Guess The Language 2

A forum for game threads.
opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Guess The Language 2

Post by opipik »

àɣóó wày káynáfó à sí, áǹ nàànà ssí, ám̀ bààbà híkkà wàyfó. ẓáàẓí hì, hììgìfó kʷáydáⁿ, sáy í sìⁿ wày káyná íngìqáásì ì táẓàɣàᵐ. sáy íǹ nàànáyò sìn ísì sáy ì kʷáy ì záwkàté bóóráy ǹn ízè. íngìqáá gá ì kʷáy bóóráy ìᵐ káw ìndá, ì káwkà bóóráy, sáy ì túúkà. í gìsá àɣó wày kíṭṭá ǹ nàànà ssíí, ám̀ màn Kwàṛnóónì, í sìná àsí: “írì, írì wáá írím̀ bóóráy, níí zà?” à sín: “báybò.”
Edit: Split from the first thread. -Aszev, 2020-05-06

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7320
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken in Africa?

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
12 Nov 2019 20:28
Is it spoken in Africa?
Yes. [tick]

Birdlang
greek
greek
Posts: 590
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it a Berber language? The gamma and dots under some letters make me think so.

Also, are the accents on the vowels and n or m for tones and dots under consonants for pharyngealized ones?
Last edited by Birdlang on 12 Nov 2019 22:29, edited 1 time in total.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Birdlang wrote:
12 Nov 2019 22:27
Is it a Berber language?
No. [cross]

Birdlang
greek
greek
Posts: 590
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it a Niger-Congo language?
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Birdlang wrote:
12 Nov 2019 22:31
Is it a Niger-Congo language?
No. [cross]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7320
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it classified as Nilo-Saharan?

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 00:50
Is it classified as Nilo-Saharan?
It is indeed classified as "Nilo-Saharan". [tick]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7320
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken in either Sudan or South Sudan?

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 17:32
Is it spoken in either Sudan or South Sudan?
No. [cross]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7320
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken west of the Nile?

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 18:07
Is it spoken west of the Nile?
Yeah. [tick]

GoshDiggityDangit
cuneiform
cuneiform
Posts: 143
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan

Re: Guess The Language!!!

Post by GoshDiggityDangit »

Is it spoken in Chad?
Disregard anything said above; I know nothing.
Conworkshop: https://conworkshop.com/view_profile.php?m=S2821536908

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

GoshDiggityDangit wrote:
20 Nov 2019 08:51
Is it spoken in Chad?
No. [cross]

Birdlang
greek
greek
Posts: 590
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it spoken in Kenya or Tanzania?
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

yangfiretiger121
sinic
sinic
Posts: 311
Joined: 17 Jun 2018 03:04

Re: Guess The Language!!!

Post by yangfiretiger121 »

Is it spoken in sub-Saharan Africa?
Alien conlangs (Font may be needed for Vai symbols)

User avatar
Shemtov
runic
runic
Posts: 3001
Joined: 29 Apr 2013 04:06

Re: Guess The Language!!!

Post by Shemtov »

Is it a Songhay language?
Many children make up, or begin to make up, imaginary languages. I have been at it since I could write.
-JRR Tolkien

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Shemtov wrote:
30 Jan 2020 18:28
Is it a Songhay language?
Yes. [tick]

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3748
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language!!!

Post by qwed117 »

Northern or Southern Songhai?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

Post Reply