Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ñ g>
/mˀ nˀ ɲˀ ŋˀ/ <mm nn ññ gg>
/p pʰ~ɸ t tʰ~s c cʰ~ç k kʰ~x/ <p ph t th c ch k kh>
/pʼ tʼ cʼ kʼ ʔ/ <pp tt cc kk x>
/t͡p t͡pʰ k͡p k͡pʰ ʔ͡h/ <tp tph kp kph xh>
/t͡pʼ k͡pʼ/ <ttp kkp>
/h/ <h>
/l j w/ <l j w>
/lˀ jˀ~ʔʲ wˀ~ʔʷ/ <ll jj ww>
/r/ <r>
/rˀ/ <rr>

/i ɨ u/ <i ư u>
/e ə o/ <ê ơ ô>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a ɑ/ <a ă>

/◌̰/ <Ṿ>

Aa Ạạ Ăă Ặặ Cc Ee Ẹẹ Êê Ệệ Gg Hh Ii Ịị Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Ọọ Ôô Ộộ Ơơ Ợợ Pp Rr Tt Uu Ụụ Ưư Ựự Ww Xx

Next:

/p pʰ b t tʰ d k kʰ g kʷ kʷʰ gʷ/
/s z x ɣ h/
/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/
/l̥ l j̊ j ʍ w/
/r̥ r/

/i iː u uː/
/a aː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p pʰ b t tʰ d k kʰ g kʷ kʷʰ gʷ/ ⟨p ph b t th d k kh g kw kwh gw⟩
/s z x ɣ h/ ⟨s z x gh h⟩
/m̥ m n̥ n ŋ̊ ŋ/ ⟨mh m nh n ngh ng⟩
/l̥ l j̊ j ʍ w/ ⟨lh l yh y wh w⟩
/r̥ r/ ⟨rh r⟩

/i iː u uː/ ⟨i ii u uu⟩
/a aː/ ⟨a aa⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p b t tˠ d dˠ k ɡ q/
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/
/β f v θ ð ðˠ s sˠ z zˠ ʃ ʒ x ɣ χ ħ ʕ h/
/l j w/
/r rˠ/

/i u/
/e ə o/
/æ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ṅ>
/p b t tˠ d dˠ k ɡ q/ <p b t ṭ d ḍ k g q>
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ <c ʒ č ǯ>
/β f v θ ð ðˠ s sˠ z zˠ ʃ ʒ x ɣ χ ħ ʕ h/ <ḇ f v þ ð ð̣ s ṣ z ẓ š ž x ɣ ẋ ḥ ɛ h>
/l j w/ <l j w>
/r rˠ/ <r ṛ>

/i u/ <i u>
/e ə o/ <e y o>
/æ/ <a>

Aa Bb Ḇḇ Cc Čč Dd Ḍḍ Ðð Ð̣ð̣ Ee Ff Gg Hh Ḥḥ Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Ṅṅ Oo Pp Qq Rr Ṛṛ Ss Ṣṣ Šš Tt Ṭṭ Uu Vv Ww Xx Ẋẋ Yy Zz Ẓẓ Žž Ʒʒ Ǯǯ Þþ Ɣɣ Ɛɛ

Next:

/p b pʷ bʷ t d tʷ dʷ k g kʷ gʷ q qʷ/
/s sʷ x xʷ/
/m mʷ n nʷ ŋ ŋʷ/
/l lʷ j ɥ ɰ w/

/i iː u uː/
/e eː/
/a aː ã ãː/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p b pʷ bʷ t d tʷ dʷ k g kʷ gʷ q qʷ/ <p b pw bw t d tw dw k g kw gw q qw>
/s sʷ x xʷ/ <s sw x xw>
/m mʷ n nʷ ŋ ŋʷ/ <m mw n nw ŋ ŋw>
/l lʷ j ɥ ɰ w/ <l lw y yw ğ ğw>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː/ <e é>
/a aː ã ãː/ <a á ã â>

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/
/p b t d c ɟ k g/
/ƥ ɓ ƭ ɗ ƈ ʄ ƙ ɠ/
/s z s͡ʠ z͡ʛ ɕ* ç x h/
*typically from /sç çs/
/w ɾ l j/
/i i: ʉi̯ ʉ u u:/
/e e: eu̯ o o:/
/ɛ ɞi̯ ɞ/
/a a: ai̯ au̯/

/ja:ƙum si xʉɾlidoŋ zʉna:m̥ lai̯ɾɟɛdoŋ ɲ̊uŋ ƥaleu̯ noɾɗez mɞi̯tagɞɾ ne:s ɗez || la ços͡ʠi:ɾŋa zʉsi:ɾ si naska ɲuƭimo:ɾ xɛjdoŋ ni:ɕi heŋdoŋ | la mɞnŋ̊oɾe leçʉi̯t maŋ ɓa:wilʉƈɞi̯twiɾ ɲuƭimo:ɾ lu:çuni doŋ/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m̥ m n̥ n ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/ <hm m hn n hŋj ŋj hŋ ŋ>
/p b t d c ɟ k g/ <p b t d kj gj k g>
/ƥ ɓ ƭ ɗ ƈ ʄ ƙ ɠ/ <ƥ ɓ ƭ ɗ ƙj ɠj ƙ ɠ>
/s z s͡ʠ z͡ʛ ɕ ç x h/ <s z sq zq sj xj x h>
/w ɾ l j/ <w r l j>

/i iː ʉi̯ ʉ u uː/ <i ii yi y u uu>
/e eː eu̯ o oː/ <e ee eu o oo>
/ɛ ɞi̯ ɞ/ <ë öi ö>
/a aː ai̯ au̯/ <a aa ai au>

Aa Bb Ɓɓ Dd Ɗɗ Ee Ëë Gg Ɠɠ Hh Ii Jj Kk Ƙƙ Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Öö Pp Ƥƥ Qq Rr Ss Tt Ƭƭ Uu Ww Xx Yy Zz

<Jaaƙum si xyrlidoŋ zynaahm lairgjëdoŋ hŋjuŋ ƥaleu norɗez möitagör nees ɗez. La xjosqiirŋa zysiir si naska ŋjuƭimoor xëjdoŋ niisji heŋdoŋ, la mönhŋore lexjyit maŋ ɓaawilyƙjöitwir ŋjuƭimoor luuxjuni doŋ.>
/jaːƙum si xʉɾlidoŋ zʉnaːm̥ lai̯ɾɟɛdoŋ ɲ̊uŋ ƥaleu̯ noɾɗez mɞi̯tagɞɾ neːs ɗez || la ços͡ʠiːɾŋa zʉsiːɾ si naska ɲuƭimoːɾ xɛjdoŋ niːɕi heŋdoŋ | la mɞnŋ̊oɾe leçʉi̯t maŋ ɓaːwilʉƈɞi̯twiɾ ɲuƭimoːɾ luːçuni doŋ/

Next:

/p pʰ t tʰ k kʰ kʷ kʷʰ/
/f s ʃ h/
/t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/
/m n ɲ/
/l j ʎ w/
/r rʲ/

/i ɨ u/
/e o/
/æ/
/a/
Last edited by shimobaatar on 14 Nov 2021 00:12, edited 1 time in total.
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p pʰ t tʰ k kʰ kʷ kʷʰ/ ⟨b p d t g k gv kv⟩
/f s ʃ h/ ⟨f s ṡ h⟩
/t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/ ⟨z c ź ć⟩
/m n ɲ/ ⟨m n ń⟩
/l j ʎ w/ ⟨l y ĺ v⟩
/r rʲ/ ⟨r ŕ⟩

/i ɨ u/ ⟨i ı u⟩
/e o/ ⟨ė o⟩
/æ/ ⟨e⟩
/a/ ⟨a⟩

Aa Bb Cc Ćć Dd Ee Ėė Ff Gg Hh Iı İi Kk Ll Ĺĺ Mm Nn Ńń Oo Pp Rr Ŕŕ Ss Śś Tt Uu Vv Yy Zz Źź

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p pʰ b t tʰ d c cʰ ɟ k kʰ ɡ/
/t͡s t͡sʰ d͡z t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ/
/f s z ʃ ʒ ç ʝ x ɣ h/
/ʋ l j ʎ/
/ɾ/

/i y ɨ u/
/e ø o/
/æ ä/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ɲ ŋ>
/p pʰ b t tʰ d c cʰ ɟ k kʰ ɡ/ <p ph b t th d q qh j k kh g>
/t͡s t͡sʰ d͡z t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ/ <c ch ʒ č čh ǯ>
/f s z ʃ ʒ ç ʝ x ɣ h/ <f s z š ž ḩ ĵ x ĝ ḥ>
/ʋ l j ʎ/ <v l y ľ>
/ɾ/ <r>

/i y ɨ u/ <i ü ë u>
/e ø o/ <e ö o>
/æ ä/ <ä a>

Aa Ää Bb Cc Čč Dd Ee Ëë Ff Gg Ĝĝ Hh Ḥḥ Ḩḩ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Ľľ Mm Nn Ɲɲ Ŋŋ Oo Öö Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Üü Vv Xx Yy Zz Žž Ʒʒ Ǯǯ

Next:

/p t k/
/ɸ θ s x h/
/t͡s/
/m n/
/l j w/
/r ʀ/

/i u/
/e o/
/ə/
/æ/
/a/
User avatar
Mándinrùh
cuneiform
cuneiform
Posts: 90
Joined: 21 Aug 2016 20:37
Location: New England

Re: Romanization game #2

Post by Mándinrùh »

/p t k/ <p t k>
/ɸ θ s x h/ <f z s x h>
/t͡s/ <c>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l j w>
/r ʀ/ <r g>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ə/ <y>
/æ/ <a>
/a/ <å>

/m n/
/p t k kʷ ʔ/
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/
/s l ʃ h/
/j w/

/iː~i i~ɪ/
/oː~u o/
/eː~i̯e e/
/aː~ɔ a/
Creator of Image Redentran
Creator of Image Bwángxùd
Creator of Image Atili
My website | My blog
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p t k kʷ ʔ/ <p t k kw q>
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/ <z ł c>
/s l ʃ h/ <s l x h>
/j w/ <j v>

/iː~i i~ɪ/ <i y>
/oː~u o/ <u o>
/eː~i̯e e/ <ė e>
/aː~ɔ a/ <å a>

Aa Åå Cc Ee Ėė Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Oo Pp Qq Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Next:

/p b t d k g/
/ɸ β s z x ɣ h/
/m n ŋ/
/l ɫ j ʎ w/
/r/

/i iː u uː/
/ɪ ʊ/
/e eː o oː/
/ɛ ɔ/
/æ æː/
/a aː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g/ ⟨p b t d k g⟩
/ɸ β s z x ɣ h/ ⟨ꝑ ƀ ŧ đ ꝁ ǥ h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/l ɫ j ʎ w/ ⟨l ƚ y ł w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː u uː/ ⟨i í u ú⟩
/ɪ ʊ/ ⟨ì ù⟩
/e eː o oː/ ⟨e é o ó⟩
/ɛ ɔ/ ⟨è ò⟩
/æ æː/ ⟨æ ǽ⟩
/a aː/ ⟨a á⟩

Next:
/m mʲ mʷ n ɲ nʷ ŋ ŋ˖ ŋʷ/
/p pʲ pʷ t ȶ͡ɕ tʷ k k̟ kʷ/
/pʰ pʲʰ pʷʰ tʰ ȶ͡ɕʰ tʷʰ kʰ k̟ʰ kʷʰ/
/s ɕ sʷ x ç ɸ/
/l ʎ lʷ j w/
/ɾ ɾʲ ɾʷ/
Blue: allophones

/i iː u uː/
/ə əː/
/ä äː/
/ie̯ ej eä̯ ae̯ uo̯ ow oä̯ äo̯/

Allophones:
/ju~Cʲu/ → [jɯ~Cʲɯ]
/joG~CʲoG/ → [jɤG~CʲɤG]
/wi~Cʷi/ → [wy~Cʷy]
/weG~CʷeG/ → [wøG~CʷøG]
* G is a glide/semivowel
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
Mándinrùh
cuneiform
cuneiform
Posts: 90
Joined: 21 Aug 2016 20:37
Location: New England

Re: Romanization game #2

Post by Mándinrùh »

/m mʲ mʷ n ɲ nʷ ŋ ŋ˖ ŋʷ/ <m my mw n ny nw ng ngy ngw>
/p pʲ pʷ t ȶ͡ɕ tʷ k k̟ kʷ/ <p py pw t ty tw k ky kw>
/pʰ pʲʰ pʷʰ tʰ ȶ͡ɕʰ tʷʰ kʰ k̟ʰ kʷʰ/ <ph phy phw th thy thw kh khy khw>
/s ɕ sʷ x ç ɸ/ <s sy sw x xy xw>
/l ʎ lʷ j w/ <l ly lw j v>
/ɾ ɾʲ ɾʷ/ <r ry rw>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/ə əː/ <e ee>
/ä äː/ <a aa>
/ie̯ ej eä̯ ae̯ uo̯ ow oä̯ äo̯/ <iy ey ew ay uw ow oy aw>

Next:

/m n/
/p t t͡s t͡ʃ k/
/ð s ʃ h/
/ɹ j w/
/l/

/iː ɪ oː~uː/
/eː ə o~ʊ/
/aː/
Creator of Image Redentran
Creator of Image Bwángxùd
Creator of Image Atili
My website | My blog
User avatar
Acipencer
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 70
Joined: 27 Jun 2021 08:39

Re: Romanization game #2

Post by Acipencer »

/m n/ <m n>
/p t t͡s t͡ʃ k/ <p t ts tx k>
/ð s ʃ h/ <d s x h>
/ɹ j w/ <r j w>
/l/ <l>

/iː ɪ oː~uː/ <ii i oo>
/eː ə o~ʊ/ <ee e o>
/aː/ <a>

Aa Dd Ee Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Ww Xx
Next

/p pʲ t k ʔ/
/β βʲ s h/
/m mʲ n ŋ/
/r ɾ j/

/i iː ʉ ʉː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p pʲ t k ʔ/ <p pj t k h>
/β βʲ s h/ <v vj s ḥ>
/m mʲ n ŋ/ <m mj n g>
/r ɾ j/ <r d z>

/i iː ʉ ʉː u uː/ <i í y ý u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

Aa Áá Dd Ee Éé Gg Hh Ḥḥ Ii Íí Jj Kk Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Yy Ýý Zz

Next:

/p b t d c ɟ k g k͡p g͡b/
/ɸ β s z h/
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ/
/m n ɲ ŋ ŋ͡m/
/ɹ l ɫ j ʎ ɰ w/
/r/

/i u/
/e ø ɤ o/
/æ/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d c ɟ k g k͡p g͡b/ ⟨p b t d c j k g kp gb⟩
/ɸ β s z h/ ⟨f v s z h⟩
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ/ ⟨th dh tl dl⟩
/m n ɲ ŋ ŋ͡m/ ⟨m n ñ ŋ ŋm⟩
/ɹ l ɫ j ʎ ɰ w/ ⟨rh l lh y ł v w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e ø ɤ o/ ⟨e oe eo o⟩
/æ/ ⟨ə⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m mː mʷ n nː ŋ ŋː/
/p~b pʷ~bʷ t͡s k/
/β̞ʷ/
/ɾ~d/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/äː ɑ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 523
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m mː mʷ n nː ŋ ŋː/ m m̄ v n n̄ g ḡ
/p~b pʷ~bʷ t͡s k/ p p̄ c k
/β̞ʷ/ w
/ɾ~d/ d

/i iː u uː/ i ī u ū
/e eː o oː/ e ē o ō
/äː ɑ/ ā a

Next:
/p b t d k ɡ/
/m n/
/s ɣ/

/i y u e o ɛ ɑ/
/i˥ i˩ i˥˧ i˧˩ i˧˥ i˧˩˦ i˧˥˨/
User avatar
Titus Flavius
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/p b t d k ɡ/p b t d k g
/m n/ m n
/s ɣ/ s q

/i y u e o ɛ ɑ/ i y u e o è à
/i˥ i˩ i˥˧ i˧˩ i˧˥ i˧˩˦ i˧˥˨/ i ih i'x ixh ix' ixh' ix'h

Next:

/n t tɬ kʰ ʔ s ɬ ɕʰ h w ɾ j/
/e i y u/
/eː iː yː uː/
Tones: /e é eː éː ěː êː/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
XIPA
:pol: :mrgreen:
:eng: [:)]
:esp: [:S]
:lat: [:'(]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/n/ <n>
/t tɬ kʰ ʔ/ <t tl k q>
/s ɬ ɕʰ h/ <s l x h>
/w ɾ j/ <w r y>

/e i y u/ <e i u o>
/eː iː yː uː/ <ee ii uu oo>

/e é eː éː ěː êː/ <e é ee éé eé ée>

Ee Éé Hh Ii Íí Kk Ll Nn Oo Óó Qq Rr Ss Tt Uu Úú Ww Xx Yy

Next:

/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ ç~x ʝ~ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ɲ~ŋ/
/l j w/
/r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/a aː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g/ ⟨p b t d k g⟩
/f v s z ʃ ʒ ç~x ʝ~ɣ h/ ⟨f v s z š ž ǩ ǧ h⟩
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨c j č ǰ⟩
/m n ɲ~ŋ/ ⟨m n ň⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː u uː/ ⟨i ǐ u ǔ⟩
/e eː o oː/ ⟨e ě o ǒ⟩
/a aː/ ⟨a ǎ⟩

Next:
/m n̪ ŋ/
/p pʱ b t̪ t̪ʰ d̪ k kʰ ɡ/
/pʼ ɓ t̪ʼ ɗ̪ kʼ ɠ ʔ/
/β ð s̪ z̪ ʃ ʒ ɣ h/
/l̪ j w/
/ɾ̪/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/ɛː ɔː/
/ä äː/
/iɛ̯ uj uɔ̯/
/ej oj ow/
/ɛä̯ ɔä̯/
/äj äw/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
Titus Flavius
sinic
sinic
Posts: 211
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/p b t d k g/ p b t d k g
/f v s z ʃ ʒ ç~x ʝ~ɣ h/ f v sz z s zs sh zh h
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ csz cz c czs
/m n ɲ~ŋ/ m n ng
/l j w/ l j w
/r/ r

/i iː u uː/ i ei u ou
/e eː o oː/ e ae o ao
/a aː/ a ia~ua

/m n̪ ŋ/ m n ng
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ k kʰ ɡ/ p ph b t th d k kh g
/pʼ ɓ t̪ʼ ɗ̪ kʼ ɠ ʔ/ pacute on vowel bacute on vowel tacute on vowel dacute on vowel kacute on vowel gacute on vowel acute on vowel
/β ð s̪ z̪ ʃ ʒ ɣ h/ bh dh s z sh zh gh h
/l̪ j w/ l y w
/ɾ̪/ r

/i iː u uː/ i ih u uh
/e eː o oː/e eh o oh
/ɛː ɔː/ eah oah
/ä äː/ a ah
/iɛ̯ uj uɔ̯/ iea ui uoa
/ej oj ow/ ei oi ou
/ɛä̯ ɔä̯/ eaa oaa
/äj äw/ ai au
Next:
/p ᵐp pᵐ ʰp ʰpᵐ pʰ ᵐpʰ pʲ ᵐpʲ pᵐʲ ʰpʲ ʰpᵐʲ pʰʲ ᵐpʰʲ/
/t ⁿt tⁿ ʰt ʰtⁿ tʰ ⁿtʰ tʲ ⁿtʲ tⁿʲ ʰtʲ ʰtⁿʲ tʰʲ ⁿtʰʲ/
/t̠ ⁿt̠ t̠ⁿ ʰt̠ ʰt̠ⁿ t̠ʰ ⁿt̠ʰ c ᶮc cᶮ ʰc ʰcᶮ cʰ ᶮcʰ/
/k ᵑk kᵑ ʰk ʰkᵑ kʰ ᵑkʰ/
/m mʰ mʲ mʰʲ n nʰ nʲ nʰʲ n̠ n̠ʰ ɲ ɲʰ ŋ ŋʰ/
/ʋ ʋʰ ʋʲ ʋʰʲ l lʰ lʲ lʰʲ l̠ l̠ʰ ʎ ʎʰ ʟ ʟʰ/
/a ɨ æː iː ɑ̃ ɯ̃/
/à ā á a᷆ â a᷄ ǎ/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
XIPA
:pol: :mrgreen:
:eng: [:)]
:esp: [:S]
:lat: [:'(]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p ᵐp pᵐ ʰp ʰpᵐ pʰ ᵐpʰ pʲ ᵐpʲ pᵐʲ ʰpʲ ʰpᵐʲ pʰʲ ᵐpʰʲ/ <p mp pm hp hpm ph mph pj mpj pmj hpj hpmj pjh mpjh>
/t ⁿt tⁿ ʰt ʰtⁿ tʰ ⁿtʰ tʲ ⁿtʲ tⁿʲ ʰtʲ ʰtⁿʲ tʰʲ ⁿtʰʲ/ <d nd dn hd hdn dh ndh dj ndj dnj ndj hdnj djh ndjh>
/t̠ ⁿt̠ t̠ⁿ ʰt̠ ʰt̠ⁿ t̠ʰ ⁿt̠ʰ c ᶮc cᶮ ʰc ʰcᶮ cʰ ᶮcʰ/ <t ñt tñ ht htñ th ñth c ɲc cɲ hc hcɲ ch ɲch>
/k ᵑk kᵑ ʰk ʰkᵑ kʰ ᵑkʰ/ <k ŋk kŋ hk hkŋ kh ŋkh>
/m mʰ mʲ mʰʲ n nʰ nʲ nʰʲ n̠ n̠ʰ ɲ ɲʰ ŋ ŋʰ/ <m mh mj mjh n nh nj njh ñ ñh ɲ ɲh ŋ ŋh>
/ʋ ʋʰ ʋʲ ʋʰʲ l lʰ lʲ lʰʲ l̠ l̠ʰ ʎ ʎʰ ʟ ʟʰ/ <v vh vj vjh l lh lj ljh ł łh ļ ļh r rh>

/a ɨ æː iː ɑ̃ ɯ̃/ <a y e i o u>

/à ā á a᷆ â a᷄ ǎ/ <à a á ạ â ã ǎ>

Aa Áá Àà Ââ Ǎǎ Ãã Ạạ Cc Dd Ee Éé Èè Êê Ěě Ẽẽ Ẹẹ Hh Ii Íí Ìì Îî Ǐǐ Ĩĩ Ịị Jj Kk Ll Łł Ļļ Mm Nn Ññ Ɲɲ Ŋŋ Oo Óó Òò Ôô Ǒǒ Õõ Ọọ Pp Rr Tt Uu Úú Ùù Ûû Ǔǔ Ũũ Ụụ Vv Yy Ýý Ỳỳ Ŷŷ Y̌y̌ Ỹỹ Ỵỵ

Next:

/p b t̪ d̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g kʷ gʷ/
/ɸ s h/
/m n̪ n ɳ ɲ ŋ ŋʷ/
/l̪ l ɻ ɭ j ʎ ɰ w/
/ɽ͡r/

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/a aː/
Post Reply