Sound Changes Game v2

A forum for game threads.
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<ảiḇeiaioruâzî>

[ˌŋǽjvɪ̀ɟˌɟǽɟɟø̀rˈgʷóːrìː] > [ˌŋǽhvɪ̀jˌgǽgø̀rˈbóːrìː]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8197
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<ảiḇeiaioruâzî>

[ˌŋǽhvɪ̀jˌgǽgø̀rˈbóːrìː] > [ˌɲæ̂ːvìːˌɟæ̌ɟʷɛ̀ːˈbǒːɾìː]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 406
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<næâvijaiwelvoûlil>
[ˌɲæ̂ːvìːˌɟæ̌ɟʷɛ̀ːˈbǒːɾìː] > [næ:βi:nɗæjβe:βʊ:ɺi:]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8197
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<næâvijaiwelvoûlil>

[næːβiːnɗæjβeːβʊːɺiː] > [ˌneːwĩˌɗæjweˈwuːji]
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<næâvijaiwelvoûlil>

[ˌneːwĩˌɗæjweˈwuːji] > [ˌmewĩˌɗaiweˈwyhi]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8197
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<næâvijaiwelvoûlil>

[ˌmewĩˌɗaiweˈwyhi] > [ˌme.ĩˌɗajeˈgʷy.i]
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<næâvijaiwelvoûlil>
Spoiler:
βo̰βəjsa̰ nβiɺəʔfin tʼajho̤kfin
ˈwo̰wiˌsa̰mbiˌlə̰finˌtʼa̰joxˌfin
ˈwɔiˌsɑmbiˌlʌvinˌtʼɑjofˌfin
ˈvœːˌsʲɑ̃bʲiˌlʌvʲĩˌtʼæjøfˌfʲĩ
ˈvɛʃɔʎʎilavʃtʼajefi
ˈvɛxɔʎʎilaʊ̯xtʼɛːvi
vɛˈʍiːlɔːxtʼeːʒʷ
vɛˈʍiːlɔːʍˌtʼeːʍʃ
vɛˈfʲɑɪ̯lɔ̯ɑˌtʷʼeɪ̯ɑχʷ
vɛɪ̯ˈfɑɪ̯lwɑʊ̯ʔˌtejɑʊ̯χ
veːˈfɛː.iˌwɔːʔteˌjɔːh
viˈfejwotˌtejo
vifeːjwotʼeːjo
vɨˈfeːwwəˌtʼeːjə
vɨˈfyːwwəˌtʼeːjə
vəˈfiːggʷəˌtʼeːjə
vəˈfiːgʷːəˌteːjə
vəˈfaɪ̯gʷəˌtiə̯ʒə
vəˈfaɪ̯gʷəˌsiə̯zə
ʊ̆fˈfaɪ̯kʷˌsiə̯z
ʊ̆fˈfɒɪ̯pˌsiə̯z
ʊ̆fˈfœɪ̯pˌɕjɛs
f̩ˈp͡fʷɛɪ̯c͡çəs
f̩ˈp͡fʷaɪ̯t͡ɕɪh
uɸˈp͡fʷœ̞ʏt͡ɕɪʔ
ʔʊʰˈp͡føːt͡ɕɪʔ
ʔə̀ˈfǿːt͡ɕɪ́ʔ
ŋə̀ˈvýə̯́d͡ʑɪ́ŋ
ŋə̀ˈbýə̯́d͡ʑín
ŋàˈbɥâːd͡ʑín
ŋàˈbɥâːdzín
gàˈβjâːzɪ̃́n
ʛɔ˦˨ vi˨ zæə˨˥˦ riɴ˧˥
ɠa˥˩ ɓi˩ ɗæː˩˥˧ ɗe˧˥
ga˦˨ bi˧ daː˨˥˨ de˨˦
ga˦˨ bʲi˧ dɔː˨˥˨ dʲe˨˦
ga˦˨ bʲi˧ ɾʌː˨˥˨ dʲe˨˦
ɦaː˧˩ bʎɪː˧ ɾʌː˧˥˧ ɟeː˩˧
ɦɛː˧˩ bʎɨː˧ ɾaː˧˥˧ ɟeː˩˧
ɦeɪ̯˧˩ bə˩ˈʎəɪ̯˧ ʔə˧ˈɾɔə̯˥˧ d͡ziə̯˩˧
ai˥˧ be˩jai˦ o˦ɾoa˥˧ d͡zi:˩˧
ˌʔájβèjˌjájjóˈɾwáːzìː
ˌʔájvèjˌjájjórˈwɔ́ːzìː
ˌŋǽjvɪ̀ɟˌɟǽɟɟø̀rˈgʷóːrìː
ˌŋǽhvɪ̀jˌgǽgø̀rˈbóːrìː
ˌɲæ̂ːvìːˌɟæ̌ɟʷɛ̀ːˈbǒːɾìː
næ:βi:nɗæjβe:βʊ:ɺi:
ˌneːwĩˌɗæjweˈwuːji
ˌmewĩˌɗaiweˈwyhi
ˌme.ĩˌɗajeˈgʷy.i
[ˌme.ĩˌɗajeˈgʷy.i] > [ˌm̩ˌĩˌɗaʒˈkʷyː]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 406
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<nævin-jaisl-qulil>

[ˌm̩ˌĩˌɗaʒˈkʷyː] > [ɛ.mɲ̩͡.!aʃ.kuj]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8197
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<nævinjaislqulil>

[ɛ.mɲ̩͡.!aʃ.kuj] > [ʔɛβ̃æˈᵑǃɑxkʷiː]
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<nævinjaislqulil>

[ʔɛβ̃æˈᵑǃɑxkʷiː] > [ʔɛɯæˈᵑǃɑkːʷiː]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8197
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<nævinjaislqulil>

[ʔɛɯæˈᵑǃɑkːʷiː] > [ŋɛɰæŋˈkɒppʌɪ̯]
dva_arla
cuneiform
cuneiform
Posts: 120
Joined: 25 Oct 2019 21:03
Location: Realm of Ideas

Re: Sound Changes Game v2

Post by dva_arla »

<nævinjaislqulil>

[ŋɛɰæŋˈkɒppʌɪ̯] > [gɛɣɰæ̃ːˈgɒ͡ɔp͡fʌ͡ɯɣ]
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<nævinjaislqulil>

[gɛɣɰæ̃ːˈgɒ͡ɔp͡fʌ͡ɯɣ] > [ɡʲewæ̃ːˈɡʷop͡fɤ̰ː]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8197
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<nævinjaislqulil>

[ɡʲewæ̃ːˈɡʷop͡fɤ̰ː] > [ɟèw̃ɛ̄ˈwòfɯ̰̂]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 406
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<ǵeɱeȸopfyħ>
[ɟèw̃ɛ̄ˈwòfɯ̰̂] > [d͡ʒe˦˨ ŋʷe˧ gʷo˦˨ p͡fɨ˥˦h]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8197
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<ǵeɱeȸopfyħ>

[d͡ʒe˦˨ ŋʷe˧ gʷo˦˨ p͡fɨ˥˦h] > [ʒe˩me˧bo˩fʉ˥˩]
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<ǵeɱeȸopfyħ>

[ʒe˩me˧bo˩fʉ˥˩] > [ʒe˩me˧βo˩pʰy˥˩]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8197
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<ǵeɱeȸopfyħ>

[ʒe˩me˧βo˩pʰy˥˩] > [zẽβ˩βo˩ʰpwi˥˩]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 406
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

[zẽβ˩βo˩ʰpwi˥˩]

> Old Arve /zemvo:p͡fi/

> Raston Arve <semvohpvi> /sɪˈⱱuə̯ⱱɪj/
jimydog000
greek
greek
Posts: 497
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

ɶʙ ɞʛ wrote: 09 Aug 2020 06:08 [zẽβ˩βo˩ʰpwi˥˩]

> Old Arve /zemvo:p͡fi/

> Raston Arve <semvohpvi> /sɪˈⱱuə̯ⱱɪj/
What?

/sɪˈⱱuə̯ⱱɪj/ > /səˈⱱuə̯ⱱɪj/ ?
Post Reply