Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9250
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/p t t͡p t̠͡ʃ k k͡p/ <p t tp c k kp>
/pʼ tʼ t͡pʼ t̠͡ʃʼ kʼ k͡pʼ ʔ/ <ṗ ṭ ṭṗ ċ ḳ ḳṗ q>
/ɸ s sʷ ʃ x ʍ h/ <f s sw x g hw h>
/β̞ l j/ <v l y>

/iː ɪ ʊ uː/ <í i u ú>
/ɐ äː/ <a á>

/iɐ̯ iʊ̯ äɪ̯ äʊ̯ uɪ̯ uɐ̯/ <ia iu ai au ui ua>

Aa Áá Cc Ċċ Ff Gg Hh Ii Íí Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Ññ Ŋŋ Pp Ṗṗ Qq Ss Tt Ṭṭ Uu Úú Vv Ww Xx Yy

Next:

/b t d k g ʔ/
/θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/n/
/l j w/
/r/

/i y u/
/e ø o/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/b t d k g ʔ/ ⟨b t d k 9 7⟩
/θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ ⟨8 6 s z 5 3 x 4 h⟩
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨c 2 q g⟩
/n/ ⟨m~n⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i y u/ ⟨i 1 u⟩
/e ø o/ ⟨e 0 o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n/
/b t d ɟ k ɡ/
/f s h/
/l j~d̠͡ʒ w~v/
/ɾ/

/i u/
/e o/
/ɑ/

/n s/ → [ɲ ʃ] before /i/,
/l/ → [ɫ] before /ɑ/.
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9250
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/b t d ɟ k ɡ/ <b t d c k g>
/f s h/ <f s h>
/l j~d̠͡ʒ w~v/ <l y w>
/ɾ/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ɑ/ <a>

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Rr Ss Tt Uu Ww Yy

Next:

/p b ᵐb t d ⁿd k g ᵑg ʔ/
/f v s z ħ ʕ h/
/m n/
/l j w/
/r/

/i u/
/e o/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b ᵐb t d ⁿd k g ᵑg ʔ/ ⟨p b mb t d nd k j nj x⟩
/f v s z ħ ʕ h/ ⟨f v s z ḫ g h⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n/
/p pʰ t tʰ ʈ ʈʰ k kʰ kʷ kʷʰ q qʰ qʷ qʷʰ/
/pʼ ɓ tʼ ɗ ʈʼ kʼ kʷʼ qʼ qʷʼ ʔ/
/t͡s t͡sʰ t͡ɬ t͡ɬʰ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ/
/t͡sʼ t͡ɬʼ t̠͡ʃʼ ʈ͡ʂʼ/
/ɸ s ɬ ʃ ʂ ʝ~j x ʍ ɣʷ~w χ χʷ h/
/l/
/ɾ ɽ/

/i iː ĩ ĩː ɘ ɘː ɘ̃ ɘ̃ː u uː ũ ũː/
/ɛ ɛː ɛ̃ ɛ̃ː ä äː ä̃ ä̃ː ɔ ɔː ɔ̃ ɔ̃ː/
/m̩ m̩ː n̩ n̩ː l̩ l̩ː/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 597
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n/ <m n̄>
/p pʰ t tʰ ʈ ʈʰ k kʰ kʷ kʷʰ q qʰ qʷ qʷʰ/ <p p̄ t t̄ ṭ ṭ̄ k k̄ k̬ k̬̄ q q̄ q̬ q̬̄>
/pʼ ɓ tʼ ɗ ʈʼ kʼ kʷʼ qʼ qʷʼ ʔ/ <p̌ b ť d ṭ̌ ǩ ǩ̬ q̌ q̬̌ '>
/t͡s t͡sʰ t͡ɬ t͡ɬʰ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ/ <c c̄ ¢ ¢̄ ç ç̄ c̣ c̣̄>
/t͡sʼ t͡ɬʼ t̠͡ʃʼ ʈ͡ʂʼ/ <č ¢̌ ç̌ č̣>
/ɸ s ɬ ʃ ʂ ʝ~j x ʍ ɣʷ~w χ χʷ h/ <f s ł s ş j x x̬ w ж ж̬ h>
/l/ <l>
/ɾ ɽ/ <r ṛ>

/i iː ĩ ĩː ɘ ɘː ɘ̃ ɘ̃ː u uː ũ ũː/ <i ī in īn y ȳ yn ȳn u ū un ūn>
/ɛ ɛː ɛ̃ ɛ̃ː ä äː ä̃ ä̃ː ɔ ɔː ɔ̃ ɔ̃ː/ <e ē en ēn a ā an ān o ō on ōn>
/m̩ m̩ː n̩ n̩ː l̩ l̩ː/ <m m̄ n̄ n̄̄ l l̄>


/n̪ ɳ ȵ ŋ ɴ/
/t̪ ʈ ȶ k q~ʡ ʔ/
/d̪ ɖ ȡ g ɢ~ʡ̬/
/s̪ s z χ~ħ h1 h2 h3/
/l̪ ɾ j ɛ̯ ɞ̯ ʁ̞~ʕ/
/i i: e e: a a: o o: u u:/

/s̪ih1ŋe:ȶh3oz n̪aɖɛ̯oχ ɳizn̪at̪ ʈa:t̪n̪a h2e:ɴɾoȡoz s̪uɞ̯ŋɛ̯at̪ ɢuh1qa:n̪at̪ h3el̪ȶi:ȵ n̪ɞ̯a | n̪a ɖuɾχoz n̪a ɳi:h1zag ŋe:ȶɾa suh3ʁ̞oz/

Might turn this into a protolang someday.
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/n̪ ɳ ȵ ŋ ɴ/ ⟨n ṇ ń ṅ ƞ⟩
/t̪ ʈ ȶ k q~ʡ ʔ/ ⟨t ṭ ć k q ’⟩
/d̪ ɖ ȡ g ɢ~ʡ̬/ ⟨d ḍ ź ʒ g⟩
/s̪ s z χ~ħ h1 h2 h3/ ⟨s ß z ḫ h h h⟩
/l̪ ɾ j ɛ̯ ɞ̯ ʁ̞~ʕ/ ⟨l r y ĕ b ă⟩
/i i: e e: a a: o o: u u:/ ⟨i i:␣ e e:␣ a a:␣ o o:␣ u u:␣⟩

/s̪ih1ŋe:ȶh3oz n̪aɖɛ̯oχ ɳizn̪at̪ ʈa:t̪n̪a h2e:ɴɾoȡoz s̪uɞ̯ŋɛ̯at̪ ɢuh1qa:n̪at̪ h3el̪ȶi:ȵ n̪ɞ̯a | n̪a ɖuɾχoz n̪a ɳi:h1zag ŋe:ȶɾa suh3ʁ̞oz/
⟨Sihṅe: Ćhoz naḍĕoḫ ṇiznat ṭa: Tna he: Ƞroḍoz subṅĕat guhqa: Nat helći: Ń nba, na ḍurḫoz na ṇi: Hzaʒ ṅe: Ćra ßuhăoz⟩

Next:
/m n ɲ (ŋ)/
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ (ʔ)/
/t͡s t͡sʰ d͡z t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ/
/f s ʃ h/
/β̞~w ɹ l j ʎ/

/i u/
/e ə o/
/ɛ ä ɔ/

/hobä d̠͡ʒɛ ubəl | ə älɔh päkʰäpʰi seβ̞ä ‖ kä t͡sʰukä pɔpɔ tä did͡zäɹä biɡəs siʎu ipɔʃɛtitʰi t̠͡ʃʰɛjä ‖ hä ts͡ʰut͡uɲäkä obəlät at̠͡ʃis ‖ i fetohä ɹim päkʰäpʰi seβ̞ä | toɹ il d̠͡ʒisəs kəɹäjstɔ ‖ täjuho t͡sʰukä häbɔh siʎu ipɔʃɛtitʰi kä pʰehi | i kod͡zə ts͡ʰut͡uɲäkä sɔɲɔkʰe obəlät at̠͡ʃis niti ‖ umɛ(1) kɔɹint̠͡ʃɔ d͡zäbi(8) fijä lot͡si(6)/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9250
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ (ŋ)/ <m n ny (ng)>
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ (ʔ)/ <p ph b t th d k kh g (x)>
/t͡s t͡sʰ d͡z t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ/ <c ch z č čh ž>
/f s ʃ h/ <f s š h>
/β̞~w ɹ l j ʎ/ <w r l y ly>

/i u/ <i u>
/e ə o/ <é ë ó>
/ɛ ä ɔ/ <e a o>

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Éé Ëë Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ww Xx Yy Zz Žž

/hobä d̠͡ʒɛ ubəl | ə älɔh päkʰäpʰi seβ̞ä ‖ kä t͡sʰukä pɔpɔ tä did͡zäɹä biɡəs siʎu ipɔʃɛtitʰi t̠͡ʃʰɛjä ‖ hä t͡sʰut͡suɲäkä obəlät ät̠͡ʃis ‖ i fetohä ɹim päkʰäpʰi seβ̞ä | toɹ il d̠͡ʒisəs kəɹäjstɔ ‖ täjuho t͡sʰukä häbɔh siʎu ipɔʃɛtitʰi kä pʰehi | i kod͡zə t͡sʰut͡suɲäkä sɔɲɔkʰe obəlät ät̠͡ʃis niti ‖ umɛ kɔɹint̠͡ʃɔ d͡zäbi fijä lot͡si/
<Hóba že ubël, ë aloh pakhaphi séwa. Ka chuka popo ta dizara bigës silyu ipošetithi čheya. Ha chucunyaka óbëlat ačis. I fétóha rim pakhaphi séwa, tór il žisës këraysto. Tayuhó chuka haboh silyu ipošetithi ka phéhi, i kózë chucunyaka sonyokhé óbëlat ačis niti. Ume korinčo zabi fiya lóci.>

Next:

/p b t d k g/
/f v s z x ɣ/
/m n/
/l j w/

/i u/
/e o/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g/ ⟨p b t d k ḡ⟩
/f v s z x ɣ/ ⟨f v s z h g⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/l j w/ ⟨l ĭ ŭ⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ŋ/
/p t t͡s k/
/ɸ β s x/
/l/
/ɾ/

/i u/
/ɛ ɔ/
/ä/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9250
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n g>
/p t t͡s k/ <p t c k>
/ɸ β s x/ <f v s h>
/l/ <l>
/ɾ/ <r>

/i u/ <i u>
/ɛ ɔ/ <e o>
/ä/ <a>

Aa Cc Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv

Next:

/p pʰ b t tʰ d ʈ ʈʰ ɖ k kʰ g ʔ/
/f s ʂ x h/
/m̥ m n̥ n ɳ̊ ɳ ŋ̊ ŋ/
/l ɭ j/
/ʀ/

/i ɨ u/
/e o/
/ɛ̃ ɔ̃/
/a ã/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p pʰ b t tʰ d ʈ ʈʰ ɖ k kʰ g ʔ/ ⟨p ph b t th d ṭ ṭh d k kh j c⟩
/f s ʂ x h/ ⟨f s ṣ ḳ h⟩
/m̥ m n̥ n ɳ̊ ɳ ŋ̊ ŋ/ ⟨hm m hn n hṇ n hg g⟩
/l ɭ j/ ⟨l ḷ y⟩
/ʀ/ ⟨r⟩

/i ɨ u/ ⟨i ï u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ɛ̃ ɔ̃/ ⟨ĩ ũ⟩
/a ã/ ⟨a ã⟩

Next:
/m n/
/p b t d k ɡ/
/t͡s t̠͡ʃ/
/f v s z ʃ ʒ x/
/l j/
/r/

/i u/
/e o/
/ä/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9250
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/t͡s t̠͡ʃ/ <c č>
/f v s z ʃ ʒ x/ <f v s z š ž h>
/l j/ <l y>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ä/ <a>

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Yy Zz Žž

Next:

/p b t d k g q ʔ/
/f v s z ɬ ɮ ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ŋ/
/l ɻ j w/
/ʙ r/

/i ĩ u ũ/
/e ẽ o õ/
/ɔ ɔ̃/
/a ã/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 597
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n/ <m n>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/t͡s t̠͡ʃ/ <c č>
/f v s z ʃ ʒ x/ <f v s z š ž x>
/l j/ <l j>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ä/ <a>

/m n ɲ ŋ/
/m͡b n͡d ŋ͡g/
/p b t d c k k͡ʟ̝̊/
/ƙ ‖ ŋ͡‖/
/s z ʟ̝̊ h/
/ɹ ɾ j ʟ/
/i ʉ a o/
/˨ ˦˨ ˩˨ ˥˧˦/

/ɲʉ˩˨ toʟ˦˨ jɾan˨ma˦˨ƙiʟ˨ hoz˥˧˦ ɹaj˦˨ k͡ʟ̝̊ʉ˩˨san˦˨jo˥˧˦ zɾa˨jo˨ | ŋ͡‖on˦˨doh˥˧˦ pjʉ˦˨ma˦˨ ciʟ˨ma˦˨dan˦˨ hoz˥˧˦ ʟi˨kɹi˩˨ ‖az˦˨/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g q ʔ/ ⟨p b t d k ḡ q ’⟩
/f v s z ɬ ɮ ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/ ⟨f v s z ŝ ẑ š ž ḳ ğ ɛ ɔ h⟩
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨c j ĉ ĵ č g⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ṇ⟩
/l ɻ j w/ ⟨l ż y w⟩
/ʙ r/ ⟨ɓ r⟩

/i ĩ u ũ/ ⟨i ĩ u ũ⟩
/e ẽ o õ/ ⟨e ẽ o õ⟩
/ɔ ɔ̃/ ⟨ō ȭ⟩
/a ã/ ⟨a ã⟩

Next:
/m n/
/p b t d d̠͡ʒ k/
/v s z ʃ/
/l j/
/ɾ/

/i o/
/ɛ ɒ/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9250
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p b t d d̠͡ʒ k/ <p b t d c k>
/v s z ʃ/ <v s z x>
/l j/ <l y>
/ɾ/ <r>

/i o/ <i o>
/ɛ ɒ/ <e a>

Aa Bb Cc Dd Ee Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz

Next:

/p b t d ʈ ɖ k g kʷ gʷ ʔ/
/s z ɬ ʃ ʒ x xʷ h/
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/
/m n ŋ ŋʷ/
/l j w/
/r/

/i y u/
/e ø o/
/æ/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d ʈ ɖ k g kʷ gʷ ʔ/ ⟨p b t d ŧ đ k ɠ kv ɠv ’⟩
/s z ɬ ʃ ʒ x xʷ h/ ⟨ß s ł ś g ch ƕ h⟩
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/ ⟨z tł ꜩ⟩
/m n ŋ ŋʷ/ ⟨m n ṅ ṅv⟩
/l j w/ ⟨l j v⟩
/r/

/i y u/ ⟨i ꞟ u⟩
/e ø o/ ⟨e ꞝ o⟩
/æ/ ⟨ꞛ⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ɲ/
/p t t̠͡ʃ k/
/s h/
/β̞ l j/

/i u/
/ä/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9250
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ/ <m n ñ>
/p t t̠͡ʃ k/ <p t c k>
/s h/ <s h>
/β̞ l j/ <v l y>

/i u/ <i u>
/ä/ <a>

Aa Cc Hh Ii Kk Ll Mm Nn Ññ Pp Ss Tt Uu Vv Yy

Next:

/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ h/
/m n ŋ/
/l ɫ ɻ j ɰ w/
/r/

/i ɯ u/
/ɪ/
/e ø o/
/ɛ ʌ ɔ/
/a/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g/ ⟨p b t d k ɠ⟩
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ h/ ⟨f v s z š ž ś ź h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l ɫ ɻ j ɰ w/ ⟨l ł r y ÿ w⟩
/r/ ⟨ŕ⟩

/i ɯ u/ ⟨i ï u⟩
/ɪ/ ⟨ı⟩
/e ø o/ ⟨e ö o⟩
/ɛ ʌ ɔ/ ⟨ê a ô⟩
/a/ ⟨á⟩

Next:
/m n ɳ/
/p b t d t͡ɬ d͡ɮ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ ʈ͡ꞎ ɖ͡ɭ˔ k ɡ/
/f s ɬ ʂ ꞎ ç h/
/ʋ ɹ l ɻ ɭ j/

/i ɪ ʊ u/
/ɐ ä/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 329
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/m͡b n͡d ŋ͡g/ <mb nd ŋk>
/p b t d c k k͡ʟ̝̊/ <p b t d c k kł>
/ƙ ‖ ŋ͡‖/ <q ! ŋ!>
/s z ʟ̝̊ h/ <s z ł h>
/ɹ ɾ j ʟ/ <r rr y l>
/i ʉ a o/ <i u a o>
/˨ ˦˨ ˩˨ ˥˧˦/ < ◌ ◌́ ◌̀ ◌̌>

/ɲʉ˩˨ toʟ˦˨ jɾan˨ma˦˨ƙiʟ˨ hoz˥˧˦ ɹaj˦˨ k͡ʟ̝̊ʉ˩˨san˦˨jo˥˧˦ zɾa˨jo˨ | ŋ͡‖on˦˨doh˥˧˦ pjʉ˦˨ma˦˨ ciʟ˨ma˦˨dan˦˨ hoz˥˧˦ ʟi˨kɹi˩˨ ‖az˦˨/
<ñù tól yrranmáqil hǒz ráykłùsányǒ zrrayo, ŋ!óndǒh pyúmá cilmádán hǒz likrì !áz>
Next, please...

/m n ɳ/
/p b t d t͡ɬ d͡ɮ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ ʈ͡ꞎ ɖ͡ɭ˔ k ɡ/
/f s ɬ ʂ ꞎ ç h/
/ʋ ɹ l ɻ ɭ j/

/i ɪ ʊ u/
/ɐ ä/
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 597
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n ɳ/ <m n ń>
/p b t d t͡ɬ d͡ɮ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ ʈ͡ꞎ ɖ͡ɭ˔ k ɡ/ <p b t d tł dł t́ d́ t́ł d́ł k g>
/f s ɬ ʂ ꞎ ç h/ <f s ł ś ł́ x h>
/ʋ ɹ l ɻ ɭ j/ <v r l ŕ ĺ j>

/i ɪ ʊ u/ <i e o u>
/ɐ ä/ <ɤ a>

A cross between Khoisan and something alien:

/m m͡ɴ ɱ ɱ͡ɴ n n͡ɴ ɲ ɲ͡ɴ ɴ~∅̃/
/pʰ p͡qʰ p̪ʰ p̪͡qʰ tʰ t͡qʰ cʰ c͡qʰ qʰ ʔ͡h/
/p p͡q p̪ p̪͡q t t͡q c c͡q q ʔ/
/b b͡ɢ b̪ b̪͡ɢ d d͡ɢ ɟ ɟ͡ɢ ɢ/
/ɓ ɓ͡ʛ ɓ̪ ɓ̪͡ʛ ɗ ɗ͡ʛ ʄ ʄ͡ʛ ʛ/
/ɸ ɸ͡χ f f͡χ s s͡χ ç ç͡χ χ h/
/β β͡ʁ v v͡ʁ z z͡ʁ ʝ ʝ͡ʁ ʁ ɦ/
/ʘ ʘ͡q ʘ͡ʠ q͡ʘ q͡ʘ͜q q͡ʘ͜ʠ ʘ̪ ʘ̪͡q ʘ̪͡ʠ q͡ʘ̪ q͡ʘ̪͜q q͡ʘ̪͜ʠ ! !͡q !͡ʠ q͡! q͡!͜q q͡!͜ʠ ǂ ǂ͡q ǂ͡ʠ q͡ǂ q͡ǂ͜q q͡ǂ͜ʠ ‖ ‖͡q ‖͡ʠ q͡‖ q͡‖͜q q͡‖͜ʠ/
/ŋ͡ʘ ŋ͡ʘ͜ɢ ŋ͡ʘ͜͜ʛ ɴ͡ʘ ɴ͡ʘ͜ɢ ɴ͡ʘ͜ʛ ŋ͡ʘ̪ ŋ͡ʘ̪͜ɢ ŋ͡ʘ̪͜͜ʛ ɴ͡ʘ̪ ɴ͡ʘ̪͜ɢ ɴ͡ʘ̪͜ʛ ŋ͡! ŋ͡!͜ɢ ŋ͡!͜ʛ ɴ͡! ɴ͡!͜ɢ ɴ͡!͜ʛ ŋ͡ǂ ŋ͡ǂ͜ɢ ŋ͡ǂ͜ʛ ɴ͡ǂ ɴ͡ǂ͜ɢ ɴ͡ǂ͜ʛ ŋ͡ǁ ŋ͡ǁ͜ɢ ŋ͡ǁ͜ʛ ɴ͡ǁ ɴ͡ǁ͜ɢ ɴ͡ǁ͜ʛ/
/p͡ϙ p̪͡ϙ t͡ϙ c͡ϙ m͡ϙ ɱ͡ϙ n͡ϙ ɲ͡ϙ/ */ϙ/ = uvular click, a retracted /ʞ/
/w ʋ ɾ r͡ʀ j ʎ ʟ̠/

/i ʉ/
/e ə o/
/a/

/nic͡qɱiɦeɗ mʟ̠aɲ͡ϙeɾa nim͡ɴʉβja seɗ hoq͡!͜qeʋ dɱer͡ʀiɴ͡ǁɓinac nic͡qe ŋ͡ʘaɓe zʁeɟ p̪͡qʰãʔəves͡χ qeɾã/
Anonymous999
greek
greek
Posts: 661
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/m m͡ɴ ɱ ɱ͡ɴ n n͡ɴ ɲ ɲ͡ɴ ɴ~∅̃/ ⟨m mƞ ṃ ṃƞ n nƞ ñ ñƞ ƞ~Ǿ⟩
/pʰ p͡qʰ p̪ʰ p̪͡qʰ tʰ t͡qʰ cʰ c͡qʰ qʰ ʔ͡h/ ⟨ph phq pth pthq th thq ch chq qh ’h⟩
/p p͡q p̪ p̪͡q t t͡q c c͡q q ʔ/ ⟨p pq pt ptq t tq c cq q ’⟩
/b b͡ɢ b̪ b̪͡ɢ d d͡ɢ ɟ ɟ͡ɢ ɢ/ ⟨b bg bd bdg d dg j jg g⟩
/ɓ ɓ͡ʛ ɓ̪ ɓ̪͡ʛ ɗ ɗ͡ʛ ʄ ʄ͡ʛ ʛ/ ⟨b’ b’g bd’ bd’g d’ d’g j’ j’g g’⟩
/ɸ ɸ͡χ f f͡χ s s͡χ ç ç͡χ χ h/ ⟨hṿ hṿħ f fħ s sħ ĉ ĉħ ħ h⟩
/β β͡ʁ v v͡ʁ z z͡ʁ ʝ ʝ͡ʁ ʁ ɦ/ ⟨ḥṿ ḥṿ‘ v v‘ z z‘ ĵ ĵ‘ ‘ ḥ⟩
/ʘ ʘ͡q ʘ͡ʠ q͡ʘ q͡ʘ͜q q͡ʘ͜ʠ ʘ̪ ʘ̪͡q ʘ̪͡ʠ q͡ʘ̪ q͡ʘ̪͜q q͡ʘ̪͜ʠ ! !͡q !͡ʠ q͡! q͡!͜q q͡!͜ʠ ǂ ǂ͡q ǂ͡ʠ q͡ǂ q͡ǂ͜q q͡ǂ͜ʠ ‖ ‖͡q ‖͡ʠ q͡‖ q͡‖͜q q͡‖͜ʠ/ ⟨ȯ ȯq ȯɠ qȯ qȯ↘q qȯ↘ɠ ọ ọq ọɠ qọ qọ↘q qọ↘ɠ ◌̀ ◌̀q ◌̀ɠ q` q`↘q q`↘ɠ ç çq çɠ qç qç↘q qç↘ɠ .␣ .␣Q .␣Ɠ q.␣ q.␣↘Q q.␣↘Ɠ⟩
/ŋ͡ʘ ŋ͡ʘ͜ɢ ŋ͡ʘ͜͜ʛ ɴ͡ʘ ɴ͡ʘ͜ɢ ɴ͡ʘ͜ʛ ŋ͡ʘ̪ ŋ͡ʘ̪͜ɢ ŋ͡ʘ̪͜͜ʛ ɴ͡ʘ̪ ɴ͡ʘ̪͜ɢ ɴ͡ʘ̪͜ʛ ŋ͡! ŋ͡!͜ɢ ŋ͡!͜ʛ ɴ͡! ɴ͡!͜ɢ ɴ͡!͜ʛ ŋ͡ǂ ŋ͡ǂ͜ɢ ŋ͡ǂ͜ʛ ɴ͡ǂ ɴ͡ǂ͜ɢ ɴ͡ǂ͜ʛ ŋ͡ǁ ŋ͡ǁ͜ɢ ŋ͡ǁ͜ʛ ɴ͡ǁ ɴ͡ǁ͜ɢ ɴ͡ǁ͜ʛ/ ⟨ṇȯ ṇȯ↘g ṇȯ↘g’ ƞȯ ƞȯ↘g ƞȯ↘g’ ṇọ ṇọ↘g ṇọ↘g’ ƞọ ƞọ↘g ƞọ↘g’ ṇ` ṇ`↘g ṇ`↘g’ ƞ` ƞ`↘g ƞ`↘g’ ṇç ṇç↘g ṇç↘g’ ƞç ƞç↘g ƞç↘g’ ṇ.␣ ṇ.␣↘G ṇ.␣↘G’ ƞ.␣ ƞ.␣↘G ƞ.␣↘G’⟩
/p͡ϙ p̪͡ϙ t͡ϙ c͡ϙ m͡ϙ ɱ͡ϙ n͡ϙ ɲ͡ϙ/ ⟨p? pt? t? c? m? ṃ? n? ñ?⟩
/w ʋ ɾ r͡ʀ j ʎ ʟ̠/ ⟨ṿ w r r‘ y ɬ l⟩

/i ʉ/ ⟨i u⟩
/e ə o/ ⟨e a o⟩
/a/ ⟨ââh⟩

/nic͡qɱiɦeɗ mʟ̠aɲ͡ϙeɾa nim͡ɴʉβja seɗ hoq͡!͜qeʋ dɱer͡ʀiɴ͡ǁɓinac nic͡qe ŋ͡ʘaɓe zʁeɟ p̪͡qʰãʔəves͡χ qeɾã/
[nic͡qɱiɦeɗ mʟ̠aɲ͡͸eɾa nim͡ɴʉβja seɗ hoq͡͸͸qeʋ dɱer͡ʀiɴ͡͸ɓinac nic͡qe ŋ͡ʘaɓe zʁeɟ p̪͡qʰãʔəves͡χ qeɾã]
⟨nicqṃiḥed’ mlââhñ?erââh nimƞuḥṿyââh sed’ hoq`↘qew dṃer‘iƞ. B‘inââhc nicqe ṇȯââhb’e z‘ej pthqâǾâǾh’avesħ qerâǾâǾh⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p b t̪ d̪ t͡ɬ d͡ɮ t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/
/pʼ ɓ t̪ʼ ɗ̪ t͡ɬʼ ɗ͡ɮ cʼ ʄ kʼ ɠ ʔ/
/ʘ ǀ ǃ ǂ/
/f v s z ɬ ɮ ʃ ʒ x ɣ ɦ/
/ǁ/
/β̞ l j/
/ɾ/

/i u/
/e ə o/
/ä/
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
Post Reply