Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a â b ḅ c č d e f ḟ g h ḫ i î j k l m ḿ n ń o ô p q r s š t u û v w x y z

/m̥ m n̥ n/ <ḿ m ń n>
/p b t d k g ʔ~h/ <p b t d k g h>
/p͡ɸ b͡β t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ k͡x g͡ɣ/ <ḟ ḅ c z č j x q>
/ɸ β s~z ʃ~ʒ x ɣ/ <f v s š ḫ w>
/l ɾ j/ <l r y>
/i: u:/ <î û>
/ɪ ʊ/ <i u>
/e: o:/ <e ô>
/ɜ ɔ/ <a o>
/ɑ:/ <â>

o oo o0 0 0o 00 O ɪ ɪɪ ɪi i iɪ ii 1 s z zz 2 ɛ ɜ ɜɜ 3 4 5 m n N T

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 3919
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Creyeditor »

/m n ŋ/ <m n N>
/b bː bʷ t d k g ʔ/<0 00 0o T 4 2 3>
/β s z zː h/<o0 s z zz 5>
/w wː l r j jː/<o oo 1 ɪ ɪɪ>

/i iː u uː/<ɪi iɪ ɜ ɜɜ>
/e eː ɔ/<i ii O>
/a/ <ɛ>

Next:

ʾ ʿ a ā b c d ḍ ḏ e f g ġ ǧ h ḥ ḫ i ī j k l m n o p q r s ṣ š t ṭ ṯ u ū v w x y z ẓ
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7386
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

ʾ ʿ a ā b c d ḍ ḏ e f g ġ ǧ h ḥ ḫ i ī j k l m n o p q r s ṣ š t ṭ ṯ u ū v w x y z ẓ

/p b t d tˤ dˤ k g q ɢ ʔ/ <p b t d ṭ ḍ k g q x ʾ>
/f v θ ð s z sˤ zˤ ʃ ʒ x ɣ ħ ʕ h/ <f v ṯ ḏ s z ṣ ẓ š j ḫ ġ ḥ ʿ h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <c ǧ>
/m n/ <m n>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i ī u ū>
/eː oː/ <e o>
/a aː/ <a ā>

Next:
a b c d e f g ġ h i ɨ j k ḳ l ł m n ñ ŋ o p q r s š t u w x y

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b c d e f g ġ h i ɨ j k ḳ l ł m n ñ ŋ o p q r s š t u w x y

<m n ñ ŋ q> /m n ɲ ŋ ŋʷ/
<p t c k ḳ> /p t t͡ʃ k kʷ/
<b d j g ġ> /b d d͡ʒ g gʷ/
<f s š h x> /f s ʃ x xʷ/
<w r y l ł> /β ɾ j ʟ ʟʷ/
<i ɨ u> /i ɨ u/
<e o> /e o/
<a> /a/

a á ae ao ai au b ƀ c ç c' ç' d đ e é ea f f g ǥ h ħ i í ie io j ɉ k ꝁ k' ꝁ' l ł m n ñ ŋ o ó oa p ᵽ p' ᵽ' r ɍ s ʂ t ŧ t' ŧ' u ua v w z ƶ

User avatar
Creyeditor
mongolian
mongolian
Posts: 3919
Joined: 14 Aug 2012 19:32

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Creyeditor »

/m n ɲ ŋ/<m n ñ ŋ>
/p b t d c ɟ k g q ʔ/ <p b t d c ġ k g q ḳ>
/f s ɬ ʃ x h/<f s ł š x h>
/l r j w/<l r j w>
/i e ə a o u/<i e ɨ a o u>

too late
Vowels
/i i: u/<i í u>
/e e: o o:/<e é o ó>
/a a:/<a á>

Diphthongs
/je jo /<ie io >
/wa/<ua>
/aj aw/<ai au>
/ea oa/<ea oa>
/ae ao / <ae ao >

Consonants
/m m: n n:/< m ŋ n ñ>
/b b: d d: ɟ ɟ: g g:/ b ƀ d đ j ɉ g ǥ
/p p: t t: c c: k k:/<p ᵽ t ŧ c ç k ꝁ>
/p' p': t' t': c c': k' k':/<p' ᵽ' c' ç' t' ŧ' k' ꝁ'>
/f f: v v: s s: z z: h ħ/ <f f v w s ʂ z ƶ h ħ>
/l l: r r:/<l ł r ɍ>
Next:

a å b c c̣ č ć d ḍ dz dẓ dź e f ɡ ɡ̇ h i k l ly ḷ ł ły λ ƛ m n ṇ ń ñ o ö p q r ṛ s ṣ š ś t ṭ u ü v w x y z ẓ ž ź
Creyeditor
"Thoughts are free."
Produce, Analyze, Manipulate
1 :deu: 2 :eng: 3 :idn: 4 :fra: 4 :esp:
:con: Ook & Omlűt & Nautli languages & Sperenjas
[<3] Papuan languages, Morphophonology, Lexical Semantics [<3]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7386
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a å b c c̣ č ć d ḍ dz dẓ dź e f ɡ ɡ̇ h i k l ly ḷ ł ły λ ƛ m n ṇ ń ñ o ö p q r ṛ s ṣ š ś t ṭ u ü v w x y z ẓ ž ź

/p b t d ʈ ɖ k g q ɢ ʔ/ <p b t d ṭ ḍ k g q ġ x>
/f v s z ɬ ʃ ʒ ʂ ʐ ɕ ʑ ʎ̝̊ h/ <f v s z ł š ž ṣ ẓ ś ź ły h>
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ t͡ʃ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <c dz ƛ λ č c̣ dẓ ć dź>
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ń ñ>
/l ɭ j ʎ w/ <l ḷ y ly w>
/ɾ ɽ/ <r ṛ>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <e ö o>
/a ɒ/ <a å>

Next:
a à b ƀ c d e è f g h i j k l m ṃ n o ò p q r s t u v w x y z

Birdlang
greek
greek
Posts: 610
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Birdlang »

shimobaatar wrote:
16 Jun 2020 02:28
a å b c c̣ č ć d ḍ dz dẓ dź e f ɡ ɡ̇ h i k l ly ḷ ł ły λ ƛ m n ṇ ń ñ o ö p q r ṛ s ṣ š ś t ṭ u ü v w x y z ẓ ž ź

/p b t d ʈ ɖ k g q ɢ ʔ/ <p b t d ṭ ḍ k g q ġ x>
/f v s z ɬ ʃ ʒ ʂ ʐ ɕ ʑ ʎ̝̊ h/ <f v s z ł š ž ṣ ẓ ś ź ły h>
/t͡s d͡z t͡ɬ d͡ɮ t͡ʃ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <c dz ƛ λ č c̣ dẓ ć dź>
/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ń ñ>
/l ɭ j ʎ w/ <l ḷ y ly w>
/ɾ ɽ/ <r ṛ>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <e ö o>
/a ɒ/ <a å>

Next:
a à b ƀ c d e è f g h i j k l m ṃ n o ò p q r s t u v w x y z
a à b ƀ c d e è f g h i j k l m ṃ n o ò p q r s t u v w x y z
/m m̥ n/ m ṃ n
/p b t d c ɟ k g/ p b t d c j k g
/ɓ/ ƀ
/f v s z ʃ h/ f v s z x h
/ʨ/ q
/l j w/ l y w
/r/ r

/i u e o ə ɛ ɔ a/ i u e o à è ò a

Next:
a ā b ḅ c č d ḍ e ē f g ġ h ħ ḫ i ī j k l m n ŋ ň o ō p r s š t u ū w ʋ y ȳ z ž ʒ ǯ ʾ ʿ
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7386
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ā b ḅ c č d ḍ e ē f g ġ h ħ ḫ i ī j k l m n ŋ ň o ō p r s š t u ū w ʋ y ȳ z ž ʒ ǯ ʾ ʿ

/p b ɓ t d ɗ k g ɠ ʔ/ <p b ḅ t d ḍ k g ġ ʾ>
/f s z ʃ ʒ x ħ h/ <f s z š ž ḫ ħ h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c ʒ č ǯ>
/m n ɲ ŋ/ <m n ň ŋ>
/ʋ l j w ʕ̞/ <ʋ l j w ʿ>
/r/ <r>

/iː yː uː/ <ī ȳ ū>
/ɪ ʏ ʊ/ <i y u>
/eː oː/ <ē ō>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a ɒː/ <a ā>

Next:
a å b c ç d ð e f g h ḥ i į j k l m ḿ n ń o p q ɋ r s š t u ů v w ẘ x y z

ɶʙ ɞʛ
sinic
sinic
Posts: 229
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a å b c ç d ð e f g h ḥ i į j k l m ḿ n ń o p q ɋ r s š t u ů v w ẘ x y z

<m ḿ n ń> /mˤ mʲ nˤ ɲ/
<p b q ɋ t d ç ð c j k g> /pˤ bˤ pʲ bʲ t d t̪s̪ʲ d̪z̪ʲ ʈʂˤ ɖʐˤ k g/
<f x s š z h ḥ> /fˤ fʲ ʂˤ s̪ʲ ɬʲ h ħ/
<l r w ẘ v y> /lˤ r wˤ ɰ βʲ j/

<i į u ů> /əˤ i oˤ u/
<e o> /e o/
<a å> /ɑˤ æ/

a ǎ â b c č dz dž e ɘ g ǧ h ȟ i ī j k ǩ l ľ m n ɴ* o ǒ p* q q̂ r ř s š u ū ǔ y* z ž

* word-final only

Rřniâhǧâladžq hzicbir rřniǎ goľodž bbilǩinɴ adɘj kalǧɘrɘnmšɘhp noɴ zoždžq. Qljrendzcɘč dznǎhq goq̂ūzdz ɘdžolhɴ dza jaǩaljnačky, noɴ moq dzīq̂ūždz rřniǎ nǒken ja ǧorodz rřniǎ.

Post Reply