Sound Changes Game v2

A forum for game threads.
Post Reply
User avatar
Frislander
mayan
mayan
Posts: 2081
Joined: 14 May 2016 18:47
Location: The North

Re: Sound Changes Game v2

Post by Frislander »

<brebreinç>

[ˈpʲø˩ʝʏ] > [ˈcøʏ̯˧˩]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8343
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<brebreinç>

[ˈcøʏ̯˧˩] > [ˈθøːʏ̯˧˩]
CivilixXXX
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 62
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX »

<cööiè>
[ˈθøːʏ̯˧˩] > [hœø̯ɥ˥˩]
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/
User avatar
Frislander
mayan
mayan
Posts: 2081
Joined: 14 May 2016 18:47
Location: The North

Re: Sound Changes Game v2

Post by Frislander »

<cööiè>

[hœø̯ɥ˥˩] > [hʷɛj˥˧˦]
CivilixXXX
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 62
Joined: 19 Mar 2019 07:25

Re: Sound Changes Game v2

Post by CivilixXXX »

<cööiě>
[hʷɛj˥˧˦] > [ʍəɪ̯˥˩˥]
/tsʲi¹⁴vʲiː⁵³ʎiks³³ iksʔiksʔiks/
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 429
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

New words:

Phonology:
/m n/
/p t k/
/b d/
/l~ɾ/

/a i u/

/man.tli.ka/ [mɛɲ.cʎ̝̊iç.kɛ]
/bu.na.lab.na/ [bu.nɔ.ɾaβ.na]
/di.mab.li/ [zi.mɛβ.li]
/ki.pa.mun/ [cçiç.pɛ.mun]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 429
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

Phonology:
/m n/
/p t k/
/ts tɬ/
/b d/
/s z ɬ/
/l~ɾ r/

/a e i o u/, realized as lax in closed syllables.
/ai au ei eu oi ou/

/man.tli.ka/ [mɛɲ.cʎ̝̊iç.kɛ] > [mɛn.tɬɪsk] <mençiske>
/bu.na.lab.na/ [bu.nɔ.ɾaβ.na] > [bʊ.raun] <bunravne>
/di.mab.li/ [zi.mɛβ.li] > [si.meul] <zimevle>
/ki.pa.mun/ [cçiç.pɛ.mun] > [tsɪsp.mʊn] <cispemun>
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8343
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<mençiskebunravnezimevlecispemun>

[mɛɲ.cʎ̝̊iç.kɛbu.nɔ.ɾaβ.nazi.mɛβ.licçiç.pɛ.mun] > [ˈmɛ̃ːc͡ʎ̝̊iʰkəˌβunɾaʊ̯nəˌʑimɛʊ̯ʎəˌc͡çiʰpɛmũː]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 429
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

[mɛ̃ːc͡ʎ̝̊iʰkə] > [mɑ̃tɬʲkə] <mençjke>
[βunɾaʊ̯nə] > [ɸur:aunə] <vurraune>
[ʑimɛʊ̯ʎə] > [ɕimɛulʲə] <źimeulje>
[c͡çiʰpɛmũː] > [tɕpʲɛmõ] <ćjpemun>
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8343
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<mençjkevurrauneźimeuljećjpemun>

[mɑ̃tɬʲkəɸurːaunəɕimɛulʲətɕpʲɛmõ] > [ˈmɑ̃ɪ̯ɬkɸurɔ̃ˌɕimɔɪ̯lˌɕcɛmõ]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 429
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

[mɑ̃ɪ̯ɬk] > [me:n̥ekə]
[ɸurɔ̃] > [funo]
[ɕimɔɪ̯l] > [ɕimø:lə]
[ɕcɛmõ] > [ɕitɕemo]

Phonology:
/m̥ n̥/
/m n/
/p t k/
/ts tɬ tɕ/
/b d/
/f s z ɬ ɕ/
/l~ɾ r/

/a e i o u ə/
/a: e: o: ø: i: u: y:/

Voiceless fricatives become voiceless nasals next to nasal vowels. Similarly, voiced consonants become ordinary voiced nasals.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8343
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<mençjkevurrauneźimeuljećjpemun>

[meːn̥ekəfunoɕimøːləɕitɕemo] > [ˈmiθəkˌvunəˌʑimylˌʑiɕəm]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 429
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

[miθək] > [ᵐbi.sɯk] <misèk>
[vunə] > [vu.nɯh] <vunè>
[ʑimyl] > [ji.miɬ] <ímúl>
[ʑiɕəm] > [ji.ɕiɸ] <íśèm>
User avatar
Frislander
mayan
mayan
Posts: 2081
Joined: 14 May 2016 18:47
Location: The North

Re: Sound Changes Game v2

Post by Frislander »

<misèkvunèímúlíśèm>

[ˈᵐbisɯkˌvunɯhˌjimiɬˌjiɕiɸ] > [ˈbisuˌkʷuniˌçimiˌɬʲiçih]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8343
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<misèkvunèímúlíśèm>

[ˈbisuˌkʷuniˌçimiˌɬʲiçih] > [ˈbiːruˌbuniˌjimiˌʎijiç]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 429
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

[bi:rub] > [vi:l:ov] <bílov>
[ʷuniʰ] > [u:n:ɪs] <únix>
[jimil] > [j:emei] <jeméł>
[ʲijiç] > [i:j:is] <íjìx>
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8343
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<bílovúnixjeméłíjìx>

[viːlːovuːnːɪsjːemeiiːjːis] > [ˈvaɪ̯ləˌvaʊ̯nəˌʃeməˌjaɪ̯jəʃ]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 429
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

[vaɪ̯lə] > [vɔy.lɔ]
[vaʊ̯nə] > [vɔu.nɔ]
[ʃemə] > [ʃenɛ]
[jaɪ̯jəʃ] > [jɛijɛʃ]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8343
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<bílovúnixjeméłíjìx>

[vɔylɔvɔunɔʃenɛjɛijɛʃ] > [ˈvœːlɔˌvɔːnɔˌʒenɛˌʑɛːʑɛʃ]
User avatar
Frislander
mayan
mayan
Posts: 2081
Joined: 14 May 2016 18:47
Location: The North

Re: Sound Changes Game v2

Post by Frislander »

<bílovúnixjeméłíjìx>

[ˈvœːlɔˌvɔːnɔˌʒenɛˌʑɛːʑɛʃ] > [ˈfœːlɔːnˌʒenɟɛːcʃ]
Post Reply