Romanization game #2

A forum for game threads.
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 193
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/b t d k q~ʁ ʔ/ ⟨b t d k ṛ ’⟩
/f θ s z ɬ ɕ ʑ ħ h/ ⟨f ṡ s z ŝ ś ź ḥ h⟩
/t͡ɕ d͡ʑ/ ⟨c j⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː u uː/ ⟨i ī u ū⟩
/e eː/ ⟨e ē⟩
/a aː/ ⟨a ā⟩

Next:
/m n ɲ ŋ ŋ͡m ɴ/
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ k͡p ɡ͡b q ɢ ʔ/
/ᵐb ⁿd ᶮd̠͡ʒ ᵑɡ ᵑᵐɡ͡b ᶰɢ/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ xʷ ɣʷ χ ʁ h/
/ᶬv ⁿz ᶮʒ ᵑɣ ᵑɣʷ ᶰʁ/
/l l̃ j ȷ̃ w w̃/
/r r̃/

/i ɪ̃ ʊ̃ u/
/e ɘ̃ ɵ̃ o/
/ɛ ɔ/
/a ɐ̃/
/ie ae ao uo/
/ɪ̃ɐ̃ ɐ̃ɪ̃ ɐ̃ʊ̃ ʊ̃ɐ̃/
Not use /ʔ/ as ⟨q⟩, or /ɰ/ as ⟨g~ğ⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8350
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ ŋ͡m ɴ/ <m n ň ŋ ŋm ŋ̇>
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ k͡p ɡ͡b q ɢ ʔ/ <p b t d ť ď k g kp gb ḳ ġ q>
/ᵐb ⁿd ᶮd̠͡ʒ ᵑɡ ᵑᵐɡ͡b ᶰɢ/ <mb nd ňď ŋg ŋmgb ŋ̇ġ>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ xʷ ɣʷ χ ʁ h/ <f v s z š ž x ɣ xw ɣw ẋ ɣ̇ h>
/ᶬv ⁿz ᶮʒ ᵑɣ ᵑɣʷ ᶰʁ/ <mv nz ňž ŋɣ ŋmɣw ŋ̇ɣ̇>
/l l̃ j ȷ̃ w w̃/ <l nl j ňj w ŋmw>
/r r̃/ <r nr>

/i ɪ̃ ʊ̃ u/ <i į ų u>
/e ɘ̃ ɵ̃ o/ <ê ę ǫ ô>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a ɐ̃/ <a ą>
/ie ae ao uo/ <iê aê aô uô>
/ɪ̃ɐ̃ ɐ̃ɪ̃ ɐ̃ʊ̃ ʊ̃ɐ̃/ <įą ąį ąų ųą>

Aa Ąą Bb Dd Ďď Ee Ęę Êê Ff Gg Ġġ Hh Ii Įį Jj Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Ňň Ŋŋ Ŋ̇ŋ̇ Oo Ǫǫ Ôô Pp Qq Rr Ss Šš Tt Ťť Uu Ųų Vv Ww Xx Ẋẋ Zz Žž Ɣɣ Ɣ̇ɣ̇

Next:

/p t k ʔ/
/ð s ʃ x h/
/t͡s t͡ʃ/
/m n ŋ/
/l j w/
/r/

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/
/e eː o oː/
/æ æː ɑ ɑː/
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 193
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t k ʔ/ ⟨p t k ’⟩
/ð s ʃ x h/ ⟨d s š x h⟩
/t͡s t͡ʃ/ ⟨z c⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/ ⟨i ii j jj v vv u uu⟩
/e eː o oː/ ⟨e ee o oo⟩
/æ æː ɑ ɑː/ ⟨a aa å åå⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pʰ b ɓ t tʰ d ɗ k kʰ ɡ ɠ q ʔ/
/t͡s t͡sʰ d͡z ɗ͡z↓ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ ɗ̠͡ʒ↓/
/ɸ β s z x ɣ ʁ ɦ/
/l j ɰ w/

/i ɨ ɯ u/
/e ɘ ɤ o/
/a ä ɑ ɒ/
Not use /ʔ/ as ⟨q⟩, or /ɰ/ as ⟨g~ğ⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 445
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ŋ/ <m n N>
/p pʰ b ɓ t tʰ d ɗ k kʰ ɡ ɠ q ʔ/ <p P b B t T d D k K g G q ’>
/t͡s t͡sʰ d͡z ɗ͡z↓ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ ɗ̠͡ʒ↓/ <ts Ts dz Dz c C j J>
/ɸ β s z x ɣ ʁ ɦ/ <f v s z h H r R>
/l j ɰ w/ <l y W w>

/i ɨ ɯ u/ <I i u U>
/e ɘ ɤ o/ <E e o O>
/a ä ɑ ɒ/ <A a Ao ao>

Next:
/p t ɡ ʔ/
/m n ŋ/
/f θ s h/
/l l̥ ɾ ɾ̥/

Vowel harmony pairs:
/i e a/
/u o ∅/ (that is zero realisation, not /ø/)
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 193
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t ɡ ʔ/ ⟨b d g h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ṅ⟩
/f θ s h/ ⟨p t s k⟩
/l l̥ ɾ ɾ̥/ ⟨l ḷ r ṛ⟩

/i e a/ ⟨i e a⟩
/u o ∅/ ⟨u o⟩

Next:
/m n̪ ŋ/
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ c͡çʰ ɟ͡ʝ kʰ ɡ/
/s̪ ɦ/
/ʋ l̪ j/
/ɾ̪/

/i ɨ u/
/e ə o/
/ɛ ä ɔ/
Not use /ʔ/ as ⟨q⟩, or /ɰ/ as ⟨g~ğ⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8350
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n̪ ŋ/ <m n ng>
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ c͡çʰ ɟ͡ʝ kʰ ɡ/ <p ph b t th d kj gj k g>
/s̪ ɦ/ <s h>
/ʋ l̪ j/ <v l j>
/ɾ̪/ <r>

/i ɨ u/ <i ư u>
/e ə o/ <ê ơ ô>
/ɛ ä ɔ/ <e a o>

Aa Bb Dd Ee Êê Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Rr Ss Tt Uu Ưư Vv

Next:

/p~b pʰ t~d tʰ k~g kʰ ʔ/
/ɸ θ s x h/
/t͡s~d͡z t͡sʰ/
/m mˀ n nˀ/
/l j w/
/r/

/i u/
/e o/
/ə/
/a/
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 445
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p~b pʰ t~d tʰ k~g kʰ ʔ/ <b p d t g k ɔ>
/ɸ θ s x h/ <f ð s ć h>
/t͡s~d͡z t͡sʰ/ <ʒ ś>
/m mˀ n nˀ/ <m ṃ n ṇ>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <ẹ o>
/ə/ <e>
/a/ <a>

Next:
/pʰ ɓ tʰ ɗ cʰ kʷʰ ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/ɸ β θ ɬ s z ʑ ʍ h/
/l j w/

/i y ø o æ a/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8350
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/pʰ ɓ tʰ ɗ cʰ kʷʰ ʔ/ <p b t d k kw q>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ g>
/ɸ β θ ɬ s z ʑ ʍ h/ <f v c lh s z j hw h>
/l j w/ <l y w>

/i y ø o æ a/ <i u ö o e a>

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Öö Pp Qq Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz

Next:

/p b pʲ bʲ t d k g kʷ gʷ q qʷ/
/f v fʲ vʲ ð s z ʃ ʒ ħ ħʷ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m mʲ n nʷ ɲ ŋ ŋʷ/
/l j ʎ w/
/ɽ/
/r rʲ/

/i iː ɨ~ʉ u uː/
/e eː ɘ~ɵ o oː/
/æː a ɒː/

/eʊ̯ oɪ̯/
/aɪ̯ aʊ̯/
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 193
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b pʲ bʲ t d k g kʷ gʷ q qʷ/ ⟨p b py by t d k g kw gw q qw⟩
/f v fʲ vʲ ð s z ʃ ʒ ħ ħʷ h/ ⟨f v fy vy 6 s z sy zy hh hw h⟩
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨tt dd ty dy⟩
/m mʲ n nʷ ɲ ŋ ŋʷ/ ⟨m my n nw ny 9 9w⟩
/l j ʎ w/ ⟨l y ly w⟩
/ɽ/ ⟨rr⟩
/r rʲ/ ⟨r ry⟩

/i iː ɨ~ʉ u uː/ ⟨i í ı u ú⟩
/e eː ɘ~ɵ o oː/ ⟨ė é e o ó⟩
/æː a ɒː/ ⟨á a å⟩

/eʊ̯ oɪ̯/ ⟨ew oy⟩
/aɪ̯ aʊ̯/ ⟨ay aw⟩

Aa Áá Åå Bb Dd 6 Ee Ėė Éé Ff Gg Hh Iı İi Íí Kk Ll Mm Nn 9 Oo Óó Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Vv Ww Yy Zz

Next:
/m n ŋ/
/p b t d k~t̠͡ʃ ɡ~d̠͡ʒ/
/f s~t͡s z~d͡z h~ʃ/
/ɹ~ʒ l j w/

/i~ʲi ɘ u~ʷu/
/ɛ~ʲe ä ɔ~ʷo/
Not use /ʔ/ as ⟨q⟩, or /ɰ/ as ⟨g~ğ⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 430
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n ŋ/ <m n n̆>
/p b t d k~t̠͡ʃ ɡ~d̠͡ʒ/ <p b t d k g>
/f s~t͡s z~d͡z h~ʃ/ <f c z x>
/ɹ~ʒ l j w/ <r l j w>

/i~ʲi ɘ u~ʷu/ <i ǒ u>
/ɛ~ʲe ä ɔ~ʷo/ <e a o>

/β~m ɾ~n/
/p t c k/
/ɸ s ç χ h/
/ʙ l ʀ/

/i ɨ ɨ: u/
/e ɤ/
/æ a: ɒ/

/ɸinʙæ læçtɤh ɾiβi ɾikɨ:χtɨ tʙela:ç βɒhʀe tunseβi ʀamkɤp/
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 193
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/β~m ɾ~n/ ⟨m n⟩
/p t c k/ ⟨p t ts k⟩
/ɸ s ç χ h/ ⟨v s g rr h⟩
/ʙ l ʀ/ ⟨rm l r⟩

/i ɨ ɨ: u/ ⟨i ih ui u⟩
/e ɤ/ ⟨e o⟩
/æ a: ɒ/ ⟨ae a ao⟩

/ɸinʙæ læçtɤh ɾiβi ɾikɨ:χtɨ tʙela:ç βɒhʀe tunseβi ʀamkɤp/
⟨vinrmae laegtoh nimi nikuirrtih trmelag maohre tunsemi ramkop⟩

Next:
/m n ŋ ɴ/
/p t k q/
/f s ç χ/
/l j/

/i iː u uː/
/a aː/
Not use /ʔ/ as ⟨q⟩, or /ɰ/ as ⟨g~ğ⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 445
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ŋ ɴ/ ⟨m n ng rn⟩
/p t k q/ ⟨p t k q⟩
/f s ç χ/ ⟨f s g r⟩
/l j/ ⟨l y⟩

/i iː u uː/ ⟨i ii u uu⟩
/a aː/ ⟨a aa⟩

Next:
/pʰ tʰ t͡ɕʰ kʷʰ qʷʰ/
/p’~ɓ t’ t͡s’ t͡ɬ’ t͡ɕ’ kʷ’ qʷ’ ʔ/
/s ɬ ɕ xʷ χʷ h/
/m n l j w/

/ʉ ɪ a/
/ʉ/ | [u̟~ʉ~y~i̹]
/ɪ/ | [i~ɪ~ë~æ]
/a/ | [ä~ɐ~ɑ~ʌ]
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 246
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/pʰ tʰ t͡ɕʰ kʷʰ qʷʰ/ <p t č k q>
/p’~ɓ t’ t͡s’ t͡ɬ’ t͡ɕ’ kʷ’ qʷ’ ʔ/ <b d c λ ʒ g ɢ 7>
/s ɬ ɕ xʷ χʷ h/ <s ł š x j h>
/m n l j w/ <m n l y w>

/ʉ ɪ a/ <u i a>

Allophones be damned!

Next, please…

/m n ɲ/
/p pː b bː t tː d dː k kː ɡ ɡː/
/s sː ʃ ʃː/
/l w ɾ/

/i u/
/e o/
/a/
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 193
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/m n ɲ/ ⟨m n y⟩
/p pː b bː t tː d dː k kː ɡ ɡː/ ⟨p P b B t T d D k K g G⟩
/s sː ʃ ʃː/ ⟨s S x X⟩
/l w ɾ/ ⟨l w r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pʰ pʼ t tʰ tʼ k kʰ kʼ ʔ/
/p͡ɸ p͡ɸʰ p͡ɸʼ t͡s t͡sʰ t͡sʼ k͡x k͡xʰ k͡xʼ ʔ͡h/
/f fʰ fʼ v s sʰ sʼ h/
/l w/
/r/

/i u/
/e o/
/ä/
/iɪ uʊ/
/eɛ oɔ/
/äə/
Not use /ʔ/ as ⟨q⟩, or /ɰ/ as ⟨g~ğ⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8350
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p pʰ pʼ t tʰ tʼ k kʰ kʼ ʔ/ <b p ƥ d t ƭ g k ƙ q>
/p͡ɸ p͡ɸʰ p͡ɸʼ t͡s t͡sʰ t͡sʼ k͡x k͡xʰ k͡xʼ ʔ͡h/ <bf pf ƥf dz tz ƭz gh kh ƙh qh>
/f fʰ fʼ v s sʰ sʼ h/ <f ff ƒ v z zz ȥ h>
/l w/ <l w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ä/ <a>
/iɪ uʊ/ <î û>
/eɛ oɔ/ <ê ô>
/äə/ <â>

Aa Ââ Bb Dd Ee Êê Ff Ƒƒ Gg Hh Ii Îî Kk Ƙƙ Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Ôô Pp Ƥƥ Qq Rr Tt Ƭƭ Uu Ûû Vv Ww Zz Ȥȥ

Next:

/p b t d k g kʷ gʷ q qʷ/
/ɸ s z ʃ ʒ x xʷ h/
/m n ŋ/
/ɻ j w/
/r/
/l ʟ/

/i u/
/e/
/a/
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 193
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g kʷ gʷ q qʷ/ ⟨p b t d k g kw gw q qw⟩
/ɸ s z ʃ ʒ x xʷ h/ ⟨f s z š ž c cw h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/ɻ j w/ ⟨j y w⟩
/r/ ⟨r⟩
/l ʟ/ ⟨l ł⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e/ ⟨e⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ŋ/
/p b t d k ɡ/
/β z/
/l j ɰ w/
/r/

/i ɯ u/
/e ɤ o/
/ɛ ʌ ɔ/
/æ ɑ ɒ/
Not use /ʔ/ as ⟨q⟩, or /ɰ/ as ⟨g~ğ⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8350
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/β z/ <v s>
/l j ɰ w/ <l y ğ w>
/r/ <r>

/i ɯ u/ <i ư u>
/e ɤ o/ <e ơ o>
/ɛ ʌ ɔ/ <è ờ ò>
/æ ɑ ɒ/ <æ a å>

Aa Åå Ææ Bb Dd Ee Èè Gg Ğğ Ii Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Òò Ơơ Ờờ Pp Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Ww Yy

Next:

/p t c k/
/ɸ s ɕ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n ɲ/
/ʋ l j ʎ/
/r rʲ/

/i u/
/e/
/æ ɑ/
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 445
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p t c k/ <p t q k>
/ɸ s ɕ h/ <f s x h>
/t͡s t͡ɕ/ <c y>
/m n ɲ/ <m n nj>
/ʋ l j ʎ/ <v l j lj>
/r rʲ/ <r rj>

/i u/ <u o>
/e/ <i>
/æ ɑ/ <e a>

Next:
/p b t͡ɕ d͡ʑ t~k d~ɡ/
/m ɲ n~ŋ/
/ɸ β ɕ ʑ s~h/
/ɺ/

/i ʏ ɛ ɑ~ɔ/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8350
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p b t͡ɕ d͡ʑ t~k d~ɡ/ <p b t d c g>
/m ɲ n~ŋ/ <m n ñ>
/ɸ β ɕ ʑ s~h/ <f v s z x>
/ɺ/ <r>

/i ʏ ɛ ɑ~ɔ/ <i u e a>

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Ii Mm Nn Ññ Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz

Next:

/p t k kʷ/
/s h/
/t͡s/
/m n ŋ ŋʷ/
/j w/
/l/

/i iː u uː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/ɑ ɑː/
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 246
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/p t k kʷ/ <p t k qu>
/s h/ <s h>
/t͡s/ <c>
/m n ŋ ŋʷ/ <m n ñ ñw>
/j w/ <y w>
/l/ <l>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ <e é o ó>
/ɑ ɑː/ <a á>
Next, please…

/p t d c k q ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/ɸ f s x χ/
/ɾ r/
/l j w/

/i iː/
/e eː o oː/
/a aː/
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
Post Reply