Cyrillisation game #2

A forum for game threads.
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Cyrillisation game #2

Post by Birdlang »

/p b t d k g/ п б т д к г
/f v s z ʃ ʒ ç~x ʝ~ɣ h/ ф в с з ш ж х ҋ һ
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ ц ҙ ч ж
/m n ɲ~ŋ/ м н ӊ
/l j w/ л й ў
/r/ р

/i iː u uː/ и ӣ у ӯ
/e eː o oː/ э э̄ о о̄
/a aː/ а а̄
+ /j/ for all
і і̄ ю ю̄ е е̄ ё ё̄ я я̄

Некст
Birdish (Modern Standard), my main Conlang.
Consonants
/m n ɲ ŋ/
/p b t d k g ʔ/
/β s z ɮ ɕ ʑ x~h ɣ/
/ʨ ʥ/
/l ʎ j ɰ~w/
/ɽ/
/r/

Consonant allophones
/t d s z n l r/ —> /i ɽ/ = /ʧ ʤ ʃ ʒ ɲ ʎ ʒ/
Any other consonants next to /i/ or /j/ become palatized.
/ɽ/ after any other consonants or in between two vowels becomes /ɭ~ɻ/.
/ɽ/ at the end of a word becomes /ɺ̢/ (retroflex lateral rhotic coarticulated approximant so /ɻ͡ɭ/ I’m using the symbol for).
/ɽ/ before alveolar consonants changes them to retroflex (Including the trill) and lengthens the preceding vowel.
/l/ at the end of a word becomes /ɺ/ (actually the lateral tap this time).
Nasals assimilate to place of consonants,

Vowels
/i y ɯ u ʊ e ø o ə ɛ ɔ æ a(ː)/
Vowels can be long or short. /ə/ is always short. /y ɯ ø æ a/ are long only when primarily stressed.
/ə/ is the short equivalent of /a/ and can never be long.
Vowels can be nasal as well.
Try the best. It’s pretty cool! I already have a romanized script for it (the 2 native ones are a South Indian influenced abugida and a Deseret inspired alphabet with uppercase and lowercase letters).
User avatar
All4Ɇn
mayan
mayan
Posts: 1717
Joined: 01 Mar 2014 07:19

Re: Cyrillisation game #2

Post by All4Ɇn »

/m n ɲ ŋ/ <м н њ ҥ>
/p b t d k g ʔ/ <п б т д к г ъ>
/β s z ɮ ɕ ʑ x~h ɣ/ <в с з ш щ ж х ғ>
/ʨ ʥ/ <ч џ>
/l ʎ j ɰ~w/ <л љ ј~й ў>
/ɽ~ɭ~ɻ~ɺ̢/ <рь>
/r~ʒ/ <р>
<ј> is used before a vowel, <й> is used after one

/i y ɯ u/ <и ю ы ү>
/ʊ/ <у>
/e ø o/ <е ө о>
/ɛ ɔ/ <э о̀>
/æ a~ə/ <я а>

/ã/ <аң>

Vowel length is typically marked by adding an acute accent on the consonant. /ɔː/ however is instead marked it as <о̌>

Некст (Hungarian):
/m n ɲ ŋ/
/p b t d c ɟ k ɡ/
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/
/f v s z ʃ ʒ h~ɦ~x~∅/
/r l j/
-All consonants can be geminated
-A large number of assimilations occur, most notably /nj ɲj tj dj cj ɟj/ are pronounced as /ɲː ɲː cː ɟː cː ɟː/ and /lj/ may be pronounced as /ʎː/ but is now far more commonly pronounced as /jː/

/i iː y yː u uː/
/ɛ eː ø øː o oː/
/ɒ aː/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ ŋ/ <м н њ ҥ>
/p b t d c ɟ k ɡ/ <п б т д ќ ѓ к г>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <ц ѕ ч џ>
/f v s z ʃ ʒ h~ɦ~x~∅/ <ф в с з ш ж х>
/r l j/ <р л ј>

/Cː/ <CC>

/i iː y yː u uː/ <и ии ү үү у уу>
/ɛ eː ø øː o oː/ <е ее ө өө о оо>
/ɒ aː/ <а аа>

/VV/ <V-V>

/ˈmindɛn ˈɛmbɛri ˈleːɲ ˈsɒbɒdon ˈsylɛtik ˈeːʃ ˈɛɟɛnløː ˈmeːltoːʃaːgɒ ˈeːʃ ˈjogɒ ˈvɒn || ˈɒz ˈɛmbɛrɛk | ˈeːsːɛl ˈeːʃ ˈlɛlkiiʃmɛrɛtːɛl ˈbiːrvaːn | ˈɛɟmaːʃːɒl ˈsɛmbɛn ˈtɛʃtveːri ˈsɛlːɛmbɛn ˈkɛlː ˈhoɟ ˈviʃɛltɛʃːɛnɛk/

<Минден ембери леењ сабадон сүлетик ееш еѓенлөө меелтоошаага ееш јога ван. Аз емберек, еессел ееш лелки-ишмереттел биирваан, еѓмаашшал сембен тештвеери селлембен келл хоѓ вишелтешшенек.>

(I found Article 1 of the UDHR in Hungarian on Omniglot, and looked for IPA transcriptions of each word on Wiktionary.)

Некст:

/p b t d c ɟ k g k͡p g͡b/
/ɸ β s z h/
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ/
/m n ɲ ŋ ŋ͡m/
/ɹ l ɫ j ʎ ɰ w/
/r/

/i u/
/e ø ɤ o/
/æ/
/a/
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Cyrillisation game #2

Post by jimydog000 »

/p b t d c ɟ k g k͡p g͡b/<п б т д к г кп гп
/ɸ β s z h/<ф в с з x>
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ/<ц дц дл>
/m n ɲ ŋ ŋ͡m/<м н нь ң ӈ>
/ɹ l ɫ j ʎ ɰ w/<р́ л л́ ль ӳ ў>
/r/<р>

/i u/<и у>
/e ø ɤ o/<е о>
/æ/<ә>
/a/<а>

Некст:
/p t c k ʔ/
/b d g/
/m n ɲ ŋ/
/r/
/l ʎ/
/w ɻ j/

/i ɨ ɯ/
/ɛ ɜ/
/ɐ/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/p t c k ʔ/ <п т ќ к ӏ>
/b d g/ <б д г>
/m n ɲ ŋ/ <м н њ ӈ>
/r/ <р>
/l ʎ/ <л љ>
/w ɻ j/ <в з ј>

/i ɨ ɯ/ <и ы у>
/ɛ ɜ/ <е о>
/ɐ/ <а>

Некст:

/p b t d k g/
/ɸ β s z x ɣ h/
/m n ŋ/
/l ɫ j ʎ w/
/r/

/i iː u uː/
/ɪ ʊ/
/e eː o oː/
/ɛ ɔ/
/æ æː/
/a aː/
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 424
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Cyrillisation game #2

Post by Vlürch »

/p b t d k g/ <п б т д к г>
/ɸ β s z x ɣ h/ <ф в с з ӽ ҕ х>
/m n ŋ/ <м н ԣ>
/l ɫ j ʎ w/ <л ԡ й ј в̧>
/r/ <р>

/i iː u uː/ <и ии у уу>
/ɪ ʊ/ <иъ уъ>
/e eː o oː/ <э ээ о оо>
/ɛ ɔ/ <эъ оъ>
/æ æː/ <ә әә>
/a aː/ <а аа>

Next:

/m n/
/p b t d k g/
/pʰː tʰː kʰː/
/t͡s d͡z/
/t͡sʰː/
/s/
/sʰː/
/ɸ ʋ ð j x/
/ɾ l/

/ɑ ɛ ɯ ɔ œ ʊ ɵ/
/ʲæ ʲe ʲi ʲo ʲø ʲu ʲy/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n/ <м н>
/p b t d k g/ <п б т д к г>
/pʰː tʰː kʰː/ <пп тт кк>
/t͡s d͡z/ <ц ѕ>
/t͡sʰː/ <цц>
/s/ <с>
/sʰː/ <сс>
/ɸ ʋ ð j x/ <ф в з ј х>
/ɾ l/ <р л>

/ɑ ɛ ɯ ɔ œ ʊ ɵ/ <а э ы о ө у ү>
/ʲæ ʲe ʲi ʲo ʲø ʲu ʲy/ <я е и ё ӧ ю ӱ>

Некст:

/p t k/
/ɸ θ s x h/
/t͡s/
/m n/
/l j w/
/r ʀ/

/i u/
/e o/
/ə/
/æ/
/a/
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Cyrillisation game #2

Post by jimydog000 »

/p t k/<п т к>
/ɸ θ s x h/<ф ћ с ӽ х>
/t͡s/<ц>
/m n/<м н>
/l j w/<л й в>
/r ʀ/<р ԗ>

/i u/<и у>
/e o/<е о>
/ə/<ӛ>
/æ/<ӕ>
/a/<a>

Next:

/m n ŋ/
/mː nː ŋː/
/p pʼ b t tʼ d k kʼ g q qʼ ɢ/
/s z/
/β̞ l j/

/i u/
/e ẽ o õ/
/a ã/
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 424
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Cyrillisation game #2

Post by Vlürch »

/m n ŋ/ <м н ң>
/mː nː ŋː/ <мъ нъ ңъ>
/p pʼ b t tʼ d k kʼ g q qʼ ɢ/ <п пъ б т тъ д к къ г қ қъ ӷ>
/s z/ <с з>
/β̞ l j/ <в л й>

/i u/ <і-и у>
/e ẽ o õ/ <э-е эњ-ењ о оњ>
/a ã/ <а ањ>

/i e ẽ/ are <і э эњ> word-initially, <и е ењ> elsewhere
/ja je ji jo ju/ are <я є ї ё ю>
/jã jẽ jõ/ are <яњ єњ ёњ>

Next:

/m n/
/p b t d k ʔ/
/ɓ̥ ɓ ɗ̥ ɗ/
/pʰ tʰ ʔʰ/
/s z/
/j h/
/r/

/a i u/
/ḁː i̥ː u̥ː/
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <м н ӈ>
/mː nː ŋː/ <мб нд ӈг>
/p pʼ b t tʼ d k kʼ g q qʼ ɢ/ <п пӏ б т тӏ д к кӏ г ҟ ҟӏ ғ>
/s z/ <с з>
/β̞ l j/ <в л ј>

/i u/ <и у>
/e ẽ o õ/ <е ѩ о ѫ>
/a ã/ <а ѧ>

/m n/ <м н>
/p b t d k ʔ/ <п б т д к ӏ>
/ɓ̥ ɓ ɗ̥ ɗ/ <пъ бъ тъ дъ>
/pʰ tʰ ʔʰ/ <пһ тһ ӏһ>
/s z/ <с з>
/j h/ <ј г>
/r/ <р>

/a i u/ <а и у>
/ḁː i̥ː u̥ː/ <ах их ух>

Некст:

/p pʰ t tʰ k kʰ kʷ kʷʰ/
/f s ʃ h/
/t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/
/m n ɲ/
/l j ʎ w/
/r rʲ/

/i ɨ u/
/e o/
/æ/
/a/
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 453
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Cyrillisation game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/ <п 6 ᴛь дь ᴛъ дъ ᴋь ґь ᴋъ ґъ>
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ <ɸ ʙ cь ɜь cъ ɜъ x г>
/m n ɳ ɲ ŋ/ <ᴍ ʜь ʜъ ҥь ҥъ>
/l j w/ <л ь~й y̆>
/r/ <p>

/i iː y yː ɯ ɯː u uː/ <и~i и́~í ұ~ү ұ́~ү́ ъı~ьı ъ́ı~ь́ı y~ю ý~ю́>
/e eː o oː/ <ɛ~e ɛ́~é o~ë ó~ë́>
/a aː/ <a~я á~я́>

<ьи ьұ ьъı ьy ьɛ ьo ьa> are replaced with <i ү ьı ю e ë я>.
<ъi ъү ъьı ъю ъe ъë ъя> are replaced with <и ұ ъı y ɛ o a>.
e.g. /ɳu/ <ʜъy>, /nu/ <ʜю>, /ɳju/ <ʜy>, /nju/ <ʜью>.
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 248
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

Next:
/m n/
/p b t d k ɡ/
/tʃ dʒ/
/f s z ʃ ʒ x~h ɣ~ɰ/
/ʋ~w l j/
/ɾ~r/

/i y ɨ~ɯ u/
/e~ɛ ø~œ o/
/a~ɑ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

Thanks for helping the game continue.

/m n/ <м н>
/p b t d k ɡ/ <п б т д к г>
/tʃ dʒ/ <ч џ>
/f s z ʃ ʒ x~h ɣ~ɰ/ <ф с з ш ж х ҕ>
/ʋ~w l j/ <в л ј>
/ɾ~r/ <р>

/i y ɨ~ɯ u/ <и ү ы у>
/e~ɛ ø~œ o/ <е ө о>
/a~ɑ/ <а>

Некст:

/p pʰ t tʰ k kʰ kʷ kʷʰ/
/f s ʃ h/
/t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/
/m n ɲ/
/l j ʎ w/
/r rʲ/

/i ɨ u/
/e o/
/æ/
/a/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3935
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Cyrillisation game #2

Post by qwed117 »

/p pʰ t tʰ k kʰ kʷ kʷʰ/ <п пг т тг к кг қ қг>
/f s ʃ h/ <ф с ш г>
/t͡s t͡sʰ t͡ʃ t͡ʃʰ/ <ц цг ч чг>
/m n ɲ/ <м н нь>
/l j ʎ w/ <л й ль>
/r rʲ/<р рь>

/i ɨ u/ <и ы у~оу*> * <оу> only used etymologically with raised /o/
/e o/ <е о>
/æ/ <э>
/a/ <а>

Некст:

/m n/
/p p̼ b ̼ t d k g ʔ/
/θ~t͡s~s s z ʃ ʒ x/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/r l j w/

/i ɨ ʊ u/
/e ɛ ə ɤ o/
/a ɑ/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

I'm assuming /p̼ b̼/ are intended to be linguolabial (either /t̼ d̼/ or /p̺ b̺/).

/m n/ <м н>
/p t̼ d̼ t d k g ʔ/ <п пт б т д к г ӏ>
/θ~t͡s~s s z ʃ ʒ x/ <ц с з ш ж х>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ч џ>
/r l j w/ <р л ј в>

/i ɨ ʊ u/ <и ь ъ у>
/e ɛ ə ɤ o/ <е э ӕ ы о>
/a ɑ/ <ә а>

Некст:

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/
/s ʂ h/
/m n ŋ/
/ʋ l j/
/ɽ͡r/

/i iː u uː/
/e eː o oː/
/ɛ ɛː ɔ ɔː/
/a aː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 248
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

/p pʰ b bʱ t tʰ d dʱ k kʰ g gʱ/ п пһ б бһ т тһ д дһ к кһ г гһ
/s ʂ h/ с ш х
/m n ŋ/ м н ҥ
/ʋ l j/ в/ў* л ј/й*
/ɽ͡r/ р

*) as semivowel after consonant

/i iː u uː/ и ӣ у ӯ
/e eː o oː/ е ē о о̄
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ ай āй аў āў
/a aː/ а ā

Next:
/m mʲ n̪ ɲ̟/
/p pʲ b bʲ t̪ t̪ʲ d̪ d̪ʲ k c̟ ɡ ɟ˖/
/t̪s̪ t̪s̪ʲ d̪z̪ d̪z̪ʲ tʂ tɕ dʐ dʑ/
/f fʲ s̪ s̪ʲ z̪ z̪ʲ ʂ ɕ ʐ ʑ x ç ɣ ʝ/
/ʋ ɫ̪ ʎ̟ j/
/ɾ̪ ɾ̪ʲ/

/i u/
/ɛ ɔ/
/ɑ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m mʲ n̪ ɲ̟/ <м~мъ м~мь н~нъ н~нь>
/p pʲ b bʲ t̪ t̪ʲ d̪ d̪ʲ k c̟ ɡ ɟ˖/ <п~пъ п~пь б~бъ б~бь т~тъ т~ть д~дъ д~дь к~къ к~кь г~гъ г~гь>
/t̪s̪ t̪s̪ʲ d̪z̪ d̪z̪ʲ tʂ tɕ dʐ dʑ/ <ц~цъ ц~ць ѕ~ѕъ ѕ~ѕь ч~чъ ч~чь џ~џъ џ~џь>
/f fʲ s̪ s̪ʲ z̪ z̪ʲ ʂ ɕ ʐ ʑ x ç ɣ ʝ/ <ф~фъ ф~фь с~съ с~сь з~зъ з~зь ш~шъ ш~шь ж~жъ ж~жь х~хъ х~хь ҕ~ҕъ ҕ~ҕь>
/ʋ ɫ̪ ʎ̟ j/ <в л~лъ л~ль ј>
/ɾ̪ ɾ̪ʲ/ <р~ръ р~рь>

/i u/ <и~і у~ю>
/ɛ ɔ/ <е~є o~ё>
/ɑ/ <а~я>

Spoiler:
  • /i u ɛ ɔ ɑ/ are written as <и у е o а> following /m n̪ p b t̪ d̪ k g t̪s̪ d̪z̪ tʂ dʐ f s̪ z̪ ʂ ʐ x ɣ ʋ ɫ̪ ɾ̪/
  • /i u ɛ ɔ ɑ/ are written as <і ю є ё я> following /mʲ ɲ̟ pʲ bʲ t̪ʲ d̪ʲ c̟ ɟ˖ t̪s̪ʲ d̪z̪ʲ tɕ dʑ fʲ s̪ʲ z̪ʲ ɕ ʑ ç ʝ ʎ̟ j ɾ̪ʲ/
  • /m n̪ p b t̪ d̪ k g t̪s̪ d̪z̪ tʂ dʐ f s̪ z̪ ʂ ʐ x ɣ ɫ̪ ɾ̪/ are written as <мъ нъ пъ бъ тъ дъ къ гъ цъ ѕъ чъ џъ фъ съ зъ шъ жъ хъ ҕъ лъ ръ> when not preceding a vowel
  • /mʲ ɲ̟ pʲ bʲ t̪ʲ d̪ʲ c̟ ɟ˖ t̪s̪ʲ d̪z̪ʲ tɕ dʑ fʲ s̪ʲ z̪ʲ ɕ ʑ ç ʝ ʎ̟ ɾ̪ʲ/ are written as <мь нь пь бь ть дь кь гь ць ѕь чь џь фь сь зь шь жь хь ҕь ль рь> when not preceding a vowel

Некст:

/p t k/
/s ʃ ɕ x/
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/
/m n ŋ/
/l ɻ j w/

/i u/
/e o/
/a ɑ/
jimydog000
greek
greek
Posts: 502
Joined: 19 Mar 2016 04:14
Location: Australia

Re: Cyrillisation game #2

Post by jimydog000 »

Shit

/p t k/<п т к><p t k>
/s ʃ ɕ x/<с ш ш̈ x><s ç x h>
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/<ц ч ӵ><ts ch tx>
/m n ŋ/<m n ŋ><m n ǹ>
/l ɻ j w/<л р ј в><l r y w>

/i u/<и у><i u>
/e o/<е о><e o>
/a ɑ/<a ө><a à>

Next:

/m n ŋ/
/pʰ p tʰ t t͡sʰ t͡s kʰ k/
/fʰ f sʰ s xʰ x/
/r j w/

/i u/
/ɐ/
Last edited by jimydog000 on 01 Apr 2021 14:54, edited 1 time in total.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <м н ӈ>
/pʰ p tʰ t t͡sʰ t͡s kʰ k/ <п б т д ц ѕ к г>
/fʰ f sʰ s xʰ x/ <ф в с з х ҕ>
/r j w/ <р й ў>

/i u/ <и у>
/ɐ/ <а>

Некст:

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/
/f θ s z ʃ ʒ x/
/m n ɲ/
/l ʎ j w/
/r rʲ/

/i y u/
/e o/
/ə/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 248
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d ʈ ɖ c ɟ k g/ ⟨п б т д ꚍ ꚁ ќ ѓ к г⟩
/f θ s z ʃ ʒ x/ ⟨ф ѳ с з ш ж х⟩
/m n ɲ/ ⟨м н ԩ⟩
/l ʎ j w/ ⟨л ԓ ј в⟩
/r rʲ/ ⟨р ҏ⟩

/i y u/ ⟨и ү у⟩
/e o/ ⟨е о⟩
/ə/ ⟨э⟩
/a/ ⟨а⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ/
/ts tsʰ dz/
/s z ɦ/
/l j w/
/r/

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/æ a/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
Post Reply