Cyrillisation game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8345
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/p t tʲ k kʲ kʷ q/ <п т ть к кь къ ӄ>
/ɸ θ θʲ s sʲ ɬ ɬʲ x xʲ xʷ χ h/ <ф ҫ ҫь с сь ш шь х хь хъ ӽ һ>
/m n nʲ/ <м н нь>
/l lʲ r rʲ j w/ <л ль р рь ј в>

/ɪ ɪː ə əː ɑ ɑː u uː/ <и ии е ее а аа у уу>

Некст:

/p b t tʼ d k kʼ g/
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/
/t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ/
/m n ŋ/
/j w/
/ɽ/

/i u/
/e o/
/a/
Anonymous999
cuneiform
cuneiform
Posts: 192
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t tʼ d k kʼ g/ ⟨п б т ҭ д к қ г⟩
/f v θ ð s z ɕ ʑ x/ ⟨ф в ҫ ҙ с з ш ж х⟩
/t͡ɕ t͡ɕʼ d͡ʑ/ ⟨ч ҷ џ⟩
/m n ŋ/ ⟨м н ӈ⟩
/j w/ ⟨й ў⟩
/ɽ/ ⟨р⟩

/i u/ ⟨и у⟩
/e o/ ⟨е о⟩
/a/ ⟨а⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pː b t tː d k kː ɡ ʔ/
/t͡s tːs t̠͡ʃ t̠ːʃ d̠͡ʒ/
/f s sː z ʃ ʃː h/
/l j w/
/r/

/i ɯ u/
/e ɤ o/
/æ ä/
Not use /ʔ/ as ⟨q⟩, or /ɰ/ as ⟨g~ğ⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8345
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <м н ҥ>
/p pː b t tː d k kː ɡ ʔ/ <п пп б т тт д к кк г ӏ>
/t͡s tːs t̠͡ʃ t̠ːʃ d̠͡ʒ/ <ц тц ч тч ж>
/f s sː z ʃ ʃː h/ <ф с сс з ш шш х>
/l j w/ <л ј в>
/r/ <р>

/i ɯ u/ <і и у>
/e ɤ o/ <е ы о>
/æ ä/ <ә а>

Некст:

/p ᵐb t ⁿd ᵑg/
/s h/
/m n ŋ/
/ɹ j ɥ w/

/i y u/
/a/
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 136
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Cyrillisation game #2

Post by Titus Flavius »

/p ᵐb t ⁿd ᵑg/ п мб т нд ңк
/s h/ с г
/m n ŋ/ м н ң
/ɹ j ɥ w/ р й ҩ ў

/i y u/ и ү у
/a/ а
Некстъ:
/m̥ m n̪̊ n̪ n̥ n ɳ̊ ɳ ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/
/pʰ pʼ b̥ b t̪ʰ t̪ʼ d̪̊ d̪ tʰ tʼ d̥ d ʈʰ ʈʼ ɖ̊ ɖ ʈ͡ʂʰ ʈ͡ʂʼ ɖ͡ʐ̥ ɖ͡ʐ cʰ cʼ ɟ̊ ɟ c͡ɕʰ c͡ɕʼ ɟ͡ʑ̥ ɟ͡ʑ kʰ kʼ g̊ g/
/fʰ f̰ʰ fʼ f̰ʼ v̥ v̰̊ v v̰ θ θʰ θ̰ θ̰ʰ ð̥ ð̰̊ ð ð̰ sʰ s̰ʰ sʼ s̰ʼ z̥ z̰̊ z z̰ ʂʰ ʂ̰ʰ ʂʼ ʂ̰ʼ ʐ̥ ʐ̰̊ ʐ ʐ̰ çʰ ç̰ʰ çʼ ç̰ʼ ʝ̊ ʝ̰̊ ʝ ʝ̰ ɕʰ ɕ̰ʰ ɕʼ ɕ̰ʼ ʑ̥ ʑ̰̊ ʑ ʑ̰ xʰ χ̰ʰ xʼ χ̰ʼ ɣ̊ ʁ̰̊ ɣ ʁ̰ h h̰ ħ ħ̰/
/ʋ̥ ʋ̰̊ ʋ ʋ̰ ɬ̪ ɬ̪̰ l̪ l̪̰ ɬ ɬ̰ l l̰ ɭ̊ ɭ̰̊ ɭ ɭ̰ ʎ̥ ʎ̰̊ ʎ ʎ̰ ɰ̊ ɰ̰̊ ɰ ɰ̰ ʔ̰̞ ʕ ʕ̰/
/i y ʉ ɯ ɪ ʏ ʉ̞ ω e ø ɵ ɤ ɛ œ ɞ ʌ æ ɐ ɑ/
The creaky voice is also realized on vowels.
ω - near-close near-back unrounded vowel.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8345
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m̥ m n̪̊ n̪ n̥ n ɳ̊ ɳ ɲ̊ ɲ ŋ̊ ŋ/ <мһ м ннһ нн нһ н рнһ рн њһ њ ҥһ ҥ>
/pʰ pʼ b̥ b t̪ʰ t̪ʼ d̪̊ d̪ tʰ tʼ d̥ d ʈʰ ʈʼ ɖ̊ ɖ ʈ͡ʂʰ ʈ͡ʂʼ ɖ͡ʐ̥ ɖ͡ʐ cʰ cʼ ɟ̊ ɟ c͡ɕʰ c͡ɕʼ ɟ͡ʑ̥ ɟ͡ʑ kʰ kʼ g̊ g/ <п пӏ бһ б тт ттӏ ддһ дд т тӏ дһ д рт ртӏ рдһ рд ч чӏ џһ џ ќ ќӏ ѓһ ѓ ћ ћӏ ђһ ђ к кӏ гһ г>
/fʰ f̰ʰ fʼ f̰ʼ v̥ v̰̊ v v̰ θ θʰ θ̰ θ̰ʰ ð̥ ð̰̊ ð ð̰ sʰ s̰ʰ sʼ s̰ʼ z̥ z̰̊ z z̰ ʂʰ ʂ̰ʰ ʂʼ ʂ̰ʼ ʐ̥ ʐ̰̊ ʐ ʐ̰ çʰ ç̰ʰ çʼ ç̰ʼ ʝ̊ ʝ̰̊ ʝ ʝ̰ ɕʰ ɕ̰ʰ ɕʼ ɕ̰ʼ ʑ̥ ʑ̰̊ ʑ ʑ̰ xʰ χ̰ʰ xʼ χ̰ʼ ɣ̊ ʁ̰̊ ɣ ʁ̰ h h̰ ħ ħ̰/ <ф фъ фӏ фӏъ вһ вһъ в въ ҫ ҫһ ҫъ ҫһъ ҙһ ҙһъ ҙ ҙъ с съ сӏ сӏъ зһ зһъ з зъ ш шъ шӏ шӏъ жһ жһъ ж жъ хь хьъ хьӏ хьӏъ јһ јһъ ј јъ щ щъ щӏ щӏъ зжһ зжһъ зж зжъ х хъ хӏ хӏъ ҕһ ҕһъ ҕ ҕъ һ һъ ҳ ҳъ>
/ʋ̥ ʋ̰̊ ʋ ʋ̰ ɬ̪ ɬ̪̰ l̪ l̪̰ ɬ ɬ̰ l l̰ ɭ̊ ɭ̰̊ ɭ ɭ̰ ʎ̥ ʎ̰̊ ʎ ʎ̰ ɰ̊ ɰ̰̊ ɰ ɰ̰ ʔ̰̞ ʕ ʕ̰/ <ўһ ўһъ ў ўъ ллһ ллһъ лл ллъ лһ лһъ л лъ рлһ рлһъ рл рлъ љһ љһъ љ љъ ғһ ғһъ ғ ғъ ӏъ ӷ ӷъ>

/i y ʉ ɯ ɪ ʏ ʉ̞ ω e ø ɵ ɤ ɛ œ ɞ ʌ æ ɐ ɑ/ <і ӱ у ы и ү ұ ѵ е ӧ о ә э ӫ ө ѡ ѣ ӕ а>

Некст:

/p t c k k͡p/
/s h/
/m n ɲ ŋ/
/l j w/

/i u/
/ɛ ɔ/
/a/
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 136
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Cyrillisation game #2

Post by Titus Flavius »

/p t c k k͡p/ п т ќ к кп
/s h/ с х
/m n ɲ ŋ/ м н њ ҥ
/l j w/ л ј в

/i u/ и у
/ɛ ɔ/ е о
/a/ а
Некст:
/pʼ ɓ ɸ β tʼ ɗ θ ð tsʼ ɗz s z cʼ ʄ ç ʝ cɕʼ ʄʑ ɕ ʑ kʼ ɠ x ɣ qʼ ʛ χ ʁ ʡ ʢ̯ ʢ ʜ ʕ ħ ʔ h ɦ ʔ̞̰/
/N/ (assimilates to following consonants in place and voicing)
/æ ɑ i ɯ ʎ̩ ʟ̩/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8345
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/pʼ ɓ ɸ β tʼ ɗ θ ð tsʼ ɗz s z cʼ ʄ ç ʝ cɕʼ ʄʑ ɕ ʑ kʼ ɠ x ɣ qʼ ʛ χ ʁ ʡ ʢ̯ ʢ ʜ ʕ ħ ʔ h ɦ ʔ̞̰/ <п б ф в т д ҫ ҙ ц ѕ с з ќ ѓ щ ј ћ ђ ш ж к г х ғ ӄ ґ ӽ ҕ қ ӷ ӻ ҳ р ҁ ӏ һ ԧ ъ>
/N/ <н>

/æ ɑ i ɯ ʎ̩ ʟ̩/ <е а и у љ л>

Некст:

/p t c k q/
/f s h/
/t͡s k͡x q͡χ/
/m n ŋ ɴ/
/l j/
/r/

/i ɨ u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
Post Reply