Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ą b ɓ c d ɗ e ę g h i į j k l m n ñ o ǫ p r s t u ų w x y þ

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p pʰ t tʰ k kʰ ʔ/ ⟨b p d t g k x⟩
/ɓ ɗ/ ⟨ɓ ɗ⟩
/t̠͡ʃ t̠͡ʃʰ/ ⟨j c⟩
/θ s h/ ⟨þ s h⟩
/ɹ l j w/ ⟨r l y w⟩

/i ɪ̃ ʊ̃ u/ ⟨i į ų u⟩
/e ə̃ ɵ̞̃ o/ ⟨e ę ǫ o⟩
/a ɐ̃/ ⟨a ą⟩

Next:
a á â b c ć d e ê g h i k ḱ l m n ń ṇ o ô ọ p ṕ r s ś t ṭ u ụ v w y z
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á â b c ć d e ê g h i k ḱ l m n ń ṇ o ô ọ p ṕ r s ś t ṭ u ụ v w y z

/p b pʲ t d ʈ ɖ~ɽ k g kʲ/ <p b ṕ t d ṭ r k g ḱ>
/v s z~d͡z sʲ h/ <v s z ś h>
/t͡s t͡sʲ/ <c ć>
/m n nʲ ɳ/ <m n ń ṇ>
/l j w/ <l y w>

/i ɯ u/ <i ụ u>
/e o/ <ê ô>
/ɛ ʌ ɔ/ <e ọ o>
/æ/ <â>
/a ɑ/ <á a>

Next:
a à b c d e è f g h i ì l m n ŋ o ò p r s t u ù v y ỳ z ʒ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a à b c d e è f g h i ì l m n ŋ o ò p r s t u ù v y ỳ z ʒ

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p b t d k/ ⟨p b t d c⟩
/t͡s d͡ʒ/ ⟨z g⟩
/f v s ʒ/ ⟨f v s ʒ⟩
/l j w/ ⟨l hi hu⟩
/r/ ⟨r⟩

/i y ɪ ʏ ʊ u/ ⟨i y ì ỳ ù u⟩
/e ə o/ ⟨e à o⟩
/ɛ ɔ/ ⟨è ò⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
a á æ b c ç d ð e é f g i í j k l m n ñ o ó œ p r s š t þ u ú v y z ž
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á æ b c ç d ð e é f g i í j k l m n ñ o ó œ p r s š t þ u ú v y z ž

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v θ ð s z ʃ ʒ/ <f v þ ð s z š ž>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ç c>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/l j/ <l j>
/r/ <r>

/i iː yː u uː/ <i í y u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/ɛː œː~ɔː/ <æ œ>
/a aː/ <a á>

Next:
a b c ć ç ḉ d e f g ǵ h i j k ḱ l ĺ m ḿ n ń o p ṕ q r ŕ s ś ṡ ṥ t u v w x y z ź
User avatar
aliensdrinktea
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 46
Joined: 11 Oct 2020 17:28

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by aliensdrinktea »

a b c ć ç ḉ d e f g ǵ h i j k ḱ l ĺ m ḿ n ń o p ṕ q r ŕ s ś ṡ ṥ t u v w x y z ź

/p pʲ b t d k kʲ g gʲ q/ <p ṕ b t d k ḱ g ǵ q>
/ɸ β s sʲ z zʲ ʃ ɕ z x h/ <f v s ś z ź ṡ ṥ z x>
/t͡s t͡sʲ t͡ʃ t͡ɕ/ <c ć ç ḉ>
/m mʲ n nʲ/ <m ḿ n ń>
/l lʲ ɾ ɾʲ j/ <l ĺ r ŕ j>

/i y ɯ u/ <i y w u>
/e o/ <e o>
/a/ <a>
Next:
a ä b bb c ch d dd e g gg i j l lh m n ng o ö r rh u w y z
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

Somewhat like Yidiny
a ä b bb c ch d dd e g gg i j l lh m n ng o ö r rh u w y z

/m n ŋ/ ⟨m n ng⟩
/b ɓ d ɗ ɡ ɠ/ ⟨b bb d dd g gg⟩
/d̠͡ʒ/ ⟨j⟩
/z ɮ ɣ ɦ/ ⟨z lh c ch⟩
/l ɻ ɥ w/ ⟨l rh y w⟩
/ɽ/ ⟨r⟩

/y u/ ⟨i u⟩
/ø o/ ⟨e o⟩
/ɞ/ ⟨ö⟩
/ɶ ɒ/ ⟨a ä⟩

Next:
a e h i k l m n ŋ o p r t u w y ɂ
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a e h i k l m n ŋ o p r t u w y ɂ
Polynesian/PNG?

<a e i o u> /a e i o u/
<p t k ɂ> /p t k ʔ/
<m n ŋ> /m n ŋ/
<h> /h/
<l r y w> /l r j w/


a ā ǎ b c č ç ç̌ d d̠ ď e ē ě f g h ȟ h̠ i ī j k l ľ m n ň ñ n̠ n̆ o ō ǒ q r ř s š t ť u ū w w̠ x y ȳ z ž '

Sīzçěn fagla non̆ǒkkēž ē'ka mifqā orābi' eȟç̌u ňw̠argñāľikkēž qifa ziçe rȳkti ō d̠emban ři'essě.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ā ǎ b c č ç ç̌ d d̠ ď e ē ě f g h ȟ h̠ i ī j k l ľ m n ň ñ n̠ n̆ o ō ǒ q r ř s š t ť u ū w w̠ x y ȳ z ž ʼ

/b t d c ɟ k g q ʔ/ <b t d ť ď k g q ʼ>
/f ð s z ʃ ʒ ç x ħ h/ <f d̠ s z š ž ȟ x h̠ h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <ç c ç̌ č>
/m n̪ n ɲ ŋ/ <m n̠ n ň ñ>
/l j ʎ ɰ w/ <l j ľ w̠ w>
/r rʲ r̃/ <r ř n̆>

/i iː ɨ ɨː u uː/ <i ī y ȳ u ū>
/e eː o oː/ <e ē o ō>
/ɛ ʌ ɔ/ <ě ǎ ǒ>
/a aː/ <a ā>

<Sīzçěn fagla non̆ǒkkēž ēʼka mifqā orābiʼ eȟç̌u ňw̠argñāľikkēž qifa ziçe rȳkti ō d̠emban řiʼessě.>
/siːzt͡sɛn fagla nor̃ɔkkeːʒ eːʔka mifqaː oraːbiʔ eçd͡ʒu ɲɰargŋaːʎikkeːʒ qifa zit͡se rɨːkti oː ðemban rʲiʔessɛ/

Next:
a b d e h i j k m n o p s t u w x z ɣ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b d e h i j k m n o p s t u w x z ɣ

/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d k/ ⟨p b t d k⟩
/s z x ɣ h/ ⟨s z x ɣ h⟩
/j w/ ⟨j w⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
a в ç č d e eu f g h i k l m n o ou ö p r s š t ü v y z ь
Capitals of ⟨ʙ i y⟩ are ⟨B İ У⟩
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a в ç č d e eu f g h i k l m n o ou ö p r s š t ü v y z ь

/p b t d k g/ <p в t d k g>
/f v s z ʃ ʒ h/ <f v s z š y h>
/t͡s t͡ʃ/ <ç č>
/m n/ <m n>
/ɹ l/ <r l>

/i y u/ <i ü ou>
/ɪ ʏ/ <ь ö>
/e ø o/ <e eu o>
/a/ <a>

Next:
a b ɓ c ƈ d ɗ g ɠ h ƕ i k ƙ l m n ŋ p ƥ r s ß t ƭ u x y ƴ z ʒ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b ɓ c ƈ d ɗ g ɠ h ƕ i k ƙ l m n ŋ p ƥ r s ß t ƭ u x y ƴ z ʒ

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p b t d c ɟ k ɡ/ ⟨p b t d c y k g⟩
/pʼ ɓ tʼ ɗ cʼ ʄ kʼ ɠ/ ⟨ƥ ɓ ƭ ɗ ƈ ƴ ƙ ɠ⟩
/t͡s d͡z/ ⟨ß ʒ⟩
/ɸ~w s z ç~j h/ ⟨ƕ s z x h⟩
/ɹ l/ ⟨r l⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
a á ă b d ď e é f g h i í k l m n ń o ó p r s ś š t ť u ú v w y z ź ž
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á ă b d ď e é f g h i í k l m n ń o ó p r s ś š t ť u ú v w y z ź ž

/p b t d c ɟ k g/ <p b t d ť ď k g>
/f v s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/ <f v s z š ž ś ź h>
/m n ɲ/ <m n ń>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/ə/ <ă>
/a aː/ <a á>

Next:
a â b c ç d ð e ê ɛ f g ɣ h ħ i î j k l ł m n ñ o ô ɔ p q r ř s ş t u û v w x y ÿ z þ
User avatar
aliensdrinktea
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 46
Joined: 11 Oct 2020 17:28

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by aliensdrinktea »

a â b c ç d ð e ê ɛ f g ɣ h ħ i î j k l ł m n ñ o ô ɔ p q r ř s ş t u û v w x y ÿ z þ

/p b t d k g q ʔ/ <p b t d k g q h>
/f v θ ð s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v þ ð s z ş j x ɣ ħ>
/t͡s t͡ʃ/ <c ç>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/l ɮ r ɹ j ɥ w/ <l ł r ř y ÿ w>

/i ɪ ʊ u/ <i î û u>
/e o/ <ê ô>
/ɛ ɔ/ <ɛ ɔ>
/æ a/ <â a>
/e͡ɪ o͡ʊ/ <e o>

Next:
a b bh d dh g gh ġ gh h i k kh l m n ng nġ o p ph q qh r s t th u
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b bh d dh g gh ġ ġh h i k kh l m n ng nġ o p ph q qh r s t th u

/m n̪ ŋ ɴ/ ⟨m n ng nġ⟩
/p b t̪ d̪ k ɡ q ɢ/ ⟨p b t d k g q ġ⟩
/ɸ θ s̠ x χ/ ⟨ph th s kh qh⟩
/β̞ ð̞ l ɰ ʁ̞/ ⟨bh dh l gh ġh⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/ə/ ⟨o⟩
/ä/ ⟨a⟩

Next:
a ɑ b ꞵ d ẟ e ɛ g ɣ i ɩ j k ꭓ l m n ŋ o ꞷ p ɸ r s t θ u ʊ v x z
uppercases are: A Ɑ B Ꞵ D Δ E Ɛ G Ɣ I Ɩ J K Ꭓ L M N Ŋ O Ꞷ P Φ R S T Θ U Ʊ V X Z
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a ɑ b β d ẟ e ɛ g ɣ i ɩ j k χ l m n ŋ o ω p ɸ r s t θ u ʊ v x z
uppercases are: A Ɑ B B D Δ E Ɛ G Ɣ I Ɩ J K X L M N Ŋ O Ω P Φ R S T Θ U Ʊ V X Z


/a a:/ <a ɑ>
/ɛ ɔ/ <ɛ o>
/ɪ ɪ: ʊ ʊ:/ <e ɪ ʊ ω>
/i u/ <i u>

/p~̥ʔ ɸ~h b b͡v β m/ <p ɸ b v β m>
/t θ s d t͡s ð n r l/ <t θ s d z ẟ n r l>
/k x c͡ç g ɣ j ŋ/ <k χ x g ɣ j ŋ>

a o b hb m ā ō c z hz d hd l e t tt tc n u k kk q s i v w h

Tcihbaōm cezk o viwāqk nihdivāl maqk tihzews ih-bamōlivāl nih-cik mehba. Na hze maqk tcweli nu.
Last edited by ɶʙ ɞʛ on 09 Sep 2021 17:36, edited 1 time in total.
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

ɶʙ ɞʛ wrote: 08 Sep 2021 19:58 a ɑ b β d ẟ e ɛ g ɣ i ɩ j k χ l m n ŋ o ω p ɸ r s t θ u ʊ v x z
uppercases are: A Ɑ B B D Δ E Ɛ G Ɣ I Ɩ J K X L M N Ŋ O Ω P Φ R S T Θ U Ʊ V X Z


/a a:/ <a ɑ>
/ɛ ɔ/ <ɛ o>
/ɪ ɪ: ʊ ʊ:/ <ɪ j ʊ ω>
/i u/ <i u>

/p~̥ʔ ɸ~h b b͡v β m/ <p ɸ b v β m>
/t θ s d t͡s ð n r l/ <t θ s d z ẟ n r l>
/k x c͡ç g ɣ~j ŋ/ <k χ x g ɣ ŋ>

a o b hb m ā ō c z hz d hd l e t tt tc n u k kk q s i v w h

Tcihbaōm cezk o viwāqk nihdivāl maqk tihzews ih-bamōlivāl nih-cik mehba. Na hze maqk tcweli nu.
Where is ⟨e⟩? [:|]
a o b hb m ā ō c z hz d hd l e t tt tc n u k kk q s i v w h

/m n/ ⟨m n⟩
/b bʱ t tˠ d dʱ k~ʔ kˠ q/ ⟨b hb t tt d hd k kk q⟩
/t̠͡ʃ t̠͡ʃˠ d̠͡ʒ d̠͡ʒʱ/ ⟨c tc z hz⟩
/β s ɦ/ ⟨w s h⟩
/l ɰ/ ⟨l v⟩

/i ɯ/ ⟨i u⟩
/o/ ⟨o⟩
/ɛ ɔ/ ⟨e ō⟩
/a ɑ/ ⟨a ā⟩

/t̠͡ʃˠibʱaɔm t̠͡ʃɛd̠͡ʒʔ o ɰiβɑqʔ nidʱiɰal maqʔ tid̠͡ʒʱɛβs iɦbamɔliɰal niɦt̠͡ʃiʔ mɛbʱa ‖ na d̠͡ʒʱɛ maqʔ t̠͡ʃˠβɛli nɯ ‖/
⟨Tcihbaōm cezk o viwāqk nihdivāl maqk tihzews ih-bamōlivāl nih-cik mehba. Na hze maqk tcweli nu.⟩

Next:
a á ch e é f h i í k l m n ng o ó p qu r s sh t tl u ú w wh y yh '

⟨Opaká namikúlu yechas aquo fasola só'ampin tlewha, huru ngapituk she'éki atiwangi íshafasangi. Ayhem pasíki chitl tómapaká' úlu ngaquush.⟩
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á ch e é f h i í k l m n ng o ó p qu r s sh t tl u ú w wh y yh ʼ

/p t k kʷ ʔ/ <p t k qu ʼ>
/f s ʃ ɕ x xʷ/ <f s sh yh h wh>
/t͡ɬ t͡ʃ/ <tl ch>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l j w/ <l y w>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

⟨Opaká namikúlu yechas aquo fasola sóʼampin tlewha, huru ngapituk sheʼéki atiwangi íshafasangi. Ayhem pasíki chitl tómapakáʼ úlu ngaquush.⟩
/opakaː namikuːlu jet͡ʃas akʷo fasola soːʔampin t͡ɬexʷa | xuru ŋapituk ʃeʔeːki atiwaŋi iːʃafasaŋi || aɕem pasiːki t͡ʃit͡ɬ toːmapakaːʔ uːlu ŋakʷuʃ/

Next:
a ā b c d ḍ e ē ê g h i ī j k l ḷ m n ṇ o ō ô p r ṛ s ṣ t ṭ u ū v y z ẓ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ā b c d ḍ e ē ê g h i ī j k l ḷ m n ṇ o ō ô p r ṛ s ṣ t ṭ u ū v y z ẓ

/m~◌̃ n~ŋ ɳ~ɲ/ ⟨m n ṇ⟩
/p~f b t d ʈ ɖ c͡ç~t̠͡ʃ ɟ͡ʝ~d̠͡ʒ k~q~x ɡ~ɣ/ ⟨p b t d ṭ ḍ c j k g⟩
/s z ʂ~ʃ ʐ~ʒ ɦ~h/ ⟨s z ṣ ẓ h⟩
/ʋ~w l ɭ j/ ⟨v l ḷ y⟩
/ɾ~r ɽ/ ⟨r ṛ⟩

/iː ɪ ʊ uː/ ⟨ī i u ū⟩
/e eː ə~∅ o oː/ ⟨e ē a o ō⟩
/ɛː~äj ɔː~äw/ ⟨ê ô⟩
/äː/ ⟨ā⟩

Next:
a á b c č d ď e é ě f g h ȟ i í j k l ľ m n ň o ó p r s š t ť u ú ů v y ý z ž ʒ ǯ
Last edited by Anonymous999 on 09 Sep 2021 14:17, edited 1 time in total.
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á b c č d ď e é ě f g h ȟ i í j k l ľ m n ň o ó p r s š t ť u ú ů v y ý z ž ʒ ǯ

/p b t d c ɟ k g/ <p b t d ť ď k g>
/f v s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/ <f v s z š ž ȟ j h>
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ/ <c ʒ č ǯ>
/m n ɲ/ <m n ň>
/l j ʎ w/ <l ě ľ ů>
/r/ <r>

/i iː ɨ ɨː u uː/ <i í y ý u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

Next:
a æ b d ð e f g h i j k l m n o p r s t u v z þ ȝ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a æ b d ð e f g h i j k l m n o p r s t u v z þ ȝ
/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d k~t̠͡ʃ ɡ~d̠͡ʒ/ ⟨p b t d k g⟩
/f v~w θ ð s z h/ ⟨f v þ ð s z h⟩
/ɹ l j~ɣ/ ⟨r l ȝ⟩

/iː~ɪ uː~ʌ/ ⟨i u⟩
/eː~ɜ ɔː~ɒ/ ⟨e o⟩
/æ ɑː/ ⟨æ a⟩

Next:
a æ b ċ d e é f g ġ h i j k l m n ň o ó p ṗ r ṙ s ṡ t ṫ u v w ẇ y z
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
Post Reply