Cyrillisation game #2

A forum for game threads.
Birdlang
greek
greek
Posts: 580
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Cyrillisation game #2

Post by Birdlang »

/m n ŋ/ м н ӈ
/p b t d k g/ п б т д к г
/pʰ tʰ kʰ/ ԥ ҭ қ
/t͡s d͡z t͡ɕ d͡ʑ/ ц ҙ ч ӡ
/t͡sʰ t͡ɕʰ/ ҵ ҷ
/s z ɕ ʑ/ с з ш ж
/j x/ ј х
/r/ р
/t͡ɬ d͡ɮ c͡ʎ̝̊ ɟ͡ʎ̝/ ԉ ԡ ҹ ӂ
/t͡ɬʰ c͡ʎ̝̊ʰ/ ӆ ӵ
/l ɬ ʎ ʎ̝̊/ л ԓ љ ԕ
/ʈ͡ʪ̠ ɖ͡ʫ̠/ ѯ ӻ
/ʈ͡ʪ̠ʰ/ ӄ

/a e i o ø u y/ а е и о ө у ү
/aː eː iː oː øː uː yː/ я ё і ӧ ӫ ю ұ

Next
A natlang
/m n ɲ ŋ/
/p b t d k g ʔ/
/(f) (v) s (z) ʃ (x) h/
/ʧ ʤ/
/l j w/
/r/

/i u e o ə a/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 296
Joined: 15 Aug 2016 16:15
Location: Taqlarmakan
Contact:

Re: Cyrillisation game #2

Post by Void »

/m n ɲ ŋ/ м н њ ӈ
/p b t d k g ʔ/ п б т д к г ӏ
/(f) (v) s (z) ʃ (x) h/ (ф в) с (з) ш (х) ҳ
/ʧ ʤ/ ч џ
/l j w/ л й ў
/r/ р

/i u e o ə a/ и у э о ә а

Next:

/m̥ m n̥ n ŋ̥ ŋ/
/p pʰ pʼ t tʰ tʼ k kʰ tʼ q qʰ qʼ/
/ts tsʰ tsʼ tʃ tʃʰ tʃʼ/
/β ð s x ɣ h/
/w j l ɬ ɾ̥ ɾ/

/i iː u uː ə əː a aː/

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 299
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Cyrillisation game #2

Post by Vlürch »

(You meant /kʼ/ after /k kʰ/, right?)

/m̥ m n̥ n ŋ̥ ŋ/ <мь м дь д нь н>
/p pʰ pʼ t tʰ tʼ k kʰ kʼ q qʰ qʼ/ <п пь пъ т ть тъ к кь къ қ қь қъ>
/ts tsʰ tsʼ tʃ tʃʰ tʃʼ/ <ц ць цъ ч чь чъ>
/β ð s x ɣ h/ <б з с х г ҳ>
/w j l ɬ ɾ̥ ɾ/ <в й л ль рь р>

/i iː u uː ə əː a aː/ <и ѵи у ѵу о ѵо а ѵа>

Next:

/m n ɲ ŋ/
/p b t d k g/
/t͡s d͡z t͡ʂ d͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/
/s ʂ ɕ/
/ʋ ç j h/
/r ɬ l/
/t͡ɬ d͡ɮ/

/ɑ̀ æ̀ è ì ò ø̀ ù ỳ/
/ɑ́ ǽ é í ó ǿ ú ý/
/ɑ̀ː æ̀ː èː ìː òː ø̀ː ùː ỳː/
/ɑ́ː ǽː éː íː óː ǿː úː ýː/

User avatar
VaptuantaDoi
sinic
sinic
Posts: 253
Joined: 18 Nov 2019 07:35

Re: Cyrillisation game #2

Post by VaptuantaDoi »

/m n ɲ ŋ/ <м н њ ң>
/p b t d k g/ <п б т д к г>
/t͡s d͡z t͡ʂ d͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <ц ѕ ч џ ћ ђ>
/s ʂ ɕ/ <с ш с́>
/ʋ ç j h/ <в кх ј х>
/r ɬ l/ <р ԓ л>
/t͡ɬ d͡ɮ/ <тԓ дл>

/ɑ̀ æ̀ è ì ò ø̀ ù ỳ/ <а я э и о ё у ю>
/ɑ́ ǽ é í ó ǿ ú ý/ <а́ я́ э́ и́ о́ ё́ у́ ю́>
/ɑ̀ː æ̀ː èː ìː òː ø̀ː ùː ỳː/ <а̀ я̀ э̀ ѝ о̀ ё̀ у̀ ю̀>
/ɑ́ː ǽː éː íː óː ǿː úː ýː/ <а̄ я̄ э̄ ӣ о̄ ё̄ ӯ ю̄>Next:
This is for a Romance language spoken in Croatia.

/p b t d tɕ dʑ ʈʂ ɖʐ k g/
/m n ɲ/
/l ʎ/
/r j/
/f v s z ʃ ʐ/

Stressed vowels /i u o ɛ ɔ a/
Unstressed vowels /ɨ ə ɐ/

GoshDiggityDangit
cuneiform
cuneiform
Posts: 142
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan

Re: Cyrillisation game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/p b t d tɕ dʑ ʈʂ ɖʐ k g/ <П Б Т Д Ч Џ Ш Ӡ К Г>
/m n ɲ/ <М Н Њ>
/l ʎ/ <Л Љ>
/r j/ <Р J>
/f v s z ʃ ʐ/ <Ф В С З S Ж>

Stressed vowels /i u o ɛ ɔ a/ <И У O E Ө A>
Unstressed vowels /ɨ ə ɐ/ <Ѝ È À>
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Next, please...
An isolate language of the Kamchatka Peninsula.

/p pʰ t tʰ c cʰ cʷ cʰʷ k kʰ kʷ kʰʷ ʔ ʔʷ/
/m n/
/l/
/j w/
/f v s z x xʷ h hʷ/

/i iː u uː/
/ə əː/
/a aː/
Disregard anything said above; I know nothing.
Conworkshop: https://conworkshop.com/view_profile.php?m=S2821536908

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7314
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/p pʰ t tʰ c cʰ cʷ cʷʰ k kʰ kʷ kʷʰ ʔ ʔʷ/ <б п д т ж ч жў чў г к гў кў ӏ ӏў>
/m n/ <м н>
/l/ <л>
/j w/ <й ў>
/f v s z x xʷ h hʷ/ <ф в с з х хў һ һў>

/i iː u uː/ <и ии у уу>
/ə əː/ <е ее>
/a aː/ <а аа>

Некст:

/p b pʲ bʲ t d k g kʷ gʷ q qʷ/
/f v fʲ vʲ ð s z ʃ ʒ ħ ħʷ h/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/m mʲ n nʷ ɲ ŋ ŋʷ/
/l j ʎ w/
/ɽ/
/r rʲ/

/i iː ɨ~ʉ u uː/
/e eː ɘ~ɵ o oː/
/æː a ɒː/

/eʊ̯ oɪ̯/
/aɪ̯ aʊ̯/

User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 299
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Cyrillisation game #2

Post by Vlürch »

/p b pʲ bʲ t d k g kʷ gʷ q qʷ/ <п б пь бь т д к г къ гъ қ қъ>
/f v fʲ vʲ ð s z ʃ ʒ ħ ħʷ h/ <ф в фь вь ҙ с з ш ж ҳ ҳъ х>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <ц ӟ ч ӝ>
/m mʲ n nʷ ɲ ŋ ŋʷ/ <м мь н нъ нь ң ңъ>
/l j ʎ w/ <л й ль въ>
/ɽ/ <ԯ>
/r rʲ/ <р рь>

/i iː ɨ~ʉ u uː/ <и ии ү у уу>
/e eː ɘ~ɵ o oː/ <э ээ ө о оо>
/æː a ɒː/ <ә а аа>

/eʊ̯ oɪ̯/ <эў ой>
/aɪ̯ aʊ̯/ <ай аў>

Next:

/m n ŋ/
/m̥ʰ n̥ʰ ŋ̊ʰ/
/p~b t~d k~g ʔ/
/pʰ tʰ kʰ/
/ɓ ɗ ɠ/
/s/
/j ɦ/
/ɺ~l~ɹ/

/a˥˧ i˥˧ u˥˧/
/a˨˦ i˨˦ u˨˦/
/a˥˩˨ i˥˩˨ u˥˩˨/
/a˨˧˩ i˨˧˩ u˨˧˩/

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7314
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <м н ҥ>
/m̥ʰ n̥ʰ ŋ̊ʰ/ <мһ нһ ҥһ>
/p~b t~d k~g ʔ/ <п т к ӏ>
/pʰ tʰ kʰ/ <пһ тһ кһ>
/ɓ ɗ ɠ/ <б д ґ>
/s/ <с>
/j ɦ/ <ј г>
/ɺ~l~ɹ/ <л>

/a˥˧ i˥˧ u˥˧/ <а и у>
/a˨˦ i˨˦ u˨˦/ <ӑ й ў>
/a˥˩˨ i˥˩˨ u˥˩˨/ <аа ии уу>
/a˨˧˩ i˨˧˩ u˨˧˩/ <ӑӑ йй ўў>

Некст:

/p~b pʰ t~d tʰ k~g kʰ ʔ/
/ɸ θ s x h/
/t͡s~d͡z t͡sʰ/
/m mˀ n nˀ/
/l j w/
/r/

/i u/
/e o/
/ə/
/a/
Last edited by shimobaatar on 08 May 2020 03:19, edited 1 time in total.

GoshDiggityDangit
cuneiform
cuneiform
Posts: 142
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan

Re: Cyrillisation game #2

Post by GoshDiggityDangit »

/p~b pʰ t~d tʰ k~g kʰ ʔ/ <б п д т г к ӏ>
/ɸ θ s x h/ <ф ҫ с х һ>
/t͡s~d͡z t͡sʰ/ <ц ч>
/m mˀ n nˀ/ <м мӏ н нӏ>
/l j w/ <л j ү>
/r/ <р>

/i u/ <и у>
/e o/ <e o>
/ə/ <э>
/a/ <а>
—————————————————————————
Next, please...

/p b t d k ɡ/
/v s z h/
/m n ŋ/
/l w/
/r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/æ æː/
/a aː/
Disregard anything said above; I know nothing.
Conworkshop: https://conworkshop.com/view_profile.php?m=S2821536908

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7314
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/p b t d k ɡ/ <п б т д к г>
/v s z h/ <ф с з х>
/m n ŋ/ <м н ӈ>
/l w/ <л в>
/r/ <р>

/i iː u uː/ <и ии у уу>
/e eː o oː/ <е ее о оо>
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ <ё ёё ӧ ӧӧ>
/æ æː/ <ә әә>
/a aː/ <а аа>

Некст:

/p t k ʔ/
/ð s ʃ x h/
/t͡s t͡ʃ/
/m n ŋ/
/l j w/
/r/

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/
/e eː o oː/
/æ æː ɑ ɑː/

Birdlang
greek
greek
Posts: 580
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Cyrillisation game #2

Post by Birdlang »

/p t k ʔ/ п т к ъ
/ð s ʃ x h/ з с ш х һ
/t͡s t͡ʃ/ ц ч
/m n ŋ/ м н ӈ
/l j w/ л й ў
/r/ р

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/ и ии ү үү ы ыы у уу
/e eː o oː/ е ее о оо
/æ æː ɑ ɑː/ э ээ а аа

Некст
/m n ɲ ŋ/
/p b t d k g ʔ/
/β s z ɕ ʑ ɣ h~x/
/ʨ ʥ/
/l ʎ j~ʝ ɰ~w/
/ɽ/
/r/

/i iː yː u uː ʊ ʊː e eː øː o oː ɛ ɛː ɜː ɔ ɔː æː a aː/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7314
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <м н њ ӈ>
/p b t d k g ʔ/ <п б т д к г ӏ>
/β s z ɕ ʑ ɣ h~x/ <в с з ш ж ҕ х>
/ʨ ʥ/ <ч џ>
/l ʎ j~ʝ ɰ~w/ <л љ й ў>
/ɽ/ <р>
/r/ <рр>

/i iː yː u uː ʊ ʊː e eː øː o oː ɛ ɛː ɜː ɔ ɔː æː a aː/ <и ии ү уу ӱ ӱӱ е ее ө о оо ё ёё ӫ ӧ ӧӧ ә а аа>

Некст:

/b t d k q~ʁ ʔ/
/f θ s z ɬ ɕ ʑ ħ h/
/t͡ɕ d͡ʑ/
/m n/
/l j w/
/r/

/i iː u uː/
/e eː/
/a aː/

Birdlang
greek
greek
Posts: 580
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Cyrillisation game #2

Post by Birdlang »

/b t d k q~ʁ ʔ/ б т д к қ ь
/f θ s z ɬ ɕ ʑ ħ h/ ф ѳ с з ԡ ш ж ҳ х
/t͡ɕ d͡ʑ/ ч җ
/m n/ м н
/l j w/ л й в
/r/ р

/i iː u uː/ и і у ю
/e eː/ е є
/a aː/ а я

Некст:
/m n ɲ ŋ/
/p b t d c ɟ k g ʔ/
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ x h/
/ʦ ʣ ʧ ʤ ʨ ʥ/
/l ʎ ʟ/
/j w/
/r ʀ/
/ɬ ɮ ʎ̝̊/

/i ɨ u e ɘ o ɛ ɜ ɔ æ a ɒ/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7314
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <м н њ ӈ>
/p b t d c ɟ k g ʔ/ <п б т д ќ ѓ к г ӏ>
/f v s z ʃ ʒ ɕ ʑ x h/ <ф в с з ш ж щ җ х һ>
/ʦ ʣ ʧ ʤ ʨ ʥ/ <ц ѕ ч џ ћ ђ>
/l ʎ ʟ/ <л љ ԓ>
/j w/ <й ў>
/r ʀ/ <р ҏ>
/ɬ ɮ ʎ̝̊/ <ҫ ҙ ԉ>

/i ɨ u e ɘ o ɛ ɜ ɔ æ a ɒ/ <и ы у е ъ о э ь ѡ ѣ я а>

Некст:

/p t k kʷ/
/s h/
/t͡s/
/m n ŋ ŋʷ/
/l j w/

/i iː u uː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/ɑ ɑː/

/V ˈV/

Birdlang
greek
greek
Posts: 580
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Cyrillisation game #2

Post by Birdlang »

/p t k kʷ/ п т к кв
/s h/ с х
/t͡s/ ц
/m n ŋ ŋʷ/ м н ӈ ӈв
/l j w/ л й ў

/i iː u uː/ и ӣ у ӯ
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ е е̄ о о̄
/ɑ ɑː/ а а̄

/V ˈV/ а аь

Некст:
/p t c k/
/f s ç x/
/m n ɲ ŋ/
/ʋ l j ɰ/
/r/

/i ʉ e o a/
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7314
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/p t c k/ <п т ч к>
/f s ç x/ <ф с ш х>
/m n ɲ ŋ/ <м н њ ӈ>
/ʋ l j ɰ/ <в л ј г>
/r/ <р>

/i ʉ e o a/ <и у е о а>

Некст:

/p b t̪ d̪ t d ʈ ɖ c ɟ k g kʷ gʷ/
/ɸ s h/
/m n̪ n ɳ ɲ ŋ ŋʷ/
/l̪ l ɻ ɭ j ʎ ɰ w/
/ɽ͡r/

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/a aː/

Post Reply