Cyrillisation game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <м н ҥ>
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ/ <п пһ б т тһ д к кһ г>
/ts tsʰ dz/ <ц цһ ѕ>
/s z ɦ/ <с з һ>
/l j w/ <л ј в>
/r/ <р>

/i y ɯ u/ <і ү и у>
/e ø ɤ o/ <е ө ы о>
/æ a/ <ә а>

Некст:

/p b t d k g/
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n/
/l j w/
/r/

/i y ɨ u/
/e ø o/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 248
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g/ ⟨п б т д к ґ⟩
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/ ⟨ф в с з ш ж х г⟩
/t͡ʃ d͡ʒ/ ⟨ч ӂ⟩
/m n/ ⟨м н⟩
/l j w/ ⟨л й ў⟩
/r/ ⟨р⟩

/i y ɨ u/ ⟨и ү і у⟩
/e ø o/ ⟨е ө о⟩
/a/ ⟨а⟩

Next:
/m n (ɲ)/
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ (k̟) (k̟ʰ) (ɡ˖) k kʰ ɡ/
/(tɕ) (dʑ)/
/β ð s z (ɕ) (ʑ) (ɣ˖) ɣ ɦ/
/l j (ʎ) w/
/ɾ̠̊ ɾ̠/

/i iː ɯ ɯː u uː/
/e o/
/ɛː ɑ ɑː ɔː/
/ɯj/
/ej ew oj/
/ɛj ɑj ɑw ɔj/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n (ɲ)/ <м н (њ)>
/p pʰ b t̪ t̪ʰ d̪ (k̟) (k̟ʰ) (ɡ˖) k kʰ ɡ/ <п пһ б т тһ д (ќ) (ќһ) (ѓ) к кһ г>
/(tɕ) (dʑ)/ <(ћ) (ђ)>
/β ð s z (ɕ) (ʑ) (ɣ˖) ɣ ɦ/ <в ҙ с з (ш) (ж) (ј) ҕ һ>
/l j (ʎ) w/ <л й (љ) ў>
/ɾ̠̊ ɾ̠/ <рһ р>

/i iː ɯ ɯː u uː/ <и ии ы ыы у уу>
/e o/ <е о>
/ɛː ɑ ɑː ɔː/ <ее а аа оо>

/ɯj/ <ый>
/ej ew oj/ <ей еў ой>
/ɛj ɑj ɑw ɔj/ <еей ай аў оой>

Некст:

/p b t d k g ʔ/
/f v s z ʃ ʒ ɕ~ç ʑ~ʝ h/
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/
/m n ŋ/
/l j ʎ w/
/ɽ/
/r~ʀ/

/i iː yː u uː/
/e eː øː o oː/
/a aː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 248
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

/p b t d k g ʔ/ ⟨п б т д к г ӏ⟩
/f v s z ʃ ʒ ɕ~ç ʑ~ʝ h/ ⟨ф в с з ш ж ҫ ҙ х⟩
/t͡s t͡ʃ t͡ɕ/ ⟨ц ч ҷ⟩
/m n ŋ/ ⟨м н ң⟩
/l j ʎ w/ ⟨л ј ԯ ԝ⟩
/ɽ/ ⟨ԁ⟩
/r~ʀ/ ⟨р⟩

/i iː yː u uː/ ⟨і и ү у ұ⟩
/e eː øː o oː/ ⟨є е э о ө⟩
/a aː/ ⟨ә а⟩

Next:
/m n ŋ/
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ kʷ/
/ts tʃ dʒ/
/f v θ s ɬ z ʃ x ɣ h/
/ɹ l j ʍ w/
/ɾ/
/r/

/i ɪ ʊ u/
/ɛ ɔ/
/a ɐ/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <м н ӈ>
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ kʷ/ <п пһ б т тһ д к кһ г кў>
/ts tʃ dʒ/ <ц ч џ>
/f v θ s ɬ z ʃ x ɣ h/ <ф в ҫ с ӆ з ш х ҕ һ>
/ɹ l j ʍ w/ <ж л й ўһ ў>
/ɾ/ <р>
/r/ <рр>

/i ɪ ʊ u/ <и ь ъ у>
/ɛ ɔ/ <е о>
/a ɐ/ <а ӑ>

Некст:

/p b t d tˤ dˤ k g kʷ gʷ ʔ/
/f v s z sˤ zˤ ʃ ʒ x ɣ xʷ ɣʷ h/
/t͡ʃ d͡ʒ/
/m n nˤ ŋ ŋʷ/
/ʋ~w l lˤ j/
/r rˤ/

/i ĩ u ũ/
/e ẽ o õ/
/ɔ ɔ̃/
/a ã/
User avatar
Vlürch
sinic
sinic
Posts: 424
Joined: 09 Mar 2016 21:19
Location: Finland
Contact:

Re: Cyrillisation game #2

Post by Vlürch »

/p b t d tˤ dˤ k g kʷ gʷ ʔ/ <п б т д тӑ дӑ к ҝ кў ҝў ъ>
/f v s z sˤ zˤ ʃ ʒ x ɣ xʷ ɣʷ h/ <ф в с з сӑ зӑ ш ж х г хў гў һ>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ч ҹ>
/m n nˤ ŋ ŋʷ/ <м н нӑ ң ңў>
/ʋ~w l lˤ j/ <в л лӑ й>
/r rˤ/ <р рӑ>

/i ĩ u ũ/ <и иӎ у уӎ>
/e ẽ o õ/ <э эӎ ө өӎ>
/ɔ ɔ̃/ <о оӎ>
/a ã/ <а аӎ>

[ji jĩ ju jũ] <і іӎ ю юӎ>
[je jẽ jo jõ] <е еӎ ё ёӎ>
[jɔ jɔ̃] <я̈ я̈ӎ>
[ja jã] <я яӎ>

Next:

/m n ŋ/
/p t̪ ʈ k/
/pʼ tʼ kʼ/
/t̪͡s̪ ʈ͡ʂ/
/t͡sʼ/
/s̪ ʂ/
/j w x/
/l̪ ɻ/

/á é í ó ú/
/à è ì ò ù/
/áː éː íː óː úː/
/àː èː ìː òː ùː/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 248
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

/m n ŋ/ ⟨м н ң⟩
/p t̪ ʈ k/ ⟨б д ԁ г⟩
/pʼ tʼ kʼ/ ⟨п т к⟩
/t̪͡s̪ ʈ͡ʂ/ ⟨з ж⟩
/t͡sʼ/ ⟨ц⟩
/s̪ ʂ/ ⟨с ш⟩
/j w x/ ⟨ј в х⟩
/l̪ ɻ/ ⟨л р⟩

/á é í ó ú/ ⟨а е и о у⟩
/à è ì ò ù/ ⟨ӑ ӗ й ŏ ў⟩
/áː éː íː óː úː/ ⟨ā ē ӣ ō ӯ⟩
/àː èː ìː òː ùː/ ⟨ӓ ё ӥ ӧ ӱ⟩

Next:
/m mʲ n ɲ/
/p b pʲ bʲ t d c ɟ k ɡ/
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ ȶ͡ɕ ȡ͡ʑ/
/f v fʲ vʲ s z ʃ ʒ ɕ xʲ ɣʲ x ɣ ɦ/
/l j ʎ w/
/r rʲ/

/i ji ɨ u ju/
/e je o jo/
/ɛ ʌ/
/a ja/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m mʲ n ɲ/ <м~мъ м~мь н~нъ н~нь>
/p b pʲ bʲ t d c ɟ k ɡ/ <п~пъ б~бъ п~пь б~бь т~тъ д~дъ т~к~ть~кь д~г~дь~гь к~къ г~гъ>
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ ȶ͡ɕ ȡ͡ʑ/ <ц~цъ ѕ~ѕъ ч~чъ џ~џъ ц~ч~ць~чь ѕ~џ~ѕь~џь>
/f v fʲ vʲ s z ʃ ʒ ɕ xʲ ɣʲ x ɣ ɦ/ <ф~фъ в~въ ф~фь в~вь с~съ з ш~шъ ж с~ш~сь~шь х~хь ҕ~ҕь х~хъ ҕ~ҕъ һ>
/l j ʎ w/ <л~лъ ј л~ль ў>
/r rʲ/ <р~ръ р~рь>

/i ji ɨ u ju/ <і ї и у ю>
/e je o jo/ <е є о ё>
/ɛ ʌ/ <э ы>
/a ja/ <а я>

Некст:

/p pʼ t tʼ k kʼ ʔ/
/ɸ s ɬ ʃ ħ h/
/t͡s t͡sʼ t͡ɬ t͡ɬʼ t͡ʃ t͡ʃʼ/
/m n/
/ʋ l j w ʕ/
/r/

/i u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
User avatar
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 164
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Cyrillisation game #2

Post by Titus Flavius »

/p pʼ t tʼ k kʼ ʔ/ п пъ т тъ к къ ъ
/ɸ s ɬ ʃ ħ h/ ф с ш ԡ х һ
/t͡s t͡sʼ t͡ɬ t͡ɬʼ t͡ʃ t͡ʃʼ/ ц цъ ꚋ ꚋъ ч чъ
/m n/ м н
/ʋ l j w ʕ/ в л й ў ҕ
/r/ р

/i u/ и у
/e o/ е о
/ɛ ɔ/ э ѡ
/a/ а

Next:

/p b t d k g q ɢ/
/pf bv ts dz kx gɣ qχ ɢʁ/
/f v s z x ɣ χ(uvular) ʁ/
/m n ŋ ɴ/
/w l j/
/r/

/i i: u u:/
/e e: o o:/
/a a:/
/ai a:i au a:u/
/ei e:i ou o:u/

tones:
˥, ˧, ˩, ˥˧, ˥˩, ˧˥, ˧˩, ˩˥, ˩˧
ω - near-close near-back unrounded vowel.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/p b t d k g q ɢ/ <п б т д к г ӄ ҕ>
/pf bv ts dz kx gɣ qχ ɢʁ/ <пф бв тс дз кх гғ ӄӽ ҕӻ>
/f v s z x ɣ χ ʁ/ <ф в с з х ғ ӽ ӻ>
/m n ŋ ɴ/ <м н ҥ ӈ>
/w l j/ <ў л й>
/r/ <р>

/i iː u uː/ <и ии у уу>
/e eː o oː/ <е ее о оо>
/a aː/ <а аа>

/ai aːi au aːu/ <аи ааи ау аау>
/ei eːi ou oːu/ <еи ееи оу ооу>

/V˥ V˧ V˩ V˥˧ V˥˩ V˧˥ V˧˩ V˩˥ V˩˧/ <Vь V Vъ Vьһ Vьъ Vһь Vһъ Vъь Vьһ>

Некст:

/p b ɓ t d ɗ k g ɠ/
/f v θ ð s z x ɣ h/
/m n ŋ/
/j w/
/r/

/i ḭ u ṵ/
/e ḛ o o̰/
/a a̰/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 248
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

/p b ɓ t d ɗ k g ɠ/ ⟨п б бъ т д дъ к г гъ⟩
/f v θ ð s z x ɣ h/ ⟨ф в ҫ ҙ с з х ӷ ҳ⟩
/m n ŋ/ ⟨м н ң⟩
/j w/ ⟨й в⟩
/r/ ⟨р⟩

/i ḭ u ṵ/ ⟨и ѵ у ѡ⟩
/e ḛ o o̰/ ⟨э ѧ о ѫ⟩
/a a̰/ ⟨а ѣ⟩

/je ja ju/ ⟨е я ю⟩

Некст:
/m n ŋ/
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ/
/t͡s t͡sʰ d͡z/
/s z ɦ/
/l j w/
/ɾ/

/i y ɨ u/
/e ø ə o/
/æ/
/a/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
User avatar
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 164
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Cyrillisation game #2

Post by Titus Flavius »

/m n ŋ/ м н ӈ
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ/ п ҧ б т ꚋ д к ӄ г
/t͡s t͡sʰ d͡z/ ц ꙡ ѕ
/s z ɦ/ с з ғ
/l j w/ л й ў
/ɾ/ р

/i y ɨ u/ и ү ы у
/e ø ə o/ е ө ә о
/æ/ ѣ
/a/ а

Некст:

/m mʲ n ɲ/
/p pʲ b bʲ t tʲ* d dʲ* cɕ ɟʑ ʈʂ ʈʂʲ* ɖʐ ɖʐʲ* k kʲ g gʲ/
/f fʲ v vʲ s sʲ* z zʲ* ɕ ʑ ʂ ʂʲ* ʐ ʐʲ x xʲ/
/w l j r/

/i~ɘ (it's [ i] after palatal or palatalised consonants and /l/) u/
/ɛ ʌ~ɔ/
/a/

Nasal diphthongs:

/ɛɰ̃ ʌɰ̃~ɔɰ̃/
/aɰ̃²/

* Occur mainly in loanwords, before /i/
² Rare and hated by prescriptivists
ω - near-close near-back unrounded vowel.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ŋ/ <м н ӈ>
/p pʰ b t tʰ d k kʰ ɡ/ <п пһ б т тһ д к кһ г>
/t͡s t͡sʰ d͡z/ <ц цһ ѕ>
/s z ɦ/ <с з х>
/l j w/ <л ј в>
/ɾ/ <р>

/i y ɨ u/ <і ү и у>
/e ø ə o/ <е ө ы о>
/æ/ <ѣ>
/a/ <а>

/m mʲ n ɲ/ <м~мъ м~мь н~нъ н~нь>
/p pʲ b bʲ t tʲ d dʲ cɕ ɟʑ ʈʂ ʈʂʲ ɖʐ ɖʐʲ k kʲ g gʲ/ <п~пъ п~пь б~бъ б~бь т~тъ т~ть д~дъ д~дь ћ ђ ч~чъ ч~чь џ~џъ џ~џь к~къ к~кь г~гъ г~гь>
/f fʲ v vʲ s sʲ z zʲ ɕ ʑ ʂ ʂʲ ʐ ʐʲ x xʲ/ <ф~фъ ф~фь в~въ в~вь с~съ с~сь з~зъ з~зь щ җ ш~шъ ш~шь ж~жъ ж~жь х~хъ х~хь>
/w l j r/ <ў л й р>

/i~ɘ u/ <и~ы у~ю>
/ɛ ʌ~ɔ/ <е~э о~ё>
/a/ <а~я>

/ɛɰ̃ ʌɰ̃~ɔɰ̃/ <ѧ~ѩ ѫ~ѭ>
/aɰ̃/ <аӈ~яӈ>

Некст:

/p b t d k g/
/f s ʂ ɕ x h/
/t͡s d͡z/
/m n ɲ/
/ʋ l j/
/ɽ/

/iː yː uː/
/ɪ ʏ ʊ/
/eː øː oː/
/ɛ ɛ̃ œ œ̃ ɔ ɔ̃/
/a aː/
User avatar
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 164
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Cyrillisation game #2

Post by Titus Flavius »

/p b t d k g/ п б т д к г
/f s ʂ ɕ x h/ ф с ш ҫ х һ
/t͡s d͡z/ ц ѕ
/m n ɲ/ м н њ
/ʋ l j/ в л й
/ɽ/ р

/iː yː uː/ ии үү уу
/ɪ ʏ ʊ/ и ү у
/eː øː oː/ ее өө оо
/ɛ ɛ̃ œ œ̃ ɔ ɔ̃/ е еꙟ ө өꙟ о оꙟ
/a aː/ а аа

Некст:

/m n ɲ/
/b d g/
/p t tʃ k/
/f θ s~ʃ x/
/w ɾ r: l ʎ j/
/a e i o u/

/g/ is [ɟ] before /i/.

[b d ɟ g] are [w ɹ j ɰ] between vowels.

Stress is distinctive.
ω - near-close near-back unrounded vowel.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m n ɲ/ <м н њ>
/b d g/ <б д г>
/p t tʃ k/ <п т ч к>
/f θ s~ʃ x/ <ф с ш х>
/w ɾ rː l ʎ j/ <в р рр л љ ј>

/a e i o u/ <а е и о у>
/ˈa ˈe ˈi ˈo ˈu/ <аа ее ии оо уу>

Некст:

/p t k/
/f s x/
/m n ŋ/
/β̞ l ɰ/

/ɨ/
/ə/
/a/
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3935
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Cyrillisation game #2

Post by qwed117 »

/p t k/ <п т к>
/f s x/ <ф с х>
/m n ŋ/ <м н г>
/β̞ l ɰ/ <в л ш>

/ɨ/ <и>
/ə/ <о>
/а/ <а>

некст:
/m mʲ n nʲ/
/b t tʲ d k kʲ g/
/f fʲ v vʲ θ θʲ ð s sʲ z zʲ ʂ ʐ ç x h/
/ʙ w r rʲ l (lʲ) j/

/ɪ~i y ʊ~u/
/ɛ~e ø/
/a/

/˩~ꜜ ˥~ꜛ/ (pitch accent system, only on ult, and antepenult)

/θʲɛnsʲkʲad˥ mʲðas˥kʲarʲrʲat˩ bøʂarnʲ˥ ʙe˥jagrið˥ yt vʲɪrntud˩ grats˩/
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m mʲ n nʲ/ <м~мъ м~мь н~нъ н~нь>
/b t tʲ d k kʲ g/ <б т~тъ т~ть д к~къ к~кь ґ>
/f fʲ v vʲ θ θʲ ð s sʲ z zʲ ʂ ʐ ç x h/ <ф~фъ ф~фь в~въ в~вь ҫ~ҫъ ҫ~ҫь ҙ с~съ с~сь з~зъ з~зь ш ж х~хь х~хъ г>
/ʙ w r rʲ l (lʲ) j/ <п ў р~ръ р~рь л~лъ (л~ль) й>

/ɪ~i y ʊ~u/ <и~ы ү~ұ у~ю>
/ɛ~e ø/ <е~э ө~о>
/a/ <а~я>

/˩~ꜜ ˥~ꜛ/ <һ ӏ>

/θʲɛnsʲkʲad˥ mʲðas˥kʲarʲrʲat˩ bøʂarnʲ˥ ʙe˥jagrið˥ yt vʲɪrntud˩ grats˩/
<Ҫенъскяӏд мьҙаӏсъкярряһт бошаӏрънь пеӏйаґрыӏҙ үт вирнтуһд ґраһтс.>

Некст:

/t k ʔ/
/s x h/
/t͡s k͡x/
/m n/
/ɹ j w/

/i ɯ/
/ə/
/œ ɔ/
/a/
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 248
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Cyrillisation game #2

Post by Anonymous999 »

/t k ʔ/ ⟨т к ь⟩
/s x h/ ⟨с х г⟩
/t͡s k͡x/ ⟨ц ҳ⟩
/m n/ ⟨м н⟩
/ɹ j w/ ⟨р и у⟩

/i ɯ/ ⟨е ы⟩
/ə/ ⟨э⟩
/œ ɔ/ ⟨ө о⟩
/a/ ⟨а⟩

Некст:
/m (mː) n (nː)/
/(p) b t tː d k kː ɡ k͡p/
/t͡s tːs d͡z t͡ɬ tːɬ d͡ɮ t̠͡ʃ t̠ːʃ d̠͡ʒ/
/ɸ (β) s z ɬ ʃ ʒ x ɣ (h)/
/l j (jː) w (wː)/

/iː ɯ̃ː/
/i̞ ɯ̞̃ u̞ ũ̞/
/oː õː/
/ɛː ʌ̃ː/
/æ ʌ̞̃ ɔ̞ ɔ̞̃/
/ɒː ɒ̃ː/
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8454
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Cyrillisation game #2

Post by shimobaatar »

/m (mː) n (nː)/ <м (мм) н (нн)>
/(p) b t tː d k kː ɡ k͡p/ <(п) б т тт д к кк г кп>
/t͡s tːs d͡z t͡ɬ tːɬ d͡ɮ t̠͡ʃ t̠ːʃ d̠͡ʒ/ <ц цц ѕ тл ттл дл ч чч џ>
/ɸ (β) s z ɬ ʃ ʒ x ɣ (h)/ <ф (в) с з сл ш ж х р (һ)>
/l j (jː) w (wː)/ <л й (йй) ў (ўў)>

/iː ɯ̃ː/ <ии ииӈ>
/i̞ ɯ̞̃ u̞ ũ̞/ <и иӈ у уӈ>
/oː õː/ <оо ооӈ>
/ɛː ʌ̃ː/ <ее ееӈ>
/æ ʌ̞̃ ɔ̞ ɔ̞̃/ <е еӈ о оӈ>
/ɒː ɒ̃ː/ <а аӈ>

Некст:

/p b t d c ɟ k g q/
/s ɬ ħ h/
/m n ŋ/
/l j w/
/ɽ/

/i y ɯ u/
/e o/
/ɛ ɔ/
/a/
User avatar
Titus Flavius
cuneiform
cuneiform
Posts: 164
Joined: 13 Apr 2021 14:53
Location: Poland

Re: Cyrillisation game #2

Post by Titus Flavius »

/p b t d c ɟ k g q/ <п б т д кь гь к г къ>
/s ɬ ħ h/ <с лъ хъ х>
/m n ŋ/ <м н нъ>
/l j w/ <л й ў>
/ɽ/ <р>

/i y ɯ u/ <и ю ы у>
/e o/ <е о>
/ɛ ɔ/ <еъ оъ>
/a/ <а>

Некстъ:
/p t tʲ k kʲ kʷ q/
/ɸ θ θʲ s sʲ ɬ ɬʲ x xʲ xʷ X h/
/m n nʲ/
/l lʲ r rʲ j w/
/ɪ ɪː ə əː ɑ ɑː u uː/
ω - near-close near-back unrounded vowel.
Post Reply