Romanization game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7470
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ ŋm/ <m n ŋ ŋm>
/mˀ nˀ ŋˀ/ <mb nd ŋg>
/p t̪ t k kp q ʡ ʔ/ <p th t k kp q c ˀ>
/b d̪ d g gb/ <b dh d g gb>
/t̪ʼ tʼ kʼ/ <tth tt kk>
/ɓ ɗ̪ ɗ/ <bb ddh dd>
/f θ s ɬ χ ʜ h/ <f sh s ł x ħ h>
/v ð z ʁ ʕ/ <v zh z r ɛ>
/l lˀ/ <l ld>
/j jˀ w wˀ/ <j jj w ww>

/i ĩ y ỹ e ẽ ø ø̃ a ã o õ u ũ/ <i ĩ y ỹ e ẽ ö ṏ a ã o õ u ũ>

Aa Ãã Bb Cc Dd Ee Ẽẽ Ff Gg Hh Ħħ Ii Ĩĩ Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ŋŋ Oo Õõ Öö Ṏṏ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ũũ Vv Ww Xx Yy Ỹỹ Zz Ɛɛ ʔˀ

Next:

/b t d k g ʔ/
/θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/n/
/l j w/
/ʙ r rʲ/

/i u/
/e o/
/œ/
/ɑ/

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 243
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/b t d k g ʔ/ <6 + ∂ X 8 |>
/θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <θ ð s z S Z x ɣ H>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c % ɔ @>
/n/ <N>
/l j w/ <l i w>
/ʙ r rʲ/ <W R Я>

/i u/ <1 U>
/e o/ <ɵ o>
/œ/ <∞>
/ɑ/ <A>

/m n/
/p t̪ t̪͡θ t c k ʔ/
/θ s h/
/ƥ ƭ̪ θ↓ ƭ s↓/
/w ð̞ j/

/i u/
/e o/
/ɛ ɞ ɞɞ̯ ɞi̯ ɔu̯/
/a ai̯ au̯ aɞ̯/

Birdlang
greek
greek
Posts: 631
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Romanization game #2

Post by Birdlang »

/m n/ m n
/p t̪ t̪͡θ t c k ʔ/ p d dh t c k q
/θ s h/ ś s h
/ƥ ƭ̪ θ↓ ƭ s↓/ bp dt th td ç
/w ð̞ j/ v~w z y~j

/i u/ i u
/e o/ e o
/ɛ ɞ ɞɞ̯ ɞi̯ ɔu̯/ è ö eu ei ou
/a ai̯ au̯ aɞ̯/ a ai au aö
Alphabet order: Aa Bb Cc Çç Dd Ee Èè Ff Hh Ii Jj Kk Mm Nn Oo Öö Pp Qq Ss Śś Tt Uu Vv Ww Yy Zz

Next
/m n/
/p b t d c ɟ k g/
/f v s z ʃ ʒ h/
/ʧ ʤ/
/l ʎ/
/ð~ɻ̞ j~ʝ w~ɣʷ/
/r/

/i iː ɯ ɯː u uː e eː o oː æ æː a aː/
One character per sound.

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 3935
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Romanization game #2

Post by Creyeditor »

/m n/<m n>
/p b t d c ɟ k g/<p b t d c ȷ k g>
/f v s z ʃ ʒ h/<f v s z ś ź h>
/ʧ ʤ/<ć j>
/l ʎ/<l ľ>
/ð~ɻ̞ j~ʝ w~ɣʷ/<ď y w>
/r/<r>

/i iː ɯ ɯː u uː e eː o oː æ æː a aː/<i í ì î u ú e é o ó è ê a á>

Next:

/m n̪ n n̠ /
/t̪ t t̠ k ʔ/
/t̪θ t̪s̪ ts̺ ts̻ t̠ɕ t̠ʂ/
/f θ s̪ s̺ s̻ ɕ ʂ h/
/l̪~ɫ l l̠~ʎ/
/ð̞ r ɽ/
/β̞ ɻ j ɥ w ʕ̞/
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 243
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/m n̪ n n̠ / <m ñ n ń>
/t̪ t t̠ k ʔ/ <t̃ t t́ k ->
/t̪θ t̪s̪ ts̺ ts̻ t̠ɕ t̠ʂ/ <c̃ c̃s ĉ č ć c̀>
/f θ s̪ s̺ s̻ ɕ ʂ h/ <f s̃ ŝ š ś s̀ h>
/l̪~ɫ l l̠~ʎ/ <ɫ l ł>
/ð̞ r ɽ/ <r̃ r ŕ>
/β̞ ɻ j ɥ w ʕ̞/ <v r̀ i i̊ u a>

/pʰ tʰ kʰ qʰ/
/p' t' k' q'/
/m n ŋ ɴ/
/ɸ s x ħ/
/ʙ r ʀ ʢ/
/β ɹ ɰ ʕ/

/b̩͡p d̩͡t g̩͡k ɢ̩͡q/
/ɓ̩ ɗ̩ ɠ̩ ʛ̩/
Yes, the only vowels are stops.

User avatar
jimydog000
cuneiform
cuneiform
Posts: 176
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/pʰ tʰ kʰ qʰ/ <b d g q>
/p' t' k' q'/ <p t k x>
/m n ŋ ɴ/ <m n ng nq>
/ɸ s x ħ/ <f s h c>
/ʙ r ʀ ʢ/ <bb rr rq jc>
/β ɹ ɰ ʕ/ <b r w>

/b̩͡p d̩͡t g̩͡k ɢ̩͡q/ <ebh edh egh exh>
/ɓ̩ ɗ̩ ɠ̩ ʛ̩/ <ab ad ag ax>
Wow, the only vowels are stops.

Next:
/n/
/tʰ t d t͡ʃʰ t͡ʃ d͡ʒ kʰ k g kˤ gˤ
/s ʃ ʒ x xˤ ʕ/
/w l j/

/i u/
/ɘ ɵ/
/ɛ œ ʌ ɔ/
/a/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7470
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/n/ <n>
/tʰ t d t͡ʃʰ t͡ʃ d͡ʒ kʰ k g kˤ gˤ/ <th t d ch c j kh k g kr gr>
/s ʃ ʒ x xˤ ʕ/ <ṡ s z h hr r>
/w l j/ <w l y>

/i u/ <i u>
/ɘ ɵ/ <ëi öu>
/ɛ œ ʌ ɔ/ <e ö ë o>
/a/ <a>

Aa Cc Dd Ee Ëë Gg Hh Ii Jj Kk Ll Nn Oo Öö Rr Ss Ṡṡ Tt Uu Ww Yy Zz

Next:

/p t k/
/s ɬ ʃ ħ h/
/m n ɲ/
/l j w/
/r/

/i ɨ ʉ u/
/e o/
/ɛ/
/a/

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 3935
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Romanization game #2

Post by Creyeditor »

/p t k/ <p t k>
/s ɬ ʃ ħ h/ <s z c g h>
/m n ɲ/ <m n j>
/l j w/<l y w>
/r/<r>

/i ɨ ʉ u/<í i u ú>
/e o/<é o>
/ɛ/<e>
/a/<a>

Next:
/mb nd/
/b d/
/p t ʈ c k q/
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ qʰ/
/pf ts tɬ kx/
/pfʰ tsʰ tɬʰ kxʰ/
/r j w/

/i iː u uː/
/ɪ ɪː ʊ ʊː/
/e eː ə əː o oː/
/ɛ ɛː a aː ɔ ɔː/

/˩ ˥/
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7470
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/mb nd/ <m n>
/b d/ <b d>
/p t ʈ c k q/ <p t ṭ c k q>
/pʰ tʰ ʈʰ cʰ kʰ qʰ/ <pp tt ṭṭ cc kk qq>
/pf ts tɬ kx/ <f s l x>
/pfʰ tsʰ tɬʰ kxʰ/ <ff ss ll xx>
/r j w/ <r j w>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <ei ie ou uo>
/e eː ə əː o oː/ <e ee y yy o oo>
/ɛ ɛː a aː ɔ ɔː/ <ea ae a aa oa ao>

/˩ ˥/ <V V́>

Aa Áá Bb Cc Dd Ee Éé Ff Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Qq Rr Ss Tt Ṭṭ Uu Úú Ww Xx Yy Ýý

Next:

/p b t d k g/ 
/f s z ɕ ʑ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n ŋ/
/ʋ j/
/ɺ/ 

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/æ/
/a ɒ/

Mecejide
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 08 Jul 2020 21:04

Re: Romanization game #2

Post by Mecejide »

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f s z ɕ ʑ h/ <f s z ś ź h
/t͡s t͡ɕ/ <c ć>
/m n ŋ/ <m n q>
/ʋ j/ <v j>
/ɺ/ <r>
/i y ɯ u/ <i ï ü u>
/e ø ɤ o/ <e ë ö o>
/æ/ <æ>
/a ɒ/ <a y>
Next:
/m n ɲ ŋ/
/p b t d c ɟ k g/
/ɸ β θ ð s ç ʝ x ɣ/
/bβ dð ɟʝ gɣ/
/l j w/
/r/
/i u e o a/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7470
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/p b t d c ɟ k g/ <p b t d ť ď k g>
/ɸ β θ ð s ç ʝ x ɣ/ <f v þ ð z s j x ğ>
/bβ dð ɟʝ gɣ/ <bv dð ďj gğ>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i u e o a/ <i u e o a>

Aa Bb Dd Ďď Ðð Ee Ff Gg Ğğ Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Ŋŋ Oo Pp Rr Ss Tt Ťť Uu Vv Ww Xx Yy Zz Þþ

Next:

/t k ʔ/
/s̻ s̺ h/ 
/m n/
/l j ɰ w/

/i u/
/e o/
/a/

Mecejide
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 08 Jul 2020 21:04

Re: Romanization game #2

Post by Mecejide »

/t k ʔ/ <t k ‘>
/s̻ s̺ h/ <x s h>
/m n/ <m n>
/l j ɰ w/ <l y w v>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>
Next:
Literally just French.
/m n ɲ ŋ/
/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ ʁ/
/l j ɥ w/

/i y u/
/e ø o/
/ɛ œ ɔ/
/ɛ̃ œ̃ ɔ̃/
/ə a ɑ̃/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7470
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ng>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z ʃ ʒ ʁ/ <f v s z š ž r>
/l j ɥ w/ <l j ẅ w>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <é ő ó>
/ɛ œ ɔ/ <e ö o>
/ɛ̃ œ̃ ɔ̃/ <ę ǫ̈ ǫ>
/ə a ɑ̃/ <ə a ą>

Aa Ąą Bb Dd Ee Ęę Éé Ff Gg Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Ǫǫ Óó Öö Ǫ̈ǫ̈ Őő Pp Rr Ss Šš Tt Uu Üü Vv Ww Ẅẅ Zz Žž Əə

/tu lez‿ɛtʁ ymɛ̃ nɛs libʁ e ego ɑ̃ diɲite e ɑ̃ dʁwa || il sɔ̃ dwe də ʁɛzɔ̃ e də kɔ̃sjɑ̃s e dwav aʒiʁ lez‿œ̃z‿ɑ̃vɛʁ lez‿otʁ dɑ̃z‿œ̃n‿ɛspʁi də fʁatɛʁnite/
<Tu léz etr ümę nes libr é égó ą diñité é ą drwa. Il sǫ dwé də rezǫ é də kǫsjąs é dwav ažir léz ǫ̈z ąver léz ótr dąz ǫ̈n espri də fraternité.>

(I couldn't find a French text transcribed in the IPA, so I did my best to put this together. I can't guarantee it's entirely accurate, especially when it comes to the application of liaison.)

Next:

/p b ᵐb ɓ t d ⁿd ɗ c ɟ ᶮɟ ʄ k g ᵑg ɠ ʔ/
/f v s z h/
/m n ɲ ŋ/
/l j w/
/r/

/i u/
/e o/
/ə/
/a/

Mecejide
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 08 Jul 2020 21:04

Re: Romanization game #2

Post by Mecejide »

/p b ᵐb ɓ t d ⁿd ɗ c ɟ ᶮɟ ʄ k g ᵑg ɠ ʔ/ <p b b̃ b’ t d d̃ d’ c j j̃ j’ k g g̃ g’ ‘>
/f v s z h/ <f v s z h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ q>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ə/ <ə>
/a/ <a>
Next:
/m n̪ n ɲ ŋ/
/p pʰ b t̪ t d ʈ k kʰ ɡ ʔ/
/ts tʃ dʒ/
/ɾ/
/r/
/f v s z ʃ ʒ x h/
/l j w/
/i iː ĩ ɨ u uː ũ/
/e eː o oː/
/ə/
/ɛ ɔ/
/a aː ã/
/˦ ˨/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7470
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n̪ n ɲ ŋ/ <m nn n ň ñ>
/p pʰ b t̪ t d ʈ k kʰ ɡ ʔ/ <p ph b tt t d ṭ k kh g q>
/ts tʃ dʒ/ <c č dž>
/ɾ/ <r>
/r/ <rr>
/f v s z ʃ ʒ x h/ <f v s z š ž x h>
/l j w/ <l j w>

/i iː ĩ ɨ u uː ũ/ <i ii iñ y u uu uñ>
/e eː o oː/ <e ee o oo>
/ə/ <ə>
/ɛ ɔ/ <ɛ ɔ>
/a aː ã/ <a aa añ>

/˦ ˨/ <V́ V>

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ee Éé Ɛɛ Ɛ́ɛ́ Əə Ə́ə́ Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Ññ Oo Óó Ɔɔ Ɔ́ɔ́ Pp Qq Rr Ss Šš Tt Ṭṭ Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

Next:

/b t tʼ d k kʼ g kʷ kʷʼ gʷ ʡ ʔ/
/s sʼ z x ɣ xʷ ɣʷ ħ ʕ h/
/n/
/ɹ l j w/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/ə əː/
/a aː ɒ ɒː/

/ˈɒsʼo ˈʡanɣʷo ˈzɒːlbeħ ˈəgʷuɹiː/

User avatar
jimydog000
cuneiform
cuneiform
Posts: 176
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Romanization game #2

Post by jimydog000 »

/b t tʼ d k kʼ g kʷ kʷʼ gʷ ʡ ʔ/ <b t ṭ d k ḳ g kw ḳw gw q̣ q>
/s sʼ z x ɣ xʷ ɣʷ ħ ʕ h/ <s ṣ z ch y chw ghw ḥ x̣ x>
/n/ <n>
/ɹ l j w/ <r l j w>

/i iː u uː/ <i ih u uh>
/e eː o oː/ <e eh o oh>
/ə əː/ <é éh>
/a aː ɒ ɒː/ <a ah ó óh>

/ˈɒsʼo ˈʡanɣʷo ˈzɒːlbeħ ˈəgʷuɹiː/ óṣo q̣angwo zóhlbeq égwurih
Next:
/m n/
/p t c k/
/pʰ tʰ cʰ kʰ/
/b d ɟ g/
/s ʃ x h/
/z ʒ ɣ/
/l r j/

/i y ɨ u/
/e œ ə ɤ o/
/a/
Last edited by jimydog000 on 11 Jul 2020 18:56, edited 1 time in total.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7470
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <m n>
/p t c k/ <p t tj k>
/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <ph th tjh kh>
/b d ɟ g/ <b d dj g>
/s ʃ x h/ <s sj x h>
/z ʒ ɣ/ <z zj w>
/l r j/ <l r j>

/i y ɨ u/ <i ü y u>
/e œ ə ɤ o/ <e ö ë õ o>
/a/ <a>

Aa Bb Dd Ee Ëë Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Õõ Pp Rr Ss Tt Uu Üü Ww Xx Yy Zz

Next:

/p b t d k g q ʔ/
/f s ɕ ħ h/
/t͡s t͡ɕ/
/m n/
/ʋ l j/
/r/

/i iː u uː/
/e eː ø øː o oː/
/a aː/

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 243
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p b t d k g q ʔ/ <p b t d k g q '>
/f s ɕ ħ h/ <f s ś = ->
/t͡s t͡ɕ/ <c ć>
/m n/ <m n>
/ʋ l j/ <v l j>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː ø øː o oː/ <e é œ ø o ó>
/a aː/ <a á>

/m n ɲ ŋ ŋ͡m/
/p t c k k͡p ʔ/
/ɸ s ç x x͡ɸ h/
/β l j/

/i ɨ u/
/e ə o/
/a/
/ai au/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7470
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Romanization game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ ŋ͡m/ <m n ñ g gm>
/p t c k k͡p ʔ/ <p t c k kp q>
/ɸ s ç x x͡ɸ h/ <f s j x xf h>
/β l j/ <v l y>

/i ɨ u/ <i ï u>
/e ə o/ <e ë o>
/a/ <a>

/ai au/ <ai au>

Aa Cc Ee Ëë Ff Gg Hh Ii Ïï Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Ss Tt Uu Vv Xx Yy

Next:

/p pʼ t tʼ k kʼ/
/θ s ʃ h/
/t͡ʃ t͡ʃʼ d͡ʒ/
/m n/
/l j w/
/r/

/i/
/e o/
/a/

/aɪ̯/

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 243
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Romanization game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p pʼ t tʼ k kʼ/ <p pp t tt k kk>
/θ s ʃ h/ <hs s sc h>
/t͡ʃ t͡ʃʼ d͡ʒ/ <c cc dc~d>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l j w>
/r/ <r>

/i/ <i>
/e o/ <e o>
/a/ <a>

/aɪ̯/ <ai>


/pʰ tʰ t͡sʰ t͡ɕʰ kʰ ʔ͡h/
/b͡p d͡t d͡t͡s d͡t͡ɕ g͡k ʱʔ/
/b͡ʙ~β d͡r~ɾ d͡z~ɹ d͡ʑ~j ɢ͡ʀ~ɣ/
/m n ɲ ŋ/
/s ɕ/
/l ɦ/

/ʲi ʲi: ɨ u u:/
/ʲe ə ə: o o:/
/a a: ɒ/
/ʲea̯~ʲæ: ʲeu̯~ʲø: ɨa̯~ɨ: ai̯ au̯/

After palatals, non-front vowels front: /ɨ u u: ə ə: o o: a a: ɒ ɨa̯~ɨ: ai̯ au̯/ > /i y y: e e: ø ø: æ æ: œ ia̯~i: æi̯ æu̯/
Before front vowels, alveolars become affricated, and velars become palatal: /tʰ d͡t d͡r~ɾ l/ > /t͡sʰ d͡t͡s d͡z~ɹ ɮ/, /kʰ g͡k ɢ͡ʀ~ɣ ŋ/ > /t͡ɕʰ d͡t͡ɕ d͡ʑ~j ɲ/; /ɦ/ becomes /j/.
Word-finally, voiced stops become post-devoiced: /b͡ʙ~β d͡r~ɾ d͡z~ɹ d͡ʑ~j ɢ͡ʀ~ɣ/ > /b͡p͡ɸ d͡t͡θ d͡t͡s d͡t͡ɕ ɢ͡q͡χ/; /ɦ/ becomes devoiced /h/ as well. Voiced stops are lenited only intervocalically. Initially, prevoiced stops are realized as plain unvoiced.
/ʱʔ/ causes previous vowel to become breathy, but is realized as plain /ʔ/ if following a consonant.
Non-high front vowels have a /j/ onglide word-initially.

/ɕʲi:ɕɲaɦa so:ɦʲen ʲeŋa:s d͡t͡sad͡t͡sb͡ʙaŋ ma. ɕʲi:ɕɲaɦa ʲea̯lab͡ʙ g͡kaɦa od͡rompʰt͡sʰasa lʲid͡zʲi so:ɦlau̯d͡ʑa tʰʲeu̯tʰlɒɦ ʔ͡haʔ͡halaɦ. ŋu:mo: b͡pɒʱʔ nʱʔa:la, tʰʲetʰa so:ɦʲen nʲi:nai̯d͡t͡s nau̯b͡ʙo ɕʲi:ɕɲaɦa so:ɦʲen lau̯d͡t͡ɕɦaŋab͡ʙ lɨɢ͡ʀ, no d͡zaʔ͡hnɨa̯ g͡kapʰg͡ka nob͡ʙo alaɦ./

[ɕi:ɕɲæɦa so:jen jeŋa:s t͡sad͡t͡sb͡ʙaŋ ma. ɕi:ɕɲæɦa jea̯lab͡p͡ɸ kaɦa oɾompʰt͡sʰasa ɮiɹi so:ɦlau̯jæ t͡sʰø:tʰlɒh ʔ͡haʔ͡halah. ŋu:mo: pɒ̤ʔ nʔa:la, t͡sʰetʰa so:jen ni:nai̯t͡s nau̯βo ɕi:ɕɲæɦa so:jen lau̯d͡t͡ɕɦaŋab͡p͡ɸ lɨɢ͡q͡χ, no d͡zaʔ͡hnɨa̯ kapʰg͡ka noβo alah.]

Post Reply