Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a æ b ċ d e é f g ġ h i j k l m n ň o ó p ṗ r ṙ s ṡ t ṫ u v w ẇ y z

/p b t d k g k͡p g͡b/ <p b t d k g ṗ ẇ>
/f v s z h/ <f v s z h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <ṫ ṡ ċ ġ>
/m n ɲ/ <m n ň>
/l j w/ <l j w>
/ɾ/ <r>
/r/ <ṙ>

/i y u/ <i y u>
/e o/ <é ó>
/ɛ ɔ/ <e o>
/æ/ <æ>
/ɑ/ <a>

Next:
a ą b c d ð e ě ɛ ə f g h ḥ i ı j k l m n ŋ o ɔ p q r ṛ s ş t u v w x y z ʒ þ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ą b c d ð e ě ɛ ə f g h ḥ i ı j k l m n ŋ o ɔ p q r ṛ s ş t u v w x y z ʒ þ

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ ʔ/ ⟨p b t d c ʒ k~q g ḥ⟩
/f v θ ð s z ʃ h/ ⟨f v~w þ ð s z ş h~x⟩
/l j/ ⟨l j⟩
/ɾ ɽ/ ⟨r ṛ⟩

/i u/ ⟨ı u⟩
/e ə̃ o/ ⟨e ą o⟩
/ɛ ɔ/ ⟨ɛ ɔ⟩
/æ ɑ/ ⟨ə a⟩
/ʲi ʲe/ ⟨i~y ě⟩

Next:
a b d e ë f g h i ï j k l m n o p r s t u v z
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b d e ë f g h i ï j k l m n o p r s t u v z

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z h/ <f v s z h>
/m n/ <m n>
/l j/ <l j>
/r/ <r>

/i ɯ u/ <i ï u>
/e ɤ o/ <e ë o>
/a/ <a>

Next:
a b d e f g h i k l m n o p r s t u v y ÿ z
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b d e f g h i k l m n o p r s t u v y ÿ z

/m n ŋ/ ⟨m n g⟩
/p b t d k/ ⟨p b t d k⟩
/f s z x/ ⟨f s z h⟩
/ɹ l j ɰ w/ ⟨r l y ÿ v⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/ɛ ɔ/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
a ă ä å b d đ ḍ ḑ e ë f g h i ï k l m n ṅ o p r s ṣ ș t ŧ ṭ ț u ŭ ü w ẅ y
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ă ä å b d đ ḍ ḑ e ë f g h i ï k l m n ṅ o p r s ṣ ș t ŧ ṭ ț u ŭ ü w ẅ y

/p b t d ʈ~ʈ͡ʂ ɖ~ɖ͡ʐ c~t͡ɕ ɟ~d͡ʑ k g/ <p b t d ṭ ḍ ț ḑ k g>
/f θ ð s ʂ ɕ h/ <f ŧ đ s ṣ ș h>
/m n ŋ/ <m n ṅ>
/l j ɥ w/ <l y ẅ w>
/r/ <r>

/i y ɯ u/ <i ü ï u>
/ʊ/ <ŭ>
/e ɤ o/ <e ë o>
/ʌ/ <ă>
/æ/ <ä>
/ɑ ɒ/ <a å>

Next:
a b ḅ c d ḍ e ê i î k l m n ŋ o ô q s t u û w x y z ẓ
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b ḅ c d ḍ e ê i î k l m n ŋ o ô q s t u û w x y z ẓ

<a e o ê ô i u î û> /a ɛ ɔ e o ɪ ʊ i u/
<b ḅ t d ḍ c k q> /b ɓ t d ɗ t͡ʃ k q/
<s z ẓ x> /s z z↓ x/
<m n ŋ> /m n ŋ/
<l w y> /l w j/

a â b b̟ b̠ c c̟ c̠ d d̟ d̠ dd e ê ie p g h h̟ h̠ i î k l m m̟ m̠ n n̟ n̠ o ô ø s s̟ s̠ sz t t̟ t̠ u û x z
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

Derived from Arabic phonetic
a â b b̟ b̠ c c̟ c̠ d d̟ d̠ dd e ê ie p g h h̟ h̠ i î k l m m̟ m̠ n n̟ n̠ o ô ø s s̟ s̠ sz t t̟ t̠ u û x z

/m mʲ mˠ n nˠ~ɳ ɲ/ ⟨m m̟ m̠ n n̠ n̟⟩
/b bʲ bˠ t tˠ~ʈ͡ʂ d dˠ~ɖ͡ʐ t̠͡ʃ d̠͡ʒ k kʲ ɡ~ɡʲ q ʔ/ ⟨b b̟ b̠ t t̠ d d̠ t̟ d̟ c c̟ g c̠ k⟩
/f~p s z sˠ~ʂ ʃ ɕ ç χ ʁ h/ ⟨p s z s̠ s̟ sz h̟ h̠ x h⟩
/l/ ⟨l⟩
/ɾ/ ⟨dd⟩

/iː ɪ ɨ ʊ uː/ ⟨i î ie û u⟩
/eː ə oː/ ⟨e ø o⟩
/ɛ ɔ/ ⟨ê ô⟩
/æː ɑ/ ⟨a â⟩

Next:
a ä b c ꞓ d e g h i j k ꝁ l m n ṇ o ö ꝋ p ᵽ r s ꟊ t ŧ u ü ʉ w y
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a ä b c ꞓ d e g h i j k ꝁ l m n ṇ o ö ɵ p ᵽ r s S t ŧ u ü ʉ w y

(S) = barred s, somehow the symbol shows up as an error box for me

<m n ṇ> /m n ŋ/
<p t c k> /p t t͡s k/
<ᵽ ŧ ꞓ ꝁ> /pʰ tʰ t͡sʰ kʰ/
<b d g> /b d g/
<s S h> /s sʰ~h h~∅/
<w l r j> /w l ɾ j/
<i y ü u ʉ> /i i: ʉ: u ʊ̤:/
<e ö o ɵ> /e ɘ: o ɞ̤:/
<ä a> /æ: ɐ/

a b t t́ t̀ c e ɘ tk kh h i m n ń ǹ nk o ö r w y -

Tki t́eceme khba rɘnö nkat̀ ǹwemh. Wrah ńokhe mi-nö tbi ceme- ǹarnka ryam, ńokhe mi-nö khecit̀hɘrösme meh ritke nö nkat̀ biǹwemh.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b t t́ t̀ c e ɘ tk kh h i m n ń ǹ nk o ö r s w y -

/b t tˤ c k ʔ/ <b t t̀ t́ tk h>
/s ɕ x/ <s c kh>
/m n nˤ ɲ ŋ/ <m n ǹ ń nk>
/j w/ <y w>
/r/ <r>

/i ɨ u/ <i ɘ o>
/e o/ <e ö>
/a/ <a>

/ː/ <->

<Tki t́eceme khba rɘnö nkat̀ ǹwemh. Wrah ńokhe mi-nö tbi ceme- ǹarnka ryam, ńokhe mi-nö khecit̀hɘrösme meh ritke nö nkat̀ biǹwemh.>
/ki ceɕeme xba rɨno ŋatˤ nˤwemʔ || wraʔ ɲuxe miːno tbi ɕemeː nˤarŋa rjam | ɲuxe miːno xeɕitˤʔɨrosme meʔ rike no ŋatˤ binˤwemʔ/

(I added <s> because it appears in the example.)

Next:
a ā ä ǟ b c č d e ē f g h i ī j k l m n ñ o ō ö ȫ p r s š t u ū ü ǖ w z ž
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ā ä ǟ b c č d e ē f g h i ī j k l m n ñ o ō ö ȫ p r s š t u ū ü ǖ w z ž

/m n ɲ/ ⟨m n ñ⟩
/p b t d k ɡ/ ⟨p b t d k g⟩
/t͡s t̠͡ʃ/ ⟨c č⟩
/f s z ʃ ʒ x/ ⟨f s z š ž h⟩
/ʋ~v l j~ʝ/ ⟨w l j⟩
/r/ ⟨r⟩

/iː yː ɪ ʏ ʊ uː/ ⟨ī ǖ i ü u ū⟩
/e ø o/ ⟨e ö o⟩
/ɛ ɛː œː ɔː/ ⟨ä ē ȫ ō⟩
/æː ɐ ɑː/ ⟨ǟ a ā⟩

Next:
a á b d e é ē ḗ f g i í ï ḯ k ḵ l m n o ó ō ṓ p r s t ṯ u ú ü ǘ z gk mp nt ou oú oü oǘ ts tz
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á b d e é ē ḗ f g i í ï ḯ k ḵ l m n o ó ō ṓ p r s t ṯ u ú ü ǘ z gk mp nt ou oú oü oǘ ts tz

/p ᵐb t ⁿd k ⁿg/ <p mp t nt k gk>
/f v θ ð s z x ɣ/ <f b ṯ d s z ḵ g>
/t͡s d͡z/ <ts tz>
/m n/ <m n>
/l/ <l>
/r/ <r>

/i iː y yː u uː/ <i í u ú ou oú>
/ɪ ɪː ʏ ʏː ʊ ʊː/ <ï ḯ ü ǘ oü oǘ>
/e eː o oː/ <ē ḗ ō ṓ>
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

Next:
a d e ē f g h i k l m n o ō ɔ p r s t v x y z þ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a d e ē f g h i k l m n o ō ɔ p r s t v x y z þ

/m n/ ⟨m n⟩
/p t k ʡ~ʔ/ ⟨p t k x⟩
/f v~◌ʷ θ ð s z ʝ~◌ʲ x ɣ ʕ~ɦ/ ⟨f v þ d s z y h g ɔ⟩
/l/ ⟨l⟩
/ʢ/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e o/ ⟨e o⟩
/a/ ⟨a⟩
/aj aw/ ⟨ē ō⟩

Next:
a ą b c ç d ḑ e ę ȩ f g ģ h ḩ i į j k ķ l ļ m n ņ o ǫ p r ŗ s ş t ţ u ų v
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ą b c ç d ḑ e ę ȩ f g ģ h ḩ i į j k ķ l ļ m n ņ o ǫ p r ŗ s ş t ţ u ų v

/p b t d c ɟ k g/ <p b t d ķ ģ k g>
/f v s z ʃ ʒ ç x/ <f v c s ç ş ḩ h>
/t͡s d͡z/ <ţ ḑ>
/m n ɲ/ <m n ņ>
/l j ʎ/ <l j ļ>
/r rʲ/ <r ŗ>

/i ĩː u ũː/ <i į u ų>
/e ẽː o õː/ <e ę o ǫ>
/ɛ̃ː/ <ȩ>
/a ãː/ <a ą>

Next:
a b c č ć d e f g h i j k l m n o p r s š ś t u v w y z ž ź
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 480
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b c č ć d e f g h i j k l m n o p r s š ś t u v w y z ž ź
a β t̪~θ ʈ͡ʂ t͡sʲ ɾ̪ ɛ h h ∅ (but <ch> is /x/) i j k l m n~n̪~nʲ~ɳ~ŋ ɔ h ɾ̪ h ʂ sʲ s u f β ɨ ɾ̪ ɻ j

<m n> /m n~n̪~nʲ~ɳ~ŋ/
<c č ć k> /t̪~θ ʈ͡ʂ t͡sʲ k/
<v t š ś ch f~g~p~s> /f s ʂ sʲ x h/
<b~w d~r~z l ž ź~j> /β ɾ̪ l ɻ j/

<a e i o u y> /a ɛ i ɔ u ɨ/

a á ā ǎ b c t d t̆ d̆ t́ d́ e é ē ě h h̆ i í ī ǐ k ḱ k̆ l ĺ m n n̆ ń o ó ō ǒ q r s ś u ú ū ǔ w y ý ȳ y̌ /


Bonus points if </> somehow relates to < ́>.

Bārśd́in̆kalns wy̌c/u wýtǎnct̆e nomōq śiqǐwnlāre husḱi warěń. Kīwśnal hicǎh̆r wy̌cylns norśǒ mán̆ōrk̆/u mōq bāwst́ándēh qid̆h̆ē śrihǐm nōd̆ǔstki léd̆esḱi ńor /ǒrěń, baĺ ńěwik nomōq d́in̆ik.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á ā ǎ b c t d t̆ d̆ t́ d́ e é ē ě h h̆ i í ī ǐ k ḱ k̆ l ĺ m n n̆ ń o ó ō ǒ q r s ś u ú ū ǔ w y ý ȳ y̌ /

/b t d tˤ dˤ k kˤ ʔ/ <b t d t́ d́ k ḱ q>
/θ ð s sˤ x ħ ʕ h/ <t̆ d̆ s ś k̆ h̆ / h>
/t͡ʃ/ <c>
/m n nˤ ŋ/ <m n ń n̆>
/l lˤ w/ <l ĺ w>
/r/ <r>

/i iˤ iː iˤː ɨ ɨˤ ɨː ɨˤː u uˤ uː uˤː/ <i í ī ǐ y ý ȳ y̌ u ú ū ǔ>
/e eˤ eː eˤː o oˤ oː oˤː/ <e é ē ě o ó ō ǒ>
/a aˤ aː aˤː/ <a á ā ǎ>

<Bārśd́in̆kalns wy̌c/u wýtǎnct̆e nomōq śiqǐwnlāre husḱi warěń. Kīwśnal hicǎh̆r wy̌cylns norśǒ mán̆ōrk̆/u mōq bāwst́ándēh qid̆h̆ē śrihǐm nōd̆ǔstki léd̆esḱi ńor /ǒrěń, baĺ ńěwik nomōq d́in̆ik.>
/baːrsˤdˤiŋkalns wɨˤːt͡ʃʕu wɨˤtaˤːnt͡ʃθe nomoːʔ sˤiʔiˤːwnlaːre huskˤi wareˤːnˤ || kiːwsˤnal hit͡ʃaˤːħr wɨˤːt͡ʃɨlns norsˤoˤː maˤŋoːrxʕu moːʔ baːwstˤaˤndeːh ʔiðħeː sˤrihiˤːm noːðuˤːstki leˤðeskˤi nˤor ʕoˤːreˤːnˤ | balˤ nˤeˤːwik nomoːʔ dˤiŋik/

Next:
a ā b c č d e ē f g h i ī j k l ł m n ñ o ō p q r s š t u ū v w x y z ž
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ā b c č d e ē f g h i ī j k l ł m n ñ o ō p q r s š t u ū v w x y z ž

/m n ŋ/ ⟨m n ñ⟩
/p b t d k ɡ/ ⟨p b t d k/q g⟩
/t͡s d͡z t̠͡ʃ d̠͡ʒ/ ⟨c dz č dž⟩
/f v s z ʃ ʒ x/ ⟨f w/v s z š ž h/x⟩
/l j w/ ⟨l j ł⟩
/r/ ⟨r⟩

/i iː u uː/ ⟨i/y ī u ū⟩
/e eː o oː/ ⟨e ē o ō⟩
/a aː/ ⟨a ā⟩

Next:
a ä b c ç d e ê f g ğ h ı i j k l m n ñ o ö p r s ş t u ü w y z
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ä b c ç d e ê f g ğ h ı i j k l m n ñ o ö p r s ş t u ü w y z

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f s z~d͡z ʃ ʒ~d͡ʒ x~h ɣ~ɰ/ <f s z ş j h ğ>
/t͡s t͡ʃ/ <c ç>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/l j w~ʋ/ <l y w>
/r/ <r>

/i y ɯ u/ <i ü ı u>
/e ø ɤ o/ <ê ö e o>
/æ/ <ä>
/ɑ/ <a>

Next:
a ą b c č d e ę f g h ḥ i į k l ł m n ŋ o ǫ ō ǭ p r ṛ s š t u ų w y z ž ʒ ǯ
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ą b c č d e ę f g h ḥ i į k l ł m n ŋ o ǫ ō ǭ p r ṛ s š t u ų w y z ž ʒ ǯ

/m n ŋ/ ⟨m n ŋ⟩
/p b t d k ɡ/ ⟨p b t d k g⟩
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ/ ⟨c ʒ č ǯ⟩
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ ⟨f w s z š ž ḥ h⟩
/l j w/ ⟨l y ł⟩
/ɾ ɽ/ ⟨r ṛ⟩

/i ĩ u ũ/ ⟨i į u ų⟩
/ɛ ɛ̃ ə ə̃ ɔ ɔ̃/ ⟨e ę o ǫ ō ǭ⟩
/ä ä̃/ ⟨a ą⟩

Next:
a ạ b d ḍ e ẹ f g h i ị k l ḷ m n ṇ o ọ p r ṛ s ṣ t ṭ u ụ v w ẉ y ỵ z ẓ ’
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
shimobaatar
korean
korean
Posts: 8569
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ạ b d ḍ e ẹ f g h i ị k l ḷ m n ṇ o ọ p r ṛ s ṣ t ṭ u ụ v w ẉ y ỵ z ẓ ʼ

/p b t d ʈ ɖ k g ʔ/ <p b t d ṭ ḍ k g ʼ>
/f v s z ʂ ʐ h/ <f v s z ṣ ẓ h> 
/m n ɳ/ <m n ṇ>
/l ɭ/ <l ḷ>
/ɾ ɽ/ <r ṛ>

/i i˞ y y˞ u u˞/ <i ị u ụ w ẉ>
/e e˞ o o˞/ <e ẹ o ọ>
/ə ə˞/ <y ỵ>
/a a˞/ <a ạ>

Next:
a b d e g i j k l m n ñ ŋ p r ṛ t u w y
Anonymous999
sinic
sinic
Posts: 295
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b d e g i j k l m n ñ ŋ p r ṛ t u w y

/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ñ ŋ⟩
/p t k/ ⟨p t k⟩
/β ð ɣ h/ ⟨b d g j⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/ɾ/ ⟨ṛ⟩
/r/ ⟨r⟩

/i ɨ u/ ⟨i e u⟩
/a/ ⟨a⟩

Next:
a b ꞵ c d ꝺ e f g ᵹ ȝ h ƕ i l ỻ m n o p r s ꞅ t u ȣ v ƿ y z ȥ
Not use /ʔ ɰ/ as ⟨q ğ⟩, hate letter ⟨ơ ư⟩
Better use /ɰ~ɯ/ as ⟨v⟩
Won’t use new letters outside unicode, e.g. ⟨c̣⟩, ⟨q̇⟩, ⟨ɛ́⟩, ⟨ɣ̃⟩, etc.
Post Reply