Sound Changes Game v2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<áì>

[iː˧˩] > [ʔaɪ̯˥˩]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 272
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

<áì>
[ʔaɪ̯˥˩] > [ʡa5 za1]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<áì>

[ʡa5 za1] > [ʕɑːr˥˩]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<áì>

r > r̥
ɑː > ɒe > ɒje
ʕ > ʕʷ /_V+round

[ʕɑːr˥˩] > [ʕʷɒ˦jer̥˥˩]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<áì>

[ʕʷɒ˦jer̥˥˩] > [ɥɶ˦jes˥˩]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<áì>
Spoiler:
βo̰βəjsa̰ nβiɺəʔfin tʼajho̤kfin
ˈwo̰wiˌsa̰mbiˌlə̰finˌtʼa̰joxˌfin
ˈwɔiˌsɑmbiˌlʌvinˌtʼɑjofˌfin
ˈvœːˌsʲɑ̃bʲiˌlʌvʲĩˌtʼæjøfˌfʲĩ
ˈvɛʃɔʎʎilavʃtʼajefi
ˈvɛxɔʎʎilaʊ̯xtʼɛːvi
vɛˈʍiːlɔːxtʼeːʒʷ
vɛˈʍiːlɔːʍˌtʼeːʍʃ
vɛˈfʲɑɪ̯lɔ̯ɑˌtʷʼeɪ̯ɑχʷ
vɛɪ̯ˈfɑɪ̯lwɑʊ̯ʔˌtejɑʊ̯χ
veːˈfɛː.iˌwɔːʔteˌjɔːh
viˈfejwotˌtejo
vifeːjwotʼeːjo
vɨˈfeːwwəˌtʼeːjə
vɨˈfyːwwəˌtʼeːjə
vəˈfiːggʷəˌtʼeːjə
vəˈfiːgʷːəˌteːjə
vəˈfaɪ̯gʷəˌtiə̯ʒə
vəˈfaɪ̯gʷəˌsiə̯zə
ʊ̆fˈfaɪ̯kʷˌsiə̯z
ʊ̆fˈfɒɪ̯pˌsiə̯z
ʊ̆fˈfœɪ̯pˌɕjɛs
f̩ˈp͡fʷɛɪ̯c͡çəs
f̩ˈp͡fʷaɪ̯t͡ɕɪh
uɸˈp͡fʷœ̞ʏt͡ɕɪʔ
ʔʊʰˈp͡føːt͡ɕɪʔ
ʔə̀ˈfǿːt͡ɕɪ́ʔ
ŋə̀ˈvýə̯́d͡ʑɪ́ŋ
ŋə̀ˈbýə̯́d͡ʑín
ŋàˈbɥâːd͡ʑín
ŋàˈbɥâːdzín
gàˈβjâːzɪ̃́n
ʛɔ˦˨ vi˨ zæə˨˥˦ riɴ˧˥
ɠa˥˩ ɓi˩ ɗæː˩˥˧ ɗe˧˥
ga˦˨ bi˧ daː˨˥˨ de˨˦
ga˦˨ bʲi˧ dɔː˨˥˨ dʲe˨˦
ga˦˨ bʲi˧ ɾʌː˨˥˨ dʲe˨˦
ɦaː˧˩ bʎɪː˧ ɾʌː˧˥˧ ɟeː˩˧
ɦɛː˧˩ bʎɨː˧ ɾaː˧˥˧ ɟeː˩˧
ɦeɪ̯˧˩ bə˩ˈʎəɪ̯˧ ʔə˧ˈɾɔə̯˥˧ d͡ziə̯˩˧
ai˥˧ be˩jai˦ o˦ɾoa˥˧ d͡zi:˩˧
ˌʔájβèjˌjájjóˈɾwáːzìː
ˌʔájvèjˌjájjórˈwɔ́ːzìː
ˌŋǽjvɪ̀ɟˌɟǽɟɟø̀rˈgʷóːrìː
ˌŋǽhvɪ̀jˌgǽgø̀rˈbóːrìː
ˌɲæ̂ːvìːˌɟæ̌ɟʷɛ̀ːˈbǒːɾìː
næ:βi:nɗæjβe:βʊ:ɺi:
ˌneːwĩˌɗæjweˈwuːji
ˌmewĩˌɗaiweˈwyhi
ˌme.ĩˌɗajeˈgʷy.i
ˌm̩ˌĩˌɗaʒˈkʷyː
ɛ.mɲ̩͡.!aʃ.kuj
ʔɛβ̃æˈᵑǃɑxkʷiː
ʔɛɯæˈᵑǃɑkːʷiː
ŋɛɰæŋˈkɒppʌɪ̯
gɛɣɰæ̃ːˈgɒ͡ɔp͡fʌ͡ɯɣ
ɡʲewæ̃ːˈɡʷop͡fɤ̰ː
ɟèw̃ɛ̄ˈwòfɯ̰̂
d͡ʒe˦˨ ŋʷe˧ gʷo˦˨ p͡fɨ˥˦h
ʒe˩me˧bo˩fʉ˥˩
ʒe˩me˧βo˩pʰy˥˩
zẽβ˩βo˩ʰpwi˥˩
sɪˈⱱuə̯ⱱɪj
səˈⱱuə̯ⱱɪj
səˈvwoːviː
səˈvuofiː
ˈzvofːəɪ̯
zɛ˩ vœ:˧˩h p͡fɛ:˧˩ jɛ˩
zə˧ˈvœː˩fɛː˧jə˩
zə˧ˈvœː˩ɸɛː˧ia˩
zə˧ˈvøː˩ɸeɐ̯˧˩
ðə˦hv̩:˩ p̪͡fə˩zə˥˧
lə˥ˈɦuː˩frə˥˧
le˥ˈɦyː˩fə˧re˥˧
le˥ˈyː˩və˧ˌreː˥˧
le˥ˈwyːv˩˨ˌrei˥˧
ne˥ˈwyː˩˨ˌreː˥˧
ˈnwyː˩˧reː˥˧
nv̩˩ ju:˩˦ g͡ʟe:˥˧
ˈɱjəɪ̯˩˦gʷiə̯˥˧
ˈṽʲəː˩˦gʷia˥˧
ˈðĩː˩˦bja˥˧
ðĩː˩˦bje˥˩
lẽː˩˥βlɛ̃ː˥˩
ɬɪ̤̃.j̃ɪ̃v ɾə̃.ɣ̃ə̤̃
xɪ̂ɲɪ̀ʊ̯́ɾə́ŋə̂
çɪ̂ɲʏ̌wɾə́gû
t͡ɕi˩˦ɲu˥˧ ʙɔ˩˦ʛʊ˥˧
ˈsĩuˌʋaʔo
ˈʃĩuˌʋaho
ˈxỹːʋɒː
ˈħỹːmɒə
ˈħeːβ̃ɒə̯
ˈħeːβnoə̯
ˈħiə̯βɾuə̯
ˈħejbrʉə̯
ˈæjβriː
ɛjˈʙiː
əjˈʙʲiː
ɛjˈvɓəi
ivˈʔi
iv˧i˨
i˧wi˩
i:˧˩
ʔaɪ̯˥˩
ʡa5 za1
ʕɑːr˥˩
ʕʷɒ˦jer̥˥˩
ɥɶ˦jes˥˩
[ɥɶ˦jes˥˩] > [u̯jœˈdʒeːs]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<áì>

[u̯jœˈdʒeːs] > [gʷiˈʒeː]
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 272
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Sound Changes Game v2

Post by ɶʙ ɞʛ »

[gʷiˈʒeː] > [g͡bʉ'g͡de:]

New word:

<rødgrødmedfløde>

/ʁœð̠ɢ͡ʁœð̠mɪð̠flʏð̠/
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

New word:

<rødgrødmedfløde>

/ʁœð̠ɢ͡ʁœð̠mɪð̠flʏð̠/ > /ăʁœdˠʝʷːœvmɪdˠˈhlʏl/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<rødgrødmedfløde>

[ăʁœdˠʝʷːœvmɪdˠˈhlʏl] > [ˌʔəʁɛɟˌɟɛwmɪkˈɬɪl]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<rødgrødmedfløde>

[ˌʔəʁɛɟˌɟɛwmɪkˈɬɪl] > [ˌʔeqɐˌɟ͡ʝuwmɪkˈɬɪl]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<rødgrødmedfløde>

[ˌʔeqɐˌɟ͡ʝuwmɪkˈɬɪl] > [ˌŋeʔəˌd͡ʑuːmɨˈt͡ɬɪɫ]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<rødgrødmedfløde>

[ˌŋeʔəˌd͡ʑuːmɨˈt͡ɬɪɫ] > [ˌɲiəˌtʃʼuːmiˈɬːɪw]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<rødgrødmedfløde>

[ˌɲiəˌtʃʼuːmiˈɬːɪw] > [ɲiːˌt͡ʃʼaʊ̯β̃ixˈxyː]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<rødgrødmedfløde>

[ɲiːˌt͡ʃʼaʊ̯β̃ixˈxyː] > [ɲiːˌt͡sʼəyviqˈqyː]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<rødgrødmedfløde>

[ɲiːˌt͡sʼəyviqˈqyː] > [niˌt͡sʼøːvɪʔˈqyː]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<rødgrødmedfløde>

[niˌt͡sʼøːvɪʔˈqyː] > [lɪˌt͡sʼøːvəhˈʕøy]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 7582
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Sound Changes Game v2

Post by shimobaatar »

<ledzöövɛöö>

[lɪˌt͡sʼøːvəhˈʕøy] > [ˌled͡zøːv̤ˈʕøː]
dva_arla
cuneiform
cuneiform
Posts: 101
Joined: 25 Oct 2019 21:03
Location: Realm of Ideas

Re: Sound Changes Game v2

Post by dva_arla »

<łzüwzöj / ղզյուվզյոյ >

[ˌled͡zøːv̤ˈʕøː] > [ˌɫ̥zʏvzˈøj]
User avatar
jimydog000
sinic
sinic
Posts: 283
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australian Country

Re: Sound Changes Game v2

Post by jimydog000 »

<łzüwzöj / ղզյուվզյոյ >

[ˌɫ̥zʏvzˈøj] > [ˌɛɬzʏzʷːˈɥøj]
Post Reply