Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7944
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m~b n~d/ <m n>
/t~s k~h/ <t k>
/j/ <j>

/i e a o u/ <i e a o u>

/˩ ˧ ˦ ˥ ˧˩/ <V̀ V V̄ V́ V̂>

Aa Áá Āā Àà Ââ Ee Éé Ēē Èè Êê Ii Íí Īī Ìì Îî Jj Kk Mm Nn Oo Óó Ōō Òò Ôô Tt Uu Úú Ūū Ùù Ûû

Next:

/p t c k/
/ɸ s ɕ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n ɲ/
/ʋ l j ʎ/
/r rʲ/

/i u/
/e/
/æ ɑ/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 339
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p t c k/ <p t c k>
/ɸ s ɕ h/ <f s ś g>
/t͡s t͡ɕ/ <z ź>
/m n ɲ/ <m n ń>
/ʋ l j ʎ/ <v l j ĺ>
/r rʲ/ <r ŕ>

/i u/ <i u>
/e/ <e>
/æ ɑ/ <á a>

/m n ɳ ɴ/
/m̰ n̰/
/p b t d t͡s ʈ͡ʂ q q͡χ ʔ/
/b̰ d̰/
/ɸ β θ ð s ʂ χ h/
/ʩ/
/β̰ ð̰/
/ɾ j/

/i i: ḭ ḭ: u u: ṵ ṵ:/
/e: ɤ ɤ:/
/ɛ ɛ: ɛ̰ ɛ̰: ɔ ɔ: ɔ̰ ɔ̰:/
/a a: a̰ a̰:/

/u͡i i͡u ṵ͡ḭ ḭ͡ṵ/
/ɤ͡a/
/ɛ͡a ɔ͡a ɛ̰͡a̰ ɔ̰͡a̰/

/mi hu:ɸβ̰iqna βa:jaða, sɤqq͡χanṵ͡ḭ ɴɔt͡sqɾa ɾi:ðaɾ, ṵ:pad̰e:ɾq͡χɤs nɔ βe:tiɾ ɛ̰dḭqɾɛ̰͡a̰ ʂu puqa m̰e:tna ɳaɾmḭ Nɔ͡a Sɛɾu, β̰iqna m̰ɛ:ðbi ɾaqɛ hɤɸtɸɔn ɾi T͡sɔ̰ɾt qa. ɴɔtɔɾt ɾaɳe:ɸtɛs qɛ̰͡a̰mti ɾɤ:q͡χan βaʩɾa *βa:n ɾne:ta Xaɾa βɔða ɳi:t͡sɤh ɛ̰ɾi: qɤqtɴa̰ða̰: T͡sɔ̰ɾt qa. χɔ̰͡a̰ɾe:tmaɾib̰ɛɴa χmɛ͡aɾda hɔɸɸe:ɾ naβnɔβtaq, β̰iɾim ɾi T͡sɔ̰ɾt qaʩɔd̰ʈ͡ʂa bi pa̰q jaðamḭ Nɔ͡a ʂiβɛ͡abɾɔʩu:m./


* supposed to be capitalized; problem is, the capital of <β> and the capital of <b> are identical <B>.
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3897
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/m n ɳ ɴ/ <m n ny ñ>
/m̰ n̰/ <mh nh>
/p b t d t͡s ʈ͡ʂ q q͡χ ʔ/ <p b t d z c g k '>
/b̰ d̰/<bh dh> *Assuming this is creaky voiced, and not RTR)
/ɸ β θ ð s ʂ χ h/ <f v þ ð s r x h>
/ʩ/<">
/β̰ ð̰/<w q>
/ɾ j/<l j>

/i i: ḭ ḭ: u u: ṵ ṵ:/ <i ii ih iih u uu uh uuh>
/e: ɤ ɤ:/ <ay oy oyy>
/ɛ ɛ: ɛ̰ ɛ̰: ɔ ɔ: ɔ̰ ɔ̰:/ <e ee eh eeh o oo oh ooh>
/a a: a̰ a̰:/ <a aa ah aah>

/u͡i i͡u ṵ͡ḭ ḭ͡ṵ/<ui iu uih iuh>
/ɤ͡a/ <oya>
/ɛ͡a ɔ͡a ɛ̰͡a̰ ɔ̰͡a̰/ <ea oa eah oah

/mi hu:ɸβ̰iqna βa:jaða sɤqq͡χanṵ͡ḭ ɴɔt͡sqɾa ɾi:ðaɾ ṵ:pad̰e:ɾq͡χɤs nɔ βe:tiɾ ɛ̰dḭqɾɛ̰͡a̰ ʂu puqa m̰e:tna ɳaɾmḭ nɔ͡a sɛɾu β̰iqna/*
<mi huufwikna vaajaqa, soygkanuih ñozgla liiðal, uuhpadhaylkoys no vaytil ehdihkleah ru puga mhaytna nyalmih Noa Selu, wigna>


*I hope this is okay, but I had to cut the romanization down because that's far too long, and I think it was at least partially contributing to slowdown


Next:
/m n m̥ n̥/
/p b t d t͡ʃ k g/
/f s θ~ɻ̥*/
/r l w j/

/i a u/
/e~ɪ** ø~ʏ**/
/ɛ œ o ɔ/
/a/

/ɪʊ̯ øʊ̯/
/ɛɪ̯~eɪ̯*** œʏ̯~øʏ̯*** oɪ̯ ɔʏ̯/
/aɪ̯ aʏ̯ aʊ̯/

*syllable finally
**in closed syllables
***when followed by a voiced consonant, or in an open syllable

/mɪʊ̯ søʊ̯rlɛk walat͡ʃkœʏ̯p aʏ̯sθam an̥ɔs lordøʊ̯ nesøl jeθmøk mɛɪ̯gbad œs/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7944
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n m̥ n̥/ <m n hm hn>
/p b t d t͡ʃ k g/ <p b t d c k g>
/f s θ~ɻ̥/ <f s z>
/r l w j/ <r l w j>

/i u/ <i u>
/e~ɪ ø~ʏ/ <e y>
/ɛ œ o ɔ/ <ä ö o å>
/a/ <a>

/ɪʊ̯ øʊ̯/ <eu yu>
/ɛɪ̯~eɪ̯ œʏ̯~øʏ̯ oɪ̯ ɔʏ̯/ <äe öy oe åy>
/aɪ̯ aʏ̯ aʊ̯/ <ae ay au>

Aa Ää Åå Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy Zz

/mɪʊ̯ søʊ̯rlɛk walat͡ʃkœʏ̯p aʏ̯sθam an̥ɔs lordøʊ̯ nesøl jeθmøk mɛɪ̯gbad œs/
<Meu syurläk walacköyp ayszam ahnås lordyu nesyl jezmyk mäegbad ös.>

I like the look/sound of this, whatever it is!

Next:

/p b t tʰ d k kʰ g/
/s z ɬ ɮ ʃ ʒ h/
/t͡s t͡sʰ d͡z t͡ɬ t͡ɬʰ d͡ɮ t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ/
/m n ŋ/
/ʋ j ɰ w/
/ɺ/

/i ɨ u/
/e ø ə o/
/æ ɑ/
User avatar
Creyeditor
MVP
MVP
Posts: 4149
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Romanization game #2

Post by Creyeditor »

/p b t tʰ d k kʰ g/<p b t c d k x g>
/s z ɬ ɮ ʃ ʒ h/<s z ł l š ž h>
/t͡s t͡sʰ d͡z t͡ɬ t͡ɬʰ d͡ɮ t͡ʃ t͡ʃʰ d͡ʒ/<ts cs ds tl cl dl tš cš dš>
/m n ŋ/<m n ň>
/ʋ j ɰ w/<v j ğ w>
/ɺ/<r>

/i ɨ u/<i ı u>
/e ø ə o/<e ø ə o>
/æ ɑ/<æ a>

Next:

/t c k q ʔ/
/tθ tɬ cç cʎ kx kʟ qχ/
/j ʁ ʕ/
/ɺ/
/ʙ r ʀ/

/ɨ/
/e o/
/a/
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 339
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/t c k q ʔ/ <t c k q ꜛ>
/tθ tɬ cç cʎ kx kʟ qχ/ <tt tl cc cl kk kl qq>
/j ʁ ʕ/ <j g ꜜ>
/ɺ/ <l>
/ʙ r ʀ/ <b r rr>

/ɨ/ <y>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Something by the name of "Hellang":

Stops: /p b p' b' ɓ ẟ* t̪ d̪ ꝉ* ɗ̪͆ 🤯* t t: d ɗ Ꜿ* c ɟ k k' g ɠ ꝫ* q q' ʛ ꝗ* ʡ ʡ' ʛ̠ 𓁋* ᒎ ᒏ* 👏**/
* Explosives ** Clap
Nasals: /m m' mʲ ɱ n̪ n̪͆ n ɲ ŋ ɴ ɴ̥ ʡ̃/
Taps/Trills: /ⱱ̟ ʙ ɾ ɾ̪͆ ɽ͡r ɭ̆ ɢ̆ ʀ ʢ ʜ ʡ̆/
Affricates: /b͡ʙ b͡β p͡f t͡s t͡ʃ k͡x q͡χ ʡ͡ʢ/
Fricatives: /f v h̪͆ s z ɬ ɮ ɬ̪͆ ʃ ʂ ʐ ç x ħ h ɧ/
Approximants: /w βˡ 0̪͆ l̪ l j ʎ ʕ ʕˡ/
Clicks: /! ʘ ǀ !ŋ ʘŋ ǀŋ ŋ! ŋʘ/
Vowels: /i y ʉ ɯ ɪ ʊ e ø ɘ ɘ̰ o ɛ ɜ ɔ̃ æ ɐ ɐ̥ a ɑ/
Tones: /˥ ˨ ˥˧ ˧˥ ˥˨˥ ˨˥˨ ˥˨˥˨˥˨ ##########/

/amaɲɔ̃ɱɔ̃ɬiɱa:˧˥t͡sɔ̃ q͡χaŋɽ͡rɔ̃bⱱ̟bⱱ̟æ. ab͡Baɽ͡raʉɔ̃b͡B aeiapxiɱɔ̃ɬiɱăːt͡se᷈ ʎii˥˨˥ fi˥˧ q͡χaŋɽ͡rɔ̃etana. ɽ͡riːːˈa########## ɛmyɧo q͡χioǀŋe/

Also, if the above is too crazy for you:

/m n N* ɴ/
/t' t͡s' C'* q' q͡χ'/
/p t C* q ʔ/
/ɸ s χ h/
/l G* ʁ/

/N/ may be realized as /n~nʲ~ɳ~ɲ~ŋ/
/C/ may be realized as /t͡s~tʲ~ʈ͡ʂ~ʈ~c~k/
/G/ may be realized as /z~r~j~ɰ~w/

All resonants and nasals may be syllabic, with /ʁ̩ G̩/ being realized typically as /ɐ ɪ~ɘ~ʊ/ when /G/ is not /z~r/.

/i ɨ u/ [ɪ ɘ ʊ]
/Gi~iG Gɨ~ɨG Gu~uG/ [i: ɨ: u:] when G is not /z~r/.
/ʁi~iʁ ʁɨ~ɨʁ ʁu~uʁ/ [ɛ: ɜ: ɔ:]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 339
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

All right then...

/m n N* ɴ/ <m nh n ng>
/t' t͡s' C'* q' q͡χ'/ <t' s' c' k' x'>
/p t C* q ʔ/ <p t c k '>
/ɸ s χ h/ <f s x h>
/l G* ʁ/ <l j~w g>

/N/ may be realized as /n~nʲ~ɳ~ɲ~ŋ/
/C/ may be realized as /t͡s~tʲ~ʈ͡ʂ~ʈ~c~k/
/G/ may be realized as /z~r~j~ɰ~w/

All resonants and nasals may be syllabic, with /ʁ̩ G̩/ being realized typically as /ɐ ɪ~ɘ~ʊ/ when /G/ is not /z~r/. <a> for /ɐ/

/i ɨ u/ [ɪ ɘ ʊ] <i y u>
/Gi~iG Gɨ~ɨG Gu~uG/ [i: ɨ: u:] when G is not /z~r/. <ij yj uw>
/ʁi~iʁ ʁɨ~ɨʁ ʁu~uʁ/ [ɛ: ɜ: ɔ:] <ej aj ow>

/ɱ ɳ ɴ/
/ƥ̪ ɓ̪ v↓ ƭ̪ ɗ̪ ð↓ ƙˡʷ ʛ/
/p̪ b̪ t̪ ʈ ɖ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ q ɢ ʔ/
/f v θ ð ʂ ʐ ʟ̝̊ʷ χ ʁ h/
/ɺ͡ɺ̼ ɺ̢ ʜ/
/ʋ ɻ/

/i ɪ ω͡β̞ ʊ/
/e: ɜ ɞ o:/
/ɛ æ ɶ ɒ/
/æʊ̯ iʊ̯ iɛ̯/

/ɳiʈɪq ɳɒʈɶɴƥ̪ʊɻɳæ Ʈ͡ʂɛɺ̢ɛʂ Hɒʂt̪-B̪ɞɢɞɳe, ʜɛɺ͡ɺ̼ɒɴ ɖ͡ʐω͡β̞ɱɶʟ̝̊ʷæ. ɺ̢*ɛt̪iʈ͡ʂiæ, ɴæhvɞɖ ɳɞɺ͡ɺ̼væɴɪ ɳɛɺ͡ɺ̼t̪p̪e:ɴt̪ɪ ɱæ ɺ̢ɶɴqp̪ʊɺ̢; Mɒɺ̢qɞ, ɴæhvɞɖ ɱɛʁʈɴiɖvɪ θɶɴɪʜɪɴɢɪ ɢɱɞv↓ɒʂt̪ ɺ͡ɺ̼iʈ͡ʂð↓æ ɱæ ʂɞqp̪ʊɺ̢; ɳω͡β̞ʈɒʟ̝̊ʷ, ɺ̢*ɞʐɛƭ̪æ, ɴæhvɞɖ ɱɪvɢɺ̢æɳvʊ ƙˡʷɒve:ɺ̢i ɱæ ʈɒʂʈɶv↓ɴæθip̪ʊɺ̢. Θω͡β̞ʜɛɺ̢ɞɴ ɳω͡β̞ʈɒʟ̝̊ʷ./

* should be capitalized; too bad the symbol <ɺ̢> has no capital.
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3897
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/ɱ ɳ ɴ/ <m n ng>
/ƥ̪ ɓ̪ v↓ ƭ̪ ɗ̪ ð↓ ƙˡʷ ʛ/ < p b v t d ð k g>
/p̪ b̪ t̪ ʈ ɖ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ q ɢ ʔ/ <pp bb tt dd ßß jj kk gg '>
/f v θ ð ʂ ʐ ʟ̝̊ʷ χ ʁ h/ <f vv þ ðð ß j l x q h>
/ɺ͡ɺ̼ ɺ̢ ʜ/ <∂ r hh>
/ʋ ɻ/ <w rr>

/i ɪ ω͡β̞ ʊ/ <ii i uu u>
/e: ɜ ɞ o:/ <ee ø y o>
/ɛ æ ɶ ɒ/ <e æ œ a>
/æʊ̯ iʊ̯ iɛ̯/ <æu iu ie>


/ɴæhvɞɖ ɱɪvɢɺ̢æɳvʊ ƙˡʷɒve:ɺ̢i ɱæ ʈɒʂʈɶv↓ɴæθip̪ʊɺ̢ θω͡β̞ʜɛɺ̢ɞɴ ɳω͡β̞ʈɒʟ̝̊ʷ/
<ngæhvvydd mivvggrænvvu kavveeri mæ ttaßttœvngæþippur þuuhheryng nuuttal>
ɶʙ ɞʛ wrote: 28 Dec 2020 01:12 * should be capitalized; too bad the symbol <ɺ̢> has no capital.
There isn't any capitalization in IPA. There's no such thing as a capital IPA letter. There's no punctuation either. There are predefined prosodic marks, but no punctuation. No periods or commas.

Next:

/mˠ mʲ nˠ nʲ ɴ ŋʲ/
/b͡βˠ tˠ tʲ dˠ dʲ k kʲ~c g gʲ~ɟ/
/fˠ fʲ θˠ θʲ sˠ sʲ~ʃ x~χ xʲ~ç/
/β̞ˠ ð̞ˠ ɣ̞~ʁ̞ ɣ̞ʲ~ʝ̞/
/w wʲ l lʲ~ʎ r rʲ~r̝~ʒ̞/

Short vowels:
/i y ɨ~ʉ u ɯ/
/e ø o ɤ/
/ɛ ɔ/
/a/

Long vowels:
/iː yː uː ɯː/
/eː øː oː/
/aː/

Reduced vowels:
/ə̆ ɨ̆ ɞ̆/

Short Diphthongs:
/ai̯ au̯ ɛi̯ ɛy̯ ɛu̯ øy̯ ɔu̯ ɔi̯ ɔy̯ ɤi̯ ɤu̯/
/iə̯~ia̯ uə̯~ua̯ ɯi̯/

Long Diphthongs:
/aːi̯ eːi̯ aːu̯ oi̯ ɯːi̯ øːy̯/

Notes on phonemicity: Long vowels and diphthongs can only occur in syllables with primary stress, reduced vowels can only occur in syllables lacking primary or secondary stress

/ˈaːsə̆r mˠɞ̆ˈkʲlʲaːi̯β̞ˠɨ̆nˌga ˈosɤˌrʲɨsʲ sʲɞ̆θʲix ˈɔy̯tʲaxʲˌmin ˈsøːy̯rɨ̆ð̞ˠ ˈb͡βˠalʲrʲə̆fˠ ˈwʲrʲiɴ/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7944
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/mˠ mʲ nˠ nʲ ɴ ŋʲ/ <m m n n ŋ ŋ>
/b͡βˠ tˠ tʲ dˠ dʲ k kʲ~c g gʲ~ɟ/ <p t t d d c c g g>
/fˠ fʲ θˠ θʲ sˠ sʲ~ʃ x~χ xʲ~ç/ <f f þ þ s s h h>
/β̞ˠ ð̞ˠ ɣ̞~ʁ̞ ɣ̞ʲ~ʝ̞/ <b ð ɣ ɣ>
/w wʲ l lʲ~ʎ r rʲ~r̝~ʒ̞/ <v v l l r r>

/i y ɨ~ʉ u ɯ/ <i~oi~io~oio y~ay~ya~aya ư~iư~ưi~iưi w~iw~wi~iwi u~iu~ui~iui>
/e ø o ɤ/ <e~ae~ea~aea ø~aø~øa~aøa o~io~oi~ioi ơ~iơ~ơi~iơi>
/ɛ ɔ/ <æ~aæ~æa~aæa å~iå~åi~iåi>
/a/ <a~ia~ai~iai>

/iː yː uː ɯː/ <í~aí~ía~aía ý~aý~ýa~aýa ẃ~iẃ~ẃi~iẃi ú~iú~úe~iúe>
/eː øː oː/ <é~aé~éa~aéa ǿ~aǿ~ǿa~aǿa ó~ió~óe~ióe>
/aː/ <á~iá~áe~iáe>

/ə̆ ɨ̆ ɞ̆/ <ă~ĕa~ăe~ĕ ŭ~ĭu~ŭi~ĭ ŏ~y̆o~ŏy~y̆>

/ai̯ au̯ ɛi̯ ɛy̯ ɛu̯ øy̯/ <ài~àu~iài~iàu àw~iàw~ày~iày èi~aèi~èu~aèu èy~aèy~èư~aèư èw~aèw~èwi~aèwi ø̀y~aø̀y~ø̀w~aø̀w>
/ɔu̯ ɔi̯ ɔy̯ ɤi̯ ɤu̯/ <òw~iòw~òwi~iòwi òi~òu~iòi~iòu òy~ờu~iòy~iờu ời~ờu~iời~iờu ờw~iờw~ờy~iờy>
/iə̯~ia̯ uə̯~ua̯ ɯi̯/ <ìa~aìa~ìe~aìe ẁa~iẁa~ẁe~iẁe ùi~ùu~iùi~iùu>

/aːi̯ eːi̯ aːu̯ oːi̯ ɯːi̯ øːy̯/ <ái~áu~iái~iáu éi~aéi~éu~aéu áw~iáw~áy~iáy ói~óu~iói~ióu úi~úu~iúi~iúu ǿy~aǿy~ǿw~aǿw>

Aa Áá Àà Ăă Åå Ææ Bb Cc Dd Ðð Ee Éé Èè Ĕĕ Ff Gg Hh Ii Íí Ìì Ĭĭ Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Óó Òò Ŏŏ Øø Ǿǿ Ø̀ø̀ Ơơ Ờờ Pp Rr Ss Tt Uu Úú Ùù Ŭŭ Ưư Vv Ww Ẃẃ Ẁẁ Yy Ýý Y̆y̆ Ɣɣ Þþ

/ˈaːsˠə̆r mˠɞ̆ˈkʲlʲaːi̯β̞ˠɨ̆nˠˌga ˈosˠɤˌrʲɨsʲ sʲɞ̆ˈθʲix ˈɔy̯tʲaxʲˌmʲinˠ ˈsˠøːy̯rɨ̆ð̞ˠ ˈb͡βˠalʲrʲə̆fˠ ˈwʲrʲiɴ/
<Ásăr mŏycliáubŭnga osơiriưis sy̆þioh òytiaihmion saǿwrŭð pailrĕaf vrioŋ.>

Wow, I got carried away and lost track of time while working on this, and I'm honestly not really sure how I feel about the results. Oh well! A more detailed "explanation" of how the vowels are written in different contexts can be found below the spoiler.
Spoiler:
IPA: /i y ɨ~ʉ u ɯ e ø o ɤ ɛ ɔ a/
Ø_Ø : <i y ư w u e ø o ơ æ å a>
Cˠ_Ø : <oi ay ư w u ae aø o ơ aæ å a>
Ø_Cˠ : <io ya ư w u ea øa o ơ æa å a>
Cʲ_Ø : <i y iư iw iu e ø io iơ æ iå ia>
Ø_Cʲ : <i y ưi wi ui e ø oi ơi æ åi ai>
Cˠ_Cˠ : <oio aya ư w u aea aøa o ơ aæa å a>
Cˠ_Cʲ : <oi ay ưi wi ui ae aø oi ơi aæ åi ai>
Cʲ_Cˠ : <io ya iư iw iu ea øa io iơ æa iå ia>
Cʲ_Cʲ : <i y iưi iwi iui e ø ioi iơi æ iåi iai>

IPA: /iː yː uː ɯː eː øː oː aː/
Ø_Ø : <í ý ẃ ú é ǿ ó á>
Cˠ_Ø : <aí aý ẃ ú aé aǿ ó á>
Ø_Cˠ : <ía ýa ẃ ú éa ǿa ó á>
Cʲ_Ø : <í ý iẃ iú é ǿ ió iá>
Ø_Cʲ : <í ý ẃi úe é ǿ óe áe>
Cˠ_Cˠ : <aía aýa ẃ ú aéa aǿa ó á>
Cˠ_Cʲ : <aí aý ẃi úe aé aǿ óe áe>
Cʲ_Cˠ : <ía ýa iẃ iú éa ǿa ió iá>
Cʲ_Cʲ : <í ý iẃi iúe é ǿ ióe iáe>

IPA: /ə̆ ɨ̆ ɞ̆/
Ø_Ø : <ă ŭ ŏ>
Cˠ_Ø : <ă ŭ ŏ>
Ø_Cˠ : <ă ŭ ŏ>
Cʲ_Ø : <ĕ ĭ y̆>
Ø_Cʲ : <ĕ ĭ y̆>
Cˠ_Cˠ : <ă ŭ ŏ>
Cˠ_Cʲ : <ăe ŭi ŏy>
Cʲ_Cˠ : <ĕa ĭu y̆o>
Cʲ_Cʲ : <ĕ ĭ y̆>

IPA: /ai̯ au̯ ɛi̯ ɛy̯ ɛu̯ øy̯ ɔu̯ ɔi̯ ɔy̯ ɤi̯ ɤu̯ iə̯~ia̯ uə̯~ua̯ ɯi̯/
Ø_Ø : <ài àw èi èy èw ø̀y òw òi òy ời ờw ìa ẁa ùi>
Cˠ_Ø : <ài àw aèi aèy aèw aø̀y òw òi òy ời ờw aìa ẁa ùi>
Ø_Cˠ : <àu àw èu èư èw ø̀w òw òu òư ờu ờw ìa ẁa ùu>
Cʲ_Ø : <iài iàw èi èy èw ø̀y iòw iòi iòy iời iờw ìa iẁa iùi>
Ø_Cʲ : <ài ày èi èy èwi ø̀y òwi òi òy ời ờy ìe ẁe ùi>
Cˠ_Cˠ : <àu àw aèu aèư aèw aø̀w òw òu òư ờu ờw aìa ẁa ùu>
Cˠ_Cʲ : <ài ày aèi aèy aèwi aø̀y òwi òi òy ời ờy aìe ẁe ùi>
Cʲ_Cˠ : <iàu iàw èu èư èw ø̀w iòw iòu iòư iờu iờw ìa iẁa iùu>
Cʲ_Cʲ : <iài iày èi èy èwi ø̀y iòwi iòi iòy iời iờy ìe iẁe iùi>

IPA: /aːi̯ eːi̯ aːu̯ oːi̯ ɯːi̯ øːy̯/
Ø_Ø : <ái éi áw ói úi ǿy>
Cˠ_Ø : <ái aéi áw ói úi aǿy>
Ø_Cˠ : <áu éu áw óu úu ǿw>
Cʲ_Ø : <iái éi iáw iói iúi ǿy>
Ø_Cʲ : <ái éi áy ói úi ǿy>
Cˠ_Cˠ : <áu aéu áw óu úu aǿw>
Cˠ_Cʲ : <ái aéi áy ói úi aǿy>
Cʲ_Cˠ : <iáu éu iáw ióu iúu ǿw>
Cʲ_Cʲ : <iái éi iáy iói iúi ǿy>

Next:

/p b t d k g kʷ gʷ q qʷ/
/ɸ s z ʃ ʒ x xʷ h/
/m n ŋ/
/l ɻ j w/
/r/

/i u/
/e/
/a/

/V˧ V˥/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3897
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

shimobaatar wrote: 29 Dec 2020 04:22 Wow, I got carried away and lost track of time while working on this, and I'm honestly not really sure how I feel about the results. Oh well! A more detailed "explanation" of how the vowels are written in different contexts can be found below the spoiler.
Hey, for what it's worth, I really liked it.

/p b t d k g kʷ gʷ q qʷ/ <p b t d k g ko~kw go~gw q qo~qw>
/ɸ s z ʃ ʒ x xʷ h/ <f s z q j x xo~xw h>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/l ɻ j w/ <l r y w>
/r/ <rr>

/i u/ <i u>
/e/ <e>
/a/ <a>

/V˧ V˥/ <V~V` V´>
Co is exclusively used before vowels, while Cw is used in other positions. V` is used where low tone is preceded by another low tone

/ɸi˥ ʒaxʷ˧stjaɻ˧ qer˥ qʷiŋ˧ ŋu˥/
<fi jaxwstyàr qérr qoiñ ñu>

Forgot the next, whoops,
Next:

/m n ŋ m̤ n̤/
/p b tʰ t d kʰ k g/
/b͡v p͡f t͡sʰ t͡s t͡ʃʰ t͡ʃ/
/s sʰ ʃ ʃʰ/
/ɹ r̥ l l̥ j j̊ w w̥/

/ɪ ʊ/
/ɛ ɔ~ɔ̯ɑ/
/ə ɵ/

/i ʉ u/
/e o/
/æ ɑ/

/iː~ɪi̯ ɨu̯/
/æɪ̯~eɪ̯ ɔɪ̯ ou̯/
/ɑɪ ɑʊ̯/

/tʰɑt͡ʃŋi m̤əsʰɑʊ̯ɹ r̥iːdja kʰɔm̤ətt͡sʰw̥ʉ læɪ̯p͡fmo/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7944
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

qwed117 wrote: 30 Dec 2020 03:06
shimobaatar wrote: 29 Dec 2020 04:22 Wow, I got carried away and lost track of time while working on this, and I'm honestly not really sure how I feel about the results. Oh well! A more detailed "explanation" of how the vowels are written in different contexts can be found below the spoiler.
Hey, for what it's worth, I really liked it.
Thank you! In that case, I guess it was worth it. [:D]

/m n ŋ m̤ n̤/ <m n ŋ mh nh>
/p b tʰ t d kʰ k g/ <p b th t d kh k g>
/p͡f b͡v t͡sʰ t͡s t͡ʃʰ t͡ʃ/ <f v ch c čh č>
/s sʰ ʃ ʃʰ/ <s sh š šh>
/ɹ r̥ l l̥ j j̊ w w̥/ <r rh l lh j jh w wh>

/ɪ ʊ/ <ì ù>
/ɛ ɔ~ɔ̯ɑ/ <è ò>
/ə ɵ/ <à ỳ>

/i ʉ u/ <i y u>
/e o/ <e o>
/æ ɑ/ <æ a>

/iː~ɪi̯ ɨu̯/ <é ó>
/æɪ̯~eɪ̯ ɔɪ̯ ou̯/ <í ý ú>
/ɑɪ̯ ɑʊ̯/ <ǽ á>

Aa Áá Àà Ææ Ǽǽ Bb Cc Čč Dd Ee Éé Èè Ff Gg Hh Ii Íí Ìì Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Óó Òò Pp Rr Ss Šš Tt Uu Úú Ùù Vv Ww Yy Ýý Ỳỳ

/tʰɑt͡ʃŋi m̤əsʰɑʊ̯ɹ r̥iːdjɑ kʰɔm̤ətt͡sʰw̥ʉ læɪ̯p͡fmo/
<Thačŋi mhàshár rhédja khòmhàccwhy lífmo.>

I think the only thing to note here that isn't already covered above is that /tt͡sʰw̥/ is romanized as <ccwh> rather than <tchwh> for aesthetic purposes.

Next:

/p b t d tʲ dʲ k g ʔ/
/s z sʲ zʲ h/
/t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/
/m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/
/l lʲ j w/
/r rʲ/

/i u/
/e o/
/a/
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 274
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p b t d tʲ dʲ k g ʔ/ <p b t d ć ǵ c g k>
/s z sʲ zʲ h/ <s z ś ź h>
/t͡s d͡z t͡sʲ d͡zʲ/ <x z x́ ź>
/m̥ m n̥ n n̥ʲ nʲ ŋ̊ ŋ/ < pm m tn n ćn ń cṇ ṇ>
/l lʲ j w/ <l ł í ú>
/r rʲ/ <r ŕ>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>Next:
(Based on a couple of weird gleb phonologies)

/m mʲ n nʲ ɲ ŋʷ ɴ/
/ᵐb ᵐbʲ t ⁿd tʲ ⁿdʲ c ᶮɟ k ᵑg kʷ ᵑgʷ ʔ ʔʲ/
/ɸ ᵐβ ɸʲ ᵐβʲ s ⁿz sʲ ⁿzʲ ç ᶮʝ x ᵑɣ xʷ ᵑɣʷ/
/l lʲ j ʀ ʀʷ/

/i y u ɞ a ɑ/
/iː yː uː eː ɛː/
/ɤɯ̯ ɨi̯ aɜ̯/

(S)(C)(R)V(ʔ)(N)
Where F is a sibilant fricative (/s ⁿz sʲ ⁿnʲ ç ᶮʝ/), R is one of /l lʲ j ʀ ʀʷ/ and N is a nasal (/m mʲ n nʲ ɲ ŋʷ ɴ/).

Sample text:
/ᶮʝmʲaɜ̯ ᵐbɑʔɴ ʀunʲⁿdliːxʷɞ çkʷuːjɑ ɸʲɛː ᶮʝmʲaɜ̯ʔmʲ ɸʲɛː ʀeːʔʲɤɯ̯lʲiː || ʀa-ᶮʝmʲaɜ̯ ⁿzᵑgʷeː ɸʲɛː sɴɨi̯ʔn || ɸʲɑʔɲ nʲɑcɛː/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 339
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m mʲ n nʲ ɲ ŋʷ ɴ/ <m ḿ n ń ñ n̂ n̆>
/ᵐb ᵐbʲ t ⁿd tʲ ⁿdʲ c ᶮɟ k ᵑg kʷ ᵑgʷ ʔ ʔʲ/ <b b́ t d t́ d́ c j k g k̂ ĝ h h́>
/ɸ ᵐβ ɸʲ ᵐβʲ s ⁿz sʲ ⁿzʲ ç ᶮʝ x ᵑɣ xʷ ᵑɣʷ/ <f v f́ v́ s z ś ź ç j̆ x ğ x̂ w>
/l lʲ j ʀ ʀʷ/ <l ĺ ĭ r r̂>

/i y u ɞ a ɑ/ <i y u o e a>
/iː yː uː eː ɛː/ <í ý ú é á>
/ɤɯ̯ ɨi̯ aɜ̯/ <û î â>

(S)(C)(R)V(ʔ)(N)
Where F is a sibilant fricative (/s ⁿz sʲ ⁿnʲ ç ᶮʝ/), R is one of /l lʲ j ʀ ʀʷ/ and N is a nasal (/m mʲ n nʲ ɲ ŋʷ ɴ/).

Sample text:
/ᶮʝmʲaɜ̯ ᵐbɑʔɴ ʀunʲⁿdliːxʷɞ çkʷuːjɑ ɸʲɛː ᶮʝmʲaɜ̯ʔmʲ ɸʲɛː ʀeːʔʲɤɯ̯lʲiː || ʀa-ᶮʝmʲaɜ̯ ⁿzᵑgʷeː ɸʲɛː sɴɨi̯ʔn || ɸʲɑʔɲ nʲɑcɛː/
<J̆ḿâ bahn̆ ruńdlíx̂o çk̂úĭa f́á j̆ḿâhḿ f́á réh́ûĺí. Re-j̆ḿâ zĝé f́á sn̆îhn. F́ahñ ńacá.>

/m n ŋ/
/p~v t~r s~z k~ɣ ʔ~ɦ/
/pʰ~f tʰ~θ kʰ~x h/
/p' t' t͡s' k'/
/l j w/

Tense vowels:
/i u e ɛ a/
/ai̯ oi̯ aɛ̯ au̯/
/˥ ˨ ˥˧ ˩˧/
Lax vowels:
/ɨ ʌ ʊ ɛ/
/˥ ˨/

/knal˩˧ p'u˩˧zɨ˨ŋlɨ˨ t'ʌn˥p'laɛ̯˥nʌ˨ tʰi˥˧ rɛ˨ŋjɛ˨t͡s'mau̯˨fʊ˥/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7944
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m mʲ n nʲ ɲ ŋʷ ɴ/ <m mj n nj ŋj ŋw ŋ>
/ᵐb ᵐbʲ t ⁿd tʲ ⁿdʲ c ᶮɟ k ᵑg kʷ ᵑgʷ ʔ ʔʲ/ <b bj t d tj dj kj gj k g kw gw q qj>
/ɸ ᵐβ ɸʲ ᵐβʲ s ⁿz sʲ ⁿzʲ ç ᶮʝ x ᵑɣ xʷ ᵑɣʷ/ <f v fj vj s z sj zj hj xj h x hw xw>
/l lʲ j ʀ ʀʷ/ <l lj j r rw>

/i y u ɞ a ɑ/ <i y u e a o>
/iː yː uː eː ɛː/ <í ý ú é è>
/ɤɯ̯ ɨi̯ aɜ̯/ <ó ì á>

Aa Áá Bb Dd Ee Éé Èè Ff Gg Hh Ii Íí Ìì Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Óó Qq Rr Ss Tt Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz

/ᶮʝmʲaɜ̯ ᵐbɑʔɴ ʀunʲⁿdliːxʷɞ çkʷuːjɑ ɸʲɛː ᶮʝmʲaɜ̯ʔmʲ ɸʲɛː ʀeːʔʲɤɯ̯lʲiː || ʀa-ᶮʝmʲaɜ̯ ⁿzᵑgʷeː ɸʲɛː sɴɨi̯ʔn || ɸʲɑʔɲ nʲɑcɛː/
<Xjmjá boqŋ runjdlíhwe hjkwújo fjè xjmjáqmj fjè réqjóljí. Raxjmjá zgwé fjè sŋìqn. Fjoqŋj njokjè.>

/m n ŋ/ <m n ng>
/p~v t~r s~z k~ɣ ʔ~ɦ/ <b d s g q>
/pʰ~f tʰ~θ kʰ~x h/ <ph th kh h>
/pʼ tʼ t͡sʼ kʼ/ <p t c k>
/l j w/ <l j v>

/i u e a/ <i u e a>
/ai̯ oi̯ aɛ̯ au̯/ <ai oi ae au>
/˥ ˨ ˥˧ ˩˧/ <V̄ V V̀ V́>

/ɨ ʌ ʊ ɛ/ <y w o æ>
/˥ ˨/ <V́ V>

Aa Áá Àà Āā Ææ Ǽǽ Bb Cc Dd Ee Éé Èè Ēē Gg Hh Ii Íí Ìì Īī Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Qq Ss Tt Uu Úú Ùù Ūū Vv Ww Ẃẃ Yy Ýý

/knal˩˧ pʼu˩˧zɨ˨ŋlɨ˨ tʼʌn˥pʼlaɛ̯˥nʌ˨ tʰi˥˧ rɛ˨ŋjɛ˨t͡sʼmau̯˨fʊ˥/
<Gnál púsyngly tẃnplāenw thì rængjæcmaufó.>

Next:

/b t tʼ d k kʼ g ʔ~h/
/ɸ s ɕ x/
/t͡s t͡sʼ t͡ɕ t͡ɕʼ/
/m mˀ n nˀ ŋ/
/l j jˀ w wˀ/
/ɽ/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/ə/
/a aː/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3897
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/b t tʼ d k kʼ g ʔ~h/ <b t 't d k 'k g '>
/ɸ s ɕ x/ <f s j x>
/t͡s t͡sʼ t͡ɕ t͡ɕʼ/ <z 'z c 'c>
/m mˀ n nˀ ŋ/ <hm m hn n ng>
/l j jˀ w wˀ/ <l j 'j w 'w>
/ɽ/ <r>

/i iː u uː/ <i ī~ei u ū~ou*>
/e eː o oː/ <e ē~ea o ō~oa>
/ə/ <v>
/a aː/ <a ā>

Next:

/n/
/p t k ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ~ː/
/w w̃ ɻ ɻ̃ j j̃/
/l/

/i y u/
/e ø/
/ɛ ɔ/
/a/

/ã ɛ̃ ɔ̃ ĩ ỹ ũ/

/nakθĩw̃ ɻ̃ɔɣøt twɛf veɻen støʒ ʔajlɛ̃ɻ̃ ỹfeɻissen gãj̃dellɛɻuv walts/

NB: all vowel + liquid 'diphthongs' are homorganic for nasality (if that makes sense, they're either both nasal or both not nasal)
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7944
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/n/ <n>
/p t k ʔ/ <p t k q>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ~ː/ <f v c d s z š ž h g>
/w w̃ ɻ ɻ̃ j j̃/ <w m r ñ y ỹ>
/l/ <l>

/i y u/ <i u ō>
/e ø/ <é ó>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a/ <a>

/ã ɛ̃ ɔ̃ ĩ ỹ ũ/ <ą ę ǫ į ų ǭ>

Aa Ąą Cc Dd Ee Ęę Éé Ff Gg Hh Ii Įį Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Ǫǫ Ōō Ǭǭ Óó Pp Qq Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Vv Ww Yy Ỹỹ Zz Žž

/nakθĩw̃ ɻ̃ɔɣøt twɛf veɻen støʒ ʔajlɛ̃ɻ̃ ỹfeɻissen ɣãj̃ðellɛɻuv walts/
<Nakcįm ñogót twef vérén stóž qaylęñ ųférissén gąỹdéllerōv walts.>

Next:

/p b t d k g ʔ/
/ɸ β θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/m n ŋ/
/l ɻ j ʟ w/
/r/

/i u/
/e o/
/ə/
/a/
User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 274
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g c>
/ɸ β θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v ś ź s z š ž x ǧ h>
/m n ŋ/ <m n ň>
/l ɻ j ʟ w/ <l ŕ y ł w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ə/ <a>
/a/ <á>Next:
/p t k g ʔ/
/ʋ s ð h/
/ɹ j w/
/m n ŋ/

/ɪ ʏ ʊ ɛ œ ɔ ə/
/iː yː ɯː uː eː øː oː ɤː aː ɒː/
/aːɪ̯ eːʊ̯ ʊ̯aːɪ̯ ɪ̯eːʊ̯/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7944
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t k g ʔ/ <p t k g x>
/ʋ s ð h/ <v s d h>
/ɹ j w/ <r j w>
/m n ŋ/ <m n ŋ>

/ɪ ʏ ʊ ɛ œ ɔ ə/ <i y u e ø o a>
/iː yː ɯː uː eː øː oː ɤː aː ɒː/ <í ý ư ú é ǿ ó ơ á å>
/aːɪ̯ eːʊ̯ ʊ̯aːɪ̯ ɪ̯eːʊ̯/ <ái éu uái iéu>

Aa Áá Åå Dd Ee Éé Gg Hh Ii Íí Jj Kk Mm Nn Ŋŋ Oo Óó Øø Ǿǿ Ơơ Pp Rr Ss Tt Uu Úú Ưư Vv Ww Xx Yy Ýý

Next:

/p b t d ʈ ɖ k g/
/s z ʂ ʐ h/
/t͡s d͡z/
/m n ɳ/
/l ɭ j/
/ɾ ɽ/

/i u/
/ɑ/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3897
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Romanization game #2

Post by qwed117 »

/p b t d ʈ ɖ k g/ <p b t d tiV~tj diV~dj k g>
/s z ʂ ʐ h/ <s z siV~sj ziV~zj h>
/t͡s d͡z/<VccV~c VcV~dzj>
/m n ɳ/ <m n VnnV~nj>
/l ɭ j/ <l VllV~lj y>
/ɾ ɽ/<r rr>

/i u/ <i~í u>
/ɑ/ <a>

/d͡zɑɽ ɭmiu mup bilɑ mɑʂʈɑ swɑ ziui ɖɑmɑnti nudhɑiʐuɾ/
<dzjarr ljmiu mup bila masjtia swa zíui diamanti nudhaiziur>

Next:
/m~mʱ n~nʱ ŋ~ŋʱ/
/p b t d k g/
/pʰ bʱ tʰ dʱ kʰ gʱ/
/f s ʃ h ɦ/
/w r l j ʀ/

/i y ɨ u/
/e o/
/a/
/ː ˈ/

/mir ˈraːsaːltʰaŋg ˈɨːgʱurib baˈʃaraːtʃ ʃaːŋʱˈpʰoː ˈmɨsyrul ˈʀiɦiːtas/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7944
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m~mʱ n~nʱ ŋ~ŋʱ/ <m n ŋ>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/pʰ bʱ tʰ dʱ kʰ gʱ/ <ph bh th dh kh gh>
/f s ʃ h ɦ/ <f s ş h ḥ>
/w r l j ʀ/ <v r l j ř>

/i y ɨ u/ <i y u w>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

/ː ˈ/ <VV V́>

Aa Áá Bb Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ḥḥ Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Óó Pp Rr Řř Ss Şş Tt Uu Úú Vv Ww Ẃẃ Yy Ýý

/mir ˈraːsaːltʰaŋg ˈɨːgʱurib baˈʃaraːtʃ ʃaːŋʱˈpʰoː ˈmɨsyrul ˈʀiɦiːtas/
<Mir ráásaalthaŋg úúghwrib başáraatş şaaŋphóó músyrwl řiḥiitas.>

Next:

/p ɓ t ɗ k ɠ ʔ/
/f s x/
/m n ŋ/
/ɹ l ʟ w/
/r/

/i u/
/e o/
/ɑ/
Post Reply