Page 123 of 125

Re: Romanization game #2

Posted: 18 Sep 2022 20:00
by shimobaatar
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/p t t͡ɕ k/ <p t c k>
/tʰ kʰ/ <th kh>
/b d g/ <b d g>
/dʱ gʱ/ <dh gh>
/m͡b n͡d ŋ͡g/ <mb nd ŋg>
/s h/ <s h>
/β̞ ɾ j/ <v r y>

/i iː ɨ u uː ʊ/ <i ii ư u uu w>
/e eː ə o oː ɔ/ <e ee ơ o oo å>
/æ ɑ ɑː/ <æ a aa>

Aa Åå Ææ Bb Cc Dd Ee Gg Hh Ii Kk Mm Nn Ññ Ŋŋ Oo Ơơ Pp Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Ww Yy

Next:

/p ᵐb t ⁿd k ᵑg/
/s h/
/m n ŋ/
/ɹ j ɥ w/

/i y u/
/a/

Re: Romanization game #2

Posted: 20 Sep 2022 14:30
by Anonymous999
/p ᵐb t ⁿd k ᵑg/ ⟨p b t d k j⟩
/s h/ ⟨s h⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/ɹ j ɥ w/ ⟨r y ẅ w⟩

/i y u/ ⟨i ü u⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n/
/pʰ b tʰ d t͡sʰ d͡z t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ kʰ ɡ/
/pʼ tʼ t͡sʼ t̠͡ʃʼ kʼ qʼ/
/v ð s z ʃ ʒ ʁ h/
/l j/
/r/

/i u/
/ɛ o/
/ɑ/

Re: Romanization game #2

Posted: 20 Sep 2022 16:02
by shimobaatar
/m n/ <m n>
/pʰ b tʰ d t͡sʰ d͡z t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ kʰ ɡ/ <p b t d c ʒ č ǯ k g>
/pʼ tʼ t͡sʼ t̠͡ʃʼ kʼ qʼ/ <ṗ ṭ c̣ č̣ ḳ q>
/v ð s z ʃ ʒ ʁ h/ <v ð s z š ž x h>
/l j/ <l y>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/ɛ o/ <e o>
/ɑ/ <a>

Aa Bb Cc C̣c̣ Čč Č̣č̣ Dd Ðð Ee Gg Hh Ii Kk Ḳḳ Ll Mm Nn Oo Pp Ṗṗ Qq Rr Ss Šš Tt Ṭṭ Uu Vv Xx Yy Zz Žž Ʒʒ Ǯǯ

Next:

/p b t tʼ d k kʼ g/
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/
/t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ/
/m n ŋ/
/j w/
/ɽ/

/i u/
/e o/
/a/

Re: Romanization game #2

Posted: 22 Sep 2022 02:12
by Anonymous999
/p b t tʼ d k kʼ g/ ⟨p b t tt d k kk ḡ⟩
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/ ⟨f v c ʒ s z ś ź h⟩
/t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ/ ⟨ć ćć j⟩
/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/j w/ ⟨y w⟩
/ɽ/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
/m n ɲ ŋ/
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/
/f v s z h/
/l j w/
/r/

/i u/
/e ə o/
/ä/

Re: Romanization game #2

Posted: 22 Sep 2022 16:11
by shimobaatar
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/ <p b t d c j k g>
/f v s z h/ <f v s z h>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e ə o/ <e ë o>
/ä/ <a>

Aa Bb Cc Dd Ee Ëë Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz

Next:

/p t k kʷ/
/f θ s ʂ ɕ x xʷ/
/t͡s ʈ͡ʂ t͡ɕ/
/m n ŋ ŋʷ/
/l j w/
/r/

/i iː y yː u uː/
/e eː o oː/
/ə/
/a aː/

Re: Romanization game #2

Posted: 22 Sep 2022 16:38
by Anonymous999
/p t k kʷ/ ⟨p t k kw⟩
/f θ s ʂ ɕ x xʷ/ ⟨f ŧ s š ś h hw⟩
/t͡s ʈ͡ʂ t͡ɕ/ ⟨c č ć⟩
/m n ŋ ŋʷ/ ⟨m n g gw⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː y yː u uː/ ⟨i ī ü ǖ u ū⟩
/e eː o oː/ ⟨e ē o ō⟩
/ə/ ⟨ê⟩
/a aː/ ⟨a ā⟩

Next:
/m n ŋ~ɡ/
/p t~t͡s k (ʔ)/
/ɸ β~b s x/
/l w/
/ɾ~d/

/i~j u/
/e o/
/ä/

Re: Romanization game #2

Posted: 22 Sep 2022 21:56
by GoshDiggityDangit
/m n ŋ~ɡ/ <m n g>
/p t~t͡s k (ʔ)/ <p t k (.)>
/ɸ β~b s x/ <f v s x>
/l w/ <l w>
/ɾ~d/ <r>

/i~j u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ä/ <a>

Aa Ee Ff Gg Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx (.)
Next, please...

/m n ɲ/
/p b t d k/
/ɸ β θ ð s z/
/l w j r/

/i iː y yː u uː/
/e eː ø øː o oː/
/æ æː/
/a aː/

Re: Romanization game #2

Posted: 23 Sep 2022 01:33
by Anonymous999
/m n ɲ/ ⟨m n ñ⟩
/p b t d k/ ⟨p b t d k⟩
/ɸ β θ ð s z/ ⟨f v þ ð s z⟩
/l w j r/ ⟨l ŭ ĭ r⟩ ← Alveolar, labialized velar, palatal, alveolar again? Since when labialized velar consonants ahead palatal consonants? Approximants (/l/) and trills (/r/) are placed at the different segment.

/i iː y yː u uː/ ⟨i ii u uu ȣ ȣȣ⟩
/e eː ø øː o oː/ ⟨e ee œ œœ o oo⟩
/æ æː/ ⟨a aa⟩
/a aː/ ⟨ꜳ ꜳꜳ⟩

Next:
/m n~ɲ¹ ŋ/
/p b t~t̠͡ʃ¹~t͡s² d d͡z~d̠͡ʒ¹ k ɡ/
/β s~ʃ¹ h~ç¹~ɸ²/
/l~ʎ¹ j ɰ/
/ɾ/
¹) before /i, ɨ, ø, æ/
²) before /ɯ/

|I U O A|
Front series: /i ɨ ø æ/
Back series: /e ɯ o ä/

Re: Romanization game #2

Posted: 23 Sep 2022 10:22
by VaptuantaDoi
/m n~ɲ¹ ŋ/ ⟨m n~ñ q⟩
/p b t~t̠͡ʃ¹~t͡s² d d͡z~d̠͡ʒ¹ k ɡ/ ⟨p b t~č~c d ʒ~ǯ k g⟩
/β s~ʃ¹ h~ç¹~ɸ²/ ⟨v s~š h~ś~f⟩
/l~ʎ¹ j ɰ/ ⟨l~ľ j z⟩
/ɾ/ ⟨r⟩


Front series: /i ɨ ø æ/ ⟨i y e ə⟩
Back series: /e ɯ o ä/ ⟨e w o a⟩

Next:

/p pʲ pˠ pʷ t tʲ tˠ tʷ t͡sˠ t͡sʷ t͡ɕ c cʷ kʷ q qʲ qʷ ʔ/
/pˠʰ pʷʰ tʰ tʲʰ tˠʰ tʷʰ t͡sˠʰ t͡sʷʰ t͡ɕʰ cʰ cʷʰ kʰ kʷʰ qʰ qʲʰ qʷʰ/
/pˠ’ pʷ’ t’ tʲ’ tˠ’ tʷ’ t͡sˠ’ t͡sʷ’ t͡ɬ’ t͡ɬʷʲ’ t͡ɕ’ c’ k’ kʷ’ q’ qʲ’ qʷ’/
/bˠ bʷ bˤ d dʲ dˠ dʷ d͡zˠ d͡zʷ d͡ʑ ɟ ɢ/
/s sʲ sˠ sʷ ɕ xʷ χ χʲ χʷ ħ~h/
/s’ sʷ’ ç’ çʷ’/
/l lʲ lˠ lʷ ɹʷ ɹˠ j ɥ w ʁ ʁʲ ʁʷ ʁᶣ ʕ/
/mʷ m n nʲ nˠ nʷ ɲ ɲʷ ŋ/

/i ɤ ɛ a aː/

Re: Romanization game #2

Posted: 23 Sep 2022 15:57
by Anonymous999
/p pʲ pˠ pʷ t tʲ tˠ tʷ t͡sˠ t͡sʷ t͡ɕ c cʷ kʷ q qʲ qʷ ʔ/ ⟨p py pv pw t ty tv tw ṡv ṡw ć č čw kw qu quy quw ʾ
/pˠʰ pʷʰ tʰ tʲʰ tˠʰ tʷʰ t͡sˠʰ t͡sʷʰ t͡ɕʰ cʰ cʷʰ kʰ kʷʰ qʰ qʲʰ qʷʰ/ ⟨phv phw th thy thv thw ṡhv ṡhw ćh čh čhw kh khw qh qhy qhw⟩
/pˠ’ pʷ’ t’ tʲ’ tˠ’ tʷ’ t͡sˠ’ t͡sʷ’ t͡ɬ’ t͡ɬᶣ’ t͡ɕ’ c’ k’ kʷ’ q’ qʲ’ qʷ’/ ⟨pv΢ pw΢ t΢ ty΢ tv΢ tw΢ ṡv΢ ṡw΢ ƛ΢ ƛj΢ ć΢ č΢ k΢ kw΢ q΢ qy΢ qw΢⟩
/bˠ bʷ bˤ d dʲ dˠ dʷ d͡zˠ d͡zʷ d͡ʑ ɟ ɢ/ ⟨bv bw bŏ d dy dv dw żv żw đ ǯ g⟩
/s sʲ sˠ sʷ ɕ ʍ χ χʲ χʷ ħ~h/ ⟨s sy sv sw ś ʍ x xy xw ḫ⟩
/s’ sʷ’ ç’ çʷ’/ ⟨s΢ sw΢ ȟ΢ ȟw΢⟩
/ʁ ʁʲ ʁʷ ʁᶣ ʕ/ ⟨ġ ġy ġw ġj ʿ⟩
/l lʲ ɫ lʷ ɹʷ ɹˠ j ɥ w/ ⟨l ly ɫ lw rw rv y j w⟩
/mʷ m n nʲ nˠ nʷ ɲ ɲʷ ŋ/ ⟨mw m n ny nv nw ñ ñw ŋ⟩
IPA character error: /’/ (U+2019) is NOT an IPA character; /’/ is ambiguous, means Russian palatalization /◌ʲ/ /pʲ/, South Korean fortis /◌͈/ /p̎/ and North Korean aspiration /◌ʰ/ /pʰ/ instead. Better use /ʼ/ (U+02BC) for glotallized modifier.

/i ɤ ɛ a aː/ ⟨i o a ꜳ ꜳh⟩

Next:
/m n ɲ/
/p b t d k ɡ/
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ t̠͡ɕ d̠͡ʑ/
/f s z ʃ ʒ ɕ ʑ x ɣ/
/ʋ l j ʎ/
/r/

/i ɘ u/
/ɛ ä ɔ/

Re: Romanization game #2

Posted: 23 Sep 2022 17:22
by shimobaatar
Anonymous999 wrote: 23 Sep 2022 01:33 /l w j r/ ⟨l ŭ ĭ r⟩ ← Alveolar, labialized velar, palatal, alveolar again? Since when labialized velar consonants ahead palatal consonants? Approximants (/l/) and trills (/r/) are placed at the different segment.
All non-nasal sonorants are grouped together, with the lateral listed first, the rhotic listed last, and /w/ presumably counted as labial. There's nothing particularly uncommon - or objectionable, in my opinion - about this. Since when do we all have to conform to the standards of a stranger online?
Anonymous999 wrote: 23 Sep 2022 15:57 IPA character error: /’/ (U+2019) is NOT an IPA character; /’/ is ambiguous, means Russian palatalization /◌ʲ/ /pʲ/, South Korean fortis /◌͈/ /p̎/ and North Korean aspiration /◌ʰ/ /pʰ/ instead. Better use /ʼ/ (U+02BC) for glotallized modifier.
You seem to know that VaptuantaDoi meant it as a marker of glottalization, so what's the issue? Especially given that /ʲ ʰ/ were also used in the same post, where's the ambiguity? Why should everyone have to use 100% standard, "proper" IPA while playing this game on an internet forum for a niche hobby? If it bothers you, just replace the symbol yourself when you copy and paste the inventory into your response post without calling attention to it. There's certainly no need for the red text, as if you were a professor grading assignments instead of - again - a participant in a casual online game.

/m n ɲ/ <m n ny>
/p b t d k ɡ/ <p b t d k g>
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ t̠͡ɕ d̠͡ʑ/ <c j ty~cy dy~jy ky gy>
/f s z ʃ ʒ ɕ ʑ x ɣ/ <f s z sy zy xy hy x h>
/ʋ l j ʎ/ <v l y ly>
/r/ <r>

/i ɘ u/ <i â u>
/ɛ ä ɔ/ <e a o>

Aa Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz

Next:

/p b pʲ bʲ t d k g kʷ ʔ ʔʷ/
/f v fʲ vʲ s z ɕ ʑ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m mʲ n/
/l ɫ j w/
/r/

/iː yː/
/ɪ ʊ/
/eː øː/
/ɛ ɔ/
/æː/
/a/

Re: Romanization game #2

Posted: 24 Sep 2022 14:02
by GoshDiggityDangit
Anonymous999 wrote: 23 Sep 2022 01:33 /l w j r/ ⟨l ŭ ĭ r⟩ ← Alveolar, labialized velar, palatal, alveolar again? Since when labialized velar consonants ahead palatal consonants? Approximants (/l/) and trills (/r/) are placed at the different segment.
Since when was <ȣ> a reasonable or acceptable romanization for /u/ in any language ever? How about <ꜳ> for /a/?

Re: Romanization game #2

Posted: 24 Sep 2022 16:36
by shimobaatar
GoshDiggityDangit wrote: 24 Sep 2022 14:02
Anonymous999 wrote: 23 Sep 2022 01:33 /l w j r/ ⟨l ŭ ĭ r⟩ ← Alveolar, labialized velar, palatal, alveolar again? Since when labialized velar consonants ahead palatal consonants? Approximants (/l/) and trills (/r/) are placed at the different segment.
Since when was <ȣ> a reasonable or acceptable romanization for /u/ in any language ever? How about <ꜳ> for /a/?
While I'm personally inclined to agree with you (particularly regarding <ꜳ>), there's no rule stating that romanizations in this game have to be "reasonable", "acceptable", or anything like that. After all, it's likely that no two players have the exact same tastes, standards, preferences, etc. when it comes to this sort of thing. Something that I find perfectly pleasant and sensible might be completely objectionable to someone else, and vice versa. <ꜳ> may be a bit too "out there" for me, but I don't think there's anything objectively wrong with using it, especially not in this context.

Next:

/p b pʲ bʲ t d k g kʷ ʔ ʔʷ/
/f v fʲ vʲ s z ɕ ʑ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m mʲ n/
/l ɫ j w/
/r/

/iː yː/
/ɪ ʊ/
/eː øː/
/ɛ ɔ/
/æː/
/a/

Re: Romanization game #2

Posted: 24 Sep 2022 21:46
by ɶʙ ɞʛ
/p b pʲ bʲ t d k g kʷ ʔ ʔʷ/ <bl b b́l b́ dl d gl g ! ' ">
/f v fʲ vʲ s z ɕ ʑ h/ <fl f f́l f́ sl s śl ś h>
/t͡s t͡ɕ/ <q ǵ>
/m mʲ n/ <m ḿ n>
/l ɫ j w/ <r ř / w>
/r/ <ʀ>

/iː yː/ <í ú>
/ɪ ʊ/ <i u>
/eː øː/ <é ó>
/ɛ ɔ/ <e o>
/æː/ <á>
/a/ <a>

/m n ŋ/
/ʘ ʘʰ ŋ͡ʘ/
/ǀ ǀʰ ŋ͡ǀ/
/! !ʰ ŋ͡!/
/ǁ ǁʰ ŋ͡ǁ/
/k kʰ g ŋ͡g/
/θ s h/
/ɾ̪ ɾ ɺ̢/
/w j/

/i i: ɯ u:/
/ə e: o:/
/æ: ɑ/

/θu:ǀʰɑkɾ̪ɺ̢ɑŋ næ:si ŋ͡ge:kɾ̪ hisɯŋ͡!ɑs hæ:s gi:ɾwɑ ʘo:ɾ̪θu: he:n/

Re: Romanization game #2

Posted: 25 Sep 2022 02:34
by Anonymous999
/m n ŋ/ ⟨m n ṇ⟩
/ʘ ʘʰ ŋ͡ʘ/ ⟨ꙩ ꙩh ṇꙩ⟩
/ǀ ǀʰ ŋ͡ǀ/ ⟨ʇ ʇh ŋʇ⟩
/! !ʰ ŋ͡!/ ⟨◌!␣ ◌!␣H ŋ!␣⟩
/ǁ ǁʰ ŋ͡ǁ/ ⟨ꞁ ꞁh ṇꞁ⟩
/k kʰ g ŋ͡g/ ⟨k kh j ṇj⟩
/θ s h/ ⟨ƾ s h⟩
/ɾ̪ ɾ ɺ̢/ ⟨ṙ r l⟩
/w j/ ⟨w y⟩

/i i: ɯ u:/ ⟨i i:␣ v u:␣⟩
/ə e: o:/ ⟨ă e:␣ o:␣⟩
/æ: ɑ/ ⟨ä:␣ a⟩

/θu:ǀʰɑkɾ̪ɺ̢ɑŋ næ:si ŋ͡ge:kɾ̪ hisɯŋ͡!ɑs hæ:s gi:ɾwɑ ʘo:ɾ̪θu: he:n/
⟨ƾu: Ʇhakṙlaṇ nä: Si ṇje: Kṙ hisvṇ! As hä: S ji: Rwa ꙩo: Ṙƾu: He: N⟩

Next:
/m n/
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ~j k ɡ/
/f v~w θ~t͡s ð~d͡z s z h/
/l/
/ɾ/

/i u/
/e o/
/ä/

Re: Romanization game #2

Posted: 25 Sep 2022 03:11
by ɶʙ ɞʛ
Anonymous999 wrote: 25 Sep 2022 02:34 /m n ŋ/ ⟨m n ṇ⟩
/ʘ ʘʰ ŋ͡ʘ/ ⟨ꙩ ꙩh ṇꙩ⟩
/ǀ ǀʰ ŋ͡ǀ/ ⟨ʇ ʇh ŋʇ⟩
/! !ʰ ŋ͡!/ ⟨◌!␣ ◌!␣H ŋ!␣⟩
/ǁ ǁʰ ŋ͡ǁ/ ⟨ꞁ ꞁh ṇꞁ⟩
/k kʰ g ŋ͡g/ ⟨k kh j ṇj⟩
/θ s h/ ⟨ƾ s h⟩
/ɾ̪ ɾ ɺ̢/ ⟨ṙ r l⟩
/w j/ ⟨w y⟩

/i i: ɯ u:/ ⟨i i:␣ v u:␣⟩
/ə e: o:/ ⟨ă e:␣ o:␣⟩
/æ: ɑ/ ⟨ä:␣ a⟩

/θu:ǀʰɑkɾ̪ɺ̢ɑŋ næ:si ŋ͡ge:kɾ̪ hisɯŋ͡!ɑs hæ:s gi:ɾwɑ ʘo:ɾ̪θu: he:n/
⟨ƾu: Ʇhakṙlaṇ nä: Si ṇje: Kṙ hisvṇ! As hä: S ji: Rwa ꙩo: Ṙƾu: He: N⟩
Something seems wrong, the extra spaces you are using for long vowels also come with some feature that messes with the capitalization. Could you at least be mindful of that?

Re: Romanization game #2

Posted: 25 Sep 2022 03:48
by VaptuantaDoi
/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/ʘ ʘʰ ŋ͡ʘ/ ⟨p ph mp⟩
/ǀ ǀʰ ŋ͡ǀ/ ⟨t th nt⟩
/! !ʰ ŋ͡!/ ⟨c ch nc⟩
/ǁ ǁʰ ŋ͡ǁ/ ⟨q qh nq⟩
/k kʰ g ŋ͡g/ ⟨k kh g ŋg⟩
/θ s h/ ⟨z s h⟩
/ɾ̪ ɾ ɺ̢/ ⟨d r l⟩
/w j/ ⟨w y⟩

/i i: ɯ u:/ ⟨i ii u uu⟩
/ə e: o:/ ⟨e ee oo⟩
/æ: ɑ/ ⟨aa a⟩

/θu:ǀʰɑkɾ̪ɺ̢ɑŋ næ:si ŋ͡ge:kɾ̪ hisɯŋ͡!ɑs hæ:s gi:ɾwɑ ʘo:ɾ̪θu: he:n/
Zuuthakdlaŋ naasi ŋgeekd hisuncas haas giirwa poodzuu heen/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ~j k ɡ/ ⟨p b t d ch j k g⟩
/f v~w θ~t͡s ð~d͡z s z h/ ⟨f v th dh s z h⟩
/l/ ⟨l⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ä/ ⟨a⟩Next:

/p t tʷ t͡s t͡sʷ kʲ k kʷ qʲ q qʷ/
/pʼ tʼ tʷ’ t͡sʼ t͡sʷʼ kʲʼ kʼ kʷ’ qʲʼ qʼ qʷʼ/
/θ θʷ s sʷ xʲ x xʷ χʲ χ χʷ/
/sʼ sʷʼ xʼ/
/m mʷ n nʷ ŋ ɴ/
/l j w ʁʲ ʁ/

/i iː/
/ə/
/a aː ɑ/

Re: Romanization game #2

Posted: 25 Sep 2022 16:45
by Anonymous999
/p t tʷ t͡s t͡sʷ kʲ k kʷ qʲ q qʷ/ ⟨p t tu ṡ ṡu ky k ku qy q qu⟩
/pʼ tʼ tʷ’ t͡sʼ t͡sʷʼ kʲʼ kʼ kʷ’ qʲʼ qʼ qʷʼ/ ⟨pp tt ttu ṡṡ ṡṡu kky kk kku qqy qq qqu⟩
/θ θʷ s sʷ xʲ x xʷ χʲ χ χʷ/ ⟨ŧ ŧu s su hy h hu xy x xu⟩
/sʼ sʷʼ xʼ/ ⟨ss ssu xx⟩
/m mʷ n nʷ ŋ ɴ/ ⟨m mu n nu g ƞ⟩
/l j w ʁʲ ʁ/ ⟨l y u ġy ġ⟩

/i iː/ ⟨i ī⟩
/ə/ ⟨e⟩
/a aː ɑ/ ⟨a ā o⟩

Next:
/m n̪ ɲ/
/p t̪ c k/
/ɸ s̪ x/
/β̞ ð̞ l̪ j ɰ/
/ɾ̪/

/i u/
/ɛ ɔ/
/ä/

Re: Romanization game #2

Posted: 25 Sep 2022 19:32
by GoshDiggityDangit
/m n̪ ɲ/ <m n ñ>
/p t̪ c k/ <p t c k>
/ɸ s̪ x/ <f s x>
/β̞ ð̞ l̪ j ɰ/ <v z l y w>
/ɾ̪/ <r>

/i u/ <i u>
/ɛ ɔ/ <e o>
/ä/ <a>

Aa Cc Ee Ff Ii Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Next, please...

/m n/
/b t d k q/
/ɸ β s z ʃ ʒ x/
/l w j ɾ/

/i y u/
/ɪ̃ ʏ̃ ʊ̃/
/e o/
/ɛ̃/
/a ɑ̃/

Re: Romanization game #2

Posted: 25 Sep 2022 21:09
by Anonymous999
/m n/ ⟨m n⟩
/b t d k q/ ⟨b t d k q⟩
/ɸ β s z ʃ ʒ x/ ⟨f v s z sh j kh⟩
/l w j ɾ/ ⟨l ŭ ĭ dh⟩

/i y u/ ⟨i ü u⟩
/ɪ̃ ʏ̃ ʊ̃/ ⟨ī ṻ ū⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/ɛ̃/ ⟨ē⟩
/a ɑ̃/ ⟨a ā⟩

̆Next:
/m n ŋ/
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/
/f v s z ʃ ʒ h/
/l j w/
/ɾ/

/i u/
/ɛ ɔ/
/ä/