ ɴ̰ʷ/
/ɸ ɸʷ θ θʷ s sʷ ɬ ɬʷ ʃ ʃʷ ꞎ ꞎʷ ç çʷ ʎ̝̥ ʎ̝̥ʷ x xʷ ʟ̝̊ ʟ̝̊ʷ χ χʷ h hʷ/
/ʘ ʘʷ ǀ ǀʷ ǃ ǃʷ ǂ ǂʷ/
/ʘˀ ʘʷˀ ǀˀ ǀʷˀ ǁˀ ǁʷˀ ǃˀ ǃʷˀ !ˡˀ !ˡˀʷ ǂˀ ǂʷˀ/
/ŋ͡ʘ ŋ͡ʘʷ ŋ͡ǀ ŋ͡ǀʷ ŋ͡! ŋ͡!ʷ ŋ͡ǂ ŋ͡ǂʷ/

/i u ə o ɛ/
User avatar
Titus Flavius
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/pʰ pʷʰ tʰ tʷʰ t͡sʰ t͡sʷʰ t͡ʃʰ t͡ʃʷʰ cʰ cʷʰ kʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/ ph p̄h th t̄h ch c̄h çh ç̄h ʞh ʞ̄h kh k̄h qh q̄h
/p’ pʷ’ t’ tʷ’ t͡θ’ t͡θʷ’ t͡s’ t͡sʷ’ t͡ɬ’ t͡ɬʷ’ t͡ʃ’ t͡ʃʷ’ ʈ͡ꞎ’ ʈ͡ꞎʷ’ c’ cʷ’ c͡ʎ̝̥’ c͡ʎ̝̥’ʷ k’ kʷ’ k͡ʟ̝̊’ k͡ʟ̝̊’ʷ q’ qʷ’ q͡ʟ̝̠̊’ q͡ʟ̝̠̊ʷ’ ʔ ʔʷ/ p p̄ t t̄ є є̄ c c̄ cl c̄l ç ç̄ çl ç̄l ʞ ʞ̄ ʞl ʞ̄l k k̄ kl k̄l q q̄ ql q̄l ' '̄
/m mʷ n̪͆ n̪͆ʷ n nʷ ɳ ɳʷ ɲ ɲʷ ŋ ŋʷ ɴ ɴʷ/ m m̄ n̠ n̠̄ n n̄ ņ ņ̄ ն ն̄ ŋ ŋ̄ ɴ ɴ̄
/m̰ m̰ʷ n̪̰͆ n̪̰͆ʷ n̰ n̰ʷ ɳ̰ ɳ̰ʷ ɲ̰ ɲ̰ʷ ŋ̰ ŋ̰ʷ ɴ̰ ɴ̰ʷ/ m' m̄' n̠' n̠̄' n' n̄' ņ' ņ̄' ն' ն̄' ŋ' ŋ̄' ɴ' ɴ̄'
/ɸ ɸʷ θ θʷ s sʷ ɬ ɬʷ ʃ ʃʷ ꞎ ꞎʷ ç çʷ ʎ̝̥ ʎ̝̥ʷ x xʷ ʟ̝̊ ʟ̝̊ʷ χ χʷ h hʷ/ f f̄ ꞩ ꞩ̄ s s̄ sl s̄l ş ş̄ şl ş̄l z z̄ zl z̄l h h̄ hl h̄l x x̄ , ,̄
/ʘ ʘʷ ǀ ǀʷ ǃ ǃʷ ǂ ǂʷ/ qp qp̄ qc qc̄ qt qt̄ qʞ qʞ̄
/ʘˀ ʘʷˀ ǀˀ ǀʷˀ ǁˀ ǁʷˀ ǃˀ ǃʷˀ !ˡˀ !ˡˀʷ ǂˀ ǂʷˀ/ qp' qp̄' qc' qc̄' qcl' qc̄l' qt' qt̄' qtl' qt̄l' qʞ' qʞ̄'
/ŋ͡ʘ ŋ͡ʘʷ ŋ͡ǀ ŋ͡ǀʷ ŋ͡! ŋ͡!ʷ ŋ͡ǂ ŋ͡ǂʷ/ qm qm̄ qn̠ qn̠̄ qn qn̄ qն qն̄

/i u ə o ɛ/ i u a o e

Next:

/n̼ n ɳ ɲ ŋ/
/p t ʈ c k/
/b d̼ ɖ ɟ g/
/f θ̼ s ʃ x/
/ʋ l̼ l ɭ ʟ/
/w ɹ̼ ɹ ɻ j/
/ɘ͡ʛ ɵ͡ʛ/ /ɑ͡ɣ ʊ͡ɣʷ/ /a i/ /ã ẽ õ/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
XIPA
:pol: :mrgreen:
:eng: [:)]
:esp: [:S]
:lat: [:'(]
Post Reply