Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m mː n nː ŋ ŋː/ <m mb n nd ŋ ŋg>
/p pː t tː k kː q qː/ <p pp t tt k ck q cq>
/f v s z x ɣ χ ʁ/ <f v s z x ɣ h r>
/l lː j/ <l ld y>

/i iː u uː/ <i ī u ū>
/a aː/ <a ā>

/aj aːj/ <æ ǣ>

Aa Āā Ææ Ǣǣ Bb Cc Dd Ff Gg Hh Ii Īī Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ūū Vv Xx Yy Zz Ɣɣ

Next:

/p b t d k g q ɢ/
/θ ð s z x ɣ ħ ʕ h/
/m n ŋ/
/l j w/

/i ʉ u/
/e o/
/æ/
/ɑ/
User avatar
VaptuantaDoi
greek
greek
Posts: 555
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Romanization game #2

Post by VaptuantaDoi »

/p b t d k g q ɢ/ <p b t d k g ĉ ĝ>
/θ ð s z x ɣ ħ ʕ h/ <ŝ ẑ s z x ĝ ĥ q h>
/m n ŋ/ <m n c>
/l j w/ <l y w>

/i ʉ u/ <i û u>
/e o/ <e o>
/æ/ <â>
/ɑ/ <a>Next:

/p b k/
/m n ŋ/
/β ɾ ɣ ɦ/

/i y ɪ ʊ e ø ɤ œ ɔ æ a/

/ŋøŋɦ aβ eβ æβ | ɪk naŋɾ ŋaŋŋ pøŋɦ pɔŋɦ yɦ ɔk kak mʊŋpɣ kaɾk ʊɣŋa ʊŋpɣ ɔɣŋ || abaŋ mæŋɦka aβŋ aɾk/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p b k/ <p b k>
/m n ŋ/ <m n g>
/β ɾ ɣ ɦ/ <v d r h>

/i y ɪ ʊ e ø ɤ œ ɔ æ a/ <i u y w e ø ë ö o ä a>

Aa Ää Bb Dd Ee Ëë Gg Hh Ii Kk Mm Nn Oo Öö Øø Pp Rr Uu Vv Ww Yy

/ŋøŋɦ aβ eβ æβ | ɪk naŋɾ ŋaŋŋ pøŋɦ pɔŋɦ yɦ ɔk kak mʊŋpɣ kaɾk ʊɣŋa ʊŋpɣ ɔɣŋ || abaŋ mæŋɦka aβŋ aɾk/
<Gøgh av ev äv, yk nagd gagg pøgh pogh uh ok kak mwgpr kadk wrga wgpr org. Abag mäghka avg adk.>

Next:

/p b t d k g q/
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/
/t͡s ʈ͡ʂ/
/m n/
/l j ɥ w/
/r/

/i y u/
/e o/
/a ɒ/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 348
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g q/ ⟨p b t d k ɡ q⟩
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ ⟨f v s z š ž ch h⟩
/t͡s ʈ͡ʂ/ ⟨c č⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/l j ɥ w/ ⟨l y ẅ w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i y u/ ⟨i ü u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a ɒ/ ⟨a å⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/pʰ b tʰ d t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ kʰ ɡ/
/pʼ tʼ t̠͡ʃʼ kʼ ʔ/
/s h/
/β̞ l j/
/ɾ/

/i u/
/e o/
/ᴀ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/pʰ b tʰ d t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ kʰ ɡ/ <p b t d c j k g>
/pʼ tʼ t̠͡ʃʼ kʼ ʔ/ <ṗ ṭ ċ ḳ ḥ>
/s h/ <s h>
/β̞ l j/ <v l y>
/ɾ/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ᴀ/ <a>

Aa Bb Cc Ċċ Dd Ee Gg Hh Ḥḥ Ii Jj Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Ňň Ŋŋ Oo Pp Ṗṗ Rr Ss Tt Ṭṭ Uu Vv Yy

Next:

/p b t d k g/
/f s z ɬ ʃ ʒ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ l j/
/r/

/i iː ɨ ɨː u uː/
/e eː ɘ ɘː o oː/
/a aː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 348
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g/ ⟨p b t d k j⟩
/f s z ɬ ʃ ʒ h/ ⟨f s z ś ŝ ẑ h⟩
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨c dz ĉ g⟩
/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ṅ⟩
/ʋ l j/ ⟨w l y⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː ɨ ɨː u uː/ ⟨i í ü ű u ú⟩
/e eː ɘ ɘː o oː/ ⟨e é ö ő o o⟩
/a aː/ ⟨a á⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pʰ t tʰ k kʰ/
/pʼ tʼ kʼ ʔ/
/t̪͡θ t̪͡θʰ t͡s t͡sʰ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ/
/t̪͡θʼ t͡sʼ ʈ͡ʂʼ/
/ɸ β θ s z ʂ h/
/l/
/ɾ/

/i y ɯ u/
/e ø ə o/
/ɛ ʌ/
/a/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p pʰ t tʰ k kʰ/ <b p d t g k>
/pʼ tʼ kʼ ʔ/ <pp tt kk q>
/t̪͡θ t̪͡θʰ t͡s t͡sʰ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʰ/ <ĵ ĉ j c ǰ č>
/t̪͡θʼ t͡sʼ ʈ͡ʂʼ/ <ĉĉ cc čč>
/ɸ β θ s z ʂ h/ <f v ŝ s z š h>
/l/ <l>
/ɾ/ <r>

/i y ɯ u/ <i y ı u>
/e ø ə o/ <e ø ə o>
/ɛ ʌ/ <æ œ>
/a/ <a>

Aa Ææ Bb Cc Čč Ĉĉ Dd Ee Əə Ff Gg Hh Iı İi Jj J̌ǰ Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Øø Œœ Pp Qq Rr Ss Šš Ŝŝ Tt Uu Vv Yy Zz

Next:

/p b t d k g/
/θ s ɬ ʃ x/
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/
/m n ŋ/
/ɹ l j w/
/r/

/i u/
/e ẽ o õ/
/a ã/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 498
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/θ s ɬ ʃ x/ <t́ s ĺ ś x>
/t͡s t͡ɬ t͡ʃ/ <c ł ć>
/m n ŋ/ <m n ǹ>
/ɹ l j w/ <r̀ l í ú>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e ẽ o õ/ <e ẽ o õ>
/a ã/ <a ã>

/m n ŋ/
/p t t͡ɬ t͡r̥ k/
/m͡b n͡d n͡d͜ɮ n͡d͜r ŋ͡g/
/ʘ ! ǁ !͡r̥ !͡ʘ/
/ŋ͡ʘ ŋ͡! ŋ͡‖ ŋ͡!͜r ŋ͡!͜ʘ/
/ʙ r ɺ l ʀ ʙ͡r͜ʀ/
/j w/

/r ɺ l/ are not allowed adjacent to each other.

/i ɨ u e ə o a/
/ẽ ə̃ õ ã/

/pɨkə̃ ŋ͡‖ən t͡ɬiwe ɨt͡r̥ŋe lẽat͡r̥e t͡ɬiwã | pɨnwãtə̃ wu ə̃nɨpko ɨkkiwepe ut͡ɬiiŋ͡ʘ ʙ͡r͜ʀae | t͡r̥ẽɺet͡ɬə ip tãt͡r̥ʙo ekɨt͡r̥ikən wə̃t͡ɬit͡ɬul t͡ɬoŋ͡gãkot͡ɬo/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p t t͡ɬ t͡r̥ k/ <p t tl tr k>
/ᵐb ⁿd ⁿd͡ɮ ⁿd͡r ᵑg/ <mb nd ndl ndr ŋg>
/ʘ ǃ ǁ ǃ͡r̥ ǃ͡ʘ/ <f q x qr qf>
/ᵑʘ ᵑǃ ᵑ‖ ᵑǃ͡r ᵑǃ͡ʘ/ <ŋf ŋq ŋx ŋqr ŋqf>
/ʙ r ɺ l ʀ ʙ͡r͜ʀ/ <v r rl l h vrh>
/j w/ <j w>

/i ɨ u e ə o a/ <i y u e ë o a>
/ẽ ə̃ õ ã/ <ę ę̈ ǫ ą>

Aa Ąą Bb Dd Ee Ęę Ëë Ę̈ę̈ Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Ǫǫ Pp Qq Rr Tt Uu Vv Ww Xx Yy

/pɨkə̃ ᵑ‖ən t͡ɬiwe ɨt͡r̥ŋe lẽat͡r̥e t͡ɬiwã | pɨnwãtə̃ wu ə̃nɨpko ɨkkiwepe ut͡ɬiiᵑʘ ʙ͡r͜ʀae | t͡r̥ẽɺet͡ɬə ip tãt͡r̥ʙo ekɨt͡r̥ikən wə̃t͡ɬit͡ɬul t͡ɬoᵑgãkot͡ɬo/
<Pykę̈ ŋxën tliwe ytrŋe lęatre tliwą, pynwątę̈ wu ę̈nypko ykkiwepe utliiŋf vrhae, tręrletlë ip tątrvo ekytrikën wę̈tlitlul tloŋgąkotlo.>

Next:

/p b t d ʈ ɖ k g/
/f s ʂ x/
/p̪͡f t͡s ʈ͡ʂ k͡x/
/m̥ m n̥ n ɳ̊ ɳ ŋ̊ ŋ/
/l ɭ j w/

/i u/
/e o/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 348
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d ʈ ɖ k g/ ⟨p b t d tr dr k j⟩
/f s ʂ x/ ⟨f s sr h⟩
/p̪͡f t͡s ʈ͡ʂ k͡x/ ⟨pf ts tsr kh⟩
/m̥ m n̥ n ɳ̊ ɳ ŋ̊ ŋ/ ⟨mh m nh n nrh nr gh g⟩
/l ɭ j w/ ⟨l r y w⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n/
/p pʰ t tʰ k kʰ kʷ kʷʰ q/
/pʼ ɓ tʼ kʼ kʷʼ ʔ/
/t͡s t͡sʰ t͡ɬ t͡ɬʰ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ/
/t͡sʼ t͡ɬʼ t̠͡ʃʼ/
/s ɬ ʃ ʝ~d̠͡ʒ h/
/l w/
/ɾ/

/i iː ĩ o oː õ/
/ɛ ɛː ɛ̃ ɑ ɑː ɑ̃/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p pʰ t tʰ k kʰ kʷ kʷʰ q/ <b p d t g k gw kw q>
/pʼ ɓ tʼ kʼ kʷʼ ʔ/ <ṗ ḅ ṭ ḳ ḳw ḥ>
/t͡s t͡sʰ t͡ɬ t͡ɬʰ t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ/ <z c dl tł ž č>
/t͡sʼ t͡ɬʼ t̠͡ʃʼ/ <c̣ ṭł č̣>
/s ɬ ʃ ʝ~d̠͡ʒ h/ <s ł š y h>
/l w/ <l w>
/ɾ/ <r>

/i iː ĩ o oː õ/ <i ii į o oo ǫ>
/ɛ ɛː ɛ̃ ɑ ɑː ɑ̃/ <e ee ę a aa ą>

Aa Ąą Bb Ḅḅ Cc C̣c̣ Čč Č̣č̣ Dd Ee Ęę Gg Hh Ḥḥ Ii Įį Kk Ḳḳ Ll Łł Mm Nn Oo Ǫǫ Pp Ṗṗ Qq Rr Ss Šš Tt Ṭṭ Ww Yy Zz Žž

Next:

/p pʰ b t tʰ d ʈ ʈʰ ɖ c cʰ ɟ k kʰ/
/s z ɬ ɮ h/
/ts t͡sʰ d͡z t͡ɬ t͡ɬʰ d͡ɮ/
/m n ɳ ɲ ŋ/
/ɹ j w/
/ɽ/

/i iː ʉ ʉː u uː/
/a aː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 348
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p pʰ b t tʰ d ʈ ʈʰ ɖ c cʰ ɟ k kʰ/ ⟨p ph b t th d tr thr dr ty thy dy k kh⟩
/s z ɬ ɮ h/ ⟨s z ł l h⟩
/ts t͡sʰ d͡z t͡ɬ t͡ɬʰ d͡ɮ/ ⟨c ch j cł chł jl⟩
/m n ɳ ɲ ŋ/ ⟨m n nr ny g⟩
/ɹ j w/ ⟨ṛ y w⟩
/ɽ/ ⟨r⟩

/i iː ʉ ʉː u uː/ ⟨i í ui úí u ú⟩
/a aː/ ⟨a á⟩

/m n/
/p t ʈ ȶ͡ɕ k/
/s ɕ ɦ/
/ʋ l j/
/ɾ/

/i u/
/ə/
/ᴀ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p t ʈ ȶ͡ɕ k/ <p t ṭ c k>
/s ɕ ɦ/ <s x h>
/ʋ l j/ <v l j>
/ɾ/ <r>

/i u/ <i u>
/ə/ <e>
/ä/ <a>

Aa Cc Ee Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Pp Rr Ss Tt Ṭṭ Uu Vv Xx

Next:

/p b t d k g ʔ/
/f v θ ð s z ʃ ʒ h/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/l j w/
/r/

/i u/
/a/
User avatar
Titus Flavius
sinic
sinic
Posts: 250
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Sol III

Re: Romanization game #2

Post by Titus Flavius »

/p b t d k g ʔ/ p~pp b~mp t~tt d~nt c~cqu~ck g~nc Ø~'~ç~çç~ğ~ğğ
/f v θ ð s z ʃ ʒ h/ f~ph~p v~b þ~th~t ð~d s~çh~ç z~ğ sy~sch~sc sa~sg
/t͡ʃ d͡ʒ/ y~yy a~ny
/m n/ m n
/l j w/ l ı u
/r/ r

/i u/ ī ū
/a/ ā
Next:
/m n t k v s ʃ a i u ɛː ɔː iː uː {æ̃ ɒ̃ ẽ} õ ãː ẽː õː/
{æ̃ ɒ̃ ẽ} occur only in loanwords.
ω - near-close near-back unrounded vowel.
XIPA
:pol: :mrgreen:
:eng: [:)]
:esp: [:S]
:lat: [:'(]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/t k/ <t k>
/v s ʃ/ <v z s>
/m n/ <m n>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/(ẽ) ẽː õ õː/ <(į) įį ų ųų>
/ɛː ɔː/ <ee oo>
/(æ̃)/ <(ę)>
/a ãː (ɒ̃)/ <a ąą (ǫ)>

Aa Ąą Ee Ęę Ii Įį Kk Mm Nn Oo Ǫǫ Ss Tt Uu Ųų Vv Zz

Next:

/p b t d k g/
/s z ʃ ʒ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/l j w/

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/a ɒ/
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 249
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Romanization game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/s z ʃ ʒ h/ <s z š ž h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <ts dz tš dž>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l y w>

/i y ɯ u/ <i ü ï u>
/e ø ɤ o/ <e ö ë o>
/a ɒ/ <a ä>

<p t k>
<m n>
<s>

<i u>
<e>
<a>
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/p t k/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s/ <s>

/i u/ <i u>
/e/ <æ>
/a/ <a>

Aa Ææ Bb Dd Gg Ii Mm Nn Ss Uu

Next:

/p pʼ t tʼ k kʼ ʔ/
/f θ s ʂ ɕ x ħ h/
/t͡s t͡sʼ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʼ t͡ɕ t͡ɕʼ/
/m n ŋ/
/l ɻ j ɥ w ʕ̞/
/r/

/i iː y yː u uː/
/ɪ ʏ ʊ/
/ə/
/a aː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 348
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p t k/ ⟨p t k⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/s/ ⟨ti⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e/ ⟨ai⟩
/a/ ⟨a⟩

/p pʼ t tʼ k kʼ ʔ/ ⟨p pp t tt k kk ↄ/2⟩
/f θ s ʂ ɕ x ħ h/ ⟨f ṯ/θ s sr ś/$ ḫ/5 ḥ/7 h⟩
/t͡s t͡sʼ ʈ͡ʂ ʈ͡ʂʼ t͡ɕ t͡ɕʼ/ ⟨c cc cr ccr ć/¢ ćć/¢¢⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/l ɻ j ɥ w ʕ̞/ ⟨l r y wy w ƹ/3⟩
/r/ ⟨rr⟩

/i iː y yː u uː/ ⟨i ī ui ūī u ū⟩
/ɪ ʏ ʊ/ ⟨ĭ ŭĭ ŭ⟩
/ə/ ⟨ă⟩
/a aː/ ⟨a ā⟩

Aa Āā Ăă Cc Ćć Ff Gg Hh Ḫḫ Ḥḥ Ii Īī Ĭĭ Kk Ll Mm Nn Pp Rr Ss Śś Tt Ṯṯ Uu Ūū Ŭŭ Ww Yy Ↄↄ Ƹƹ

Next:
/m n ŋ/
/p t k q/
/p̪͡f t͡s k͡x q͡χ/
/v s ɣ ʁ/
/l j/

/i/
/e o/
/a/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8700
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p t k q/ <p t k q>
/p̪͡f t͡s k͡x q͡χ/ <pf ts kg qr>
/v s ɣ ʁ/ <f s g r>
/l j/ <l j>

/i/ <i>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

Aa Ee Ff Gg Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt

Next:

/p b ɓ t d ɗ k g ɠ ʔ/
/ɸ θ s ɬ ʃ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/ð̞ l j ɰ w/

/i y ʉ u/
/e o/
/ʌ/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 348
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Romanization game #2

Post by Anonymous999 »

/p b ɓ t d ɗ k g ɠ ʔ/ ⟨p b bh t d dh k g gh h⟩
/ɸ θ s ɬ ʃ h/ ⟨ph th s ł ŝ kh⟩
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨c j ĉ ĵ⟩
/m n/ ⟨m n⟩
/ð̞ l j ɰ w/ ⟨z l j v ŭ⟩

/i y ʉ u/ ⟨i y ü u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ʌ/ ⟨ô⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m mʲ n̪ nʲ/
/p b pʲ bʲ t̪ d̪ tʲ dʲ k̟ ɡ˖ k̠ ɡ˗/
/t̪͡s̪ t͡sʲ t̠͡ʃ ȶ͡ɕ/
/f fʲ vʲ s̪ z̪ sʲ zʲ ʃ ʒ ɕ ʑ x̟ ɣ˖ x̠ ɣ˗/
/ʋ ɫ̪ lʲ j/
/ɾʲ/
/r̪/

/i̠ u/
/e̞ o/
/ä/

/i̠ e̞/ are neutral [i̠ e̞] at initial word or after vowel. Maybe pronounced as [​i e] after palatal(ized) consonant, pronounced as [ɨ ɛ] after unpalatalized consonant.
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
Post Reply